Dziennik Ustaw 2018 poz. 831 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie ...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 maja 2018 r.

Poz. 831

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650 i 771) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z części budżetu odpowiadającej sądom powszechnym do części odpowiadającej Sądowi Najwyższemu z przeznaczeniem na powołanie i funkcjonowanie nowych izb w Sądzie Najwyższym, powołanie do tych izb sędziów Sądu Najwyższego oraz wybór i funkcjonowanie ławników Sądu Najwyższego.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 15 - Sądy powszechne, w kwocie 31 819 000 zł, do części 04 - Sąd Najwyższy.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 15 - Sądy powszechne do części 04 - Sąd Najwyższy.

2. Szczegółowy podział kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 3 kwietnia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. (poz. 831)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWCHMIĘDZYCZĘŚCIAMI 15 i 04

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

15

Sądy powszechne

31 819 000

755

Wymiar sprawiedliwości

31 819 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

31 819 000

15/01

Ministerstwo Sprawiedliwości

26 338 000

755

Wymiar sprawiedliwości

26 338 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

26 338 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 571 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 050 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 717 000

15/02

Sąd Apelacyjny w Warszawie

689 000

755

Wymiar sprawiedliwości

689 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

689 000

4000

689 000

15/03

Sąd Apelacyjny w Katowicach

625 000

755

Wymiar sprawiedliwości

625 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

625 000

4000

625 000

15/04

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

666 000

755

Wymiar sprawiedliwości

666 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

666 000

4000

666 000

15/05

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

456 000

755

Wymiar sprawiedliwości

456 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

456 000

4000

456 000

15/06

Sąd Apelacyjny w Krakowie

711 000

755

Wymiar sprawiedliwości

711 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

711 000

4000

711 000

15/07

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

492 000

755

Wymiar sprawiedliwości

492 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

492 000

4000

492 000

15/08

Sąd Apelacyjny w Łodzi

472 000

755

Wymiar sprawiedliwości

472 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

472 000

4000

472 000

15/09

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

206 000

755

Wymiar sprawiedliwości

206 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

206 000

4000

206 000

15/10

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

370 000

755

Wymiar sprawiedliwości

370 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

370 000

4000

370 000

15/11

Sąd Apelacyjny w Lublinie

482 000

755

Wymiar sprawiedliwości

482 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

482 000

4000

482 000

15/12

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

312 000

755

Wymiar sprawiedliwości

312 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

312 000

4000

312 000

04

Sąd Najwyższy

31 819 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

31 819 000

75102

Naczelne organy sądownictwa

15 663 000

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300 000

3250

Stypendia różne

22 000

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

7 968 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 902 000

4030

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

3 926 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

326 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

46 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 000

4270

Zakup usług remontowych

135 000

4410

Podróże służbowe krajowe

184 000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

28 000

4430

Różne opłaty i składki

5 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

82 000

4450

Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

294 000

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7 000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 000

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

180 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

38 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000

75114

Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

16 156 000

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

17 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300 000

3250

Stypendia różne

22 000

4000

Grupa wydatków bieżacych jednostki

7 473 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 455 000

4030

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

4 288 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

420 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

60 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 000

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 000

4270

Zakup usług remontowych

138 000

4410

Podróże służbowe krajowe

188 000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

28 000

4430

Różne opłaty i składki

5 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

74 000

4450

Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

241 000

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7 000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 000

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

180 000

4690

Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej

10 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

38 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIEKWOTWYNAGRODZEŃMIĘDZYCZĘŚCIAMI15 i 04

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

OGÓŁEM

Wynagrodzenia

OGÓŁEM

Wynagrodzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

15

Sądy powszechne

12 571 000

12 571 000

755

Wymiar sprawiedliwości

12 571 000

12 571 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

12 571 000

12 571 000

15/01

Ministerstwo Sprawiedlwiości

12 571 000

12 571 000

755

Wymiar sprawiedliwości

12 571 000

12 571 000

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

12 571 000

12 571 000

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wvnaqrodzeń

4 357 000

4 357 000

referendarze

8 214 000

8 214 000

04

Sąd Najwyższy

12 571 000

12 571 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 571 000

12 571 000

75102

Naczelne organy sądownictwa

5 828 000

5 828 000

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

1 902 000

1 902 000

sędziowie

3 926 000

3 926 000

75114

Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

6 743 000

6 743 000

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

2 455 000

2 455 000

sędziowie

4 288 000

4 288 000

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt