Dziennik Ustaw 2018 poz. 466 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju s...

DZIENNIK USTAW

£ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r. Poz. 466

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

1.    Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)    ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 oraz z 2014 r. poz. 1457),

2)    ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358),

3) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379, 1926 i 2409)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 lutego 2018 r.

2.    Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), które stanowią:

„Art. 28. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 208:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, z wyłączeniem programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom lub wykonawcom, mając na względzie:

1)    rodzaj e realizowanych proj ektów;

2)    koszt projektu;

3)    konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom, mając na względzie:

1)    rodzaje realizowanych operacji;

2)    koszt operacji;

3)    konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.”;

2) w art. 209 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawieranie umów, o których mowa w ust. 1.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.2) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);”.”;

2)    art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 oraz z 2014 r. poz. 1457), który stanowi:

„Art. 123. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1)    art.    13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2)    art.    10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca    2010 r.;

3)    art.    2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit.    b i c,    art.    20,

art.    21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 2-6, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1    lit. a i    lit.    c-e

oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 1-3, art. 60, art. 63, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

4)    art. 16, art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5)    (uchylony)

6)    (uchylony)”;

3)    art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358), które stanowią:

„Art. 37. Do postępowań w sprawach dochodzenia zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wypłaconej w ramach programu operacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

„Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

4)    art. 260 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379, 1926 i 2409), który stanowi:

„Art. 260. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:

1)    art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2)    art. 150, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

2a) art. 112 pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;

3)    art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

4)    art. 149a:

a) pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.,

b) pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kueheiński


Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. (poz. 466)

USTAWA

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Art. 1. Ustawa określa:

1) zadania oraz właściwość organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”, oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 498/2007”;

2)    warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie operacyjnym, w tym pomocy technicznej, zwanych dalej „pomocą”, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 2. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowuje:

1) projekt krajowego planu strategicznego określonego w art. 15 rozporządzenia nr 1198/2006;

2) projekt programu operacyjnego w rozumieniu art. 3 lit. g rozporządzenia nr 1198/2006 oraz określonego w przepisach rozporządzenia nr 498/2007.

2.    Rada Ministrów, w drodze uchwały, przyjmuje krajowy plan strategiczny oraz zatwierdza projekt programu operacyjnego.

3.    Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1)    przekazuje Komisji Europejskiej:

a)    przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan strategiczny,

b)    zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt programu operacyjnego;

2)    dokonuje z Komisją Europejską ustaleń w zakresie krajowego planu strategicznego;

3)    współpracuje z Komisją Europejską w zakresie oceny przekazanego jej projektu programu operacyjnego oraz przeglądu tego programu, zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przedkłada Radzie Ministrów informację o ustaleniach dokonanych w sprawie krajowego planu strategicznego.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zatwierdzeniu programu operacyjnego przez Komisję Europejską, ogłasza program operacyjny, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

6.    Minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowuje projekt zmiany programu operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia nr 1198/2006. Do zmiany programu operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 3. Program operacyjny zawiera następujące osie priorytetowe:

1) oś priorytetowa 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, która obejmuje następujące środki:

a)    pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006,

b)    pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006,

c) inwestycje na statkach rybackich i selektywność, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 25 ust. 2, 3 i 6-8 rozporządzenia nr 1198/2006,

d) rybactwo przybrzeżne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1198/2006,

e) rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006;

2)    oś priorytetowa 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwa-kultury, która obejmuje następujące środki:

w zakresie określonym w zakresie określonym w zakresie określonym


a)    inwestycje w chów i hodowlę ryb, w ramach którego mogą być realizowane operacje w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006,

b) działania wodno-środowiskowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w art. 30 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006,

c) środki na rzecz zdrowia zwierząt, w ramach którego mogą być realizowane operacje w art. 32 rozporządzenia nr 1198/2006,

d) rybołówstwo śródlądowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 33 ust. 1-4 rozporządzenia nr 1198/2006,

e)    inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 34 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006;

3)    oś priorytetowa 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, która obejmuje następujące środki:

a) działania wspólne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 37 rozporządzenia nr 1198/2006,

b)    ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006,

c)    inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 39 rozporządzenia nr 1198/2006,

d)    rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 40 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1198/2006,

e) projekty pilotażowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006,

f)    modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 42 rozporządzenia nr 1198/2006;

4) oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:

a)    rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,

b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;

5)    oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna, która obejmuje środek pomoc techniczna, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 46 ust. 1-3 rozporządzenia nr 1198/2006.

Art. 4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) wykonuje zadania instytucji zarządzającej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1198/2006;

2) powołuje, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia nr 1198/2006;

3)    przedkłada Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 43 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006;

4)    zapewnia wykonanie ocen programu operacyjnego, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1198/2006, oraz przedkłada wyniki tych ocen komitetowi monitorującemu i Komisji Europejskiej;

5)    przedkłada Komisji Europejskiej opis systemów zarządzania i kontroli programu operacyjnego, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1198/2006;

6) może dokonać częściowego zamknięcia programu operacyjnego, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 85 rozporządzenia nr 1198/2006.

Art. 5. 1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006:

1)    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją” - dla osi priorytetowych, o których mowa

w art. 3 pkt 1-3;

2) samorząd województwa - dla osi priorytetowej, o której mowa w art. 3 pkt 4;

3)    jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, którym minister

właściwy do spraw rybołówstwa powierzył wykonywanie zadań instytucji zarządzającej - dla osi priorytetowej,

o której mowa w art. 3 pkt 5.

2.    W przypadku instytucji pośredniczących wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane na podstawie umowy.

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, są określone w szczególności zakres powierzonych zadań, sposób ich wykonywania i warunki rozwiązania umowy.

4. Do powierzenia zadań podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem oraz prawidłowego wykonywania zadań instytucji zarządzającej.

6.    Informacje o podmiotach wykonujących zadania instytucji zarządzającej, zakresie tych zadań oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zadania instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006.

2. Szczegółowe warunki współpracy między instytucją certyfikującą a instytucją zarządzającą w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rybackiego są określone w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw rybołówstwa a ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Art. 7.Ł) Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania instytucji audytowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006.

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach określonych osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, ustalając limity na poszczególne środki objęte tymi osiami, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu operacyjnego oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

2. Pomoc w ramach programu operacyjnego jest przyznawana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 na poszczególne środki, o których mowa w art. 3.

3.    Na wniosek instytucji pośredniczącej minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości, przekraczającej wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, instytucja zarządzająca i instytucja pośrednicząca umieszczają komunikat zawierający taką informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronie internetowej administrowanej przez instytucję pośredniczącą. W komunikacie tym jest podawana także wysokość środków finansowych, do jakiej może być przyznawana pomoc.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach środków, o których mowa w art. 3, na poszczególne województwa lub na lata realizacji tego programu, mając na względzie zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz zapewnienie efektywności zarządzania programem operacyjnym i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

W brzmieniu ustalonym przez art. 116 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948), która weszła w życie z dniem 1 marca 2017 r.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw rybołówstwa określi również tryb postępowania w sprawie przyznawania pomocy w przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o dofinansowanie w danym województwie lub roku realizacji programu operacyjnego przekracza wysokość środków finansowych określonych na dane województwo lub na rok realizacji programu operacyjnego.

Art. 9. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana:

1)    osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”;

2)    na wniosek o dofinansowanie;

3) jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19;

4)    na podstawie:

a) decyzji - w przypadku środków, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. d i e oraz w ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006,

b)    umowy o dofinansowanie - w przypadku środków, o których mowa w art. 3:

- pkt 1 lit. c i d oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 1198/2006,

-    pkt 2-5.

Art. 10. 1. Wzór wniosku o dofinansowanie:

1)    przygotowuje instytucja zarządzająca;

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.

2.    Wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, wyznaczonej dla danej osi priorytetowej zgodnie z art. 5 ust. 1, przy czym w przypadku środka, o którym mowa w art. 3:

1)    pkt 4 lit. a, wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej;

2)    pkt 5, gdy wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji zarządzającej.

3.    Wniosek o dofinansowanie jest oceniany w zakresie:

1)    poprawności sporządzenia i złożenia,

2) zgodności planowanej operacji z celami środka, w ramach którego ma być realizowana operacja,

3) celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji

- w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 19 oraz zgodnie z kryteriami wyboru operacji przyjętymi przez komitet monitorujący.

4. Oceny wniosku o dofinansowanie dokonuje się w terminie niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy.

Art. 11. 1. Pomoc w ramach środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d, może być również przyznana, w drodze umowy o dofinansowanie zawieranej z inicjatywy instytucji zarządzającej, bez konieczności składania wniosku o dofinansowanie na realizację określonych operacji służących wskazanym przez tę instytucję celom o istotnym znaczeniu dla sektora rybackiego.

2. Pomoc zgodnie z ust. 1 może być przyznana organowi administracji publicznej, organizacji pożytku publicznego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub uczelniom publicznym.

3.    W przypadku przyznania pomocy zgodnie z ust. 1, instytucja zarządzająca umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa informację o konkursie ofert zawierającą określenie:

1)    środka i zakresu operacji;

2)    wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji;

3)    terminu zgłaszania ofert;

4)    kryteriów oceny ofert;

5)    warunków i sposobu przeprowadzenia konkursu.

4. Instytucja zarządzająca niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert zawiera umowę o dofinansowanie operacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Art. 12. 1. Pomoc w ramach programu operacyjnego polega na:

1)    zwrocie określonych w umowie o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji;

2)    wypłacie premii lub rekompensaty określonej w decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji lub jej części, które zostały potwierdzone w sposób określony w umowie o dofinansowanie.

Art. 13. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących przyznawania pomocy rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2.    Właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

3.    W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

4.    Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania pomocy:

1)    wnosi się do Prezesa Agencji za pośrednictwem dyrektora oddziału regionalnego Agencji, który wydał decyzję w pierwszej instancji;

2)    rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania;

3)    nie wstrzymuje jej wykonania.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania pomocy, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw.

6. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Art. 14. 1. Do postępowania w sprawach przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt, a także skarg i wniosków.

2.    W postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie organ, przed którym toczy się postępowanie:

1)    stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4)    zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy lub został wyczerpany limit środków, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lub 3 - wnioskodawcę informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy, podając przyczyny tej odmowy.

5.    W przypadku odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 4, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451).

Art. 15. 1. Umowa o dofinansowanie:

1)    jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

2) zawiera w szczególności:

a)    oznaczenie przedmiotu i stron umowy,

b)    określenie:

-    warunków, terminu i miejsca realizacji operacji,

-    wysokości pomocy,

-    sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych,

-    warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy,

-    warunków rozwiązania umowy,

-    warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

2.    Wzór umowy o dofinansowanie:

1)    przygotowuje instytucja zarządzająca;

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.

3. Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisom ustawy.

Art. 16. 1. Lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich opracowuje stowarzyszenie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), z tym że:

1)    członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa;

2)    nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa;

3) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich i w zakresie określonym w jego statucie;

4)    stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich;

5)    komitet, o którym mowa w pkt 4, jest wybierany przez walne zebranie członków stowarzyszenia albo zebrania delegatów spośród członków tego stowarzyszenia. Co najmniej połowę członków komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007, z tym że członek komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu stowarzyszenia.

2.    Instytucja zarządzająca wybiera stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1, do realizacji opracowanej przez nie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w drodze zaproszenia do składania wniosków, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)    strukturę stowarzyszenia i liczbę jego członków;

2)    obszar objęty lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich;

3)    założenia, cele oraz spójność opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

3.    Stowarzyszenie wybrane zgodnie z ust. 2 uznaje się za lokalną grupę rybacką, o której mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006.

Art. 17. 1. Instytucja zarządzająca, niezwłocznie po dokonaniu wyboru, o którym mowa w art. 16 ust. 2, zawiera z lokalną grupą rybacką umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w której określa się także maksymalną wysokość środków finansowych na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich,

2)    szczegółowe kryteria wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, o których mowa w art. 16 ust. 2,

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w ust. 1

- biorąc pod uwagę procedury i kryteria wyboru określone w art. 23 rozporządzenia nr 498/2007 oraz mając na względzie realizację celów określonych w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006.

Art. 18. 1. W sprawach dotyczących przyznania pomocy w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w toku postępowania, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli nie sprzeciwia się to istocie i celowi środka, w ramach którego ma być przyznana pomoc, określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w programie operacyjnym.

2. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia beneficjenta lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego beneficjenta przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych po przyznaniu pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części pomoc może być przyznana, po złożeniu wniosku, jeżeli:

1)    spełnia on warunki przyznania pomocy;

2)    nie sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi środka, w ramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą;

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone.

Art. 19. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy, w ramach poszczególnych osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, uwzględniając koszty kwalifikowalne i mając na względzie:

1) określenie:

a)    szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie oraz tryb ich składania,

b) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie - w przypadku środków, w ramach których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy,

c)    trybu i warunków zawierania umowy o dofinansowanie - w przypadku pomocy udzielanej bez wniosku o dofinansowanie,

d) środków i przypadków, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania,

e) środków i przypadków, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy;

2) zapewnienie prawidłowej realizacji programu oraz istotę i cel poszczególnych środków, o których mowa w art. 3 pkt 1-4.

Art. 20. 1. Instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa dane niezbędne do sporządzenia wykazu beneficjentów, o którym mowa w art. 31 zdanie drugie lit. d i zdanie trzecie rozporządzenia nr 498/2007.

2. Wykaz beneficjentów:

1) zawiera imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, który otrzymał pomoc, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz wysokość pomocy przyznanej w danym roku;

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa, co roku, do dnia 30 czerwca i zawiera dane za poprzedni rok.

Art. 21. Wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego dokonuje Agencja na podstawie:

1)    wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 5 ust. 1, lub

2)    umowy o dofinansowanie - jednorazowo lub w częściach, w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji zgodnie z tą umową albo

3)    decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a - zgodnie z terminami wypłaty pomocy ustalonymi w tej decyzji.

Art. 22. 1. W ramach realizacji programu operacyjnego:

1) instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 - sporządzają sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe w odniesieniu do osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, oraz w odniesieniu do programu operacyjnego;

2)    beneficjenci - sporządzaj ą sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe w odniesieniu do realizowanej operacji.

2.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:

1)    tytuł operacji;

2)    imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta;

3)    zakres realizacji operacji;

4)    wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie.

3.    Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1)    przygotowuje instytucja zarządzająca;

2)    jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

4. W celu przygotowania sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, gromadzą i opracowują uzyskane od beneficjentów dane związane z wykonywaniem przez nie zadań instytucji zarządzającej.

5.    Sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe:

1)    instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, przekazują instytucji zarządzającej;

2)    beneficjent przekazuje instytucji pośredniczącej.

6.    Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i terminy ich przekazywania,

2)    tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i skuteczności zarządzania programem operacyjnym oraz efektywności wykorzystania środków finansowych służących jego realizacji.

Art. 23. Instytucja zarządzająca w odniesieniu do instytucji pośredniczących, o których mowa w art. 5 ust. 1:

1)    przeprowadza kontrole,

2)    wydaje pisemne wytyczne lub polecenia,

3)    żąda przedstawienia informacji i udostępniania dokumentów

- w zakresie zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym oraz w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków tego programu.

Art. 24. 1. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwali-fikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami, o których mowa w art. 1 pkt 1.

2.    Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane podawane we wnioskach o płatność lub weryfikacji poniesionych wydatków, postępów w realizacji operacji i efektów realizacji tej operacji w miejscu jej realizowania.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być także przeprowadzana w sposób określony w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 498/2007.

4. Instytucja zarządzająca może powierzyć przeprowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1, instytucjom pośredniczącym, o których mowa w art. 5 ust. 1.

Art. 25. 1. Instytucja zarządzająca sporządza plan kontroli na każdy kolejny rok kalendarzowy realizacji programu operacyjnego.

2. Plan kontroli jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Art. 26. 1. Kontrole, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1, są przeprowadzane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

2.    Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz miejsca i zakresu kontroli.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

4.    Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:

1) wstępu do siedziby podmiotu, miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności lub miejsca realizacji operacji;

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii;

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli;

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się informacj ę pokontrolną, którą podpisuje osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, informacj ę tę podpisuje tylko osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, zamieszczaj ąc w treści tej informacji adnotacj ę o odmowie jej podpisania.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego zarządzania programem operacyjnym i wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji oraz efektywności wdrażania środków tego programu.

Art. 27. 1. Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.

2. Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc:

1) wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub w części, lub nie realizuje obowiązków z nią związanych;

2) wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizacj ę operacji w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. b;

3) wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy.

3.3 Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi.

4. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.4 W sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami dla środków finansowych wypłaconych w ramach programu operacyjnego, organem właściwym jest Prezes Agencji.

Art. 28. (pominięty)5

Art. 29. (pominięty)5

Art. 30. 1. Załącznik do uchwały nr 99/2007 Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rybołówstwa staje się krajowym planem strategicznym, o którym mowa w art. 2.

2. Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 maja 2007 r. i zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 października 2008 r. zatwierdzającą program operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania 2007-2013 staje się programem operacyjnym, o którym mowa w art. 2.

Art. 31. Komitet Monitorujący powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za komitet monitorujący powołany zgodnie z art. 4 pkt 2.

Art. 32. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.    Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

3.    Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 33. Pomoc przyznaną przez Agencję w ramach środka, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b, oraz koszty poniesione w ramach środka, o którym mowa w art. 3 pkt 5, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za pomoc przyznaną i koszty poniesione zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 57, poz. 466.

3

W brzmieniu ustalonym przez art. 84 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

4

   Dodany przez art. 35 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358), która weszła w życie z dniem 11 października 2015 r.

5

   Zamieszczony w obwieszczeniu.

6

   Ustawa została ogłoszona w dniu 14 maja 2009 r.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt