Dziennik Ustaw 2018 poz. 463 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki ho...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r.

Poz. 463

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

1.    Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1512), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1012).

2.    Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1012), które stanowią:

„§ 2. Osoby, którym nadano odznakę honorową „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 3. Do postępowań o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże ministrowi właściwemu do spraw energii:

1)    wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, złożone i nieroz-patrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2)    ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. (poz. 463)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru

oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie, organizacji lub instytucji tylko raz.

§ 3. Minister właściwy do spraw energii nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:1)

1)    ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) 1 2 kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;

3)    terenowego organu administracji rządowej albo organu samorządu terytorialnego;

4)    organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej działającej na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe - w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę, adres i siedzibę - w przypadku organizacji lub instytucji, oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki:

1)    osobie fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)    organizacji lub instytucji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3.3 Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw energii nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5. 1. Odznakę stanowi okrągły, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 40 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym, majuskułowym napisem „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”, widnieje pośrodku symboliczny, wklęsły zarys spękanego górotworu z przechodzącym przez niego pionowo przewodem wiertniczym zakończonym świdrem wiertniczym. Z lewej strony przewodu umieszczony jest wypukły wizerunek popiersia Ignacego Łukasiewicza. Z prawej strony przewodu wiertniczego umieszczony jest wizerunek lampy naftowej. Na stronie odwrotnej widnieje pośrodku wypukły monogram z liter „RP”, poniżej którego umieszczany jest numer kolejny nadanej odznaki.

2.    Medal, o którym mowa w ust. 1, zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego o szerokości 38 mm w kolorze zielonym, z dwoma czarnymi paskami o szerokości 6 mm w odległości 8 mm od krawędzi, rozdzielonymi paskiem o szerokości 10 mm w kolorze żółtym. Wstążka górą przeciągnięta jest przez podłużny otwór w metalowej listewce srebrzonej i patynowanej o wysokości 12 mm i szerokości 40 mm, z wypukłym przedstawieniem dwóch, połączonych pośrodku stylizowanych gałązek wawrzynu; na odwrocie listewki zamocowane jest zapięcie.

3.    Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1.4) Odznakę wręcza minister właściwy do spraw energii lub osoba przez niego upoważniona.

2.    Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

3.    Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

4.    Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

5.    Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 2 i 4, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6.    W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 7.5) Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw energii.

§ 8.5) Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6). 4 5 6

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONYDLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO” OSOBIE FIZYCZNEJ

Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” (nazwisko i imię (imiona) kandydata) (imię ojca) (data i miejsce urodzenia) (miejsce pracy - stanowisko)

Staż pracy zawodowej ogółem:............,

w tym:

w przemyśle naftowym:............,

w przemyśle gazowniczym:............

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki (nazwa, rok nadania):

Wnioskodawca    ZATWIERDZAM

................................... MINISTER

pieczęć i podpis

Warszawa, dnia

r.


Data sporządzenia wniosku.....................

UZASADNIENIE

(ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla przemysłu naftowego i gazowniczego)

Wnioskodawca

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁUNAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” (nazwa organizacji lub instytucji) (adres i siedziba organizacji lub instytucji)

Wnioskodawca


ZATWIERDZAM
MINISTER

pieczęć i podpis

Warszawa, dnia

r.


Data sporządzenia wniosku.....................

UZASADNIENIE

(ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla przemysłu naftowego i gazowniczego)

Wnioskodawca

Załącznik nr 3


WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”STRONA LICOWA    STRONA ODWROTNA

Skala 1:1    Skala 1:1


Załącznik nr 4


WZÓRDYPLOMUSTWIERDZAJĄCEGONADANIEODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONYDLAPRZEMYSŁUNAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”1

11 Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1012), które weszło w życie z dniem 27 lipca 2016 r.

2

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6

   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 listopada 2011 r.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt