Dziennik Ustaw 2018 poz. 654 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odc...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r.

Poz. 654

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, usytuowane na śródlądowych wodach powierzchniowych, za korzystanie z których ponosi się należności, oraz przyporządkowuje te drogi wodne i ich odcinki do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

2)    jednostkowe stawki należności za:

a)    żeglugę pustych statków towarowych,

b)    żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych,

c)    przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna,

d)    korzystanie ze śluz lub pochylni:

-    za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 700 do 1900,

-    za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 1900 do 700;

3)    wzór formularza do składania deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni.

§ 2. Określa się następujące śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, usytuowane na śródlądowych wodach powierzchniowych, za korzystanie z których ponosi się należności, oraz przyporządkowuje się je do następujących regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

1)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach:

a)    Kanał Gliwicki od km 0,0 do km 39,4,

b)    Kanał Kędzierzyński od km 0,0 do km 5,6,

c)    rzeka Odra od km 94,9 do połączenia dolnego kanału śluzy Ujście Nysy z rzeką Odrą w km 181,3;

2)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

a)    rzeka Odra od km 181,3 do km 282,5, w tym kanały śluzowe na tym odcinku rzeki,

b)    szlak boczny rzeki Odry w miejscowości Wrocław, od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej, o długości 15,4 km;

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

3)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Kanał Ślesiński od km 0,0 do km 26,46;

4)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy:

a)    Kanał Ślesiński od km 26,46 do km 32,0,

b)    Kanał Bydgoski od km 14,8 do km 38,9,

c)    rzeka Noteć - odcinek dolny (od Kanału Bydgoskiego) od km 38,9 do km 176,2,

d)    rzeka Noteć - odcinek górny (do Kanału Górnonoteckiego) od km 59,5 do km 121,6,

e)    Kanał Górnonotecki od km 121,6 do km 146,6;

5)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

a)    rzeka Brda od km 0,0 do km 14,4,

b)    Kanał Bydgoski od km 14,4 do km 14,8,

c)    rzeka Nogat od km 0,0 do km 62,0,

d)    rzeka Szkarpawa od km 0,0 do km 25,4,

e)    rzeka Martwa Wisła od km 0,0 do km 11,5,

f)    Kanał Jagielloński od km 0,0 do km 4,7,

g)    Kanał Elbląski od Miłomłyna (km 0,0) do:

-    Jeziora Drużno wraz z tym jeziorem (km 59,4),

-    Jeziora Szeląg Wielki (km 21,4),

-    Jeziora Jeziorak (km 11,5),

h)    Kanał Bartnicki od km 0,0 do km 1,0,

i)    rzeka Elbląg od km 0,0 do km 4,1;

6)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

a)    rzeka Wisła od miejscowości Płock w km 633,0 do miejscowości Włocławek w km 675,

b)    Kanał Żerański od km 0,0 do km 17,2;

7)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

a)    kanały w systemie Wielkich Jezior Mazurskich:

-    kanał śluzowy Guzianka od km 13,5 do km 14,0,

-    Kanał Jegliński od km 1,3 do km 6,55,

-    Kanał Tałteński od km 33,0 do km 34,6,

-    Kanał Mioduński od km 37,05 do km 38,97,

-    Kanał Szymoński od km 40,34 do km 42,70,

-    Kanał Łuczański od km 61,80 do km 63,93,

-    Kanał Węgorzewski od km 85,15 do km 86,07,

b)    Kanał Augustowski od km 0,0 do km 80,0;

8)    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie:

a)    rzeka Wisła od km 0,0 do km 37,5 oraz od km 57,8 do km 92,6,

b)    Kanał Łączański od km 0,0 do km 17,2.

§ 3. Jednostkowa stawka należności za:

1)    żeglugę pustych statków towarowych wynosi 0,12 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;

2)    żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych wynosi 1,78 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;

3) przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna na:

a)    rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5, Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 39,4 oraz Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 wynosi 0,10 gr,

b)    drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć, oraz węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa, wynosi 0,68 gr,

c)    pozostałych śródlądowych drogach wodnych i ich odcinkach wymienionych w § 2 wynosi 0,59 gr - za jeden tonokilometr.

§ 4. Jednostkowa stawka należności za korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:

1)    statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:

a)    w godzinach od 700 do 1900 wynosi 15,50 zł,

b)    w godzinach od 1900 do 700 wynosi 16,26 zł;

2)    statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:

a)    w godzinach od 700 do 1900 wynosi 7,20 zł,

b)    w godzinach od 1900 do 700 wynosi 14,40 zł;

3)    kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:

a)    w godzinach od 700 do 1900 wynosi 4,10 zł,

b)    w godzinach od 1900 do 700 wynosi 8,20 zł.

§ 5. Wzór formularza do składania deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. (poz. 654)

WZÓR FORMULARZA

adresat:

(nazwa i adres podmiotu korzystającego ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni)

NIP:

Deklaracja, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w miesiącu..........20......r.

(miejscowość i data sporządzenia deklaracji)

Część A: dla statków towarowych, zestawów, obiektów pływających, dla spławu drewna

Lp.

Rodzaj statku/obiektu pływającego

Nr rejestru administracyjnego

Data i miejsce początku rejsu (dzień i miejsce)

Nazwa

śródlądowej

drogi

wodnej

Trasa

Długość trasy (w km)

Masa (w tonach)

Nośność wymierzona statku pustego (w tonach)1-1

Liczba śluzowań w godz.:

7OO I9OO

I9OO 7OO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:) Podaje się w przypadku pływania bez ładunku.

(podpis osoby upoważnionej)

Część B: dla statków pasażerskich, wycieczkowych i statków niebędących małymi statkami (statków o nośności powyżej 15 ton lub służących do przewozu więcej niż 12 pasażerów)

Lp.

Rodzaj statku

Nr rejestru administracyjnego

Data i miejsce początku rejsu (dzień i miejsce)

Nazwa

śródlądowej

drogi

wodnej

Trasa

Długość przebytej drogi (w km)

Liczba rejsów w dniu pływania

Liczba

miejsc

pasażerskich

Liczba śluzowań lub przejść przez przechylnię w godz.:

7UU 1900

1900 700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(podpis osoby upoważnionej)

1

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (Dz. U. poz. 2226 oraz z 2016 r. poz. 534), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650).

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt