Dziennik Ustaw 2018 poz. 354 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r.

Poz. 354

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI^

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy

Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 195 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    tryb i sposób informowania o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;

2)    tryb i sposób ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia;

3)    termin sporządzania i wzór karty wypadku.

§ 2. 1. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej „funkcjonariuszem”, który uległ wypadkowi w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. Bezpośredni przełożony po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie pisemnie melduje o zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.

2. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła śmierć funkcjonariusza, właściwa komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa niezwłocznie przekazuje informację o tym zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.

§ 3. Komendant Służby Ochrony Państwa po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i powołuje komisję powypadkową, w której skład wchodzi przedstawiciel komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4. Ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia dokonuje się na podstawie:

1)    meldunku poszkodowanego funkcjonariusza, sporządzonego w czasie, kiedy pozwala na to stan jego zdrowia, i meldunku bezpośredniego przełożonego poszkodowanego funkcjonariusza, złożonego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza;

2)    wyjaśnień poszkodowanego funkcjonariusza lub, jeżeli jest to możliwe, wyjaśnień świadków zdarzenia, dotyczących czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;

3)    uzyskanych informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu funkcjonariuszowi pierwszej pomocy;

9 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

4)    dokumentacji medycznej dotyczącej skutków zdarzenia;

5)    innych dowodów mających związek ze zdarzeniem lub jego skutkami.

§ 5. 1. Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub niezwłocznie po ustaniu przeszkód i trudności uniemożliwiających sporządzenie karty w tym terminie.

2. Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego pierwszy egzemplarz przechowuje się w aktach postępowania wyjaśniającego, drugi przekazuje się poszkodowanemu funkcjonariuszowi, a trzeci komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw kadr.

§ 6. Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. (poz. 354)

WZÓR

KARTA WYPADKU

W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY

(pieczęć z nazwą i adresem jednostki organizacyjnej)

I. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1. Stopień służbowy, imię, nazwisko, imię ojca:

2.    PESEL:................................................................

3.    Dokument tożsamości (legitymacja służbowa, seria i numer):

4. Data i miejsce urodzenia:...............................................................................

II. INFORMACJE O WYPADKU

1.    Data i miejsce:.............................................................................................

2.    W dniu wypadku poszkodowany:

a)    miał rozpocząć służbę o godzinie................................................................

b)    zakończył służbę o godzinie.......................................................................

3.    Wypadek zdarzył się: w drodze do miejsca pełnienia służby/w drodze powrotnej ze służby*^

4.    Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:

5. W sprawie wypadku były / nie były*) podjęte czynności przez odpowiednie organy:

6. Do wypadku przyczyniło się zachowanie poszkodowanego spowodowane jego stanem po spożyciu alkoholu / środków odurzających / substancji psychotropowych / innych substancji o podobnym działaniu*-*, ponieważ

7.    Zdarzenie jest wypadkiem: w drodze do miejsca pełnienia służby / w drodze powrotnej ze służby: TAK / NIE**

8.    Uzasadnienie nieuznania zdarzenia za wypadek: w drodze do miejsca pełnienia służby / w drodze powrotnej ze służby**:

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.    Data i miejsce sporządzenia karty wypadku: ......................................................

2.    Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w terminie 14 dni:

3. Pieczęcie i podpisy członków komisji powypadkowej:

4. Pieczęć i podpis Komendanta Służby Ochrony Państwa:

5. Potwierdzenie odbioru karty wypadku (data i podpis):

**


Niepotrzebne skreślić.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt