Dziennik Ustaw 2018 poz. 519 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogó...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 marca 2018 r.

Poz. 519

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

1.    Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 916), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 138).

2.    Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 138), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.”.

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 519)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu

tego pełnomocnictwa

Na podstawie art. 138j § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1)    pełnomocnictwa ogólnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)    zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 398.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 21czerwca 2016 r .

Załącpni k nr 13)

CRPO

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZGŁASZAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.    Zgłaszanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL *> mocodawcy

1_ _±_ J_ J__L _L _± _±_ J

PPO-1

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

2. Kolejny nr egz. 1 ogółem liczba egze mplarzy 1)

Podstawa prawna: Zgłaszający:

Art. 138d ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. _ Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Mocodawca, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy.

2)

A. MIEJSCE ZGŁASZANIA I PODMIOT ZGŁASZAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO

3. Miejsce zgłaszania

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 4. Podmiot zgłaszający pełnomocnictwo (zaznaczyć właściwe kwadraty):

□    1.mocodawca    □ 2. adwokat    □ 3. radca prawny    □ 4. doradca podatkowy

□ 5. pełnomocnik 3)    □ 6. d alszy pełnomocnik 3)    □ 7. osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać □ 8. organ podatkowy

B. DANE MOCODAWCY

* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną


** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Nodzaj podmiotu (zaznsczyć właściwy Fwadrat):

□ 1. podmiot niebędący osobą fizyczną

□ 2. osoba fizyczna

6. Nazwa dełna ** / Nazwisko, pierwsze imię ***

7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) *** 4)

L _L _1 L _L _1 L _L J

8. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 4)

9. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość *** 4)

10. Zagraniczny numer identyfikacyjny 4)

11. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 6, 9 lub 10 4)

12. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 11 4)


B.2. ADRES SIEDZIBY ** / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

13. Krai

14. Woje wód ctwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

B.3. DANE KONTAKTOWE 5)

25. Eelefon

24. Faks

25. E-mail

26. Adres elektroniczny

27. Adres elektroniczny na portalu podatkowym

C. OŚWIADCZENIE MOCODAWCY O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ O MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA DALSZEGO PEŁNOMOCNICTWA

1. Oświadczam, że do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do wła^iwości organów podatkowych upoważniam osobę wymienioną w części D.

2. Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa 6) □ tak □ nie

1

30. Nazwisko

29. Pierwsze imię

20. Ntanowisko / Funkcja 7)

31. Podwis

2

30. Nazwisko

29. Pierwsze imię

20. Ntanowisko / Funkcja 7)

31. Podwis

3

30. Nazwisko

29. Pierwsze imię

30. Dtanowisko / Funkcja 7)

31. Podpis

32. Data (dzień - miesiąc - rok)

i i ii i ii i i i i


PPO-1,;

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia ]Vfinis1raRozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporzą

dzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 138), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZGŁASZAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM._Zgłaszanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

86. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL *)

87. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Q 1. organ podatkowy Q 2. osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać

88. Nazwa pełna ** / Nazwisko, pierwsze imię ***

89. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 4)

90. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego *** 4)

91. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość *** 4)

92. Zagraniczny numer identyfikacyjny *** 4)

93. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 90, 91 lub 92 *** 4)

94. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego

numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 93 *** 4)

95. Kraj

96. Województwo

97. Powiat

98. Gmina

99. Ulica

100. Nr domu

101. Nr lokalu

102. Miejscowość

103. Kod pocztowy

104. Poczta

105. Telefon

106. Faks

107. E-mail

108. Adres elektroniczny

F.4

. OŚWIADCZENIE I PODPIS 15)

Zgłaszam pełnomocnictwo ogólne udzielone pełnomocnikowi wymienionemu w części D

109. Nazwisko

110. Pierwsze imię

111. Stanowisko służbowe **

112. Podpis

113. Data zgłoszenia pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok)

114. Inne załączniki

F. ZGŁOSZENIE PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ PODMIOT INNY NIZ MOCODAWCA 15)

** - dotyczy organu podatkowego    *** - dotyczy osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać


F.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 16)


F.2. ADRES SIEDZIBY ** / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA *** 16)


F.3. DANE KONTAKTOWE 13), 16)


G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH I UWAGI 13)


115. Uwagi


*) Niepotrzebne skreślić.

1) Wypełnia się w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPO-1 dla jednego pełnomocnictwa ogólnego, jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie formularza PPO-1 w formie dokumentu elektronicznego (art. 138d § 3 zdanie drugie ustawy).

2) Na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne.

3) Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2-4 oraz 5/6.

4) Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego.

5) Wypełnienie części B.3 nie jest obowiązkowe. Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy.

6) Złożenie tego oświadczenia nie jest obowiązkowe. Oświadczenie składa się przez zaznaczenie kwadratu.

7) Poz. 30 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób), pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPO-1.

8)    W przypadku zgłoszenia na formularzu dalszego pełnomocnictwa należy wypełnić także części D.1-D.3.

9) Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania (więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego) lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (art. 138g ustawy). Wskazanie pełnomocnika do doręczeń następuje przez zaznaczenie kwadratu.

CRPO    P0LA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZGŁASZAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.    Zgłaszanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

10) Wypełnienie poz. 44/70 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 ustawy).

Wypełnienie poz. 44/70 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części D.2. /D.5. adresu do doręczeń w kraju (art. 145 § 2 i 2a ustawy).

Wypełnienie poz. 44/70 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi (dalszemu pełnomocnikowi) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy). Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy.

11) Wypełnienie nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323).

12)    Adres do doręczeń w kraju - rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13)    Wypełnienie nie jest obowiązkowe.

14)    Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (art. 138i § 1 ustawy). Niewypełnienie poz. 85 oznacza udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo.

15)    Wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnictwo ogólne zgłasza adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 ustawy), osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy (art. 138d § 6 ustawy). Część F wypełnia także organ podatkowy, który zgłasza kuratora jako pełnomocnika ogólnego (art. 138d § 2 i 8 ustawy).

16) Wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnictwo ogólne zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy (art. 138d § 6, art. 138d § 2 i 8 ustawy).

Załącznik nr 23)

CRPO


POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZGŁASZAJĄCY ZAW I ADO MIE NIE . WYP EŁNI C NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM._Zgłaszanie t wersji elektronicznej: TWT.portalpodatkoTy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL * mocodawcy


OPO-1

ZAWIADOMIENIE O ZMIANĄ ODWOŁANIU LUB WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

2. Kglejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy 1)


Podstawa prawna:    Art. 138d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. _ Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgłaszająt;y:    Mocodawca, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo

organ podatkowy.


A. MIEJSCE ZGŁASZANĄ PODMIOT ZGŁASZAJĄCY I CEL ZGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIA

2)


3. Miejsce zgłaszania

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ


4. Podmiot zgłaszający zawiadomienie (zaznaczyć właściwe kwadraty):

□ 1. mocodawca    □ 2.    adwokat    □ 3.    radca    prawny    □ 4.    doradca    podaltkowy    □ 5. pełnomocnik 3)

Q 6. dalszy pełnomocml< 4)    Q 7. osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać    Q 8. organ poda1tl<owy


5. Cel zgłoszenia zawiadomienia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. zmiana pehomocrnctwa    □ 2. odwołanie pełnomocnidtwa


I 3. wypowiedzenie pełnomocnictwa


B. DANE MOCODAWCY

** - dotyczy podmiotu niebedacego osoba fizyczna


- dotyczy podmiotu będącego osoba fizyczna


B.1. DAOL IDENTYFIKACYJNE


6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Q 1 podmiot me będący osoba fizyczna Q 2 osoba fizyczna

7. Nazwa pełna ** / Nazwisko, pierwsze imię ***

8. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) *** 5)

9. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 5)

10. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość *** 5)

11. Zagraniczny numer identyfikacyjny 5)

12. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 9, 10 lub 115)

13. Kod kruju wydakia doeumentu lnb nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 12 5)


B.2. ADRLS SIEDZIBY ** / AKTAALOY ADRLS ZAMIESZKANIA


14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta


B.3. DAOL KONTAKTOWE 6)


24. Telefon

25. Faks

26. E-mail

27. Adres elektroniczny

28. Adres elektroniczny na portalu podatkowym


C. DANE PEŁNOMOCNIKA / DALSZEGO PEŁNOMOCNIK^ KTÓREGO DOTYCZY ZMIANA / ODWOŁANIE / WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA 7)

Zmiany danych w odpowiednich eozycjach należy dokonać przez wpisanie nowych danych i zaznaczenie odpowiedniego kwadratu.

W pozycjach niezmienionych należy wpisać dotychczasowe dane._


C.


. DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA


29. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL


30. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych


31. Nazwisko


35. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 5)


32. Zmiana w poz. 31 □


33. Pierwsze imię


34. Zmiana


w poz. 33 l


36. Zmiana w poz. 35 □


37. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 5) 39. Numer i seria dokumenttu potwierdzającego tożsamość 5)


41. Zagraniczny numer identyfikacyjny 5)

43. Kraj wydania dokumenttu lut) nadania innego numeru identyfil^acyjjnego, wymienionego w poz. 37, 39 lut) 41 5)


38. Zmiana w poz. 37 □


40. Zmiana


w poz. 39 a


42. Zmiana


w poz. 41 I


44. Zmiana

w poz. 43 ^


/4


OPO-1,.    1

CRPO    LA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZGŁASZAJĄCY ZAWIADOMIENIE. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

CRPO    LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.    Zgłaszanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

45. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 43 5)

46. Zmiana w poz. 45 Q

47. Pełnomocnik do doręczeń 8)

Q tak

48. Zmiana w poz. 47

49. Adres elektroniczny 9)

50. Zmiana w poz. 49 Q

51. Adres elektroniczny na portalu podatkowym 10)

52. Zmiana w poz. 51 Q


C.2. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU


53. Nastąpiła zmiana adresu

Q tak

54. Kraj

POLSKA

55. Województwo

56. Powiat

57. Gmina

58. Ulica

59. Nr domu

60. Nr lokalu

61. Miejscowość

62. Kod pocztowy

63. Poczta


C.3. DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA 12)


64. Telefon

65. Zmiana w poz. 64^

66. Faks

67. Zmiana w poz. 66

68. E-mail

69. Zmiana w poz. 68

ł. DANE IDENTYFIKACYJNE DALSZEGO PEŁNOMOCNIKA

70. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL *) 71. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych

72. Nazwisko

73. Zmiana w poz. 72

74. Pierwsze imię

75. Zmiana w poz. 74 ^

76. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 5)

77. Zmiana w poz. 76

78. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego 5)

79. Zmiana w poz. 78 ^

80. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość 5)

81. Zmiana w poz. 80 ^

82. Zagraniczny numer identyfikacyjny 5)

83. Zmiana w poz. 82 ^

84. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 78, 80 lub 82 5)

85. Zmiana w poz. 84 Q

86. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 84 5)

87. Zmiana w poz. 86 ^

88. Pełnomocnik do doręczeń 8)

Q tak

89. Zmiana w poz. 88 ^

90. Adres elektroniczny 9)

91. Zmiana w poz. 90 ^

92. Adres elektroniczny na portalu podatkowym 10)

93. Zmiana w poz. 92 ^


C.5. ADRES DALSZEGO PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU


94. Nastąpiła zmiana adresu

Q tak

95. Kraj

POLSKA

96. Województwo

97. Powiat

98. Gmina

99. Ulica

100. Nr domu

101. Nr lokalu

102. Miejscowość

103. Kod pocztowy

104. Poczta


C.6. DANE KONTAKTOWE DALSZEGO PEŁNOMOCNIKA 12)


105. Telefon

106. Zmiana w poz. 105^2

107. Faks

108. Zmiana w poz. 107 ^2

109. E-mail

110. Zmiana w poz. 109 Q


POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZGŁASZAJĄCY ZAWIADOMIENIE. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM._Zgłaszanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

I.2

ADRES SIEDZIBY ** / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA *** 18)

125. Kraj 126. Województwo 127. Powiat

128. Gmina 129. Ulica 130. Nr domu 131. Nr lokalu

132. Miejscowość 133. Kod pocztowy 134. Poczta

I.3

. DANE KONTAKTOWE 12), 18)

135. Telefon

136. Faks

137. E-mail

138. Adres elektroniczny

I.4

. OŚWIADCZENIE I PODPIS 17)

Zgłaszam zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi

wymienionemu w części C

139. Nazwisko

140. Pierwsze imię

141. Stanowisko służbowe **

142. Podpis

143. Data zgłoszenia zawiadomienia (dzień - miesiąc - rok)

J. I

NFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH I UWAGI 12)

144. Inne załączniki

145. Uwagi

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Wypełnia się w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego egzemplarza druku OPO-1 dla jednego zawiadomienia, jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie formularza OPO-1 w formie dokumentu elektronicznego (art. 138d § 3 zdanie drugie ustawy).

2) Na formularzu OPO-1 może być także zgłoszone zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu dalszego pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2-4 oraz 5.

4)    Dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2-4 oraz 6.

5)    Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego.

6)    Wypełnienie części B.3 nie jest obowiązkowe. Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy.

7) W przypadku zmiany danych dalszego pełnomocnika należy także wypełnić części C.1-C.3.

8) Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania (więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego) lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (art. 138g ustawy). Wskazanie pełnomocnika do doręczeń następuje przez zaznaczenie kwadratu.

9) Wypełnienie poz. 49/90 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 ustawy).

Wypełnienie poz. 49/90 jest obowiązkowe w przypadku, nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w sekcji C.2./C.5. adresu do doręczeń w kraju (art. 145 § 2 i 2a ustawy).

Wypełnienie poz. 49/90 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi (dalszemu pełnomocnikowi) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy). Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy.

10) Wypełnienie nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323).

11)    Adres do doręczeń w kraju - rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12)    Wypełnienie nie jest obowiązkowe.

13)    Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (art. 138i § 1 ustawy). Niewypełnienie poz. 111 oznacza udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo.

14) Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku (art. 138i § 3 ustawy).

15)    Okres ten nie może przekroczyć dwóch tygodni od dnia wypowiedzenia.

16) Poz. 114 wypełnia się, gdy zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest zgłaszane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób), pozostałych uprawnionych do zmiany lub odwołania pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu OPO-1.

17) Wypełnia się w przypadku, gdy zawiadomienie zgłasza, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 ustawy), osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy (art. 138d § 6 ustawy). Część I wypełnia także organ podatkowy, jeśli zawiadomienie dotyczy kuratora jako pełnomocnika ogólnego (art. 138d § 2 i 8 ustawy).

18) Wypełnia się w przypadku, gdy zawiadomienie zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy (art. 138d § 6, art. 138d

§ 2 i 8 ustawy).

OPO-1 () 4/4

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt