Dziennik Ustaw 2018 poz. 518 - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie P...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 marca 2018 r. Poz. 518

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie

Powiązanych Usług Turystycznych

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”, oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rejestrze, oznacza to rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Marszałek województwa wprowadza dane do Ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym, w którym dane są gromadzone i prezentowane w formie ksiąg ewidencyjnych, zwanych dalej „księgami ewidencyjnymi”.

§ 4. 1. Księgę ewidencyjną prowadzi się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy turystycznego wpisanego do Ewidencji oraz opatruje się indywidualnym numerem.

2.    Księga ewidencyjna składa się z trzech działów.

3.    W księdze ewidencyjnej zamieszcza się następujące dane:

1) w dziale pierwszym:

a)    numer ewidencyjny,

b)    datę wpisu do Ewidencji,

c)    firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego,

d)    siedzibę i adres przedsiębiorcy turystycznego, a także województwo i nazwę kraju,

e)    główne miejsce i adres wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów i ich adresów wraz z województwem i nazwą kraju,

f)    adres do doręczeń wraz z województwem i nazwą kraju,

g)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada,

h)    formę prawną przedsiębiorcy turystycznego,

') Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

i)    rodzaj działalności objętej wpisem do rejestru,

j)    organ dokonujący wpisu do rejestru oraz numer wpisu i datę jego dokonania,

k)    poprzednie numery ewidencyjne, także jeżeli przedsiębiorca turystyczny wpisany do Ewidencji został utworzony w wyniku przekształcenia lub połączenia;

2)    w dziale drugim:

a)    informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego, a w przypadku korzystania z turystycznego rachunku powierniczego - o banku prowadzącym ten rachunek,

b)    w przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego w walucie, w której to zabezpieczenie finansowe zostało udzielone, wraz z podaniem jej równowartości w euro, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zostało udzielone zabezpieczenie finansowe, oraz o okresie obowiązywania zabezpieczenia finansowego lub

c)    w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę turystycznego wpłat podróżnych wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy, informację o dacie złożenia przez przedsiębiorcę turystycznego oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy, oraz o okresie obowiązywania umowy o turystyczny rachunek powierniczy,

d)    zakres terytorialny wykonywanej działalności objętej wpisem do rejestru,

e)    termin i wysokość przedpłat przyjmowanych przez przedsiębiorców turystycznych od podróżnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, a w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę turystycznego wpłat podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy, wskazanie, że działalność jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)    w dziale trzecim informacje dotyczące:

a)    decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat wraz z datą wykreślenia i terminem obowiązywania zakazu,

b)    decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z datą wykreślenia i terminem obowiązywania zakazu,

c)    decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru na jego wniosek w związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności objętej wpisem do rejestru wraz z datą wykreślenia,

d)    decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru po uzyskaniu informacji o śmierci przedsiębiorcy turystycznego lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego wraz z datą wykreślenia,

e)    decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia,

f)    decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorcy turystycznego posiadającego siedzibę w państwie, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyło postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1) do krajowego porządku prawnego,

g)    wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru wraz z jego datą,

h)    zawieszenia lub przedłużenia zawieszenia wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wraz z ich datami,

i)    oświadczeń o niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego lub wystąpień marszałka województwa o wypłatę środków bezpośrednio podróżnym bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, że organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych nie był w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

4.    W przypadku gdy w systemie teleinformatycznym obsługującym Ewidencję jest prowadzony rejestr, dodatkowo wprowadza się następujące dane:

1)    adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego, jeżeli jest on osobą fizyczną, oraz województwo i nazwę kraju;

2)    numer telefonu, jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada;

3)    adres e-mail, jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada.

5.    Wpisowi do Ewidencji podlegają zmiany lub uzupełnienia danych zamieszczonych w rejestrze.

6.    Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g, usuwa się z Ewidencji z dniem, w którym:

1)    decyzja administracyjna o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, z jednoczesnym wpisaniem informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a lub b - została skutecznie doręczona stronie albo

2)    decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru - stała się ostateczna.

7.    Informacje o zawieszeniu lub przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h, usuwa się z Ewidencji po powiadomieniu przez przedsiębiorcę turystycznego o wznowieniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

8.    Księgę ewidencyjną przedsiębiorcy turystycznego usuwa się z Ewidencji:

1)    po upływie terminu obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

2)    z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c-f.

§ 5. 1. Katalog przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru zawiera następujące dane:

1)    numer ewidencyjny przedsiębiorcy turystycznego;

2)    numer wpisu do rejestru;

3)    firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres wraz z województwem i krajem;

4)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada;

5)    formę prawną przedsiębiorcy turystycznego;

6)    termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

7)    informację, czy wykreślenie z rejestru nastąpiło z urzędu czy na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 1

3.    Katalog przedsiębiorców turystycznych, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru, zawiera następujące dane:

1)    numer ewidencyjny przedsiębiorcy turystycznego;

2)    numer wpisu do rejestru;

3)    firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres wraz z województwem oraz krajem;

4)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada;

5)    formę prawną przedsiębiorcy turystycznego;

6)    datę wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

4.    Katalog przedsiębiorców turystycznych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia, zawiera następujące dane:

1)    numer ewidencyjny przedsiębiorcy turystycznego;

2)    numer wpisu do rejestru;

3)    firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres wraz z województwem i krajem;

4)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada;

5)    formę prawną przedsiębiorcy turystycznego;

6)    datę złożenia przez przedsiębiorcę turystycznego oświadczenia o niewypłacalności lub datę wystąpienia marszałka województwa o wypłatę środków bezpośrednio podróżnym bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, że organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych nie był w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

§ 6. Dane zawarte w Ewidencji są udostępniane w postaci wydruku aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Ewidencji, o którym mowa w art. 24 ust. 10 ustawy, zawierającego w szczególności dane, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.1

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka 2

1

Katalog przedsiębiorców turystycznych, wobec których stwierdzono wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat, zawiera następujące dane:

1)    numer katalogowy przedsiębiorcy turystycznego;

2)    datę wpisu do katalogu;

3)    firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres wraz z województwem oraz krajem;

4)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada;

5)    formę prawną przedsiębiorcy turystycznego;

6)    termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

2

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. poz. 1861), które na podstawie art. 64 pkt 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt