Dziennik Ustaw 2018 poz. 465 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r.

Poz. 465

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu rehabilitacji leczniczej

1.    Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 2162);

2)    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 946).

2.    Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1)    § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 2162), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2)    § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 946), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. (poz. 465)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2)    poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)    dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2)    gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii - pomieszczenie, w którym są udzielane świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych;

3)    lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

4)    lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który rozpoczął specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, 767 i 2371), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

5)    lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;

6)    miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

7)    ośrodek leczenia ostrej fazy choroby - oddział szpitalny, w którym pacjent jest leczony z powodu choroby podstawowej, będącej przyczyną hospitalizacji, lub powikłań będących następstwem tej choroby;

8)    porada lekarska rehabilitacyjna - świadczenie gwarantowane udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej;

9)    zabieg fizjoterapeutyczny - świadczenie gwarantowane udzielane w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym świadczeniobiorcy objętego leczeniem rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym.

§ 3. 1. Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem

metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. 1 2

§ 4. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

1)    ambulatoryjnych, które obejmują:

a)    lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyjną,

b)    fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez:

-    wizytę fizjoterapeutyczną,

-    zabieg fizjoterapeutyczny;

2)    domowych, które obejmują:

a)    poradę lekarską rehabilitacyjną,

b)    fizjoterapię domową realizowaną przez:

-    wizytę fizjoterapeutyczną,

-    zabieg fizjoterapeutyczny;

3)    ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację:

a)    ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów,

b)    dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,

c)    osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,

d)    osób z dysfunkcją narządu wzroku,

e) 3 kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,

f)    pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii,

g) 4 kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ramach opieki kompleksowej po zawale mięś

nia sercowego;

4)    stacjonarnych, które obejmują rehabilitację:

a)    ogólnoustrojową,

b)    neurologiczną,

c)    pulmonologiczną,

d) 5 kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,

e) 6 kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ramach opieki kompleksowej po zawale mięś

nia sercowego.

§ 5. 1. Porada lekarska rehabilitacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje wybrane procedury zgodnie z aktualną wiedzą medyczną:

1)    ogólną ocenę stanu zdrowia - badanie ogólnolekarskie;

2)    skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;

3)    określenie zakresu ruchu w stawach;

4)    testy czynnościowe;

5)    ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania;

6)    ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;

7)    ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych;

8)    pomiar długości kończyn i obwodów;

9)    ocenę chodu i lokomocji;

10)    ocenę samoobsługi i samodzielności;

11)    ocenę deformacji i zniekształceń;

12)    ocenę deformacji, cech dysmorfii ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych;

13)    ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, ocenę spastyczności;

14)    badania przesiewowe w kierunku depresji;

15)    badanie fizykalne dla potrzeb rehabilitacji;

16)    interpretację badań diagnostycznych i obrazowych;

17)    ocenę bezpieczeństwa i ryzyka upadku;

18)    planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji;

19)    punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe;

20)    zlecenie na wyroby medyczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844);

21)    zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);

22)    skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;

23)    końcową ocenę procesu usprawniania.

2.    Porada lekarska rehabilitacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje czynności wymienione w ust. 1 oraz:

1)    ocenę rozwoju psychoruchowego;

2)    ocenę rozwoju neurofizjologicznego;

3)    pomiary antropometryczne.

3.    Wizyta fizjoterapeutyczna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, obejmuje:

1)    zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego, które realizuje cel skierowania na rehabilitację leczniczą i jest zgodne z tym skierowaniem;

2)    ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;

3)    badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii;

4)    końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;

5)    udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

§ 6. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 2, są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 4 pkt 1, a wymagają rehabilitacji leczniczej.

2. Zabieg fizjoterapeutyczny, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. b tiret drugie, jest udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

1)    ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) -w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu; 7 8 9

3)    uszkodzeniem rdzenia kręgowego - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4)    chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśnio-wym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

5)    chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu -w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6)    złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych - w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7)    osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

3. Skalę opartą na skali Rankina określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3.10 Wykaz kompleksowych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 3, są udzielane świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

§ 9. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 4, są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

2. Kwalifikację świadczeniobiorcy do rehabilitacji neurologicznej, o której mowa w § 4 pkt 4 lit. b, przeprowadza się na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta, z uwzględnieniem istniejących skal medycznych.

§ 10. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczenio-biorcy nieodpłatnie:

1)    badania diagnostyczne;

2)    leki i wyroby medyczne.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1)    chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2)    chorób nowotworowych,

3)    chorób oczu,

4)    chorób przemiany materii,

5)    chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6)    chorób skóry i tkanki podskórnej,

7)    chorób układu krążenia,

8)    chorób układu moczowo-płciowego,

9)    chorób układu nerwowego,

10)    chorób układu oddechowego,

11)    chorób układu ruchu,

12)    chorób układu trawiennego,

13)    chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14)    chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15)    urazów i zatruć,

16)    wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobior-ca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 11. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11.12

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych

1

2

3

jlO)

realizowane w warunkach ambulatoryjnych:

Warunki lokalowe wspólne:

1)    przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową;

2)    w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;

3)    w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

4)    w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzielane na kondygnacji innej niż parter.

a) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna: - porada lekarska rehabilitacyjna

1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub

2)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3)    lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 946), które weszło w życie z dniem 16 maja 2017 r.

Dziennik Ustaw    - 7 -    Poz. 465


4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

2.    Inne warunki:

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

3.    Czas pracy poradni:

Poradnia jest czynna co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00.

b) fizjoterapia ambulatoryjna:

Warunki udzielania:

1)    fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczenio-biorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie;

2)    usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie;

3)    świadczenia udzielane w fizjoterapii ambulatoryjnej, z wyjątkiem masażu, muszą odbywać się pod nadzorem co najmniej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty i posiadającej tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599), lub fizjoterapeuty posiadającego dyplom, świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

- wizyta fizjoterapeutyczna

Wymagania dotyczące personelu: fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej „specjalistą w dziedzinie fizjoterapii”, lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

Dziennik Ustaw    - 8 -    Poz. 465

- zabieg fizjoterapeutyczny:

1. Wymagania dotyczące personelu:

1. Kinezyterapia

1) zabieg fizjoterapeutyczny wykonuje fizjoterapeuta w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeli-

1.1. indywidualna praca ze świadczeniobiorcą

czeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego);

(w szczególności: ćwiczenia bierne, czyn-

2) personel realizujący zabiegi masażu:

no-bieme, ćwiczenia według metod neuro-

a) fizjoterapeuta,

fizjologicznych, metody reedukacji nerwo-

b) osoba, która uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły

wo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobi-

policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

lizacje i manipulacje) - nie mniej niż

- zwana dalej „masażystą”;

30 minut; możliwość rozliczenia nie więcej

3) personel realizujący zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej: lekarz oraz fizjoterapeuta, który

niż 2 razy dziennie,

uzyskał tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września

1.2. ćwiczenia wspomagane - czas trwania za-

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub

biegu - minimum 15 minut,

inny dokument, o którym mowa wart. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b ic tej ustawy, potwierdzający

1.3. pionizacja,

ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie

1.4. ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne

w zawodzie fizjoterapeuty.

w odciążeniu z oporem - czas trwania za-

2. Wyposażenie w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii:

biegu - minimum 15 minut,

1) wyposażenie do zabiegów kinezyterapeutycznych wymagane w miejscu udzielania świad-

1.5. ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

czeń:

- czas trwania zabiegu - minimum 15 mi-

a) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne

nut,

spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

1.6. ćwiczenia izometryczne - czas trwania za-

b) rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,

biegu - minimum 15 minut,

c) Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) lub inny system spełniający

1.7. nauka czynności lokomocji - czas trwania

jego rolę,

zabiegu - minimum 15 minut,

d) stół lub tablica do ćwiczeń manualnych (ręki);

1.8. wyciągi,

2) wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych wymagane w miejscu udzielania świad-

1.9. inne formy usprawniania (kinezyterapia) -

czeń:

czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

a) zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy

1.10. ćwiczenia grupowe ogólnousprawniaj ące

małej i średniej częstotliwości,

(nie więcej niż 10 świadczeniobiorców na

b) lampa do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym,

1 terapeutę).

c) zestaw do magnetoterapii,

2. Masaż

d) zestaw do terapii falą ultradźwięków (nie dotyczy ośrodków, które realizują świadczenia

2.1. masaż suchy - częściowy - minimum 20 mi-

tylko na rzecz dzieci),

nut na jednego świadczeniobiorcę, w tym

e) zestaw do biostymulacji laserowej.

minimum 15 minut czynnego masażu,

3. Wymagany zakres wykonywanych zabiegów:

2.2. masaż limfatyczny ręczny - leczniczy,

1) fizykoterapeutycznych:

2.3. masaż limfatyczny mechaniczny - leczni-

a) elektroterapia,

czy,

b) światłolecznictwo,

2.4. masaż podwodny - hydropowietrzny (nie

c) leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym,

obejmuje urządzeń jaccuzi),

d) ultradźwięki (nie dotyczy ośrodków, które realizują świadczenia tylko na rzecz dzieci),

2.5. masaż podwodny miejscowy,

e) laseroterapia;

Dziennik Ustaw    - 9 -    Poz. 465

2.6. masaż podwodny całkowity,

2) kinezyterapeutycznych:

2.7. masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń

a) ćwiczenia bierne, czynno-bieme, wspomagane, pionizacja - prowadzone indywidualnie

typu fotele masujące, maty masujące).

przez osobę prowadzącą fizjoterapię,

3. Elektrolecznictwo

b) ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne,

3.1. galwanizacja,

czynne z oporem, izometryczne,

3.2. jonoforeza,

c) nauka czynności lokomocyjnych,

3.3. kąpiel czterokomorowa,

d) zabiegi z użyciem wyciągów.

3.4. kąpiel elektryczna - wodna całkowita,

4. Wymagane warunki dotyczące pomieszczeń:

3.5. elektrostymulacja,

1) zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomiesz-

3.6. tonoliza,

czeniach (boksach), posiadających ściany o wysokości co najmniej 2,0 m, umożliwiających

3.7. prądy diadynamiczne,

stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej;

3.8. prądy interferencyjne,

2) diatermie krótkofalowe i mikrofalowe powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczę-

3.9. prądy TENS,

niach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem promie-

3.10. prądy TRAEBERTA,

niowania elektromagnetycznego na otoczenie;

3.11. prądy KOTZA,

3) sala do kinezyterapii powinna stanowić odrębne pomieszczenie;

3.12. ultradźwięki miej scowe,

4) gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie (jeżeli świadczenie jest realizo-

3.13 ultrafonoforeza.

wane).

4. Leczenie polem elektromagnetycznym

5. Wymagane wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, jeżeli dane świadczenie jest

4.1. impulsowe pole elektromagnetyczne wyso-

udzielane w lokalizacji:

kiej częstotliwości,

1) wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur

4.2. diatermia krótkofalowa, mikrofala,

od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu;

4.3. impulsowe pole magnetyczne niskiej często-

2) gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy;

tliwości.

3) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne speł-

5. Swiatłolecznictwo i termoterapia

niające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii, w miejscu udzielania świad-

5.1. naświetlanie promieniowaniem widzialnym,

czenia;

podczerwonym lub ultrafioletowym - miej-

4) cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.

scowe,

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalenda-

5.2. laseroterapia - skaner,

rzowego.

5.3. laseroterapia punktowa,

6. Wymagane wyposażenie, jeżeli dane świadczenie jest udzielane w miejscu:

5.4. okłady parafinowe.

1) wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych;

6. Hydroterapia

2) zestaw do kriostymulacji parami azotu;

6.1. kąpiel wirowa kończyn,

3) urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

6.2. inne kąpiele - wirowa w tanku,

7. Inne warunki:

6.3. natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy,

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia

inne natryski.

zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy

7. Krioterapia

kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są

7.1. zabieg wkriokomorze - jednemu świadczę-

wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący spe-

niobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w krio-

cjabstą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu

komorze w ciągu roku kalendarzowego,

ruchu, lub chirurgii ortopedyczne!, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

Dziennik Ustaw    - 10 -    Poz. 465

7.2. krioterapia - miejscowa (pary azotu).

8. Balneoterapia

8.1.    okłady z borowiny - ogólne,

8.2.    okłady z borowiny - miejscowe,

8.3.    kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowę-glowa, siarczkowo-siarkowodorowa, w suchym C02,

8.4.    fango.

lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

Swiadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

1)    pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

2)    imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)    rozpoznanie w języku polskim;

4)    kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;

5)    opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;

6)    choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;

7)    zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;

8)    pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

8. Czas pracy gabinetu, zakładu rehabilitacji lub fizjoterapii:

Gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii jest czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00.

210)

realizowane w warunkach domowych:

a) porada lekarska rehabilitacyjna

Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub

2)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3)    lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

Dziennik Ustaw    -11-    Poz. 465

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

b) fizjoterapia domowa:

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

- wizyta fizjoterapeutyczna

Wymagania dotyczące personelu: specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

- zabieg fizjoterapeutyczny 1. Kinezyterapia

1.1.    indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czyn-no-bieme, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwo-wo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 minut; możliwość rozliczenia 1 raz dziennie,

1.2.    ćwiczenia wspomagane - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.3.    pionizacja,

1.4.    ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.5.    ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.6.    ćwiczenia izometryczne - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.    Wymagania dotyczące personelu:

1)    zabieg fizjoterapeutyczny: fizjoterapeuta;

2)    personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta,

w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego).

2.    Wyposażenie świadczeniodawcy:

1)    przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem - nie mniej niż 1 zestaw na 2 fizjoterapeutów;

2)    przenośny zestaw do biostymulacji laserowej - nie mniej niż 1 zestaw na 2 fizjoterapeutów;

3)    pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem;

4)    pomieszczenie magazynowe na leki i sprzęt medyczny.

3.    Inne warunki:

1) skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: a) specjalistę w dziedzinie:

-    rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,

-    medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,

-    reumatologii,

Dziennik Ustaw    - 12 -    Poz. 465

1.7. nauka czynności lokomocji - czas trwania

- neurologii,

zabiegu - minimum 15 minut,

- neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,

1.8. wyciągi,

- chirurgii lub chirurgii ogólnej,

1.9. inne formy usprawniania (kinezyterapia) -

- chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumato-

czas trwania zabiegu - minimum 15 minut.

logii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

2. Masaż

b) lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:

2.1. masaż suchy - częściowy - minimum 20 mi-

- rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub

nut na jednego pacjenta, w tym minimum

rehabilitacji medycznej,

15 minut czynnego masażu,

- medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,

2.2. masaż limfatyczny ręczny - leczniczy,

- neurologii,

2.3. masaż limfatyczny mechaniczny - leczni-

- neurochirurgii,

czy.

- chirurgii ogólnej,

3. Elektrolecznictwo

- ortopedii i traumatologii, lub

3.1. galwanizacja,

c) lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

3.2. jonoforeza,

- rehabilitacji medycznej,

3.3. elektrostymulacja,

- balneologii i medycyny fizykalnej,

3.4. tonoliza,

- reumatologii,

3.5. prądy diadynamiczne,

- neurologii,

3.6. prądy interferencyjne,

- neurochirurgii,

3.7. prądy TENS,

- chirurgii ogólnej,

3.8. prądy TRAEBERTA,

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

3.9. prądy KOTZA,

2) świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego

3.10. ultradźwięki miejscowe,

wystawienia;

3.11. ultrafonoforeza.

3) skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

4. Leczenie polem elektromagnetycznym

a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wo-

4.1. impulsowe pole magnetyczne niskiej czę-

jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

stotliwości.

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku

5. Swiatłolecznictwo i termoterapia

braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5.1. naświetlanie promieniem widzialnym, pod-

c) rozpoznanie w języku polskim,

czerwonym i/lub ultrafioletowym miejsco-

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

we

e) opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania

5.2. laseroterapia - skaner,

na rehabilitację,

5.3. laseroterapia punktowa.

f) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia

6. Balneoterapia

wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta,

6.1. okłady z borowiny - miejscowe,

przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

6.2. zabiegi fizykoterapeutyczne.

g)    liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,

h)    pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Dziennik Ustaw    -13-    Poz. 465

3

realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego:

Warunki lokalowe wspólne:

1)    przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową;

2)    w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;

3)    w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

4)    w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzielane na kondygnacji innej niż parter.

a) rehabilitacja ogólnoustrojowa, w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfa-tycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu

1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneokli-matologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3)    lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik

1/2 etatu przeliczeniowego), oraz

4)    specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub magister fizjoterapii

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu

przeliczeniowego), oraz

5)    osoba prowadząca fizjoterapię.

Dopuszcza się możliwość realizowania świadczenia przy udziale:

1) osoby, która:

a)    ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,

b)    ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,

c)    ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,

Dziennik Ustaw    - 14 -    Poz. 465

d)    ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,

Dziennik Ustaw    - 15 -    Poz. 465


e)    rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata

- zwanej dalej „terapeutą zajęciowym”;

2) psychologa lub psychologa klinicznego.

2.    Personel realizujący zabiegi masażu: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta.

3.    W przypadku rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym świadczenie realizuje:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej;

2)    specjalista w dziedzinie fizjoterapii;

3)    osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta;

4)    psycholog lub psycholog kliniczny.

4.    Wyposażenie świadczeniodawcy:

1)    sala dla świadczeniobiorców do wypoczynku pomiędzy zabiegami w lokalizacji, jako wydzielone pomieszczenie zamknięte;

2)    gabinet kinezyterapii - wymagany w lokalizacji:

a)    wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b)    rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,

c)    Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) lub inny system spełniający jego rolę,

d)    stół lub tablica do ćwiczeń manualnych (ręki);

3)    gabinet fizykoterapii - wymagany w lokalizacji:

a)    zestaw do elektroterapii z osprzętem,

b)    lampa do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym,

c)    zestaw do magnetoterapii,

d)    zestaw do terapii falą ultradźwiękową (z wyłączeniem w przypadku ośrodka dla dzieci do ukończenia 18. roku życia),

e)    zestaw do biostymulacji laserowej;

4)    wymagane wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej w lokalizacji, jeżeli dane świadczenie jest realizowane:

a)    wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu,

b)    gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

c)    wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii w miejscu udzielania świadczenia,

Dziennik Ustaw    - 16 -    Poz. 465


d)    cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego;

5) wymagane wyposażenie, jeżeli dane świadczenie jest udzielane w miejscu:

a)    wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych,

b)    zestaw do kriostymulacji parami azotu,

c)    urządzenie wywarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

5.    W przypadku realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wymagane jest wyposażenie:

1)    sala do ćwiczeń z zakresu kinezyterapii - materace, laski do ćwiczeń, piłki lekkie,

2)    aparatura do prowadzenia terapii obrzęku - aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno- lub wielokomorowy,

3)    aparat do elektrostymulacji (parametry terapeutyczne dla zdrowych mięśni),

4)    stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją,

5)    wanny do masażu wirowego,

6)    urządzenie do masażu wibracyjnego

- wymagane w miejscu udzielania świadczeń.

6.    Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez:

1)    lekarza oddziału:

a)    urazowo-ortopedycznego,

b)    chirurgicznego,

c)    neurochirurgicznego,

d)    neurologicznego,

e)    reumatologicznego,

f)    chorób wewnętrznych,

g)    onkologicznego,

h)    urologicznego,

i)    pediatrii,

j)    endokrynologii dziecięcej,

k)    diabetologii dziecięcej,

l)    rehabilitacj i ogólnoustroj owej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,

m)    ginekologicznego lub

2)    lekarza poradni:

a)    rehabilitacyjnej,

b)    urazowo-ortopedycznej,

c)    neurologicznej,

Dziennik Ustaw    - 17 -    Poz. 465


d)    reumatologicznej,

e)    poradni wad postawy,

f)    endokrynologii dziecięcej,

g)    diabetologii dziecięcej lub

3) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

7.    Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego:

Ośrodek lub oddział dzienny jest czynny nie mniej niż 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 8 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 10.00 do 18.00.

8.    Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

9.    Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

10.    Wymagania dotyczące rehabilitacji dla określonej grupy świadczeniobiorców:

Rehabilitacja dla określonej grupy świadczeniobiorców wymaga przedstawienia następujących informacji:

1)    wskazania medycznego według Klasyfikacji ICD-10 kwalifikującego do rehabilitacji;

2)    zakresu, rodzaju, częstotliwości planowanych do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych;

3)    czasu trwania rehabilitacji;

4)    kryteriów oceny zakończenia rehabilitacji;

5)    metody oceny skuteczności rehabilitacji;

6)    szczegółowego rachunku kosztów osobodnia.

b) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego


1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneokli-matologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub

3)    lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego, lub

4)    lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej

Dziennik Ustaw    -18-    Poz. 465


-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego), oraz

5)    magister fizjoterapii

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

6)    osoba prowadząca fizjoterapię, posiadająca udokumentowane odpowiednie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

7)    magister psychologii lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego)

-    wymagane odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną, oraz

8)    osoba, która:

a)    ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

b)    ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

c)    ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii,

d)    rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra,

-    zwana dalej „logopedą”

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) lub

9)    logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego), oraz

10)    osoba, która uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogiki specjalnej lub rozpoczęła przed 1 października 2012 r. studia na kierunku pedagogika specjalna i uzyskała tytuł magistra, lub

11)    osoba, która uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogiki specjalnej lub rozpoczęła przed 1 października 2012 r. studia na kierunku pedagogika specjalna i uzyskała tytuł licencjata, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny, lub

12)    terapeuta zajęciowy - posiadający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, lub

Dziennik Ustaw    -19-    Poz. 465


13)    terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny - studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego);

14)    wymagany dostęp do lekarza pediatry.

2.    Personel realizujący zabiegi masażu: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta.

3.    Wyposażenie:

1)    gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów),

b)    testy do badania osobowości i sfery emocjonalno-motorycznej;

2)    gabinet logopedyczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    lustro kontrolne,

b)    sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku,

c)    testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe,

d)    gry dydaktyczne,

e)    próby grafomotoryczne;

3)    gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b)    lustro kontrolne,

c)    sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej, w szczególności: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe.

4.    Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

1)    neonatologicznej;

2)    rehabilitacyjnej;

3)    ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

4)    neurologicznej;

5)    reumatologicznej;

6)    chirurgii dziecięcej;

7)    endokrynologii dziecięcej;

8)    diabetologii dziecięcej lub

9)    lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,_

Czas trwania rehabilitacji:

Dziennik Ustaw    - 20 -    Poz. 465


Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:

1)    do 7. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;

2)    od 8. do 18. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25. roku życia.

c) rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy


1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub

2)    logopeda dyplomowany w przypadku pracy z dorosłymi, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom - logopeda dyplomowany z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu

-    udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego, oraz

3)    psycholog w przypadku pracy z dorosłymi, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom - psycholog posiadający dwuletni staż z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu

-    udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

4)    osoba, która ukończyła:

studia z zakresu pedagogiki specjalnej w specjalności surdopedagogika, lub pedagog posiadający ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki zwana dalej „surdopeda-gogiem” - w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu lub pedagog z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

5)    wymagany dostęp do lekarzy: specjalisty laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryn-gologii, lub foniatrii, lub audiologii, lub audiologii i foniatrii, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu do specjalisty laryngologii dziecięcej lub specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi, lub otorynolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi;

6)    personel uprawniony do realizacji świadczeń - osoba prowadząca fizjoterapię._

k Wyposażenie:

Dziennik Ustaw    -21-    Poz. 465


1)    gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów),

b)    testy do badania osobowości i sfery emocjonalno-motorycznej;

2)    gabinet logopedyczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    lustro logopedyczne,

b)    sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku,

c)    testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe,

d)    gry dydaktyczne,

e)    próby grafomotoryczne,

f)    zestaw multimedialny do ćwiczeń logopedycznych;

3)    gabinet integracji sensorycznej - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej, w szczególności: wałki, piłki, kliny, deski balansowe,

b)    zestaw instrumentów muzycznych do ćwiczeń słuchowych: bębenek, talerze, trójkąt, pudełko akustyczne, klawesyn, grzechotka, ksylofon, tarka, terkotka.

i. Inne warunki:

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni:

1)    otolaryngologicznej;

2)    otolaryngologicznej dziecięcej;

3)    audiologii i foniatrii;

4)    audiologicznej;

5)    foniatrycznej;

6)    neurologicznej;

7)    rehabilitacyjnej.

k Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

d) rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku


1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    pedagog z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie tyflopedagogiki lub rehabilitacji (rewalidacji) osób niewidomych i słabo widzących lub

2)    pedagog z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przypadku udzielania świadczeń dzieciom lub

3)    pedagog z trzyletnim stażem pracy z osobami dorosłymi z dysfunkcją wzroku

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

4)    psycholog, lub

5)    psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

6)    terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny z ukończonymi studiami pedagogicznymi lub podyplomowymi pedagogicznymi

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego);

7)    wymagany dostęp do lekarzy: lekarza specjalisty okulistyki lub neurologii;

8)    personel uprawniony do realizacji świadczeń - osoba prowadząca fizjoterapię.

2.    Wyposażenie:

1)    gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów),

b)    testy do badania osobowości i sfery emocjonalno-motorycznej;

2)    gabinet rehabilitacji wzroku - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    testy i pomoce do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej widzenia,

b)    komputer z oprogramowaniem dla osób słabo widzących, pomoce optyczne i nieoptyczne,

c)    urządzenia elektroniczne do usprawniania widzenia,

d)    pomoce do prowadzenia zajęć z orientacji przestrzennej (np. białe laski, okulary filtrujące światło, nasadki na okulary, małe latarki),

e)    pomoce do prowadzenia zajęć z czynności życia codziennego (np. czujniki poziomu cieczy, mówiące wagi, dotykowe zegarki).

3.    Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację wzroku jest wystawiane przez lekarza poradni:

1)    okulistycznej;

2)    neurologicznej;

3)    rehabilitacyjnej.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


Dziennik Ustaw    - 22 -    Poz. 465


1.    Wymagania dotyczące personelu:

e)n) rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa


1)    lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz

2)    lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub

3)    lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych z udokumentowanym 2-letnim doświadczeniem w kardiologii lub rehabilitacji kardiologicznej, lub

4)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneokli-matologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

5)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

6)    lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, w trakcie której lekarz może udzielać świadczeń

- równoważnik co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego.

2.    Pozostały personel:

1)    specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego;

2)    fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego oraz

3)    fizjoterapeuta lub masażysta;

4)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej -równoważnik co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego;

5)    technik elektroradiolog lub pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii, lub po kursie specjalistycznym „wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego, w przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej.

3.    Wyposażenie:

1)    gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w miejscu udzielania świadczeń gwarantowanych:

a)    wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b)    cykloergometr lub bieżnia ruchoma - co najmniej 5 stanowisk;

2)    inne warunki wymagane w miejscu:

a)    aparat EKG metodą Holtera,

b)    zestaw do wykonywania prób wysiłkowych (cykloergometr lub bieżnia),

c)    defibrylator,

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

d)    kardiomonitor,

e)    sala wypoczynkowa;

3) dodatkowe wyposażenie w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a)    zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie i weryfikację świadczenia, a także jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b)    system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentem,

c)    urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające werbalny kontakt w każdym momencie procedury oraz sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizację formy ciągłej lub interwałowej, zdalną zmianę programu treningu, rejestrację i przesyłanie EKG lub wartości ciśnienia tętniczego,

d)    w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem desynchronizującym - dostęp do systemu telemonitorowania funkcji urządzeń wszczepialnych,

e)    fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

4.    Inne warunki:

1)    skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

a)    oddziału kardiologii,

b)    oddziału kardiochirurgii,

c)    oddziału chorób wewnętrznych,

d)    poradni kardiologicznej,

e)    poradni rehabilitacyjnej,

f)    oddziału lub poradni dziecięcej - w przypadku skierowań dla dzieci;

2)    czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

5.    Inne warunki w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

1) świadczenie kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa jest dwuetapową formą realizacji rehabilitacji kardiologicznej, która obejmuje:

a) I faza w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego trwająca 5 dni i obejmująca:

-    ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca),

-    ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy),

-    sprawdzenie parametrów pracy terapeutycznych urządzeń wszczepialnych (stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, stymulator resynchronizujący),

-    opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

Dziennik Ustaw    - 24 -    Poz. 465


-    szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów; forma treningu domowego jest uzależniona od możliwości ewentualnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez pacjenta (w szczególności cykloergometr, bieżnia, steper, kije do Nordic Walking); w przypadku braku tego sprzętu proponowaną formą treningu jest trening marszowy,

-    szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomu,

b) II faza, którą jest kardiologiczna telerehabilitacja w warunkach domowych obejmująca

24 sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów w zależności od stanu klinicznego, trwające nie dłużej niż 60 minut i obejmujące:

-    procedurę dopuszczenia do każdego treningu: wywiad, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała (pacjenci z niewydolnością serca), ocenę „alertów” nadesłanych przez ośrodek telemonitoringu domowego (pacjenci wysokiego ryzyka z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem resynchronizującym) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog, pod nadzorem lekarza,

-    sesję treningową zgodną z zaplanowaną w fazie I - pielęgniarka lub technik elektroradiolog,

-    procedurę zakończenia każdej sesji treningowej (wywiad, ocena w skali Borga, ocena osiągniętego tętna, EKG) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog oraz fizjoterapeuta,

-    podsumowanie sesji treningowej: wnioski co do kontynuacji i lub modyfikacji kolejnego treningu - lekarz lub fizjoterapeuta,

-    wizytę końcową po wykonanym cyklu 24 treningów obejmującą: ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG), ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa i test korytarzowy), zalecenia dotyczące leczenia i stylu życia - lekarz, fizjoterapeuta oraz psycholog;

2) kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, pielęgniarka lub technik elektroradiolog, fizjoterapeuta oraz psycholog, w oparciu o poniższe kryteria:

a)    pacjenci po zdarzeniach sercowo-naczyniowych, którzy zostali zakwalifikowani do II fazy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego,

b)    pacjenci stabilni klinicznie co najmniej od tygodnia, a w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka od 3 tygodni, u których nie występują:

-    źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

-    niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykardia > 100/min.,

-    złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca,

-    stały blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, jeżeli upośledza istotnie tolerancję wysiłku,

_- wady serca wymagaj ące korekty kardiochirurgicznej,_

Dziennik Ustaw    - 25 -    Poz. 465


f) rehabilitacja pulmonologiczna,

z wykorzystaniem metod subterraneoterapii


-    kardiomyopatia ze zwężeniem drogi odpływu,

-    niedokrwienne obniżenie odcinka ST > 2 mm w EKG spoczynkowym,

-    niewyrównana niewydolność serca,

-    ostre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące,

-    powikłania pooperacyjne,

-    wyzwalane wysiłkiem: objawy niewydolności serca lub niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu nadkomorowe i komorowe, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo--komorowego i śródkomorowego, spadek ciśnienia tętniczego > 20 mmHg, bradykar-dia lub pogorszenie się tolerancji wysiłku w fazie I,

-    inne sytuacje warunkujące konieczność realizacji pełnego programu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jedynie w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego,

c)    pacjenci, którzy wykazali się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi

w zakresie:

-    samooceny dolegliwości i objawów, które należy zgłosić osobie monitorującej tele-rehabilitację (bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, kołatanie serca, przyrost masy ciała w krótkim czasie, duszność, obrzęki),

-    samooceny w trakcie rehabilitacji: ocena zmęczenia według skali Borga, ocena objawów niepokojących nakazujących modyfikację lub przerwanie treningów (bóle w klatce piersiowej, osłabienie, kołatanie serca, duszność),

-    pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała,

-    zdolności do realizacji treningu fizycznego,

-    obsługi aparatury umożliwiającej realizację telerehabilitacji,

d)    pisemna zgoda pacjenta na realizację przedmiotowego świadczenia w warunkach domowych;

3)    w przypadku pacjentów z niewydolnością serca - pomiar masy ciała i przesłanie wyniku;

4)    w przypadku niespełniania przez świadczeniobiorcę warunków kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej lub pojawienia się przeciwwskazań do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej po rozpoczęciu sesji trenigowych, świadczeniobiorca kontynuuje rehabilitację kardiologiczną w ośrodku lub oddziale dziennym.

1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneokli-matologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

Dziennik Ustaw    - 26 -    Poz. 465


3)    lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego), oraz

4)    lekarz specjalista chorób płuc, lub

5)    lekarz specjalista alergologii, lub

6)    lekarz specjalista pediatrii w przypadku udzielania świadczeń dzieciom

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego), oraz

7)    osoba prowadząca fizjoterapię, w tym specjalista fizjoterapii lub magister fizjoterapii

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego).

2.    Personel realizujący zabiegi masażu: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta.

3.    Wyposażenie:

1)    gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a)    wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b)    stół drenażowy

c)    cykloergometr,

d)    bieżnia,

e)    stepper;

2)    gabinet fizykoterapii - wymagane w lokalizacji:

a)    zestaw do elektroterapii z osprzętem,

b)    zestaw do magnetoterapii,

c)    zestaw do terapii falą ultradźwiękową;

3)    warunki dotyczące pomieszczeń: nie mniej niż dwa pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja, muszą posiadać naturalny mikroklimat dla metod subterraneoterapii -w lokalizacji.

4.    Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawione przez lekarza poradni lub oddziału:

1)    rehabilitacji;

2)    gruźlicy i chorób płuc;

3)    alergologii;

4)    laryngologii;

5)    pulmonologii;

6)    pediatrii._

Dziennik Ustaw    - 27 -    Poz. 465


5. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie i nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.

4

realizowane w warunkach stacjonarnych:

Warunki lokalowe wspólne:

1)    przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową;

2)    w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;

3)    w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

4)    w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzielane na kondygnacji innej niż parter;

5)    spełnienie warunków wymaganych dla zakładu rehabilitacyjnego albo umieszczenie części zabiegowej rehabilitacyjnej zakładu w lokalizacji (z wyłączeniem zestawu do terapii ultradźwiękami w przypadku oddziału dla dzieci do ukończenia 18. roku życia), wymienionych w lp. 1 lit. b tiret drugie kolumna 3 pkt 2.

a) rehabilitacja ogólnoustrojowa

1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2)    lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

3)    lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii, lub

4)    lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

5)    lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych)

-    równoważnik 1 etatu dla oddziału do 25 łóżek, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a w przypadku oddziału powyżej 25 łóżek równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde następne 6 łóżek, oraz

6)    osoba prowadząca fizjoterapię

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek); oraz

7)    zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

Dziennik Ustaw    - 28 -    Poz. 465

2.    Personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych:

Dziennik Ustaw    - 29 -    Poz. 465


1)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;

2)    lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.

3.    Personel realizujący zabiegi masażu: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta.

4.    Wyposażenie wymagane:

1)    w lokalizacji:

a)    stół do pionizacji,

b)    balkonik rehabilitacyjny,

c)    kule i laski rehabilitacyjne,

d)    przenośny zestaw do elektroterapii;

2)    do zabiegu krioterapii ogólnoustroj owej, j eżeli dane świadczenie j est realizowane:

a)    wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu,

b)    gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

c)    wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii w miejscu udzielania świadczenia,

d)    cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego;

3)    jeżeli dane świadczenie jest udzielane w miejscu:

a)    wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych,

b)    zestaw do kriostymulacji parami azotu,

c)    urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

5.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy;

2)    zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki.

6.    Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustroj ową jest wystawiane przez:

1)    lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;

2)    w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazo-wo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

7. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

b) rehabilitacja neurologiczna

1. Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej

-    równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (dla oddziałów powyżej 25 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek) oraz:

2)    lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub

3)    lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

4)    lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych), lub

5)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

6)    lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

-    równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (dla oddziałów powyżej 25 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale);

7)    zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii lub specjalisty w dziedzinie urologii, lub specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalisty w dziedzinie pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych), lub specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej i specjalisty w dziedzinie ortopedii (w przypadku oddziałów rehabilitacji neurologicznej dziecięcej) w przypadku, gdy wskazany lekarz nie jest lekarzem udzielającym świadczeń w oddziale, oraz

8)    osoba prowadząca fizjoterapię

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 6 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 6 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek,

w tym osoba, która:

a)    rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

b)    rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

Dziennik Ustaw    - 30 -    Poz. 465

c)    rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację Hub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

Dziennik Ustaw    -31-    Poz. 465


d)    rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,

e)    rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji

- równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 łóżek;

9)    zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (jeżeli oddział rehabilitacji neurologicznej funkcjonuje w ramach struktur szpitala wieloprofilowego, całodobowa opieka lekarska może być łączona z innymi oddziałami szpitalnymi, będącymi w lokalizacji),

10)    zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, oraz

11)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale), oraz

12)    terapeuta zajęciowy

-    udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale).

2.    Personel realizujący zabiegi masażu: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta.

3.    Wyposażenie wymagane w lokalizacji - gabinet kinezyterapii:

1)    stół do pionizacji;

2)    balkonik rehabilitacyjny;

3)    kule i laski rehabilitacyjne;

4)    przenośny zestaw do elektroterapii;

5)    defibrylator;

6)    EKG.

4.    Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej:

1) w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej - pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:

a) przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu _konsultacji neurologicznej lub_

b) przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;

Dziennik Ustaw    - 32 -    Poz. 465


2) w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:

a)    przyjęcie ze skierowaniem z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub

b)    przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

5. Zapewnienie całodobowego dostępu do badań:

1)    diagnostyki obrazowej;

2)    diagnostyki laboratoryjnej.

c) rehabilitacja pulmonologiczna


1.    Wymagania dotyczące personelu:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2)    lekarz specjalista chorób płuc, lub

3)    lekarz specjalista alergologii, lub

4)    lekarz specjalista pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych) - równoważnik 1 etatu dla oddziału do 25 łóżek, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a przypadku oddziału powyżej 25 łóżek równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde następne 6 łóżek;

5)    osoba prowadząca fizjoterapię

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etat przeliczeniowy na 10 łóżek (równoważnik

1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek), w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra;

6)    zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

2.    Personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych:

1)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;

2)    lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.

3.    Personel realizujący zabiegi masażu: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta.

4.    Organizacja udzielania świadczeń:

1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabie-

_gów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy;_

2)    zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;

3)    stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji.

5.    Wyposażenie wymagane w lokalizacji:

1)    wydzielone inhalatorium dla grup ryzyka zakażenia szczepami opornymi;

2)    nebulizator;

3)    inhalator ultradźwiękowy z osprzętem (zestawy indywidualne: rury i ustniki);

4)    stół drenażowy;

5)    spirometr;

6)    zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr);

7)    zestaw do prób spiroergometrycznych;

8)    kardiomonitor;

9)    pulsoksymetr.

6.    Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej - skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza:

1)    oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;

2)    poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

7.    Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

d)13 rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologicz- 1. Wymagania dotyczące personelu:

na telerehabilitacja hybrydowa    1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób

wewnętrznych - równoważnik co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego oraz

2)    lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub

3)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych z udokumentowanym 2-letnim doświadczeniem w kardiologii, lub

4)    lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

5)    lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

6)    lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, w trakcie której lekarz może udzielać świadczeń

- równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego.

2. Pozostały personel:

1)    specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta;

2)    fizjoterapeuta oraz

3)    fizjoterapeuta lub masażysta;

4)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej -równoważnik co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego;

5)    zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w tym równoważnik 1 etatu przeliczeniowego - pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego: „resuscytacja krążeniowo-oddechowa” lub „wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” lub będąca w trakcie ich realizacji;

6)    osoba, która:

a)    rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra,

b)    ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

c)    rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra,

d)    rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,

e)    ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk,

f)    ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka -uczestniczy w realizacji programu edukacyjnego;

Dziennik Ustaw    - 34 -    Poz. 465


7) technik elektroradiolog lub pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii, lub po kursie specjalistycznym „wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego - dodatkowo w przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej .

3.    Wyposażenie wymagane w lokalizacji:

1)    gabinet kinezyterapii:

a)    stół do pionizacji,

b)    balkonik rehabilitacyjny,

c)    kule i laski rehabilitacyjne,

d)    sala do treningów interwałowych (cykloergometr lub bieżnia, nie mniej niż 1 na 10 świadczeniobiorców);

2)    wyposażenie dodatkowe:

a)    defibrylator,

b)    aparat EKG,

c)    aparat EKG metodą Holtera,

d)    zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr),

e)    aparat USG z Dopplerem (echokardiografia);

3)    dodatkowe wyposażenie w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a)    zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie, weryfikację świadczenia oraz jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b)    system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentami,

c)    urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające werbalny kontakt w każdym momencie procedury oraz sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizacje formy ciągłej lub interwałowej, zdalną zmianę programu treningu, rejestrację i przesyłanie EKG lub wartości ciśnienia tętniczego,

d)    w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem desynchronizującym - dostęp do systemu telemonitorowania funkcji terapeutycznych urządzeń wszczepialnych,

e)    fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

4.    Inne warunki - skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

1)    oddziału kardiologii;

2)    oddziału kardiochirurgii;

3)    oddziału chorób wewnętrznych;

4)    poradni kardiologicznej;

5)    poradni rehabilitacyj nej;

6)    oddziału lub poradni dziecięcej - w przypadku skierowań dla dzieci.

Dziennik Ustaw    -35-    Poz. 465


5. Inne warunki w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

1)    świadczenie kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa jest dwuetapową formą realizacji rehabilitacji kardiologicznej, która obejmuje:

a)    I faza obejmuje:

-    ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG),

-    ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy),

-    sprawdzenie parametrów pracy terapeutycznych urządzeń wszczepialnych (stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, stymulator resynchronizujący),

-    opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

-    szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów: forma treningu domowego będzie uzależniona od możliwości ewentualnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez pacjenta (w szczególności cykloergometr, bieżnia, steper, kije do Nordic Walking); w przypadku braku tego sprzętu proponowaną formą treningu jest trening marszowy,

-    szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomu,

b)    II faza obejmuje:

-    procedurę dopuszczenia do każdego treningu: wywiad, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała (pacjenci z niewydolnością serca), ocenę „alertów” z telemonitoringu urządzeń wszczepialnych (pacjenci wysokiego ryzyka z kardiower-terem-defibrylatorem, stymulatorem resynchronizującym) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog, pod nadzorem lekarza,

-    sesja treningowa zgodna z zaplanowaną w fazie I - pielęgniarka lub technik elektroradiolog,

-    procedura zakończenia każdej sesji treningowej (wywiad, ocena w skali Borga, ocena osiągniętego tętna, EKG) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog, fizjoterapeuta,

-    podsumowanie sesji treningowej: wnioski co do kontynuacji lub modyfikacji kolejnego treningu - lekarz oraz fizjoterapeuta,

-    wizyta końcowa po wykonanym cyklu 24 treningów obejmująca: ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca), ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa i test korytarzowy), zalecenia dotyczące leczenia i stylu życia - lekarz, fizjoterapeuta oraz psycholog;

2)    kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, pielęgniarka lub technik EKG, fizjoterapeuta, psycholog, w oparciu o poniższe kryteria:

a) pacjenci po zdarzeniach sercowo-naczyniowych, którzy zostali zakwalifikowani do II fazy

wczesnej rehabilitacji kardiologicznej,

Dziennik Ustaw    - 36 -    Poz. 465


b)    pacjenci stabilni klinicznie co najmniej od tygodnia, a w przypadku pacjentów wysokiego

ryzyka od 3 tygodni, u których nie występują:

-    źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

-    niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykardia > 100/min.,

-    złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca,

-    stały blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, jeżeli upośledza istotnie tolerancję wysiłku,

-    wady serca wymagaj ące korekty kardiochirurgicznej,

-    kardiomyopatia ze zwężeniem drogi odpływu,

-    niedokrwienne obniżenie odcinka ST > 2 mm w EKG spoczynkowym,

-    niewyrównana niewydolność serca,

-    ostre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące,

-    powikłania pooperacyjne,

-    wyzwalane wysiłkiem: objawy niewydolności serca lub niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu nadkomorowe i komorowe, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo--komorowego i śródkomorowego, spadek ciśnienia tętniczego > 20 mmHg, bradykar-dia, pogorszenie się tolerancji wysiłku w fazie I,

-    inne sytuacje warunkujące konieczność realizacji pełnego programu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jedynie w warunkach stacjonarnych,

c)    pacjenci, którzy wykazali się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi

w zakresie:

-    samooceny dolegliwości i objawów, które należy zgłosić osobie monitorującej telere-habilitację (bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, kołatanie serca, przyrost masy ciała w krótkim czasie, duszność, obrzęki),

-    samooceny w trakcie rehabilitacji: ocena zmęczenia według skali Borga, ocena objawów niepokojących nakazujących modyfikację lub przerwanie treningów (bóle w klatce piersiowej, osłabienie, kołatanie serca, duszność),

-    pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała,

-    zdolności do realizacji treningu fizycznego,

-    obsługi aparatury umożliwiającej realizację telerehabilitacji,

d)    pisemna zgoda pacjenta na realizację przedmiotowego świadczenia w warunkach domowych;

3)    w przypadku niespełniania przez świadczeniobiorcę warunków kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej, świadczeniobiorca kontynuuje rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych;

4)    w przypadku pacjentów z niewydolnością serca - pomiar masy ciała i przesłanie wyniku.

Dziennik Ustaw    - 37 -    Poz. 465


Dziennik Ustaw    -33-    Poz. 465


Załącznik nr 2

SKALA OPARTA NA SKALI RANKINA

0    Świadczeniobiorca nie zgłasza skarg.

1    Świadczeniobiorca zgłasza niewielkie skargi, które nie wpływają w sposób istotny na jego tryb życia.

2    Osoba niepełnosprawna w niewielkim stopniu. Objawy nieznacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia, lecz nie ograniczają możliwości samodzielnego funkcjonowania. Nie jest zależny od otoczenia.

3    Osoba niepełnosprawna w średnim stopniu. Objawy znacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia i uniemożliwiają całkowicie niezależne funkcjonowanie.

4    Osoba niepełnosprawna w dość ciężkim stopniu. Objawy zdecydowanie uniemożliwiają samodzielne życie. Nie jest konieczna ciągła opieka i pomoc osoby drugiej.

5    Osoba niepełnosprawna w bardzo ciężkim stopniu. Świadczeniobiorca całkowicie zależny od otoczenia. Konieczna stała pomoc drugiej osoby.

Załącznik nr 3

WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-9 ORAZ WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-10 OPISUJĄCYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH ORAZ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH

Kod ICD-9

Nazwa

1

2

1. WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-9

87.031

Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i z kontrastem

87.032

Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem

87.033

Tomografia komputerowa tętnic głowy i szyi

87.04

Tomografia głowy i/lub szyi - inne

87.22

Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego

87.23

Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego

87.24

Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

87.29

Zdjęcie RTG kręgosłupa - inne

87.41

Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej

87.42

Tomografia klatki piersiowej - inne

87.440

RTG klatki piersiowej

87.495

RTG śródpiersia

88.714

USG naczyń szyi - doppler

88.721

Echokardiografia

88.91

Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu

88.931

Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu

88.932

Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu

88.933

Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu

88.934

Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy

88.935

Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - kręgosłup

88.94

Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego

88.973

Rezonans magnetyczny szyi bez kontrastu

89.15

Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne

89.23

EMG zwieracza cewki moczowej

89.24

Pomiar szybkości odpływu moczu

89.25

Profil ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej

89.394

Elektromiografia

89.395

Elektromiografia funkcjonalna

89.396

Badanie przewodnictwa nerwowego

1

2

89.41

Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

89.43

Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym

89.442

Sześciominutowy test marszu

89.521

Elektrokardiografia nieokreślona

89.522

Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

89.541

Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych (typu Holter)

93.0101

Ocena lokomocji

93.0102

Ocena samoobsługi

93.0103

Ocena sprawności manualnej

93.0104

Ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy

93.0105

Ocena równowagi i stabilności ciała

93.02

Ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego

93.03

Ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego

93.0401

Manualna ocena siły mięśniowej - Test Lovetta

93.0402

Dynamometryczna ocena siły mięśni

93.0403

Tensometryczna ocena siły mięśniowej

93.0503

Badanie zakresów ruchów kręgosłupa

93.0504

Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych

93.0701

Pomiar obwodów części ciała

93.0702

Pomiar obwodu głowy

93.0901

Ocena stanu neuromotorycznego

93.0905

Elektrodiagnostyka

93.1121

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie

93.1122

Ćwiczenia bierne redresyjne

93.1131

Ćwiczenia czynno-bierne

93.1132

Ćwiczenia wspomagane

93.1133

Ćwiczenia prowadzone

93.1202

Ćwiczenia czynne wolne

93.1204

Ćwiczenia samowspomagane

93.1205

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

93.1301

Ćwiczenia izometryczne

93.1303

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

93.1304

Ćwiczenia izotoniczne

93.1305

Ćwiczenia izokinetyczne

93.14

Odtwarzanie gry stawowej

93.1501

Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa

93.1502

Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa

93.1503

Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa

1

2

93.1601

Mobilizacja małych stawów

93.1602

Mobilizacja dużych stawów

93.1701

Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie

93.1804

Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie

93.1811

Drenaż ułożeniowy

93.1812

Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813

Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.1814

Nauka kaszlu i odksztuszania

93.1901

Ćwiczenia równoważne

93.1902

Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące

93.1903

Ćwiczenia sprawności manualnej

93.1904

Ćwiczenia samoobsługi

93.1907

Ćwiczenia zespołowe

93.1909

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

93.1910

Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe

93.1911

Ćwiczenia koordynacji ruchowej

93.1912

Poizometryczna relaksacja mięśni

93.1913

Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla

93.1914

Ćwiczenia ułożeniowe Burgera

93.1915

Ćwiczenia synergistyczne

93.2201

Pionizacja bierna

93.2202

Pionizacja czynna

93.2203

Przygotowanie do chodzenia

93.2204

Nauka czynności lokomocyjnych

93.23

Dopasowanie aparatów ortopedycznych

93.2401

Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych

93.2402

Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym

93.27

Stretching mięśni lub ścięgien

93.28

Stretching powięzi

93.3101

Indywidualne ćwiczenia w wodzie

93.3103

Zbiorowe ćwiczenia w basenie

93.3301

Kąpiel wirowa kończyn górnych

93.3302

Kąpiel wirowa kończyn dolnych

93.3401

Diatermia krótkofalowa

93.3402

Diatermia mikrofalowa

93.3501

Ciepłe suche okłady

93.3502

Parafinoterapia

93.3601

Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

1

2

93.3602

Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3603

Trening stacyjny

93.3604

Trening marszowy

93.3605

Trening marszowy z przyborami

93.3807

Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath

93.3808

Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF

93.3810

Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)

93.3812

Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/

93.3814

Metoda Bad Ragaz - Ring

93.3912

Masaż klasyczny - częściowy

93.3919

Galwanizacja

93.3920

Jonoforeza

93.3922

Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych

93.3923

Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa

93.3927

Tonoliza

93.3928

Prądy diadynamiczne

93.3929

Prądy interferencyjne

93.3930

Prądy TENS

93.3931

Prądy KOTZA

93.3932

Prądy TRABERTA

93.3937

Naświetlanie promieniami IR - miejscowe

93.3939

Laseroterapia

93.3940

Laseroterapia punktowa

93.3943

Ultradźwięki

93.3944

Fonoforeza

93.3948

Fango

93.3951

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

93.3953

Zawijania lub okłady borowinowe częściowe

93.3982

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

93.3983

Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości

93.3988

Elektrostymulacja mięśni

93.3989

Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)

93.3998

Krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem

93.3999

Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne

93.71

Terapia dysleksji

93.72

Terapia afazji (i dysfazji)

93.73

Ćwiczenie mowy przełykowej

93.74

Terapia defektów wymowy

1

2

93.78

Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne

93.822

Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych

93.83

Terapia zajęciowa

93.86

Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

94.011

Test Stanforda Bineta

94.012

Test Wechslera dla dorosłych

94.013

Test Wechslera dla dzieci

94.021

Test Bentona

94.022

Test pamięci wzrokowej Bentona

94.023

Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)

94.024

Skala pamięci Wechslera

94.31

Psychoanaliza

94.321

Hipnodrama

94.322

Hipnoza

94.331

Terapia awersyjna

94.332

Trening behawioralny

94.333

Desensytyzacja

94.334

Wygaszania

94.335

Trening autogenny

94.336

Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

94.34

Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych

94.35

Interwencja kryzysowa

94.36

Psychoterapia w formie zabaw

94.37

Psychoterapia integrująca

94.38

Psychoterapia podtrzymująca

94.39

Psychoterapia indywidualna - inne

94.41

Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych

94.42

Terapia rodzin

2. WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-10

C70.0

Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)

C70.1

Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)

C70.9

Nowotwór złośliwy (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)

C71.0

Nowotwór złośliwy (mózg, z wyjątkiem płatów i komór)

C71.1

Nowotwór złośliwy (płat czołowy)

C71.2

Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)

C71.3

Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)

C71.4

Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)

C71.5

Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)

1

2

C71.6

Nowotwór złośliwy (móżdżek)

C71.7

Nowotwór złośliwy (pień mózgu)

C71.8

Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu)

C71.9

Nowotwór złośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)

C72.0

Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)

C72.1

Nowotwór złośliwy (ogon koński)

C72.2

Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)

C72.3

Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)

C72.4

Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)

C72.5

Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)

C72.8

Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego)

C72.9

Nowotwór złośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)

C76.0

Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)

C76.1

Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)

C76.2

Nowotwór złośliwy (brzuch)

C76.3

Nowotwór złośliwy (miednica)

C76.4

Nowotwór złośliwy (kończyna górna)

C76.5

Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)

C79.3

Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych

D32.0

Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)

D32.1

Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)

D32.9

Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)

D33.0

Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)

D33.1

Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)

D33.2

Nowotwór niezłośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)

D33.3

Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)

D33.4

Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)

D33.7

Nowotwór niezłośliwy (inne określone części ośrodkowego układu nerwowego)

D33.9

Nowotwór niezłośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)

D35.2

Nowotwór niezłośliwy (przysadka)

D35.3

Nowotwór niezłośliwy (przewód czaszkowo-gardłowy)

D35.4

Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)

D36.0

Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)

D36.1

Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny)

D42.0

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)

D42.1

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)

D42.9

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)

1

2

D43.0

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)

D43.1

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)

D43.2

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, umiejscowienie nieokreślone)

D43.3

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)

D43.4

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)

D43.7

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części ośrodkowego układu nerwowego)

D43.9

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)

E10.0

Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)

E10.1

Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)

E10.2

Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)

E10.3

Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)

E10.4

Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)

E10.5

Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)

E10.6

Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)

E10.7

Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)

E10.8

Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)

E10.9

Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)

G00.0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae

G00.1

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe

G00.2

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe

G00.3

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe

G00.8

Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

G00.9

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone

G01

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

G02.0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

G02.1

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach

G02.8

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G03.0

Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

G03.1

Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

G03.2

Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]

G03.8

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki

G03.9

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone

G04.0

Ostre rozsiane zapalenie mózgu

G04.1

Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych

G04.2

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej

G04.8

Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego

1

2

G04.9

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone

G05.0

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.1

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.2

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.8

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G06.0

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy

G06.1

Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym

G06.2

Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony

G07

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G08

Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym

G09

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G12.0

Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]

G12.1

Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego

G12.2

Stwardnienie zanikowe boczne

G12.8

Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne

G12.9

Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony

G13.0

Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia

G13.1

Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych

G13.2

Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)

G13.8

Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G24.1

Dystonia samoistna rodzinna

G24.2

Dystonia samoistna niedziedziczna

G24.3

Kurczowy kręcz karku

G24.4

Dystonia samoistna w obrębie twarzy

G24.8

Inna dystonia

G25.0

Drżenie samoistne

G25.3

Mioklonia

G25.5

Inna pląsawica

G25.6

Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego

G25.8

Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G31.0

Zanik mózgu ograniczony

G31.1

Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej

1

2

G31.2

Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol

G31.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G31.9

Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone

G32.0

Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G32.8

Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G35

Stwardnienie rozsiane

G36.0

Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]

G36.1

Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]

G36.8

Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu

G36.9

Rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu, nieokreślone

G37.0

Stwardnienie rozlane

G37.1

Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego

G37.2

Mielinoliza środkowa mostu

G37.3

Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego

G37.4

Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego

G37.5

Stwardnienie koncentryczne [Baló]

G37.8

Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G37.9

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

G40.0

Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku

G40.1

Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi

G40.2

Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi

G40.3

Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe

G40.4

Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych

G40.5

Szczególne zespoły padaczkowe

G40.6

Napady „grand mal”, nieokreślone, (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów)

G40.7

Napady „petit mal”, nieokreślone, bez napadów „grand mal”

G40.8

Inne padaczki

G50.1

Nietypowy ból twarzy

G50.8

Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego

G50.9

Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone

G51.0

Obwodowe porażenie nerwu twarzowego

G51.1

Zapalenie zwoju kolanka

G51.2

Zespół Melkerssona

G51.3

Kloniczny skurcz połowy twarzy

G51.8

Inne zaburzenia nerwu twarzowego

G52.1

Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego

1

2

G52.2

Zaburzenia nerwu błędnego

G54.0

Zaburzenia splotu ramiennego

G54.1

Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego

G54.5

Nerwoból z zanikiem mięśni

G55.0

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)

G55.1

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50-M51+)

G55.2

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)

G55.3

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)

G55.8

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G56.0

Zespół cieśni nadgarstka

G56.1

Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego

G56.2

Uszkodzenie nerwu łokciowego

G56.3

Uszkodzenie nerwu promieniowego

G56.8

Inne mononeuropatie kończyny górnej

G57.0

Uszkodzenie nerwu kulszowego

G57.1

Meralegia z parestezjami

G57.2

Uszkodzenie nerwu udowego

G57.3

Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego

G57.4

Uszkodzenie nerwu piszczelowego

G57.5

Zespół kanału stępu

G57.6

Uszkodzenie nerwów podeszwy

G57.8

Inne mononeuropatie kończyny dolnej

G58.0

Neuropatia międzyżebrowa

G58.7

Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów

G58.8

Inne określone mononeuropatie

G59.0

Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)

G60.0

Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

G60.1

Choroba Refsuma

G60.2

Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją

G60.3

Neuropatia samoistna postępująca

G60.4

Inne neuropatie dziedziczne i samoistne

G60.9

Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona

G61.0

Zespół Gullaina-Barrego

G61.1

Neuropatia surowicza

G61.8

Inne polineuropatie zapalne

G61.9

Polineuropatia zapalna, nieokreślona

1

2

G62.0

Polineuropatia polekowa

G62.1

Polineuropatia alkoholowa

G62.2

Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne

G62.8

Inne określone polineuropatie

G62.9

Polineuropatia, nieokreślona

G63.0

Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G63.1

Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)

G63.2

Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)

G63.3

Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4

Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)

G63.5

Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)

G63.6

Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M25+, M40-M96+)

G63.8

Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G64

Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70.0

Miastenia

G70.1

Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe

G70.2

Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego

G70.8

Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe

G70.9

Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone

G71.0

Dystrofia mięśniowa

G71.1

Zaburzenia miotoniczne

G71.2

Miopatie wrodzone

G71.3

Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

G71.8

Inne pierwotne zaburzenia mięśni

G71.9

Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone

G72.0

Miopatia polekowa

G72.1

Miopatia alkoholowa

G72.2

Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne

G72.3

Porażenie okresowe

G72.4

Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej

G72.8

Inne określone miopatie

G72.9

Miopatia, nieokreślona

G73.0

Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego

G73.1

Zespół Eatona-Lamberta (C80+)

G73.2

Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)

G73.3

Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.4

Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

1

2

G73.5

Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego

G73.6

Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych

G73.7

Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G80.0

Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce

G80.1

Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce

G80.2

Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze

G80.3

Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.4

Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.8

Inne mózgowe porażenie dziecięce

G80.9

Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone

G81.0

Wiotkie porażenie połowicze

G81.1

Spastyczne porażenie połowicze

G81.9

Porażenie połowicze, nieokreślone

G82.0

Wiotkie porażenie kończyn dolnych

G82.1

Spastyczne porażenie kończyn dolnych

G82.2

Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone

G82.3

Wiotkie porażenie czterokończynowe

G82.4

Spastyczne porażenie czterokończynowe

G82.5

Porażenie czterokończynowe, nieokreślone

G83.0

Porażenie obustronne kończyn górnych

G83.1

Porażenie jednej kończyny dolnej

G83.2

Porażenie jednej kończyny górnej

G83.3

Porażenie jednej kończyny, nieokreślone

G83.4

Zespół ogona końskiego

G83.8

Inne określone zespoły porażenne

G83.9

Zespół porażenny, nieokreślony

G91.0

Wodogłowie komunikujące

G91.1

Wodogłowie z niedrożności

G91.2

Wodogłowie normotensyjne

G91.3

Wodogłowie pourazowe, nieokreślone

G91.8

Inne wodogłowie

G91.9

Wodogłowie, nieokreślone

G92

Encefalopatia toksyczna

G93.0

Torbiele mózgu

G93.1

Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej

G93.2

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

G93.3

Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych

G93.4

Encefalopatia, nieokreślona

1

2

G93.5

Zespół uciskowy mózgu

G93.6

Obrzęk mózgu

G93.7

Zespół Reye’a

G93.8

Inne określone zaburzenia mózgu

G93.9

Zaburzenie mózgu, nieokreślone

G94.0

Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)

G94.1

Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)

G94.2

Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.8

Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G95.0

Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki

G95.1

Mielopatie naczyniowe

G95.8

Inne określone choroby rdzenia kręgowego

G96.0

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego

G96.1

Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej

G96.8

Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

G96.9

Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

G97.2

Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej

G99.0

Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych

G99.1

Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.2

Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.8

Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I01.0

Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia

I01.1

Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia

I01.2

Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego

I01.8

Inne ostre choroby reumatyczne serca

I01.9

Ostra choroba reumatyczna serca, nieokreślona

I05.0

Zwężenie lewego ujścia żylnego

I05.1

Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej

I05.2

Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością

I05.8

Inne wady zastawki mitralnej

I05.9

Wada zastawki mitralnej, nieokreślona

I06.0

Reumatyczne zwężenie aorty

I06.1

Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej

I06.2

Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki

I06.8

Inne wady reumatyczne zastawki aortalnej

I06.9

Wada reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona

1

2

I07.0

Zwężenie zastawki trójdzielnej

I07.1

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

I07.2

Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością

I07.8

Inne choroby zastawki trójdzielnej

I07.9

Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona

I08.0

Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej

I08.1

Choroby zastawki mitralnej i trójdzielnej

I08.2

Choroby zastawki aortalnej i trójdzielnej

I08.3

Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej

I08.8

Inne choroby skojarzone wielu zastawek

I08.9

Choroba wielu zastawek, nieokreślona

I09.0

Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego

I09.1

Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona

I09.2

Przewlekle reumatyczne zapalenie osierdzia

I09.8

Inne określone reumatyczne choroby serca

I09.9

Reumatyczna choroba serca, nieokreślona

I10

Nadciśnienie samoistne (pierwotne)

111.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca

111.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca

I13.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca

I13.1

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek

I13.2

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca oraz niewydolnością nerek

I13.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona

I15.0

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

I15.1

Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek

I15.2

Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego

I15.8

Inne postacie wtórne nadciśnienie

I15.9

Nadciśnienie wtórne, nieokreślone

I20.0

Choroba niedokrwienna serca niestabilna

I20.1

Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych

I20.8

Inne postacie choroby niedokrwiennej serca

I20.9

Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona

I21.0

Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej

I21.1

Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej

I21.2

Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji

I21.3

Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu

I21.4

Ostry zawał serca podwsierdziowy

1

2

I21.9

Ostry zawał serca, nieokreślony

I22.0

Ponowny zawał serca ściany przedniej

I22.1

Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej

I22.8

Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji

I22.9

Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

I23.0

Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.1

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.2

Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.3

Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.4

Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.5

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.6

Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.9

Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego

I24.0

Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca

I24.1

Zespół Dresslera

I24.8

Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca

I24.9

Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona

I25.0

Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy

I25.1

Choroba serca w przebiegu miażdżycy

I25.3

Tętniak serca

I25.4

Tętniak naczyń wieńcowych

I25.5

Kardiomiopatia niedokrwienna

I25.6

Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego

I34.0

Niedomykalność zastawki mitralnej

I34.1

Wypadanie płatka zastawki mitralnej

I34.2

Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej

I34.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej

I35

Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej

I35.0

Zwężenie zastawki aortalnej

I35.1

Niedomykalność zastawki aortalnej

I35.2

Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością

I35.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej

I35.9

Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone

I36

Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej

I36.0

Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej

I36.1

Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej

I36.2

Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością

1

2

I36.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej

I37

Choroby zastawki pnia płucnego

I37.0

Zwężenie zastawki pnia płucnego

I37.1

Niedomykalność zastawki pnia płucnego

I37.2

Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością

I37.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego

I42.1

Przerostowa kardiomiopatia zawężająca

I42.2

Inne kardiomiopatie przerostowe

I42.3

Choroba wsierdzia (eozynofilowa)

I42.4

Zwłóknienie sprężyste wsierdzia

I42.5

Inne kardiomiopatie zaciskające

I42.6

Kardiomiopatia alkoholowa

I42.7

Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne

I42.8

Inne kardiomiopatie

I44.0

Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

I44.1

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia

I44.2

Blok przedsionkowo-komorowy zupełny

I44.3

Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe

I44.4

Blok przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

I44.5

Blok tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

I44.6

Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa

I44.7

Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony

I45.0

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

I45.1

Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa

I45.2

Blok dwugałęziowy

I45.3

Blok trójwiązkowy

I45.4

Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy

I45.5

Inny określony blok serca

I45.6

Zespół preekscytacji

I45.8

Inne określone zaburzenia przewodnictwa

I45.9

Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone

I46.0

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją

I46.9

Zatrzymanie krążenia, nieokreślone

I47.0

Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (reentry)

I47.1

Częstoskurcz nadkomorowy

I47.2

Częstoskurcz komorowy

I47.9

Częstoskurcz napadowy, nieokreślony

I48

Migotanie i trzepotanie przedsionków

1

2

I49.0

Migotanie i trzepotanie komór

I49.1

Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa (pobudzenie przedsionkowe)

I49.2

Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego

I49.3

Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór

I49.4

Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)

I49.5

Zespół chorej zatoki

I49.8

Inne określone zaburzenia rytmu serca

I49.9

Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone

I50.0

Niewydolność serca zastoinowa

I50.1

Niewydolność serca lewokomorowa

I50.9

Niewydolność serca, nieokreślona

I60.0

Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej

I60.1

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu

I60.2

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej

I60.3

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej

I60.4

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej

I60.5

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej

I60.6

Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych

I60.7

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony

I60.8

Inne krwotoki podpajęczynówkowe

I60.9

Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony

I61.0

Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy

I61.1

Krwotok mózgowy do półkul, korowy

I61.2

Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony

I61.3

Krwotok mózgowy do pnia mózgu

I61.4

Krwotok mózgowy do móżdżku

I61.5

Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy

I61.6

Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu

I61.8

Inne krwotoki mózgowe

I61.9

Krwotok mózgowy, nieokreślony

I62.0

Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)

I62.1

Nieurazowy krwotok nad oponą twardą

I62.9

Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony

I63.0

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych

I63.1

Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych

I63.2

Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych

I63.3

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych

I63.4

Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych

1

2

I63.5

Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych

I63.6

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny

I63.8

Inne zawały mózgu

I63.9

Zawał mózgu, nieokreślony

I64

Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy

I65.0

Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej

I65.1

Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej

I65.2

Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

I65.3

Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne

I65.8

Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych

I65.9

Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych

I66.0

Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu

I66.1

Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu

I66.2

Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu

I66.3

Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku

I66.4

Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne

I66.8

Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych

I66.9

Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych

I67.0

Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte

I67.1

Tętniak mózgu, niepęknięty

I67.2

Miażdżyca tętnic mózgowych

I67.3

Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia

I67.4

Encefalopatia nadciśnieniowa

I67.5

Choroba Moyamoya

I67.6

Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego

I67.7

Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej

I67.8

Inne określone choroby naczyń mózgowych

I67.9

Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona

I69.0

Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego

I69.1

Następstwa krwotoku śródmózgowego

I69.2

Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych

I69.3

Następstwa zawału mózgu

I69.4

Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy

I69.8

Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych

I70.9

Miażdżyca uogólniona i nieokreślona

I73.1

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]

I80.0

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych

I80.1

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej

1

2

I80.2

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie innych żył i innych naczyń głębokich kończyn dolnych

I80.3

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone

J44.0

Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych

J44.1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona

J44.8

Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc

J44.9

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona

L89

Owrzodzenie odleżynowe

M15.0

Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów

M15.1

Guzki Heberdena (z artropatią)

M15.2

Guzki Boucharda (z artropatią)

M15.3

Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów

M15.4

Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów

M15.8

Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe

M15.9

Choroba zwyrodnieniowa wielostawowa, nieokreślona

M16.0

Pierwotna, obustronna koksartroza

M16.1

Inne pierwotne koksartrozy

M16.2

Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji

M16.3

Inne dysplastyczne koksartrozy

M16.4

Obustronna pourazowa koksartroza

M16.5

Inne pourazowe koksartrozy

M16.6

Inna wtórna obustronna koksartroza

M16.7

Inna wtórna koksartroza

M16.9

Koksartroza, nieokreślona

M17.0

Pierwotna obustronna gonartroza

M17.1

Inne pierwotne gonartrozy

M17.2

Pourazowa obustronna gonartroza

M17.3

Inne pourazowe gonartrozy

M17.4

Inna wtórna obustronna gonartroza

M17.5

Inna wtórna gonartroza

M17.9

Gonartroza, nieokreślona

M18.0

Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.1

Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.2

Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.3

Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.4

Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.5

Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.9

Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego, nieokreślona

M19.0

Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów

1

2

M19.1

Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów

M19.2

Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów

M19.8

Inne określone choroby zwyrodnieniowe

M19.9

Choroba zwyrodnieniowa stawów, nieokreślona

M21.0

Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej

M21.1

Zniekształcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej

M21.2

Zniekształcenia zgięciowe

M21.3

Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)

M21.4

Płaskostopie [pes planus] (nabyte)

M21.5

Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa

M21.6

Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy

M21.7

Nierówna długość kończyn (nabyta)

M21.8

Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn

M21.9

Nabyte zniekształcenia kończyn, nieokreślone

M22.0

Nawracające przemieszczenie rzepki

M22.1

Nawracające nadwichnięcie rzepki

M22.2

Konflikt rzepkowo-udowy

M22.3

Inne uszkodzenia rzepki

M22.4

Rozmiękanie chrząstki rzepki

M22.8

Inne choroby rzepki

M22.9

Choroby rzepki, nieokreślone

M24.0

Wolne ciało w jamie stawowej

M24.1

Inne choroby chrząstek stawowych

M24.2

Choroby więzadeł

M24.3

Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej

M24.4

Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu

M24.5

Przykurcz stawu

M24.6

Zesztywnienie stawu

M24.7

Wgłębienie panewki

M24.8

Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej

M24.9

Uszkodzenia stawu nieokreślone

M25.0

Krwiak śródstawowy

M25.1

Przetoka stawu

M25.2

Staw cepowaty

M25.3

Inna postać niestabilności stawu

M25.4

Wysięk w stawie

M25.5

Ból stawu

M25.6

Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej

1

2

M25.7

Osteofit

M25.8

Inne określone choroby stawów

M25.9

Choroba stawów, nieokreślona

M60.0

Zakaźne zapalenie mięśni

M60.1

Zapalenie mięśni śródmiąższowe

M60.8

Inne zapalenie mięśni

M61.0

Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni

M61.1

Postępujące kostniejące zapalenie mięśni

M61.2

Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni

M61.3

Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia

M61.4

Inne postacie zwapnienia mięśni

M61.5

Inne postacie skostnienia mięśni

M62.0

Rozerwanie mięśni

M62.1

Inne przyczyny rozerwania mięśni

M62.2

Zawał niedokrwienny mięśnia

M62.3

Zespół unieruchomienia (porażenny)

M62.4

Przykurcz mięśni

M62.5

Ubytek i zaniki masy mięśniowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

M63.0

Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

M63.1

Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

M63.2

Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych, sklasyfikowanych gdzie indziej

M63.3

Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)

M63.8

Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M96.1

Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

M99.0

Dysfunkcja odcinkowa i somatyczna

M99.1

Zespół podwichnięcia (kręgów)

M99.2

Zwężenie kanału kręgowego w wyniku podwichnięcia kręgu

M99.3

Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę kostną

M99.4

Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę łączną

M99.5

Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego

M99.6

Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę kostną i w wyniku podwichnięcia kręgu

M99.7

Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę łączną i przepuklinę krążka międzykręgowego

M99.8

Inne uszkodzenia biomechaniczne

M99.9

Uszkodzenia biomechaniczne, nieokreślone

N18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

N18.8

Inna przewlekła niewydolność nerek

P14.0

Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym

1

2

P14.1

Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym

P14.2

Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym

P14.3

Inne urazy porodowe splotu ramiennego

P14.8

Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego

Q01.0

Przepuklina mózgowa czołowa

Q01.1

Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa

Q01.2

Przepuklina mózgowa potyliczna

Q01.8

Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji

Q01.9

Przepuklina mózgowa, nieokreślona

Q02

Małogłowie

Q03.0

Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza

Q03.1

Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki

Q03.8

Wodogłowie wrodzone inne

Q03.9

Wodogłowie wrodzone, nieokreślone

Q04.0

Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego

Q04.1

Brak węchomózgowia

Q04.2

Przodomózgowie jednokomorowe

Q04.3

Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek

Q04.4

Dysplazja przegrodowo-oczna

Q04.5

Mózg olbrzymi

Q04.6

Wrodzone torbiele mózgu

Q04.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu

Q04.9

Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone

Q05.0

Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.1

Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.2

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.3

Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.4

Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.5

Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia

Q05.6

Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia

Q05.7

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia

Q05.8

Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia

Q05.9

Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony

Q06.0

Brak rdzenia kręgowego

Q06.1

Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego

Q06.2

Rozdwojenie rdzenia kręgowego

Q06.3

Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego

Q06.4

Wodordzenie

1

2

Q06.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

Q06.9

Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone

Q07.0

Zespół Arnolda-Chiariego

Q07.8

Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Q07.9

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone

Q20.0

Wspólny pień tętniczy

Q20.1

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory

Q20.2

Odejście obu dużych naczyń z lewej komory

Q20.3

Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze

Q20.4

Wejście obu dróg żylnych do jednej komory

Q20.5

Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe

Q20.6

Izomeria uszek przedsionków serca

Q20.8

Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych

Q20.9

Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona

Q21.0

Ubytek przegrody międzykomorowej

Q21.1

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Q21.2

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

Q21.3

Tetralogia Fallota

Q21.4

Ubytek przegrody aortalno-płucnej

Q21.8

Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca

Q21.9

Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona

Q22.0

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego

Q22.1

Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego

Q22.2

Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego

Q22.3

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego

Q22.4

Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej

Q22.5

Choroba Ebsteina

Q22.6

Zespół niedorozwoju prawej części serca

Q22.8

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej

Q22.9

Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona

Q23.0

Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej

Q23.1

Wrodzona niedomykalność zastawki aortalnej

Q23.2

Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej

Q23.3

Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej

Q23.4

Zespół niedorozwoju lewej części serca

Q23.8

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej

Q23.9

Wrodzona wada zastawki aortalnej i zastawki mitralnej, nieokreślona

Q24.0

Prawostronne położenie serca

1

2

Q24.1

Lewostronne położenie serca

Q24.2

Serce trójprzedsionkowe

Q24.3

Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory

Q24.4

Wrodzone zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z lewej komory

Q24.5

Wada rozwojowa naczyń wieńcowych

Q24.6

Wrodzony blok serca

Q24.8

Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca

Q24.9

Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona

Q25.0

Drożny przewód tętniczy

Q25.1

Zwężenie cieśni aorty

Q25.2

Zarośnięcie aorty

Q25.3

Zwężenie aorty

Q25.4

Inne wrodzone wady rozwojowe aorty

Q25.5

Zarośnięcie pnia płucnego

Q25.6

Zwężenie pnia płucnego

Q25.7

Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego

Q25.8

Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic

Q25.9

Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona

Q26.0

Wrodzone zwężenie żyły głównej

Q26.1

Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna

Q26.2

Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych

Q26.3

Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych

Q26.4

Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone

Q26.5

Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej

Q26.6

Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą

Q26.8

Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych

Q26.9

Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona

Q65.0

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Q65.1

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

Q65.2

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone

Q65.3

Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Q65.4

Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

Q65.5

Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone

Q65.6

Staw biodrowy niestabilny

Q65.8

Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego

Q65.9

Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone

Q79.4

Zespół suszonej śliwki

Q79.5

Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej

1

2

Q79.6

Zespół Ehlersa-Danlosa

Q79.8

Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego

Q87.0

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy

Q87.1

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem

Q87.2

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn

Q87.3

Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem

Q87.4

Zespół Marfana

Q87.5

Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych z innymi zmianami szkieletowymi

Q87.8

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej

Q90.0

Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność

Q90.1

Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q90.2

Trisomia 21, translokacja

Q90.9

Zespół Downa, nieokreślony

R25.0

Nieprawidłowe ruchy głowy

R25.1

Drżenie, nieokreślone

R25.2

Kurcz i przykurcz

R25.3

Drżenie pęczkowe mięśni

R25.8

Inne i nieokreślone patologiczne ruchy mimowolne

R26.0

Chód ataktyczny

R26.1

Chód paralityczny

R29.0

Tężyczka

R29.1

Odczyn oponowy

R29.4

Biodro trzaskające

S00.0

Powierzchowny uraz owłosionej skóry głowy

S00.2

Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej

S00.7

Liczne powierzchowne urazy głowy

S00.8

Powierzchowny uraz innych części głowy

S00.9

Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona

S02.0

Złamanie kości sklepienia czaszki

S02.1

Złamanie kości podstawy czaszki

S02.2

Złamanie kości nosowych

S02.3

Złamanie kości dna oczodołu

S02.4

Złamanie kości jarzmowej i szczęki

S02.6

Złamanie żuchwy

S02.7

Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki

S02.8

Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki

S02.9

Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona

S04.0

Uraz nerwu i dróg wzrokowych

1

2

S04.1

Uraz nerwu okoruchowego

S04.2

Uraz nerwu bloczkowego

S04.3

Uraz nerwu trójdzielnego

S04.4

Uraz nerwu odwodzącego

S04.5

Uraz nerwu twarzowego

S04.6

Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego

S04.7

Uraz nerwu dodatkowego

S04.8

Uraz innych nerwów czaszkowych

S04.9

Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego

S05.8

Inne urazy oka i oczodołu

S05.9

Uraz oka i oczodołu, nieokreślony

S06.0

Wstrząśnienie

S06.1

Urazowy obrzęk mózgu

S06.2

Rozlany uraz mózgu

S06.3

Ogniskowy uraz mózgu

S06.4

Krwotok nadtwardówkowy

S06.5

Urazowy krwotok podtwardówkowy

S06.6

Urazowy krwotok podpajęczynówkowy

S06.7

Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności

S06.8

Inne urazy śródczaszkowe

S06.9

Uraz śródczaszkowy, nieokreślony

S07.0

Uraz zmiażdżeniowy twarzy

S07.1

Uraz zmiażdżeniowy czaszki

S07.8

Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy

S07.9

Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona

S08.0

Oderwanie powłok głowy

S08.8

Amputacja urazowa innych części głowy

S08.9

Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy

S09.0

Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej

S09.1

Uraz mięśnia i ścięgna głowy

S09.2

Urazowe pęknięcie błony bębenkowej

S09.7

Liczne urazy głowy

S09.8

Inne określone urazy głowy

S09.9

Nieokreślony uraz głowy

S12.0

Złamanie 1. kręgu szyjnego

S12.1

Złamanie 2. kręgu szyjnego

S12.2

Złamanie innego określonego kręgu szyjnego

S12.7

Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa

1

2

S12.8

Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi

S12.9

Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona

S13.0

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

S13.1

Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.2

Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.3

Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.4

Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.5

Skręcenie i naderwanie w okolicy tarczycy

S13.6

Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi

S14.0

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.1

Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.3

Uraz splotu ramiennego

S14.4

Uraz obwodowych nerwów szyi

S14.5

Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym

S14.6

Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi

S24.0

Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.1

Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.3

Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej

S24.4

Uraz nerwów współczulnych w odcinku piersiowym

S24.5

Uraz innych nerwów klatki piersiowej

S24.6

Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej

S34.1

Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego

S34.2

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego

S34.3

Uraz ogona końskiego

S34.4

Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego

S34.6

Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S44.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia

S44.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia

S44.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia

S44.3

Uraz nerwu pachowego

S44.4

Uraz nerwu mięśniowo-skórnego

S44.5

Uraz nerwu czuciowego skórnego na poziomie barku i ramienia

S44.7

Uraz licznych nerwów na poziomie barku i ramienia

S44.8

Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia

S44.9

Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia

S54.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia

1

2

S54.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia

S54.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia

S54.3

Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia

S54.7

Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia

S54.8

Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia

S64.0

Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.1

Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.2

Uraz nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.3

Uraz nerwu kciuka

S64.4

Uraz nerwu innego palca

S64.7

Uraz licznych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki

S64.8

Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki

S74.0

Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda

S74.1

Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda

S74.2

Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda

S74.7

Uraz licznych nerwów na poziomie biodra i uda

S74.8

Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda

S84.0

Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia

S84.1

Uraz nerwu strzałkowego na poziomie podudzia

S84.2

Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia

S84.7

Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia

S84.8

Uraz innych nerwów na poziomie podudzia

S94.0

Uraz nerwu podeszwowego bocznego

S94.1

Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego

S94.2

Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.3

Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.7

Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.8

Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

T08.0

Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte)

T08.1

Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)

T09.0

Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony

T09.1

Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony

T09.2

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia

T09.3

Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony

T09.4

Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia

T09.5

Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia

T09.8

Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony

T90.2

Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki

1

2

T90.3

Następstwa urazu nerwów czaszkowych

T90.5

Następstwa urazu śródczaszkowego

T90.8

Następstwa innych określonych urazów głowy

T91.1

Następstwa złamania kręgosłupa

T91.2

Następstwa innego złamania kostnego w obrębie klatki piersiowej i miednicy

T92.0

Następstwa otwartej rany kończyny górnej

T92.1

Następstwa złamania kończyny górnej

T92.2

Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki

T92.3

Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej

T92.4

Następstwa urazu nerwu kończyny górnej

T92.5

Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej

T92.6

Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej

T92.8

Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej

T93.0

Następstwa otwartej rany kończyny dolnej

T93.1

Następstwa złamania kości udowej

T93.2

Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej

T93.3

Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej

T93.4

Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej

T93.5

Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej

T93.6

Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej

T93.8

Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej

T96

Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T97

Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

Z95.0

Obecność stymulatora serca

Z95.1

Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass

Z95.2

Obecność protez zastawek serca

Z95.3

Obecność ksenogenicznej zastawki serca

Z95.4

Obecność innych protez zastawek serca

Z95.5

Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową

Z95.8

Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych

Z95.9

Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych

Załącznik nr 4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw    - 68 -    Poz. 465


Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Dodatkowe warunki realizacji świadczeń

1

2

3

1

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I

1.    Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2)    fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek;

4)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5)    logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty;

2)    terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

3)    terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3.    Pozostałe warunki:

1)    stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2)    stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

1)    do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2)    do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji

może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.    Warunki przyjęcia:

1)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

2

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II

1.    Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2)    fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek;

4)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5)    logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty;

2)    terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

3)    terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3.    Pozostałe warunki:

Stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

1)    do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2)    do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.    Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

3

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I

1.    Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2)    fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

3.    Pozostałe warunki:

1)    stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2)    stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

Dziennik Ustaw    - 69 -    Poz. 465

4.    Czas trwania rehabilitacji:

1)    do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2)    do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.    Warunki przyjęcia:

1)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

4

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II

1.    Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2)    fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

3.    Pozostałe warunki:

Stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

1)    do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2)    do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.    Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego.

5

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I

1.    Personel:

Terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Dziennik Ustaw    - 70 -    Poz. 465

3.    Pozostałe warunki:

Stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji: do 9 tygodni bez przerwy

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.    Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego.

6

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II

1.    Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

2.    Czas trwania rehabilitacji: do 6 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3.    Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego.

7

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła

1.    Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

2.    Czas trwania rehabilitacji:

do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

8

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria I

1. Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

2)    lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

Dziennik Ustaw    -71-    Poz. 465

4)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5)    logopeda lub ncurologopcda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia:

a)    usprawnianie przez 6 dni w tygodniu, nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 45 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty,

b)    terapia (neuro) logopedyczna - nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub

c)    terapia (neuro) psychologiczna, psychoedukacyjna, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub

d)    terapia zajęciowa - nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu;

2)    w przypadku dzieci od ukończenia 2 roku życia:

a)    usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 135 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 45 min w trybie przedpołudniowym w soboty,

b)    terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu lub

c)    terapia (neurojpsychologiczna/psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

d)    terapia zajęciowa - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3.    Pozostałe warunki:

1)    stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2)    stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

do 16 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

9

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria II

1.    Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

2)    lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo--ortopedycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Dziennik Ustaw    - 72 -    Poz. 465

3.    Pozostałe warunki:

1)    stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2)    stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

10

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria III

1.    Personel:

1)    lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

2)    lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo--ortopedycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

3)    terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

4)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5)    logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty;

2)    terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

3)    terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

4)    terapia zajęciowa - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3.    Pozostałe warunki:

1)    stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2)    stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4.    Czas trwania rehabilitacji:

do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji

może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw    - 73 -    Poz. 465

U13)

Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi lub kardiologiczna telerehabilita-cja hybrydowa z chorobami współistniej ącymi

1.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub

2)    kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi - szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów.

2.    Czas trwania:

1)    rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi - do 5 tygodni bez przerwy lub

2)    kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi:

a)    faza I - 7-14 dni w warunkach stacjonarnych w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz

b)    faza II - odpowiednio 15-20 treningów (3-5 razy w tygodniu w zależności od czasu trwania fazy I) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3.    Warunki przyjęcia:

1)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

2)    w przypadku wystąpienia, w okresie wymienionym w pkt 1, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

1214

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - kategoria I

1.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    rehabilitacja kardiologiczna - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub

2)    kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów.

2.    Czas trwania:

1)    rehabilitacja kardiologiczna - do 3 tygodni bez przerwy lub

2)    kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a)    faza I - do 5 dni w warunkach stacjonarnych oraz

b)    faza II - 20 treningów (3-5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3.    Warunki przyjęcia:

1)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

2)    w przypadku wystąpienia w okresie określonym w pkt 1 dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

Dziennik Ustaw    - 74 -    Poz. 465

1313)


Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - kategoria II


1.    Organizacja udzielania świadczeń:

1)    rehabilitacja kardiologiczna - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub

2)    kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów.

2.    Czas trwania:

1)    rehabilitacja kardiologiczna - do 2 tygodni bez przerwy lub

2)    kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a)    faza I - do 3-5 dni w warunkach stacjonarnych oraz

b)    faza 11-15 treningów (3-5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3.    Warunki przyjęcia:

1)    przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

2)    w przypadku wystąpienia w okresie wymienionym w pkt 1 dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu, w tym oddziale lub szpitalu.


Dziennik Ustaw    - 75 -    Poz. 465


Załącznik nr 514)

WYKAZ KOMPLEKSOWYCH ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE

PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw    - 76 -    Poz. 465


Lp.

Nazwa

świadczenia

gwarantowanego

Warunki realizacja świadczenia - rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego

1

Rehabilitacja kardiologiczna lub hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowana w warunkach stacjonarnych

Kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia

Kwalifikacji do rozpoczęcia procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego, na podstawie poniższych kryteriów:

1) pacjenci ze świeżo przebytym zawałem serca kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD-10:

a)    121.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej,

b)    121.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej,

c)    121.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji,

d)    121.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu,

e)    121.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy,

f)    121.9 Ostry zawał serca, nieokreślony,

g)    122.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej,

h)    122.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej,

i)    122.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

- z którymkolwiek z poniższych rozpoznań współistniejących według klasyfikacji ICD-10 lub stanów klinicznych:

j)    przebyta operacj a kardiochirurgiczna zdefiniowana, j ako co naj mniej j edna z poniższych:

-    Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass,

-    Z95.2 Obecność protez zastawek serca,

-    Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca,

-    Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca,

-    Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych,

-    Z95.9 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych,

14^ Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

-    Z94.1 Transplantacja serca,

-    Z94.3 Transplantacja serca i płuc,

k) choroba nowotworowa zdefiniowana, jako jedna z poniższych:

-    D15.1 Nowotwór niezłośliwy serca,

-    C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej,

-    C38.1 Śródpiersie przednie,

-    C38.2 Śródpiersie tylne,

-    C38.3 Śródpiersie, część nieokreślona,

l)    niewydolność serca (EF <35% lub EF >35% dla pacjenta w klasie III według NYHA):

-    150.0 Niewydolność serca zastoinowa,

-    150.1 Niewydolność serca lewokomorowa,

-    150.9 Niewydolność serca, nieokreślona,

m)    powikłany przebieg leczenia interwencyjnego lub operacyjnego zdefiniowany, jako jedno z poniższych:

-    123.0 Krwiak osierdzia, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

-    123.2 Ubytek przegrody międzykomorowej, j ako powikłanie występuj ące w czasie ostrego zawału serca,

-    123.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

-    123.4 Pęknięcie strun ścięgnistych, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

-    123.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego j ako powikłanie występuj ące w czasie ostrego zawału serca,

-    123.6 Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

-    123.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego,

-    124.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca,

-    124.1 Zespół Dresslera,

-    R5 7.0 Wstrząs kardiogenny,

Dziennik Ustaw    - 77 -    Poz. 465


n)    choroby współistniejące wymagające zwiększonej opieki i pełnej indywidualizacji programu rehabilitacji zdefiniowane, jako co najmniej jedna z poniższych:

-    J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych,

-    J44.1 Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona,

-    J44.8 Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc,

-    J44.9 Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona,

-    El0.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi),

-    El0.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi),

-    El0.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi),

-    El0.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego),

-    El0.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami),

-    E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami),

-    El0.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami),

-    E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań),

-    NI8.0 Schyłkowa niewydolność nerek,

o)    niepełnosprawność ruchowa co najmniej 3. stopnia według skali opartej na skali Rankina.

Zakres świadczenia

Interwencje

fizjoterapeuty

czne

Co najmniej 3 procedury dziennie dla każdego pacjenta przez 6 dni w tygodniu:

1)    93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

2)    93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

3)    93.3603 Trening stacyjny;

4)    93.13 Usprawnianie czynne z oporem;

5)    93.3604 Trening marszowy;

6)    93.3605 Trening marszowy z przyborami;

Dziennik Ustaw    - 78 -    Poz. 465

7)    93.1202 Ćwiczenia czynne wolne;

8)    93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe;

9)    93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem;

10)    93.1901 Ćwiczenia równoważne;

11)    93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne;

12)    93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe.

Edukacja

zdrowotna

89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia - co najmniej 2 konsultacje w trakcie całego procesu rehabilitacji odbyte w trybie stacjonarnym.

89.08 Inna konsultacja - co najmniej 2 konsultacje dietetyczno--żywieniowe w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie stacjonarnym.

Co najmniej 2 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji niezależna od trybu realizacji poprzedzone oceną stanu psychicznego 94.08:

1)    93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna;

2)    94.335 Trening autogenny;

3)    94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy;

4)    94.36 Psychoterapia w formie zabaw;

5)    94.37 Psychoterapia integrująca.

Monitorowanie postępów w rehabilitacji

Co najmniej 3 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie stacjonarnym:

1)    88.721 Echokardiografia;

2)    89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej;

3)    89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym;

4)    89.442 Sześciominutowy test marszu;

5)    89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem);

6)    89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);

7)    87.495 RTG śródpiersia;

8)    89.385 Ergospirometria.


Dziennik Ustaw    - 79 -    Poz. 465


1. Etapy udzielania świadczenia:

1)    planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego:

a)    ocena stanu klinicznego i optymalizacja farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca),

b)    ocena wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy);

2)    w przypadku kontynuacji udzielania świadczenia w trybie hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego - faza I hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej:

a)    opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

b)    zaprogramowanie aparatury monitoruj ąco-sterującej,

c)    ocena stanu psychicznego i opracowanie zasad opieki psychologicznej,

d)    trening z praktycznym wykorzystaniem aparatury monitoruj ąco-steruj ącej,

e)    udokumentowanie przygotowania pacjenta do fazy II hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

f)    ostateczna kwalifikacja do II fazy hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

g)    realizacja II fazy telerehabilitacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 lit. d,

h)    wizyta końcowa.

Organizacj a udzielania świadczenia

Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz w warunkach domowych w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego udzielane są przez jednego świadczeniodawcę.

Czas trwania świadczenia

1.    Łączna liczba osobodni może obejmować świadczenia rehabilitacji kardiologicznej realizowane w warunkach stacjonarnych, ośrodka lub oddziału dziennego lub hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

2.    Maksymalnie 35 osobodni na oddziale rehabilitacji stacjonarnej (z możliwością realizacji części osobodni w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji lub telerehabilitacji), przy czym zakończenie realizacji świadczenia w okresie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

Dziennik Ustaw    - 80 -    Poz. 465

Wymagania

formalne

w miejscu udzielania świadczeń gwarantowanych

Oddział stacjonarny rehabilitacji leczniczej.

w lokalizacji

Centrum monitoringu telerehabilitacji - w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

w miejscu udzielania świadczeń

1)    sala dla kinezyterapii wyposażona w:

a)    balkonik rehabilitacyjny,

b)    kule i laski rehabilitacyjne,

c)    maty lub materace do kinezyterapii;

2)    sala do treningów wytrzymałościowych wyposażona w cykloergometr lub bieżnię, nie mniej niż 1 urządzenie z monitorowaniem saturacji p02 oraz pC02 oraz z monitorowaniem zapisu w trakcie treningu (EKG, tętno i ciśnienie);

3)    pozostałe wyposażenie:

a)    defibrylator,

b)    aparat EKG 12-odprowadzeniowy,

c)    urządzenia zapewniające realizację tlenoterapii biernej,

d)    zestaw do reanimacji,

e)    kardiomonitor.

w lokalizacji

1)    aparat do rejestracji EKG metodą Holtera, aparat USG z Dopplerem (echokardiografia), stanowisko intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2)    w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta wyposażenie Centrum monitorowania telerehabilitacji obejmujące:

a)    zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie, weryfikację świadczenia oraz jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b)    system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentem,

Dziennik Ustaw    -81-    Poz. 465

c) urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy, wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające:

-    werbalny kontakt w każdym momencie procedury,

-    sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizację formy ciągłej lub interwałowej,

-    zdalną zmianę programu treningowego,

-    rejestrację i przesyłanie EKG lub wartości ciśnienia tętniczego beż możliwości wpływu na wynik ze strony świadczeniobiorcy,

-    pomiar masy ciała i przesłanie wyniku bez możliwości wpływu na rezultat ze strony pacjenta.

Personel

Lekarze

Warunki realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 lit. d.

Pozostały

personel

1)    personel pielęgniarski,

2)    fizjoterapeuta,

3)    psycholog,

4)    dietetyk

- warunki realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 lit. d.

Pozostałe wymagania

Zapewnienie współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego.


Dziennik Ustaw    - 82 -    Poz. 465


2


Rehabilitacja    Kryteria kwalifikacji do

kardiologiczna lub udzielenia świadczenia

hybrydowa

telerehabilitacja

kardiologiczna

w ramach

kompleksowej

opieki po zawale

mięśnia sercowego

realizowana

w warunkach

ośrodka lub

oddziału dziennego


Kwalifikacji do rozpoczęcie procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału lub ośrodka dziennego dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego, na podstawie poniższych kryteriów:

1)    pacjenci ze świeżo przebytym zawałem serca kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD-10:

a)    121.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej,

b)    121.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej,

c)    121.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji,

d)    121.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiej scowieniu,

e)    121.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy,

f)    121.9 Ostry zawał serca, nieokreślony,

g)    122.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej,

h)    122.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej,

i)    122.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

- niespełniający kryteriów określonych do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub

2)    pacjenci, którzy rozpoczęli rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych, ale

w związku z decyzją lekarza prowadzącego wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego, lub

3)    pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji uprawniające do rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ale u których po ocenie korzyści i ryzyka oraz preferencji pacjenta została podjęta decyzja o rozpoczęciu rehabilitacji w trybie ośrodka lub oddziału dziennego.


Dziennik Ustaw    - 83 -    Poz. 465


Interwencje fizj oterapeutyczne

Co najmniej 3 procedury w każdym dniu zabiegowym dla każdego pacjenta:

1)    93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

2)    93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

3)    93.3603 Trening stacyjny;

4)    93.13 Usprawnianie czynne z oporem;

5)    93.3604 Trening marszowy;

6)    93.3605 Trening marszowy z przyborami;

7)    93.1202 Ćwiczenia czynne wolne;

8)    93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe;

9)    93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem;

10)    93.1901 Ćwiczenia równoważne;

11)    93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne;

12)    93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe.

89.01 ProTilaktyka i promocj a zdrowia - co najmniej 2 konsultacje w trakcie całego procesu rehabilitacji odbyte w trybie dziennym.

89.08 Inna konsultacja - co najmniej 2 konsultacje dietetyczno--żywieniowe w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie dziennym.

Edukacja zdrowotna

Co najmniej 2 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji, poprzedzone oceną stanu psychicznego 94.08:

1)    93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna;

2)    94.335 Trening autogenny;

3)    94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy;

4)    94.36 Psychoterapia w formie zabaw;

5)    94.37 Psychoterapia integrująca.

Monitorowanie postępów w rehabilitacji

Co najmniej 3 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie dziennym:

1) 88.721 Echokardiografia;


Dziennik Ustaw    - 84 -    Poz. 465


2)    89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej;

3)    89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym;

4)    89.442 Sześciominutowy test marszu;

5)    89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem);

6)    89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);

7)    87.495 RTG śródpiersia;

8)    89.385 Ergospirometria.

Etapy udzielania świadczenia:

1)    planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego:

a)    ocena stanu klinicznego i optymalizacja farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca),

b)    ocena wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy);

2)    w przypadku kontynuacji udzielania świadczenia w trybie hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego - faza I hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej:

a)    opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

b)    zaprogramowanie aparatury monitoruj ąco-steruj ącej,

c)    ocena stanu psychicznego i opracowanie zasad opieki psychologicznej,

d)    trening z praktycznym wykorzystaniem aparatury monitoruj ąco-steruj ącej,

e)    udokumentowanie przygotowania pacjenta do fazy II hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

f)    ostateczna kwalifikacja do II fazy hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

g)    II faza hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 3 lit. e,

h)    wizyta końcowa

Organizacj a udzielania świadczenia

Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach domowych w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego udzielane są przez jednego świadczeniodawcę.

Dziennik Ustaw    - 85 -    Poz. 465

Czas trwania świadczenia

1.    Łączna liczba osobodni może obejmować świadczenia rehabilitacji kardiologicznej realizowane w warunkach stacjonarnych, ośrodka lub oddziału dziennego lub hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

2.    Maksymalnie 25 osobodni na oddziale rehabilitacji w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego (z możliwością realizacji części osobodni w warunkach telerehabilitacji), przy czym zakończenie realizacji świadczenia w okresie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

3.    W przypadku przeniesienia z ośrodka stacjonarnego maksymalna liczba osobodni stanowi różnicę liczby 35 oraz liczby dni zrealizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego (z możliwością realizacji części osobodni w warunkach telerehabilitacji), przy czym zakończenie realizacji świadczenia odbywa się w okresie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

Wymagania

formalne

w miejscu udzielania świadczeń

Ośrodek lub oddział dzienny rehabilitacji leczniczej.

w lokalizacji

Centrum monitoringu telerehabilitacji - w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

w miejscu udzielania świadczeń

1)    sala dla kinezyterapii wyposażona w matę lub materace do kinezyterapii;

2)    sala do treningów wytrzymałościowych wyposażona w cykloergometr lub bieżnię, nie mniej niż 5 stanowisk w tym 1 urządzenie z monitorowaniem saturacji p02 oraz pC02 oraz

z monitorowaniem zapisu w trakcie treningu (EKG, tętno, ciśnienie);

3)    pozostałe wyposażenie:

a)    defibrylator,

b)    aparat EKG 12-odprowadzeniowy,

c)    urządzenia zapewniające realizację tlenoterapii biernej,

d)    zestaw do reanimacji,

e)    kardiomonitor.


Dziennik Ustaw    - 86 -    Poz. 465


w lokalizacji

1)    aparat do rejestracji EKG metodą Holtera, aparat USG z Dopplerem (echokardiografia), stanowisko intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2)    w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta wyposażenie Centrum monitorowania telerehabilitacji obejmujące:

a)    zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie i weryfikację świadczenia, a także jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b)    system łączności umożliwiaj ący werbalny kontakt z pacj entem,

c)    urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy, wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające:

-    werbalny kontakt w każdym momencie procedury,

-    sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizację formy ciągłej lub interwałowej,

-    zdalną zmianę programu treningowego,

-    rejestrację i przesyłanie EKG oraz wartości ciśnienia tętniczego beż możliwości wpływu na wynik ze strony świadczeniobiorcy,

-    pomiar masy ciała i przesłanie wyniku bez możliwości wpływu na rezultat ze strony pacjenta.

Lekarze

Warunki realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 3 lit. e.

Personel

Pozostały

personel

1)    personel pielęgniarski: magister lub licencjat pielęgniarstwa lub ukończony kurs z zakresu edukacji zdrowotnej;

2)    psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej;

3)    fizjoterapeuta;

4)    dietetyk: licencjat lub magister dietetyki.

Pozostałe warunki

Zapewnienie współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego.


Dziennik Ustaw    - 87 -    Poz. 465


3


Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego - faza II


Kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia gwarantowanego


1.    Osobą dopuszczającą do realizacji świadczenia jest lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, lub lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (z przeszkoleniem lub doświadczeniem w rehabilitacji kardiologicznej oraz hybrydowej telerehabilitacj i kardiologicznej).

2.    Procedura dopuszczenia do sesji treningowej obejmuje: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała oraz wywiad.

3.    Świadczenie udzielane j est pacj entom:

1)    ze świeżo przebytym zawałem serca kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD 10:

a)    121.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej,

b)    121.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej,

c)    121.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji,

d)    121.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiej scowieniu,

e)    121.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy,

f)    121.9 Ostry zawał serca, nieokreślony,

g)    122.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej,

h)    122.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej,

i)    122.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu;

2)    realizującym rehabilitację kardiologiczną w trybie stacjonarnym lub ośrodka, lub oddziału dziennego w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego oraz zakwalifikowani do kontynuacji świadczenia w ramach kardiologicznej telerehabilitacj i hybrydowej;

3)    wykazującym się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie:

a)    samooceny dolegliwości i objawów, które należy zgłosić osobie monitorującej telerehabilitację (bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, kołatanie serca, przyrost masy ciała w krótkim czasie, duszność lub obrzęki),

b)    samooceny w trakcie treningu: ocena zmęczenia według skali Borga, ocena objawów niepokojących nakazujących modyfikację lub przerwanie treningów,


Dziennik Ustaw    - 88 -    Poz. 465


c)

pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała,

d)

zdolności do realizacji indywidualnie zaplanowanego treningu fizycznego,

e)

obsługi aparatury telemedycznej;

4) stabilnym klinicznie co najmniej od tygodnia, a w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka od 2 tygodni, u których nie występują:

a)

źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

b)

niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykardia > 100/min.,

c)

złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca,

d)

stały blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, jeżeli upośledza istotnie tolerancję wysiłku,

e)

wady serca wymagające korekty kardiochirurgicznej,

f)

kardiomyopatia ze zwężeniem drogi odpływu,

g)

niedokrwienne obniżenie odcinka ST > 2 mm w EKG spoczynkowym,

h)

niewyrównana niewydolność serca,

i)

ostre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące,

j)

powikłania pooperacyjne,

k)

wyzwalane wysiłkiem: objawy niewydolności serca lub niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu nadkomorowe i komorowe, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego, spadek ciśnienia tętniczego > 20 mmHg, bradykardia, pogorszenie się tolerancji wysiłku w fazie I,

1)

inne sytuacje warunkujące konieczność realizacji pełnego programu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jedynie w warunkach stacjonarnych lub ośrodka lub oddziału dziennego.

W przypadku zidentyfikowanych problemów uniemożliwiających realizację świadczenia w trybie telerehabilitacji dopuszcza się kontynuację rehabilitacji kardiologicznej w trybie stacjonarnym lub w ośrodku lub oddziale dziennym zgodnie z kryteriami kwalifikacji do powyższych trybów.

Dziennik Ustaw    - 89 -    Poz. 465

Zakres świadczenia

1.    Faza II, następująca po fazie I określonej w lp. 1 i 2 (rehabilitacja kardiologiczna w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego realizowana kardiologiczna w trybie stacjonarnym oraz w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego).

2.    Sesja treningowa (w zależności od stanu klinicznego pacjenta) trwająca od 30 do 60 minut przeprowadzona według obowiązujących standardów obejmująca wybrane interwencje, zgodnie z indywidualnym planem terapeutycznym, w tym obowiązkowo:

1)    93.3604 Trening marszowy lub

2)    93.3605 Trening marszowy z przyborami (kije do Nordic Walking), lub

3)    93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, lub

4)    93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, lub

5)    inne formy treningu domowego w zależności od możliwości ewentualnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez świadczeniobiorcę (cykloergometr lub bieżnia, lub stepper).

3.    Podsumowanie sesji treningowej:

1)    procedura zakończenia każdej sesji treningowej (wywiad, ocena w skali Borga, ocena osiągniętego tętna, EKG);

2)    wnioski co do kontynuacji i ewentualnej modyfikacji kolejnego treningu.

Czas trwania świadczenia

Liczba osobodni w trybie telerehabilitacji zależy od trybu, w jakim pacjent rozpoczął proces terapeutyczny:

1)    liczba dni zabiegowych w trybie telerehabilitacji u pacjentów rozpoczynających rehabilitację kardiologiczną w trybie stacjonarnym w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego nie może przekroczyć dopełnienia całkowitej liczby osobodni świadczeń udzielonych w trybie stacjonarnym lub ośrodka lub oddziału dziennego do liczby 35;

2)    liczba dni zabiegowych w trybie telerehabilitacji u pacjentów rozpoczynających leczenie

w trybie oddziału lub ośrodka dziennego w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego nie może przekroczyć dopełnienia całkowitej liczby dni świadczeń udzielonych w trybie oddziału lub ośrodka dziennego do liczby 25.

Dziennik Ustaw    - 90 -    Poz. 465

Wymagania

formalne

W miejscu udzielania świadczeń

Ośrodek stacjonarny rehabilitacji leczniczej lub ośrodek lub oddział dzienny rehabilitacji leczniczej.

W ramach dostępu

Centrum monitoringu telerehabilitacji.

Inne

Faza II hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej jest realizowana w miejscu zamieszkania pacjenta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Świadczeniodawca nieodpłatnie zapewnia pacjentowi niezbędny sprzęt telemedyczny do realizacji fazy II świadczenia zdrowotnego oraz kije do treningu nordic walking, taśmy typu thue-band oraz osobiste zestawy do ćwiczeń oddechowych.

Lekarze

Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, lub lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (z przeszkoleniem lub doświadczeniem w rehabilitacji kardiologicznej oraz hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej) - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego.

Personel

Pozostały

personel

1)    pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii, lub po kursie specjalistycznym wykonania i interpretacji zapisu EKG - realizująca sesję treningową, lub

2)    technik elektroradiolog z doświadczeniem w hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej - realizujący sesję treningową

- równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego.

Pozostałe wymagania

Zapewnienie współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego.


Dziennik Ustaw    -91-    Poz. 465


1

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

3

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 2162), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2016 r.

4

   Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6

   Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7

   ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny

8

stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej

9

na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

10

Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11

   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r.

12

   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1145 i 1644 oraz z 2010 r. poz. 774 i 1286), które utraciło moc z dniem wejścia z życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 699, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

13

^ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt