Dziennik Ustaw 2018 poz. 356 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r.

Poz. 356

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy

Na podstawie art. 197 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, na stopień służbowy;

2)    osoby uprawnione do składania wniosków;

3)    terminy dokonywania mianowań;

4)    wzór wniosku o mianowanie.

§ 2. 1. Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku mianowania:

1)    Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stopień służbowy albo

2)    dyrektora izby administracji skarbowej na stopień służbowy inny niż określony w § 4 ust. 2.

§ 3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej składa do kierownika jednostki organizacyjnej:

1)    dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej „komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra” - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2)    naczelnik urzędu celno-skarbowego - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie celno-skarbowym;

3)    naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie skarbowym;

4)    bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej. 1 2

§ 4. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza oraz na stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

1)    dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2)    dyrektor izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.

2.    Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy podkomisarza i na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1)    Szef Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku dyrektora izby administracji skarbowej;

2)    dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

3)    dyrektor izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.

3.    Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opiniuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. Wniosek o mianowanie na stopień służbowy:

1)    Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

2)    zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego oraz ich zastępców składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej.

§ 6. 1. Mianowania funkcjonariusza na stopień służbowy dokonuje się z dniem 21 września - Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.

2.    W uzasadnionych przypadkach mianowania na stopień służbowy można dokonać z innym dniem niż określony w ust. 1.

3.    Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, następuje z dniem zwolnienia ze służby.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r.(poz. 356)

WZÓR

WNIOSEK O MIANOWANIE

NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

Na podstawie......................................................................................P) wnoszę o mianowanie:
22 stopień służbowy..................................................w korpusie.............................................

P. Stopień służbowy2'*, data mianowania:

2. Imię i nazwisko:

3. Data i miejsce urodzenia:

4. Stanowisko służbowe:

5. Nr ewidencyjny PESEL:

6. Data mianowania do służby w Służbie Celno--Skarbowej:

7. Wykształcenie:

0. Szkolenie specjalistyczne3*:

uzasadnienie4)

(miejscowość, data)


(podpis wnioskodawcy)

p) Należy wpisać art. P92 ust. 4 ustawy z dnia P6 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. P947, z późn. zm.) albo odpowiedni przepis rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 20P8 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz. U. poz. 356).

2)    Należy wpisać posiadany stopień służbowy; w przypadku wniosku o mianowanie funkcjonariusza służby przygotowawczej na stopień służbowy aplikanta w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej pole pozostawia się niewypełnione.

3)    Wypełnia się w przypadku wniosku o mianowanie na stopień służbowy młodszego aspiranta w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej i podkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej; należy wpisać informację o wyniku ukończenia szkolenia specjalistycznego.

4)    W treści uzasadnienia wskazuje się w szczególności doświadczenie i umiejętności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego dotyczy składany wniosek.

1

9 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321,2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

3

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421 oraz z 2017 r. poz. 967), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt