Dziennik Ustaw 2018 poz. 349 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz inny...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej:

1)    przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

2)    przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890),

3)    stosowania receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową,

4)    działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową,

5)    prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.1 2 3) i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia,

6)    wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom

- zwanej dalej „kontrolą”.

§ 2. Kontrola autentyczności dokumentów polega na:

1)    ocenie cech zewnętrznych i treści dokumentów;

2)    oględzinach znaków zabezpieczających, w szczególności hologramów lub kodów, jeżeli dokument został w ten sposób zabezpieczony;

3)    uzyskaniu od organów lub osób, które wystawiły dokumenty, potwierdzenia ich autentyczności;

4)    dokonaniu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, inny organ lub instytucję ekspertyzy laboratoryjnej dokumentów;

5)    ustaleniu autentyczności podpisów, pieczęci i innych znaków urzędowych lub firmowych;

6)    porównaniu dokumentów z ich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, które są w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej lub zostały bezpośrednio przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej przez organy lub osoby, które wystawiły te dokumenty;

7)    innych czynnościach podejmowanych wobec dokumentów zmierzających do ustalenia ich autentyczności.

§ 3. Rewizję przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów, wyników oględzin lub wyników kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych.

§ 4. Kontrolę przeprowadza się w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.

Rozdział 2

Wykonywanie kontroli na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania

§ 5. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, przystępując do kontroli, okazuje na żądanie kontrolowanego stałe upoważnienie do wykonywania kontroli, a także podaje podstawę prawną podjęcia kontroli.

§ 6. 1. Kontrolę towarów zgłoszonych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru wykonuje się przez podjęcie czynności określonych w przepisach tytułu V w rozdziale 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.4).

2. Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed objęciem towaru procedurą celną jest wykonywana przez weryfikację:

1)    dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;

2)    danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi przywozowych deklaracji skróconych.

§ 7. Kontroli poza kolejnością dokonuje się w przypadku:

1)    wyposażenia i środków pomocy przewożonych przez członków grup ratowniczych;

2)    towarów przewożonych przez członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz towarów przewożonych przez osoby uczestniczące w akcjach ratowniczych;

3)    autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;

4)    środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się, niebezpieczne lub pomoc humanitarną;

5)    towarów przewożonych przez upoważnionych przedsiębiorców posiadaj ących pozwolenie AEO.

§ 8. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie przepisy prawa uzależniają od spełnienia określonych wymogów, kontrola jest wykonywana:

1)    po dokonaniu zgłoszenia celnego;

2)    przed objęciem towaru procedurą celną - w przypadku gdy objęcie towaru tą procedurą nie wymaga dokonania zgłoszenia celnego.

2. Jeżeli przepisy prawa uzależniają przywóz lub wywóz towaru od posiadania pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, funkcjonariusz w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego jest obowiązany:

1)    dokonać adnotacji na oryginale pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu:

a)    o ilości lub wartości przywożonego lub wywożonego towaru,

b)    o całkowitym wykorzystaniu pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, jeżeli towar objęty pozwoleniem, zezwoleniem, licencją lub innym dokumentem został w całości przywieziony lub wywieziony,

2)    zwrócić oryginał pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu zgłaszającemu

- chyba że przepisy odrębne określają inny sposób postępowania lub pozwolenie, zezwolenie, licencja lub inny dokument obsługiwany jest w postaci elektronicznej.

§ 9. 1. Kontrola wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, jest wykonywana przez sprawdzenie prawidłowości naniesienia znaków akcyzy na wyrób akcyzowy oraz sprawdzenie, czy znaki akcyzy:

1)    są autentyczne i odpowiednie;

2)    nie są zniszczone lub uszkodzone.

2. W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów akcyzowych, na które polskie znaki akcyzy nałożono za granicą, kontrola jest wykonywana również przez sprawdzenie, czy znaki te zostały wywiezione z kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz sprawdzenie, czy został spełniony obowiązek określony w art. 136 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317).

§ 10. Kontrola towarów przemieszczanych za pomocą stałych instalacji przesyłowych, takich jak rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna, jest wykonywana przez porównanie danych zawartych w zgłoszeniu celnym z dokumentami stanowiącymi podstawę do ustalenia ilości lub masy tych towarów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167). W trakcie kontroli funkcjonariusz kontroluje również stan zamknięć urzędowych.

§ 11. 1. Kontrola prowadzenia magazynu czasowego składowania jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności jego prowadzenia z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem na prowadzenie magazynu czasowego składowania, w tym ustalenie, czy:

1)    stan miejsca, w którym jest prowadzony magazyn czasowego składowania, oraz jego wyposażenie zapewniają odpowiednie warunki składowania towarów, umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2)    formalności celne związane z wprowadzaniem towarów do magazynu czasowego składowania i wyprowadzaniem ich z niego są dokonywane zgodnie z przepisami prawa celnego;

3)    tożsamość oraz stan towarów złożonych w magazynie czasowego składowania są zgodne z dokumentami dotyczącymi tych towarów;

4)    ewidencj a towarów składowanych w magazynie czasowego składowania jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz zawiera informacje, których zakres został zatwierdzony przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

5)    ilość towarów znajdujących się w magazynie czasowego składowania jest zgodna z ilością wykazaną w ewidencji towarów składowanych w magazynie czasowego składowania oraz innych dokumentach dotyczących towaru.

2. W przypadkach uzasadnionych rezultatami analizy ryzyka, kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana również przy wprowadzeniu towarów do magazynu czasowego składowania w obecności funkcjonariusza.

Rozdział 3

Wykonywanie kontroli w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania kontrolowanego

§ 12. 1. Kontrola stosowania uproszczeń, których sposób weryfikacji nie został określony w przepisach prawa celnego, wykonywana jest przez ustalenie, czy posiadacz pozwolenia nie naruszył:

1)    przepisów dotyczących uproszczeń;

2)    przepisów związanych z przywozem, przewozem lub wywozem towarów;

3)    warunków określonych w pozwoleniu;

4)    warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez weryfikację prowadzonej przez kontrolowanego dokumentacji, ewidencji elektronicznych lub przez porównanie stanu towaru z dokumentacją.

§ 13. W trakcie kontroli kontrolujący zabezpiecza zgromadzone dowody przez:

1)    przechowanie ich u kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu, na które zostały nałożone zamknięcia urzędowe;

2)    nałożenie zamknięć urzędowych i oddanie za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi podlegającemu kontroli;

3)    odebranie ich za pokwitowaniem.

Rozdział 4

Wykonywanie kontroli w miejscach innych niż urząd celno-skarbowy albo miejsce wyznaczone lub uznane przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania oraz innych niż siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsce zamieszkania kontrolowanego

§ 14. 1. Legitymację służbową, w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, okazuje się w sposób umożliwiający odczytanie i odnotowanie danych funkcjonariusza, w szczególności jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

2. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, funkcjonariusz poucza kontrolowanego o prawie złożenia żądania sporządzenia protokołu z wykonanych czynności kontrolnych.

§ 15. Kontrola jest wykonywana w miejscu, w którym są zapewnione warunki do jej przeprowadzenia.

Rozdział 5

Wykonywanie kontroli stosowania procedur celnych

§ 16. 1. Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu jest wykonywana przez sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa celnego warunkujących dopuszczalność zastosowania tej procedury.

2. Kontrole przeprowadza się w szczególności w przypadku, gdy towar został zwolniony z należności celnych przywozowych ze względu na przeznaczenie lub cel przywozu albo pod warunkiem nieodstępowania towaru, a także gdy zostały zastosowane obniżone lub preferencyjne stawki celne albo inne środki taryfowe.

§ 17. Kontrola stosowania procedury końcowego przeznaczenia jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym przez sprawdzenie, czy:

1)    towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego w pozwoleniu końcowego przeznaczenia;

2)    towary zostały wykorzystane w celu przewidzianym do zastosowania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej;

3)    przestrzegane są terminy, w których towary objęte procedurą końcowego przeznaczenia powinny otrzymać określone dla nich końcowe przeznaczenie;

4)    rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;

5)    przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury końcowego przeznaczenia;

6)    przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

7)    przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

§ 18. Kontrola stosowania procedury tranzytu jest wykonywana przez sprawdzenie:

1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;

2)    zamknięć urzędowych;

3)    przestrzegania terminu dostarczenia towarów i dokumentów do urzędu przeznaczenia;

4)    komunikatów przesyłanych w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym (NCTS2), w tym terminów ich przesyłania;

5)    zgodności stanu faktycznego przewożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym oraz w dołączonych dokumentach.

§ 19. 1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:

1)    ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

2)    przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego;

3)    przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

4)    procesy przetwarzania są realizowane zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w pozwoleniu;

5)    towary są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6)    zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

7)    rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;

8)    przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;

9)    przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez kontrolowanego, wykonywanie oględzin towaru lub miejsca, w którym są wykonywane czynności w ramach procedury uszlachetniania czynnego, lub przez podjęcie czynności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy.

§ 20. 1. Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym przez sprawdzenie, czy:

1)    wykorzystuje towar objęty procedurą odprawy czasowej zgodnie z przepisami prawa celnego;

2)    przestrzega wyznaczonych terminów, w tym terminu, w którym towary przywożone powinny zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną;

3)    przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana przez weryfikację posiadanej przez kontrolowanego dokumentacji oraz przez oględziny towaru, jak również miejsc, w których jest on wykorzystywany.

§ 21. 1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:

1)    ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

2)    przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania biernego;

3)    przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

4)    prawidłowo zastosowane są przepisy dotyczące obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu do produktów przetworzonych lub produktów zamiennych;

5)    zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;

7) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania produktów zamiennych;

8)    przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez kontrolowanego oraz wykonywanie oględzin i rewizji towaru.

§ 22. 1. Kontrola stosowania procedury wywozu jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli przestrzega określonych przepisami prawa warunków stosowania tej procedury.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana w szczególności przez weryfikację:

1)    danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi wywozowych zgłoszeń celnych;

2)    zgodności faktycznie wywożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym oraz w dokumentach stanowiących załączniki do zgłoszenia celnego.

Rozdział 6

Wykonywanie kontroli działalności składów celnych i działalności wolnego obszaru celnego

§ 23. 1. Kontrola działalności składu celnego, w tym stosowania procedury składowania celnego, jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:

1)    stan i wyposażenie miejsca przeznaczonego do składowania celnego umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2)    towary są składowane zgodnie z ustalonymi w pozwoleniu warunkami;

3)    ewidencja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej w pozwoleniu;

4)    operacje dotyczące:

a)    składowania towarów unijnych nieobjętych procedurą składowania celnego,

b)    przetwarzania towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą końcowego przeznaczenia w składzie celnym

- nie ograniczają możliwości sprawowania dozoru celnego;

5)    ilość i tożsamość towarów znajdujących się w składzie celnym jest zgodna z zapisami w ewidencji oraz w dokumentach celnych;

6)    prawidłowo są wypełniane obowiązki wynikające ze składowania towarów;

7)    spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego.

2. W uzasadnionych potrzebą zapewnienia dozoru celnego i kontroli przypadkach organ Krajowej Administracji Skarbowej może nie zezwolić na wprowadzenie towarów do składu celnego lub wyprowadzenie towarów ze składu celnego przez okres niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych w składzie celnym.

§ 24. Kontrola działalności wolnego obszaru celnego jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z prawem celnym, w tym przez sprawdzenie, czy:

1)    granice wolnego obszaru celnego są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;

2)    granice oraz miejsca wejścia do i wyjścia z wolnego obszaru celnego zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i zapobiegają nieprawidłowemu wyprowadzaniu towarów z tego obszaru;

3)    spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają ustanowienie wolnego obszaru celnego;

4)    prace budowlane i modernizacyjne na terenie wolnego obszaru celnego są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa celnego;

5)    działalność gospodarcza w wolnym obszarze celnym jest prowadzona zgodnie z zakresem i warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym, wydanej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

6)    ilość i tożsamość towarów znajdujących się w wolnym obszarze celnym jest zgodna z dokumentami celnymi oraz zapisami w ewidencji;

7)    ewidencja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

8)    spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym;

9)    przestrzegane są terminy pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym, jeżeli terminy takie zostały wyznaczone.

Rozdział 7

Wykonywanie kontroli wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej

§ 25. 1. Kontrola przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania receptur we właściwej agencji płatniczej i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej, ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, jest wykonywana przez sprawdzenie, czy:

1) zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji produktów przetworzonych;

2)    surowce wykorzystywane do wytwarzania produktów przetworzonych i wywożonych w celu uzyskania refundacji wywozowej są przechowywane oddzielnie od innych surowców lub zapewnione są warunki do prawidłowego lokalizowania i identyfikowania surowców na podstawie dokumentacji handlowej, produkcyjnej lub magazynowej;

3)    producent zapewnia warunki do prowadzenia w zakładzie produkcyjnym stałej ewidencji surowców, z wyszczególnieniem ich pochodzenia, używanych półproduktów, produktów ubocznych, strat oraz gotowych produktów lub produktów przetworzonych, jak również dokumentacji handlowej dotyczącej wszystkich zgłoszonych i zarejestrowanych receptur;

4)    producent zapewnia warunki do archiwizowania dokumentacji produkcyjnej, handlowej i magazynowej w porządku chronologicznym.

2.    Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej.

3.    Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, oznacza dokumenty handlowe w rozumieniu art. 79 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.

§ 26. 1. Kontrola stosowania receptur, o których mowa w § 25 ust. 1, oraz kontrola prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1)    spełnione są warunki, o których mowa w § 25 ust. 1;

2)    receptura stosowana przez producenta jest zgodna z recepturą zarejestrowaną przez agencję płatniczą.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej albo z urzędu.

§ 27. 1. Kontrola działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy zużycie produktów rolnych w celu wytworzenia towarów wywożonych z wnioskiem o refundację jest zgodne z deklaracją eksportera.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej albo z urzędu.

§ 28. Kontrola stosowania procedury planowej jest wykonywana przez ustalenie, czy podmiot podlegający kontroli spełnia warunki określone przepisami prawa i określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, w tym przez ustalenie, czy:

1)    stan faktyczny wywożonego towaru jest zgodny z danymi zawartymi w dokumentach, na podstawie których następuje jego dostawa;

2)    dane zawarte w zgłoszeniu celnym i wniosku o refundację wywozową są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze, ewidencj ach księgowych oraz innych dokumentach.

§ 29. Kontrola magazynów żywnościowych jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1)    są przestrzegane warunki określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;

2)    towar wprowadzony do magazynu nie został usunięty spod dozoru celnego;

3)    ilość, wartość, tożsamość oraz stan towaru złożonego w magazynie są zgodne z odpowiednią dokumentacją;

4)    rejestry magazynowe są prowadzone prawidłowo;

5)    towar wyprowadzany z magazynu dostarczany jest zgodnie z przeznaczeniem do miejsc wskazanych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn.

zm.5);

6)    przestrzegane są terminy przechowywania towarów w magazynie.

§ 30. Kontrola podmiotu wnioskującego o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, w którym składowane będą towary na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (Dz. Urz. UE L 329 z 25.11.2006, str. 7, z późn. zm.6), jest wykonywana przez ustalenie, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do udzielenia pozwolenia oraz warunki związane z prowadzeniem przez wnioskodawcę komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składowania celnego.

§ 31. 1. Do kontroli składu celnego, w którym składowana jest przed wywozem wołowina bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, stosuje się odpowiednio § 23.

2.    Organ Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza rocznie co najmniej dwie kontrole dotyczące stosowania procedury składowania. Obejmują one co najmniej 5% ogólnych ilości produktów składowanych w składzie celnym w dniu rozpoczęcia kontroli.

3.    Funkcjonariusz w szczególności sprawdza stan rzeczywisty z danymi zawartymi w komputerowej bazie danych.

§ 32. Kontrola miejsca przeznaczonego do wykorzystania cielęciny i wołowiny do produkcji konserw kwalifikujących się do refundacji na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (Dz. Urz. UE L 325 z 24.11.2006, str. 12, z późn. zm.7), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1731/2006”, jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1)    osoba, która dokonuje przetwarzania, prowadzi działalność zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach prawa celnego;

2)    mięso przeznaczone do produkcji konserw jest przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia nr 1731/2006 i nie zostało usunięte spod dozoru celnego;

3)    kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z mięsa objętego deklaracją objęcia kontrolą celną, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1731/2006;

4)    kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 3 ust. 6 oraz art. 4 rozporządzenia nr 1731/2006 i nie zostały usunięte spod dozoru celnego;

5)    prowadzony jest oddzielny rejestr przyjmowanej wołowiny i cielęciny przeznaczonej do produkcji konserw, który jest aktualizowany w odniesieniu do każdej partii produkcyjnej.

§ 33. 1. Kontrola prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, polega na ustaleniu, czy transakcje stanowiące część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo.

2.    Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorców otrzymujących płatności, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG).

3.    Kontrola, o której mowa w ust. 1, może polegać na sprawdzeniu warunków dotyczących:

1)    cech produktu w odniesieniu do Nomenklatury Scalonej (CN);

2)    cech produktu w odniesieniu do nomenklatury eksportowej ERN;

3)    pochodzenia produktu;

4)    jakości handlowej produktu;

5)    ilości produktu;

6)    dokonania formalności celnych wywozowych;

7)    statusu celnego produktu;

8)    dokonania formalności przywozowych w kraju przeznaczenia w przypadku zróżnicowanych stawek refundacji eksportowych;

9)    składu produktu - w przypadku towarów przetworzonych;

10)    terminowego wywozu w stanie niezmienionym;

11)    innych szczególnych kryteriów wynikaj ących z przepisów prawa.

Rozdział 8 Przepis końcowy

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.8-1

Minister Finansów: T. Czerwińska

1

   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2

   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

3

   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83 oraz Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15.

4

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 200 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.2017, str. 19.

5

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.

6

   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 20.08.2009, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16.

7

   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 300 z 11.11.2008, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 19.06.2013, str. 26.

8

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1313), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 811, 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt