Dziennik Ustaw 2006 Nr 46 poz. 330 - Zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Pańs


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa

(Dz. U. z dnia 21 marca 2006 r.)


Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "Prokuratorią Generalną", przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z organami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub porozumień.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  2)   jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej - należy przez to rozumieć Główny Urząd Prokuratorii Generalnej lub oddział Prokuratorii Generalnej, w zakresie jego właściwości;
  3)   podmiocie współdziałającym - należy przez to rozumieć organ władzy publicznej, państwową osobę prawną, państwową jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej albo organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny podmiot, któremu powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustawy lub porozumienia.

§ 3. 1. Współdziałanie przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "sprawami", następuje między właściwą jednostką organizacyjną Prokuratorii Generalnej a podmiotem współdziałającym właściwym, w szczególności ze względu na przedmiot sprawy lub rodzaj roszczenia.
2. Ze strony Prokuratorii Generalnej właściwym do współdziałania jest kierownik jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, do której zakresu działania należy sprawa, oraz starszy radca lub radca Prokuratorii Generalnej prowadzący sprawę.
3. O osobie starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej prowadzącego sprawę Prokuratoria Generalna niezwłocznie zawiadamia podmiot współdziałający.
4. Ze strony podmiotu współdziałającego właściwą do współdziałania jest osoba reprezentująca ten podmiot lub kierownik urzędu obsługującego podmiot współdziałający albo wyznaczony pracownik podmiotu współdziałającego lub urzędu obsługującego podmiot współdziałający.
5. W przypadku wyznaczenia pracownika, o którym mowa w ust. 4, o jego osobie niezwłocznie zawiadamia się kierownika jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, do której zakresu działania należy sprawa.

§ 4. Wymiana informacji i dokumentów w ramach współdziałania może następować bezpośrednio między osobami wymienionymi w § 3 ust. 2 i 4.

§ 5. 1. Informacje i dokumenty wymieniane w ramach współdziałania przekazuje się bezpośrednio przez pracowników lub inne upoważnione osoby albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych lub operatorów świadczących usługi pocztowe.
2. Informacje i dokumenty przekazuje się Prokuratorii Generalnej w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia.
3. Jeżeli odrębne przepisy wymagają doręczenia pisma lub innego dokumentu w określony sposób, informacje i dokumenty wymieniane w ramach współdziałania przekazuje się w sposób określony w tych przepisach, w szczególności w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, którego odbiór jest urzędowo poświadczony.
4. W sprawach niecierpiących zwłoki informacje i dokumenty przekazuje się bezpośrednio przez pracowników lub inne upoważnione osoby albo za pomocą telefaksu lub telefonicznie, co nie wyłącza obowiązku ich doręczenia w sposób określony w ust. 2 lub 3.
5. Przekazywanie informacji i dokumentów wymienianych w ramach współdziałania następuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych ustawowo.

§ 6. 1. Informacje, dokumenty lub inne dowody wymieniane w ramach współdziałania przekazuje się w sposób i w formie umożliwiającej odpowiednio Prokuratorii Generalnej albo podmiotowi współdziałającemu ich analizę i podjęcie niezbędnych czynności w terminach wynikających z przepisów prawa albo w terminach wyznaczonych przez właściwy sąd, trybunał lub inny organ orzekający.
2. Do dokonywania czynności w ramach współdziałania, w szczególności przekazywania wniosków, zawiadomień, wezwań lub żądań, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli po przekazaniu Prokuratorii Generalnej informacji, dokumentów lub innych dowodów podmiot współdziałający uzyska dalsze informacje lub wejdzie w posiadanie dodatkowych dokumentów lub innych dowodów, które mogą mieć znaczenie dla wykonywania przez Prokuratorię Generalną zastępstwa procesowego Skarbu Państwa, podmiot współdziałający informuje o tym Prokuratorię Generalną w sposób określony w § 5 ust. 4, w dniu uzyskania informacji lub wejścia w posiadanie dokumentu lub innego dowodu, a gdyby to nie było możliwe - w następnym dniu roboczym, i przekazuje je niezwłocznie Prokuratorii Generalnej.
4. Jeżeli informacjami, dokumentami lub innymi dowodami dysponuje inny podmiot niż podmiot współdziałający w sprawie, podmiot współdziałający informuje o tym Prokuratorię Generalną.

§ 7. Podmiot współdziałający, na wniosek Prokuratorii Generalnej, w sprawach, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa, wykonuje dotyczące tego podmiotu zarządzenia sądu, trybunału lub innego organu orzekającego, w terminie określonym w tych zarządzeniach. O wykonaniu zarządzenia podmiot współdziałający informuje Prokuratorię Generalną.

§ 8. 1. Wniosek o przejęcie sprawy przez Prokuratorię Generalną, o którym mowa w art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 ustawy, zawiera co najmniej:
  1)   informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególności o występujących w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikających z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający;
  2)   wskazanie okoliczności przemawiających za tym, że ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa wymaga przejęcia sprawy przez Prokuratorię Generalną.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty i inne dowody mające znaczenie dla podjęcia decyzji o przejęciu sprawy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot współdziałający przekazuje właściwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej.
4. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor oddziału Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot współdziałający o przejęciu sprawy.
5. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, podmiot współdziałający doręcza właściwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej całość materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne).
6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa od dnia doręczenia podmiotowi współdziałającemu zawiadomienia o przejęciu sprawy.

§ 9. Podmiot współdziałający niezwłocznie przekazuje Prokuratorii Generalnej, na jej wniosek, informacje, dokumenty lub inne dowody, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, niezbędne do podjęcia stanowiska w przedmiocie przejęcia zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z urzędu. Po podjęciu stanowiska w przedmiocie przejęcia zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z urzędu przepisy § 8 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ustawy, wezwanie kierowane przez organ władzy publicznej do Prezesa Prokuratorii Generalnej do wzięcia udziału w sprawie przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym w stosunkach międzynarodowych zawiera:
  1)   określenie, w jakim zakresie Prokuratoria Generalna ma wziąć udział w postępowaniu;
  2)   stanowisko organu władzy publicznej w sprawie wraz z uzasadnieniem oraz całością materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne).
2. Do wezwania, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna wykonuje czynności w postępowaniu od dnia otrzymania wezwania spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2.

§ 11. W przypadku, o którym mowa w:
  1)   art. 12 ust. 1 ustawy, zawiadomienie kierowane przez podmiot współdziałający do właściwej jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej zawiera:
a)  opis stanu faktycznego i stanu prawnego oraz dokumenty i dowody potwierdzające przedstawiony stan faktyczny i stan prawny sprawy,
b)  informacje niezbędne do wszczęcia w imieniu Skarbu Państwa postępowania sądowego, w szczególności o upływie terminów prawa materialnego,
c)  stanowisko uzasadniające wszczęcie postępowania sądowego wraz z całością materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne);
  2)   art. 12 ust. 2 ustawy, stanowisko dotyczące zasadności podjęcia czynności przed Sądem Najwyższym powinno odnosić się do treści uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji, skargi kasacyjnej wniesionej przez inną stronę (uczestnika) postępowania albo zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu; do stanowiska dołącza się całość materiałów zgromadzonych w sprawie (akta podręczne).

§ 12. Właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej umożliwia upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu współdziałającego wgląd do całości materiałów zgromadzonych w sprawie (akt podręcznych) oraz na wniosek tego podmiotu udziela innych informacji dotyczących stanu sprawy.

§ 13. 1. Właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej przekazuje niezwłocznie podmiotowi współdziałającemu:
  1)   informacje o orzeczeniu co do istoty sprawy lub zabezpieczeniu powództwa;
  2)   prawomocne orzeczenie lub orzeczenie natychmiast wykonalne po uzyskaniu ich odpisu.
2. O orzeczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia przez Skarb Państwa, właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej informuje podmiot współdziałający natychmiast po wydaniu takiego orzeczenia, nawet przed uzyskaniem jego odpisu, przekazując jednocześnie posiadane informacje dotyczące możliwego sposobu wykonania takiego orzeczenia.

§ 14. W przypadku wydania orzeczenia na rzecz Skarbu Państwa właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej niezwłocznie przekazuje podmiotowi współdziałającemu tytuł egzekucyjny.

§ 15. Po zakończeniu wykonywania przez Prokuratorię Generalną zastępstwa procesowego Skarbu Państwa oraz zakończeniu postępowań, o których mowa w art. 4 ust. 3 i art. 7 ustawy, Prokuratoria Generalna zwraca podmiotowi współdziałającemu przekazane przez niego materiały zgromadzone w sprawie (akta podręczne) oraz - w miarę potrzeby - inne niezbędne dokumenty.

§ 16. Do spraw wszczętych przed dniem 15 marca 2006 r., w których Prezes Prokuratorii Generalnej skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt