Dziennik Ustaw 2006 Nr 98 poz. 683 - Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

(Dz. U. z dnia 9 czerwca 2006 r.)


Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie:
a)  postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
b)  postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
c)  ochrony roślin,
d)  rolnictwa ekologicznego;
  2)   szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej

§ 2. 1. Podmiotowi, który wykonuje zadania w zakresie:
  1)   hodowli roślin rolniczych lub ogrodniczych,
  2)   wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin,
  3)   prowadzenia sadów i plantacji elitarnych,
  4)   uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,
  5)   ochrony zasobów genowych roślin
- na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
2. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku roślin rolniczych lub ogrodniczych, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I. Dotacja może być udzielona podmiotowi:
  1)   który przedstawi program hodowli roślin dla gatunków roślin określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w tabeli nr 1;
  2)   którego program hodowli roślin uzyska najwięcej punktów przeliczeniowych, zgodnie z wyceną określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 4; liczba programów objętych dotacją w danym gatunku jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w tabeli nr 1.
3. Dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielona podmiotowi wytwarzającemu materiał wyjściowy do hodowli roślin, po zatwierdzeniu zadania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II. Przy zatwierdzaniu zadania uwzględnia się potrzeby hodowców prowadzących hodowlę twórczą oraz bierze pod uwagę opinię przedstawicieli hodowców.
4. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa się jako iloczyn liczby hektarów oraz stawki dotacji określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w ust. 1, na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który udokumentuje, że sad i plantacja elitarna uzyskały świadectwo oceny materiału szkółkarskiego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia sadu i plantacji elitarnej.
5. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa się jako iloczyn liczby odmian i stawki dotacji określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w ust. 2. Dotacja może być udzielona podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych.
6. Dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielona podmiotowi prowadzącemu ochronę zasobów genowych roślin, potwierdzoną przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
8. Wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 we wzorze:
  1)   nr 1 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
  2)   nr 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 5;
  3)   nr 3 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
9. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa kwartalnie.
10. Rozliczenie kosztów wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, podmioty przekazują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku wykonania tych zadań, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

§ 3. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:
  1)   nabycie ogiera urodzonego w kraju, zwanego dalej "reproduktorem", kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do części głównej księgi koni rasy:
a)  polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuc szetlandzki,
b)  śląskiej;
  2)   urodzonego w kraju ogiera rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej, który ukończył studniowy trening z wynikiem minimum 80 punktów indeksowych i został wpisany do części głównej księgi.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielona, jeżeli celowość nabycia reproduktora została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej "księgą", podmiotowi będącemu nabywcą.
3. W przypadku przeznaczenia reproduktora do uboju lub sprzedaży przed upływem:
  1)   5 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera, z wyłączeniem ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,
  2)   4 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera rasy polski koń zimnokrwisty
- nabywca reproduktora jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego przeznaczenia do uboju lub sprzedaży, do zwrotu dotacji za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi. Po upływie tego terminu, od niezwróconej kwoty dotacji są naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor padł, został uśmiercony na skutek choroby lub został wycofany z używania w rozrodzie na skutek ujawnienia się cech uniemożliwiających jego dalsze użytkowanie rozpłodowe - na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.
4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, zwane dalej "KCHZ".
5. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się zaświadczenie wymienione w ust. 2.
6. Podmiot prowadzący księgę opiniuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski o udzielenie dotacji i przekazuje je wraz z opinią dyrektorowi KCHZ.
7. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, dyrektor KCHZ odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.
8. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, dyrektor KCHZ informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.
9. Dyrektor KCHZ akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 5, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień - do dnia 20 grudnia.
10. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje KCHZ środki na wypłatę dotacji dla podmiotów, których wnioski zostały uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 9. Dotacje wypłaca dyrektor KCHZ.

§ 4. 1. Hodowcy bydła, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:
  1)   krowę pierwiastkę rasy mlecznej: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy, jeżeli poprawność wniosku pod względem merytorycznym została potwierdzona przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej, zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju;
  2)   krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg zwierząt hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, która odchowała cielę co najmniej przez 3 miesiące; dotacja jest wypłacana na wniosek hodowcy, w dwóch ratach, w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów na dzień 31 maja i 30 listopada, a dla krów pierwiastek niewpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych, które odchowały cielę co najmniej przez 3 miesiące - dotacja jest wypłacana w wysokości 1/2 stawki rocznej;
  3)   cielę urodzone w wyniku przeniesienia zarodka, którego pochodzenie po rodzicach wykazanych w dokumentach hodowlanych zostało potwierdzone badaniem grup i białek krwi lub badaniem markerów DNA - na podstawie wniosku posiadacza zwierzęcia, potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgi, pod warunkiem że zarodek:
a)  spełniał wymagania hodowlane określone przez podmiot prowadzący księgi,
b)  został pozyskany w roku 2003, 2004, 2005 lub 2006.
2. Dotacja może być udzielona, jeżeli w dniu złożenia wniosku stado jest objęte oceną wartości użytkowej.

§ 5. 1. Hodowcy świń, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:
  1)   lochę czystorasową wpisaną do księgi rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone w protokole oceny kojarzenia lochy, sporządzonym przez tę stację;
  2)   lochę stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:
a)  knury i loszki osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli knurów i loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:
-  15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha i loch linii 990,
-  25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej lub
b)  wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej 25 loch;
  3)   knura rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, duroc, hampshire i pietrain wpisanego do księgi, wolnego od genu wrażliwości na stres, używanego w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1:
  1)   pkt 1, może być wypłacana hodowcom raz w roku, po przedłożeniu wyniku pozytywnej oceny kojarzenia lochy, wystawionego przez stację kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie, która przeprowadziła tę ocenę;
  2)   pkt 2, może być wypłacana hodowcom dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało wyniki hodowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdzone przez podmiot prowadzący księgi i było objęte oceną w dniu 31 marca oraz w dniu 30 września.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielona raz w okresie użytkowania knura, po przedłożeniu:
  1)   metryczek urodzenia co najmniej 5 miotów potomstwa pochodzącego po tym knurze;
  2)   wyniku analizy krwi, wykonanej przez laboratorium wskazane przez podmiot prowadzący księgę, potwierdzającego, że knur jest wolny od genu wrażliwości na stres.

§ 6. 1. Hodowcy zwierząt futerkowych posiadających udokumentowane pochodzenie co najmniej od dwóch pokoleń przodków, utrzymywanych w stadzie objętym oceną wartości użytkowej i hodowlanej, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:
  1)   samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała co najmniej 18 punktów za ocenę fenotypu;
  2)   samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała co najmniej 95 punktów za ocenę fenotypu; dotacja nie przysługuje za samice królików popielniańskich białych w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych;
  3)   samce lisów, tchórzy, jenotów i norek przeznaczonych na remont stada, które uzyskały co najmniej 19 punktów za ocenę fenotypu; dotacja nie przysługuje za samce lisów pospolitych pastelowych i białoszyjnych oraz tchórzy w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych.
2. Przy udzielaniu dotacji przyjmuje się stan zwierząt na dzień 30 kwietnia, utrzymywanych w stadzie, w którym co najmniej przez rok jest prowadzona ocena rozpłodowa stada i ocena fenotypu.

§ 7. 1. Podmiotowi, który jest posiadaczem pasieki, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:
  1)   matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany:
a)  utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą:
-  z linii hodowlanej pszczół, dla której są prowadzone księgi lub rejestry; dotacja nie przysługuje za matkę pszczelą z linii hodowlanych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, dla których jest realizowany program hodowlany ochrony zasobów genetycznych,
-  z państw członkowskich Unii Europejskiej albo z krajów trzecich,
b)  unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej;
  2)   terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę.
2. Podmiotowi posiadającemu pasiekę, w której jest realizowany krajowy program hodowlany oraz są utrzymywane matki pszczele wpisane do ksiąg, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której jest prowadzona księga.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1:
  1)   pkt 1 lit. a, jest wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu matek pszczelich zazimowanych na dzień 1 stycznia, z przeznaczeniem do stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej; rozliczenie roczne następuje według faktycznego stanu matek pszczelich zidentyfikowanych przez podmiot prowadzący taką ocenę, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym przysługuje dotacja;
  2)   pkt 1 lit. b, jest wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca, począwszy od maja, za matki pszczele sprzedane w danym miesiącu z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej;
  3)   pkt 2, jest wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki według stanu matek pszczelich zazimowanych na dzień 1 stycznia, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej; rozliczenie roczne następuje według faktycznego stanu matek pszczelich zidentyfikowanych przez podmiot prowadzący taką ocenę, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym przysługuje dotacja.
4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są wypłacane, począwszy od maja, po zakończeniu każdego miesiąca na wniosek podmiotu, za matki pszczele unasiennione i sprzedane w danym miesiącu.

§ 8. Przepisy § 3 ust. 4, 6-10 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji, o których mowa w § 4-7, przy czym wnioski o udzielenie dotacji składa się za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę lub podmiotu prowadzącego ocenę, a jeżeli podmiotem takim jest KCHZ - bezpośrednio do KCHZ.

§ 9. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za owcę matkę:
  1)   ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym,
  2)   ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie zarodowym,
  3)   utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym
- poddawaną ocenie wartości użytkowej;
  4)   w pozostałych stadach o liczebności co najmniej 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek pozostałych ras - zarejestrowanych przez prowadzącego księgę owiec, który na podstawie umowy zawartej z posiadaczem stada wykonuje następujące prace zootechniczne:
a)  dokumentuje pochodzenie owiec matek oraz samic przeznaczanych na remont stada,
b)  prowadzi ewidencję urodzonych jagniąt, ich pochodzenia, liczby oraz płci,
c)  wylicza liczbę jagniąt odchowanych od owcy matki w stadzie, uwzględniając sprzedaż jagniąt oraz produkcję owiec maciorek na remont własnego stada lub sprzedaż,
d)  zapewnia ewidencję numerów identyfikacyjnych zwierząt w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji.
2. Liczba produkowanych tryków w stadzie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest planowana na podstawie bilansu zapotrzebowania na rozpłodniki, sporządzonego przez prowadzącego księgę.
3. Dotacja może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a dla owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.
4. Stany owiec matek, o których mowa w ust. 3, ustala się na podstawie informacji podanej przez hodowcę we wniosku o udzielenie dotacji, po potwierdzeniu przez Polski Związek Owczarski po przeglądzie stada dokonywanym odpowiednio w I i III kwartale, a dla polskiej owcy górskiej - w I kwartale i na dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

§ 10. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za prace zootechniczne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.
2. Dotacja jest wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a dla owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

§ 11. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za kozę matkę wpisaną do księgi i poddawaną ocenie wartości użytkowej.
2. Dotacja może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu kóz matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca.

§ 12. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9-11, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa za pośrednictwem Polskiego Związku Owczarskiego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 6.
2. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, Polski Związek Owczarski informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.
3. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, Polski Związek Owczarski odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.
4. Polski Związek Owczarski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa nieodrzucone wnioski o udzielenie dotacji wraz ze zbiorczym zestawieniem tych wniosków, sporządzonym na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień - do dnia 20 grudnia.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje Polskiemu Związkowi Owczarskiemu środki na wypłatę dotacji dla podmiotów, których wnioski zaakceptował. Dotacje wypłaca Polski Związek Owczarski.
6. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dotacji.

§ 13. 1. Podmiotowi uprawnionemu do rybactwa, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na dofinansowanie zakupu:
  1)   każdej sztuki tarlaka karpia nowej linii lub rasy zakupionej w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu lub w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego;
  2)   każdych 10 sztuk selekta pstrąga zakupionych w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.
2. Podmiotowi produkującemu narybek troci jeziorowej i prowadzącemu zarybianie tym narybkiem jezior i zbiorników zaporowych, na których jest uprawniony do rybactwa, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej, z wyłączeniem narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm.
3. Podmiotowi utrzymującemu, stanowiące rezerwę genetyczną, poznakowane tarlaki i selekty karpia czystych linii, w liczbie nieprzekraczającej rocznie:
  1)   500 sztuk - dla linii zatorskiej, starzawskiej i gołyskiej,
  2)   600 sztuk - dla linii węgierskiej, jugosłowiańskiej i izraelskiej DOR-70,
  3)   100 sztuk - dla linii francuskiej i niemieckiej
- na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na pokrycie części kosztów ich utrzymania.
4. Podmiotowi utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła, w liczbie nieprzekraczającej 5.000 sztuk rocznie, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na pokrycie części kosztów ich utrzymania.
5. Dotacja, o której mowa w:
  1)   ust. 1, może być udzielona po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zakup tarlaków i selektów;
  2)   ust. 2, może być udzielona po przedłożeniu protokołu zarybień sporządzonego zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym;
  3)   ust. 3, może być udzielona po przedłożeniu protokołu odłowu tarlaków i selektów, dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii, oraz informacji o:
a)  rodowodzie poszczególnych linii, z podaniem liczby pokoleń i współczynnika inbredu,
b)  grupowym i indywidualnym trwałym oznakowaniu tarlaków, z podaniem numeracji dla ikrzyc i tarlaków;
  4)   ust. 4, może być udzielona po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej prowadzenie prac selekcyjnych.
6. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenie we wzorze nr 8.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, jeżeli warunki do udzielenia dotacji zostały spełnione.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dotacji, jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione.

§ 14. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na ogiera w stadzie, w którym jest utrzymywanych co najmniej 50 ogierów, używanego do rozrodu i wpisanego do części głównej księgi koni rasy:
  1)   czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej;
  2)   polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej.
2. Do określenia dotacji przyjmuje się planowany średni stan ogierów, ustalony w wyniku podzielenia przez 12 sumy stanów ogierów na pierwszy dzień każdego miesiąca i dzień 30 listopada.
3. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu w wysokości 1/2 kwoty dotacji rocznej na I półrocze, w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na III kwartał i w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na IV kwartał; rozliczenie rocznej dotacji z uwzględnieniem stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał, złożonym w terminie do dnia 10 grudnia.
4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 9.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, podmiot prowadzący księgę informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.
6. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, podmiot prowadzący księgę odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.
7. Podmiot prowadzący księgę przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa nieodrzucone wnioski o udzielenie dotacji.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, jeżeli warunki do udzielenia dotacji zostały spełnione.
9. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dotacji, jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione.

§ 15. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za ocenę konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi metodą "BLUP - model zwierzęcia".

§ 16. 1. Podmiotowi, który jest hodowcą i właścicielem konia, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na konia hodowli krajowej, który w danym roku uzyskał wyniki w:
  1)   próbach użytkowości dla 4-6-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej, rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni, według stawek określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
  2)   krajowym pokazie hodowlanym koni czystej krwi arabskiej - Championat Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), według stawek określonych w załączniku 5 do rozporządzenia
- po potwierdzeniu uzyskanych wyników przez podmiot prowadzący księgę.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona również podmiotowi, będącemu hodowcą albo właścicielem konia, w wysokości 1/2 stawki przysługującej podmiotowi, o którym mowa w ust. 1.

§ 17. Przepisy § 3 ust. 4, 6-10 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji, o których mowa w § 15 i 16, przy czym wnioski o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10.

§ 18. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na:
  1)   utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb;
  2)   utrzymanie zwierząt w stadach:
a)  zarodowych drobiu,
b)  stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu;
  3)   utrzymanie rodziny pszczelej:
a)  w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w "Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska i M Kampinoska", z wyjątkiem populacji rodzin pszczelich linii M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych,
b)  w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyjątkiem populacji rodzin linii M Kampinoska lub M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej, zakupioną w latach poprzednich w pasiece podmiotu prowadzącego stada zachowawcze wiodące linii M Kampinoskiej lub M Augustowskiej;
  4)   realizację zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta, M Augustowska, M Kampinoska i M Północna określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej;
  5)   pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych bydła;
  6)   pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.
2. Maksymalna liczba zwierząt w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb, stadach zarodowych drobiu i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu, na których utrzymanie może być udzielona dotacja, oraz maksymalna liczba pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3. Podstawę do określenia dotacji stanowi:
  1)   średnioroczny stan zwierząt ustalony jako:
a)  suma stanów dorosłych samców i samic na dzień 1 lutego - dla drobiu,
b)  stan samic na dzień 30 kwietnia - dla zwierząt futerkowych,
c)  suma stanów pierwszego dnia każdego miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 30 listopada, podzielona przez 12 - dla pozostałych zwierząt,
d)  stan rodzin pszczelich z matkami zakwalifikowanymi jako materiał mateczny albo ojcowski - na dzień 30 czerwca,
e)  stan tarlaków lub selektów w okresie tarła:
-  karpia - na dzień 15 czerwca,
-  pstrąga tęczowego szczepu wiosennego tarła - na dzień 20 maja,
-  pstrąga tęczowego jesiennego tarła - na dzień 30 listopada;
  2)   ilość pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 10 grudnia.
4. Dotacja w odniesieniu do:
  1)   ryb jest wypłacana jednorazowo według stanu ryb na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e; do wniosku dołącza się protokół odłowów tarlaków i selektów;
  2)   materiału biologicznego ryb jest wypłacana po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku dołącza się protokół pobrania nasienia;
  3)   świń i drobiu może być wypłacona w wysokości 1/2 kwoty dotacji rocznej na I półrocze, w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na III kwartał i w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na IV kwartał; rozliczenie rocznej dotacji z uwzględnieniem stanów faktycznych następuje we wniosku o udzielenie dotacji na IV kwartał, złożonym w terminie do dnia 10 grudnia;
  4)   zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich jest wypłacana jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i d;
  5)   pszczół za zadania, o których mowa w ust. 1:
a)  pkt 3 lit. a, jest wypłacana jednorazowo na wniosek podmiotu po przedłożeniu oświadczenia o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonym przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanej M Augustowska,
b)  pkt 3 lit. b, jest wypłacana na wniosek podmiotu, po przedłożeniu identyfikacji matek pszczelich przeprowadzonej przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanych M Kampinoska lub M Augustowska,
c)  pkt 4, jest wypłacana na wniosek podmiotu w dwóch ratach, za zadania zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia; do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się sprawozdanie z wykonania zadań i rozliczenie kosztów ich realizacji;
  6)   materiału biologicznego bydła jest wypłacana na wniosek podmiotu, po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się protokół pobrania nasienia.
5. Przepisy § 13 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji na utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb oraz na pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.
6. Przepisy § 3 ust. 4, 6-10 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji określonych w ust. 1, z wyłączeniem dotacji wymienionych w ust. 5.
7. Jeżeli nastąpiła zmiana podmiotu, któremu udzielono dotacji, dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1:
  1)   pkt 1 i 2 - może być udzielona podmiotom w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad potwierdzonego umową sprzedaży, a w przypadku podmiotów utrzymujących zwierzęta futerkowe, pszczoły lub ryby - podmiotowi utrzymującemu stado w dniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, d i e; dotacja jest rozliczana na podstawie średniego stanu zwierząt ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni utrzymywania zwierząt;
  2)   pkt 3 lit. a - może być udzielona podmiotom utrzymującym pszczoły w dniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a;
  3)   pkt 4 - może być udzielona proporcjonalnie do okresu realizacji zadań.
8. Dotacji nie wypłaca się w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej likwidacji stada w okresie, na który została udzielona. Jeżeli dotacja została częściowo wypłacona, podmiot jest obowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji, w terminie 14 dni od dnia likwidacji stada.
9. W przypadku likwidacji stada, z wyłączeniem stada drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb, z przyczyn niezależnych od hodowcy, potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez urzędowego lekarza weterynarii lub podmiot prowadzący księgę, dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stada.

§ 19. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej - według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie udzielenia dotacji i wypłaca tę dotację.

§ 20. 1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenia i dokonywania wpisu do ksiąg lub rejestrów, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w lp. A, na:
  1)   prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła w stadach objętych rozrodem kontrolowanym, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół;
  2)   prowadzenie ksiąg bydła, świń i drobiu lub rejestrów bydła ras mięsnych;
  3)   pobranie krwi i wykonanie testu w celu sprawdzenia pochodzenia:
a)  krów pierwiastek i jałowic cielnych, wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa,
b)  potomstwa krów i buhajów z populacji objętej ochroną zasobów genetycznych;
  4)   wykonanie laboratoryjnej analizy fizykochemicznej próbki mleka krowiego i koziego na potrzeby oceny wartości użytkowej.
2. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, owiec, kóz i drobiu lub wykonującemu laboratoryjną analizę fizykochemiczną próbki mleka krowiego i koziego dotacja jest wypłacana po przedłożeniu rozliczenia z wykonanych zadań, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień.
3. Podmiotowi prowadzącemu księgi bydła, świń lub rejestry bydła ras mięsnych dotacja jest wypłacana po przedłożeniu rozliczenia z wykonanych zadań, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień, według stanu:
  1)   bydła ras mlecznych wpisanego do ksiąg na ostatni dzień miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia, określanego na podstawie liczby zwierząt wpisanych do ksiąg i zarejestrowanych w systemie informatycznym, prowadzonym na potrzeby oceny wartości użytkowej;
  2)   bydła ras mięsnych wpisanego do ksiąg lub rejestrów na ostatni dzień miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia;
  3)   świń wpisanych do ksiąg na dzień 1 stycznia 2006 r.
4. Podmiotowi prowadzącemu księgi drobiu dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu otwartych i prowadzonych na dzień 1 stycznia 2006 r. ksiąg, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań złożonego do dnia 20 grudnia.
5. Podmiotowi prowadzącemu ocenę koni dotacja jest wypłacana za wykonane zadania kwartalnie, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, złożonego do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu I, II i III kwartału i do dnia 20 grudnia za IV kwartał.
6. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej i hodowlanej:
  1)   zwierząt futerkowych - dotacja jest wypłacana:
a)  za okres od stycznia do maja jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stan samic w stadach podstawowych, stwierdzony na dzień 30 kwietnia, pomnożony przez 5,
b)  za pozostałe miesiące - na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, złożonego do 20 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień;
  2)   pszczół - dotacja jest wypłacana:
a)  za I półrocze jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stan pasiek w ocenie, stwierdzony na dzień 30 czerwca, pomnożony przez 6,
b)  w III kwartale za każdy miesiąc - na podstawie stanu pasiek w ocenie na ostatni dzień miesiąca,
c)  w IV kwartale za każdy miesiąc - na podstawie stanu pasiek w ocenie na dzień 30 września, przy czym wniosek o udzielenie dotacji za grudzień składa się w terminie do dnia 20 grudnia.
7. Podmiotowi realizującemu zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotacja jest udzielana na wniosek sporządzony na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez laboratoria uprawnione do przeprowadzania analiz grup krwi, złożony w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień.
8. Przepisy § 13 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji na wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 21. 1. Podmiotowi będącemu właścicielem buhaja, posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów, wydane przez podmiot upoważniony na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich może być udzielona, na jego wniosek, dotacja na utrzymywanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów, według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w lp. B, za:
  1)   buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej, znajdującego się w kraju, jeżeli:
a)  decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,
b)  został wytestowany w kraju,
c)  żyje albo zostało zgromadzone jego nasienie w ilości co najmniej:
-  20.000 porcji - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej,
-  15.000 porcji - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej,
-  10.000 porcji - dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,
-  6.000 porcji - dla rasy polskiej czerwonej,
d)  w przypadku buhajów dopuszczonych po raz drugi w danym roku do użycia w sztucznym unasiennianiu, ilość zgromadzonego nasienia wynosi co najmniej:
-  2.000 porcji - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej,
-  1.500 porcji - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej,
-  1.000 porcji - dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,
-  500 porcji - dla rasy polskiej czerwonej,
e)  jego wartość hodowlana została oszacowana przez Instytut Zootechniki w Krakowie w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy o powtarzalności minimum 70 % oraz został uszeregowany według wartości indeksu, którego wzór jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia w lp. B I w ust. 1;
  2)   buhaja rasy mlecznej znajdującego się w kraju, jeżeli:
a)  testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,
b)  nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:
-  400 sztuk krów i jałowic w okresie 210 dni - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej,
-  150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni - dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania;
  3)   buhaja rasy polskiej czerwonej znajdującego się w kraju, jeżeli:
a)  wykorzystanie buhaja w realizacji krajowego programu hodowlanego zostało zaakceptowane przez podmiot prowadzący księgę dla rasy polskiej czerwonej,
b)  zostało wyprodukowane co najmniej 5.000 porcji nasienia tego buhaja;
  4)   buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju, jeżeli:
a)  testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,
b)  nasieniem buhaja w okresie 120 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji unasienniono co najmniej 120 sztuk krów i jałowic.
2. Maksymalna liczba buhajów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:
  1)   22 sztuki - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej;
  2)   2 sztuki - dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej;
  3)   2 sztuki - dla rasy simentalskiej;
  4)   1 sztuka - dla rasy polskiej czerwonej.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 2:
  1)   pkt 1, jest wypłacana w wysokości 1/2 stawki po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pierwszej decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu w danym roku, a następnie w wysokości 1/2 stawki po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa drugiej decyzji w tym zakresie;
  2)   pkt 2 i 4, jest wypłacana po przedłożeniu zaświadczenia o zakończeniu kwarantanny lub protokołu z selekcji buhajów i oświadczenia o liczbie krów i jałowic pokrytych nasieniem tego buhaja; podmiot przechowuje świadectwa unasiennienia przez 5 lat od dnia ukończenia testu;
  3)   pkt 3, jest wypłacana po wyprodukowaniu 5.000 porcji nasienia i potwierdzeniu wniosku przez podmiot prowadzący księgę dla tej rasy.
4. Przepisy § 13 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji na wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, przy czym wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:
  1)   pkt 1, składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11;
  2)   pkt 2 i 4, składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12;
  3)   pkt 3, składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 13.

Rozdział 4 

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin

§ 22. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na:
  1)   pokrycie kosztów badań organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie roślin oraz innych organizmów o znaczeniu międzynarodowym, w celu stwierdzenia zasadności umieszczenia ich na liście organizmów zwalczanych z urzędu;
  2)   realizację zadań przy zwalczaniu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus będącej czynnikiem wywołującym bakteriozę pierścieniową ziemniaka lub Ralstonia solanacearum będącej czynnikiem wywołującym chorobę śluzak, przy czym dofinansowaniem są objęte koszty:
a)  przetwarzania porażonych i prawdopodobnie porażonych ziemniaków, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub przetwarzania ziemniaków podejrzanych o porażenie na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, jeżeli przetwarzania dokonano po wyrażeniu zgody i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
b)  odkażania powierzchni w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
c)  pokrycia szkody poniesionej w wyniku zdyskwalifikowania, z powodu wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, sadzeniaków ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach: przedbazowy (PBIII, PBII), bazowy (BI, BII), kwalifikowany (CA, CB), jeżeli sadzeniaki te znalazły się w strefie zagrożenia określonej, w związku z wykryciem bakterii, w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
d)  zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, jeżeli zostały wysadzone w strefie zagrożenia określonej w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii
- według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 2.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:
  1)   pkt 1, składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektorem";
  2)   pkt 2, składa się wraz z oświadczeniem o wykonaniu czynności, na które ma być udzielona dotacja, do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 14, w terminie do dnia 10 grudnia.
3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa potwierdza wykonanie czynności wymienionych przez podmiot w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie wniosku podmiotu.
5. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 23. 1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na realizację zadań przy zwalczaniu grzyba Synchytrium endobioticum będącego czynnikiem wywołującym raka ziemniaka, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania tego patogena, na dofinansowanie kosztów zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka odmian odpornych na agresywne patotypy grzyba Synchytrium endobioticum, według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 3, jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa stwierdzi występowanie tych agresywnych patotypów lub podejrzewa ich wystąpienie na obszarze powiatów, w których stwierdzano te agresywne patotypy.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się wraz z kopiami faktur albo rachunków lub kserokopiami faktur albo rachunków, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, w terminie do dnia 10 grudnia.
3. Dotacja może być udzielona, jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2, zostanie umieszczony numer decyzji wydanej na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującej zwalczanie grzyba Synchytrium endobioticum.
4. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 24. 1. Podmiotowi realizującemu zadania w zakresie:
  1)   doskonalenia metod zwalczania agrofagów,
  2)   urzędowych badań kontrolnych jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu,
  3)   analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, z wyłączeniem analiz pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z gospodarstw ekologicznych
- na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 1, 4 i 5.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 15.
3. Dotacja może być udzielona, jeżeli oferta wykonania zadania zawierająca zakres, sposób realizacji i rozliczenia zadania oraz szczegółową kalkulację kosztów została złożona do Głównego Inspektora, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, i została przez niego przyjęta do realizacji.
4. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji na podstawie wniosku podmiotu, jeżeli zadanie zostało wykonane zgodnie z przyjętą ofertą.

§ 25. 1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie przepisów o ochronie roślin, z wyłączeniem gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych, eksploatowanych przez posiadaczy, służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16, wraz z kopią faktury albo rachunku lub kserokopiami faktury albo rachunku, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, do:
  1)   ministra właściwego do spraw rolnictwa - jeżeli wnioskodawcą jest gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
  2)   Głównego Inspektora - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1
- za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
3. Dotacja może być udzielona, jeżeli jej wysokość wpisano w fakturze lub rachunku wystawionym nabywcy usługi.
4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.
5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wraz ze zbiorczym zestawieniem wniosków.
6. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 17, i przekazuje wraz z wnioskami podmiotów w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 10 grudnia - za grudzień.
7. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji podmiotom na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 26. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji, o których mowa w § 22 ust. 4 i 5, § 23 ust. 4, § 24 ust. 4 i § 25 ust. 7.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego

§ 27. 1. Podmiotowi, który:
  1)   realizuje program przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w rozumieniu przepisów o rolnictwie ekologicznym, zwaną dalej "upoważnioną jednostką certyfikującą", uzyskał pozytywną ocenę realizacji tego programu,
  2)   prowadzi produkcję metodami ekologicznymi i uzyskał certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą
- przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów kontroli przeprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2, według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w części I.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się wraz z kopiami faktur do dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej za pośrednictwem okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 18, w terminie do dnia 31 lipca albo do dnia 15 października.
3. Okręgowa stacja chemiczno-rolnicza opiniuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski o udzielenie dotacji i przekazuje je wraz z opinią dyrektorowi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
4. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.
6. Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie sporządza zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej środki na wypłatę dotacji na podstawie zbiorczego zestawienia, o którym mowa w ust. 6. Dotacje wypłaca Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

§ 28. 1. Podmiotowi wykonującemu usługi w zakresie wykonywania analiz pozostałości środków ochrony roślin w próbkach pobranych z płodów rolnych wyprodukowanych metodami ekologicznymi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 5.
2. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji na wniosek podmiotu.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji.

§ 29. 1. Podmiotowi prowadzącemu badania z zakresu rolnictwa ekologicznego dotyczące produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt oraz marketingu i promocji, na jego wniosek, sporządzony na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 19, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w części II.
2. Warunkiem udzielenia dotacji jest prowadzenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, prac naukowo-badawczych w dziedzinie, której dotyczą badania.
3. Decyzje w sprawie udzielenia dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.
4. Dotację wypłaca minister właściwy do spraw rolnictwa po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia poniesionych kosztów, sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4.

§ 30. 1. Podmiotowi koordynującemu doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego, na jego wniosek, sporządzony na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 19, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w części III.
2. Decyzję w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.
3. Dotację wypłaca minister właściwy do spraw rolnictwa po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia poniesionych kosztów, sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4.

Rozdział 6 

Rozliczanie dotacji

§ 31. 1. Zestawienia wypłaconych za dany rok dotacji są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Związek Owczarski i Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.
2. Podmioty, którym udzielono dotacji, są obowiązane do prowadzenia dokumentacji i odrębnej ewidencji wykorzystania dotacji.

Rozdział 7 

Przepisy końcowe

§ 32. 1. Do wniosków o dotacje przedmiotowe należne za zadania wykonane w 2005 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane i wypłacane ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2006 na dotacje przedmiotowe wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań w 2005 r.
3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków o udzielenie dotacji złożonych od dnia 1 stycznia 2006 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 33. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655 oraz z 2005 r. Nr 99, poz. 831).

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______
1)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

I.   Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych
1.   Ważne gospodarczo gatunki roślin rolniczych i ogrodniczych, liczbę programów objętych dotowaniem w poszczególnych gatunkach roślin oraz znaczenie gospodarcze gatunków roślin w ‰ są określone w tabeli nr 1.
2.   Dla każdego gatunku wylicza się współczynnik znaczenia gospodarczego (WZG) według wzoru:

 

3.   Wycena programów hodowlanych:
1)   zgodność realizowanego kierunku hodowli z potrzebami gospodarki narodowej
-   od 0 do 5 punktów,
a zwłaszcza hodowla odmian:
a)   uwzględniająca podniesienie jakości (hodowla jakościowa),
b)   przystosowanych do nowych technologii produkcji,
c)   uwzględniająca wymogi ochrony środowiska (hodowla odpornościowa);
2)   wiarygodność podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu hodowlanego - od 0 do 35 punktów łącznie,
w tym:
a)   rośliny rolnicze, warzywnicze i sadownicze - od 0 do 10 punktów:
-   rośliny rolnicze: udział odmian podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2005 r. (w procentach) w powierzchni zakwalifikowanej danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie,
-   rośliny warzywnicze: wartość sprzedaży materiału siewnego własnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2005 r. w stosunku do ogólnej wartości sprzedaży materiału siewnego danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie w jednostkach objętych dofinansowaniem,
-   rośliny sadownicze: udział drzewek i sadzonek poszczególnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2005 r. w stosunku do ogólnej liczby drzewek i sadzonek danego gatunku zakwalifikowanych w roku poprzedzającym dofinansowanie,
b)   procentowy udział wartości opłaty licencyjnej uzyskanej przez dany podmiot w roku poprzedzającym dofinansowanie w stosunku do ogólnej wartości opłat licencyjnych uzyskanych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie hodowli danego gatunku - od 0 do 20 punktów,
c)   udział środków własnych w finansowaniu kosztów hodowli roślin poniesionych w okresie 3 ostatnich lat - od 0 do 5 punktów;
3)   zaawansowanie prac hodowlanych mierzone liczbą rodów w doświadczeniach rejestrowych w dniu 31 grudnia 2005 r. - od 0 do 5 punktów;
4)   posiadana kadra twórców odmian (na podstawie ich udziału w tworzeniu odmian w procentach) - od 0 do 5 punktów.
4.   Punkt przeliczeniowy ustala się jako procentowy udział wycenionego programu zgodnie z ust. 3 w łącznej sumie punktów dla programów w ramach danego gatunku.
5.   Wartość jednego punktu stanowi iloraz kwoty dotacji i sumy punktów przeliczeniowych dla gatunków wymienionych w tabeli nr 1.
6.   Stawka dotacji za jeden punkt wynosi 4.752 zł.
Tabela nr 1
 
Lp.GatunekLiczba programówZnaczenie gospodarcze gatunku w ‰
1234
1pszenica ozima7102
2pszenica jara232
3żyto ozime360
4pszenżyto ozime247
5jęczmień jary459
6jęczmień ozimy212
7Owies330
8Kukurydza240
9burak pastewny18
10burak cukrowy158
11Ziemniak3176
12Rzepak145
13groch siewny220
14łubin żółty112
15łubin wąskolistny112
16bobik niskotaninowy16
17koniczyna łąkowa111
18kostrzewa łąkowa16
19życica trwała16
20życica wielokwiatowa14
21tymotka łąkowa14
22festulolium13
23wiechlina łąkowa15
24kostrzewa czerwona14
25trawy gazonowe110
26mak14
27len, konopie12
28chmiel12
29kapusta biała217
30pomidor gruntowy316
31papryka pod osłony14
32pomidor pod osłony27
33ogórek gruntowy427
34marchew327
35cebula327
36burak ćwikłowy211
37fasola szparagowa316
38fasola na suche nasiona24
39pietruszka12
40seler13
41groch314
42sałata11
43jabłoń19
44wiśnia16
45śliwa16
46porzeczka czarna16
47malina15
48agrest12
49ruskawka17
50podkładki dla drzewiastych gatunków roślin sadowniczych13
ŁĄCZNIE871.000
 
II.  Stawki dotacji za zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin
 
Lp.Nazwa zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli
Stawki dotacji
w zł
123
1Wyprowadzenie form pszenicy ozimej i jarej odpornych na fuzariozy kłosa 60.000
2Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy odpornych na fuzariozy kłosa z wykorzystaniem technik in vitro 60.000
3Wytworzenie linii DH pszenicy ozimej o skróconym źdźble i podwyższonej odporności na septoriozę liści i plew120.000
4Analiza zmienności cech jakościowych pszenicy ozimej i jarej 84.000
5Wykorzystanie technik in vitro dla uzyskania homozygotycznych linii pszenic o dobrej wartości wypiekowej 60.000
6Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności pszenicy ozimej i jarej 80.000
7Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej tolerancyjnej na zakwaszenie gleby 40.000
8Wytworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej odpornej na mączniaka prawdziwego i rdze, o dobrych cechach jakościowych 90.000
9Analiza statystyczno-genetyczna wyników doświadczeń hodowlanych celem wyodrębnienia materiałów wyjściowych jako komponentów do hodowli nowych odmian zbóż 48.000
10Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) w materiałach hodowlanych pszenicy ozimej oraz odporności na rdzę brunatną, rdzę żółtą i mączniaka u pszenżyta 96.000
11Tworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej o zwiększonej efektywności wykorzystania wody i makroskładników pokarmowych oraz polepszonych zdolnościach adaptacyjnych do obniżonego nawożenia i niedoborów wody 80.000
12Wykorzystanie markerów molekularnych dla oceny materiałów wyjściowych pszenicy ozimej o poprawionej wartości wypiekowej oraz odporności na rdzę brunatną102.000
13Szybka selekcja materiałów wyjściowych pszenicy ozimej na niską temperaturę z wykorzystaniem pomiarów fluorescencji chlorofilu 38.000
14Charakterystyka molekularna restorerów żyta i jej wykorzystanie do wytworzenia nowych linii z genami przywracającymi płodność u żyta105.000
15Tworzenie męskojałowych linii wsobnych żyta ze sterylizującą cytoplazmą źródła CMS-C 65.000
16Badania nad molekularnymi aspektami cytoplazmatycznej męskiej sterylności u żyta 60.000
17Uzyskanie linii homozygotycznych żyta metodą androgenezy dla potrzeb hodowli mieszańcowej 60.000
18Wytwarzanie podwojonych haploidów żyta jako materiałów wyjściowych do hodowli roślin 30.000
19Pszenżyto tetraploidalne jako źródło zmienności dla pszenżyta heksaploidalnego 50.000
20Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenżyta heksaploidalnego o skróconym źdźble, odpornego na Septoria nodorum110.000
21Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej mieszańców pszenżyta 80.000
22Uzyskiwanie linii DH pszenżyta z wykorzystaniem kultur pylnikowych 50.000
23Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności pszenżyta 20.000
24Poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta poprzez krzyżowanie oddalone 50.000
25Wprowadzenie genów odporności na rdzę brunatną z pszenicy diploidalnej do pszenżyta heksaploidalnego poprzez wykorzystanie linii introgresywnych Triticale/Triticum monococcum 55.000
26Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności jęczmienia 40.000
27Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego o wysokiej jakości browarnej 75.000
28Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego pastewnego odpornego na mączniaka i rdzę karłową 60.000
29Określenie zmienności jakości browarnej w materiałach hodowlanych jęczmienia jarego 84.000
30Ocena stopnia genetycznego i fenotypowego zróżnicowania materiałów wyjściowych jęczmienia z punktu widzenia doboru komponentów do krzyżowań 70.000
31Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia ozimego browarnego odpornego na mączniaka i plamistość siatkowaną 50.000
32Identyfikacja i introdukcja genów odporności na choroby wirusowe do polskich odmian jęczmienia 60.000
33Wykorzystanie gatunków tetraploidalnych w poszerzaniu genetycznej zmienności i wytworzenie linii DH owsa 70.000
34Synteza nowych form owsa przydatnych do hodowli w oparciu o krzyżowania międzygatunkowe 40.000
35Wytwarzanie linii wsobnych kukurydzy techniką podwojonych haploidów108.000
36Wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy o podwyższonej odporności na fuzariozę kolb, zgorzel podstawy łodyg i drobną plamistość liści 75.000
37Opracowanie wielocechowych indeksów selekcyjnych dla materiałów wyjściowych kukurydzy 47.000
38Wytwarzanie linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego 60.000
39Określenie dystansu genetycznego oraz badanie materiałów roślinnych rzepaku ozimego na obecność sterylnej cytoplazmy typu ogura przy pomocy markera PCR-SCAR120.000
40Określenie zmienności zawartości alkaloidów w materiałach kolekcyjnych i hodowlanych maku 25.000
41Określenie zmienności w zawartości glukozynolanów w rzepaku ozimym oraz morfiny w maku 70.000
42Wytwarzanie mieszańców międzygatunkowych komponentów do hodowli nowych form rzepaku o podwyższonej odporności na patogeny grzybowe 36.000
43Wytwarzanie materiałów wyjściowych rzepaku z przeznaczeniem na biopaliwo - o wysokiej zawartości kwasu oleinowego C18:1 w oleju nasion 23.000
44Wytwarzanie materiałów wyjściowych rzepaku żółtonasiennego o obniżonej zawartości związków antyżywieniowych w śrucie 40.000
45Tworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego138.000
46Identyfikacja materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka wyróżniających się wybranymi cechami jakości i odporności184.000
47Synteza średniowczesnych tetraploidalnych form rodzicielskich ziemniaka o różnych kierunkach użytkowania132.000
48Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych do przetwórstwa 84.000
49Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka132.000
50Określenie fizjologicznych wskaźników tuberyzacji i plonowania roślin ziemniaka celem zastosowania ich w hodowli bardzo wczesnych odmian 72.000
51Identyfikacja materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka wyróżniających się odpornością na mątwika132.000
52Wytwarzanie materiałów wyjściowych buraka cukrowego dla hodowli odmian tolerancyjnych na chwościk (Cercospora beticola)105.000
53Opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlanej metodyki uzyskiwania dihaploidów buraka cukrowego 96.000
54Występowanie rizomanii buraka cukrowego, źródła odporności i opracowanie skutecznych metod selekcji 84.000
55Wytworzenie źródeł genetycznych grochu siewnego odpornego na zgorzelową plamistość 80.000
56Wytwarzanie materiałów wyjściowych koniczyny czerwonej do hodowli odmian o wysokim potencjale plonowania i zwiększonej odporności na porażenie mączniakiem właściwym (Erysiphe martii Lev.) 50.000
57Pozyskiwanie i wstępna ocena materiałów wyjściowych w życicy trwałej, wiechlinie łąkowej i kostrzewie czerwonej, dla potrzeb hodowli odmian traw gazonowych, oraz w wiechlinie łąkowej - typ pastewny 70.000
58Wytwarzanie materiałów wyjściowych traw o podwyższonych: odporności na choroby i wartości gospodarczej 35.000
59Wytwarzanie materiałów wyjściowych życicy trwałej i wielokwiatowej odpornej na rdze 35.000
60Poprawienie odporności życicy wielokwiatowej na stresy środowiskowe (mróz i suszę) poprzez kontrolowaną introgresję genów z kostrzewy trzcinowej 60.000
61Hodowla linii pomidora z odpornością na bakteryjną plamistość (Pseudomonas syringae pr. tomato)120.000
62Wyprowadzenie linii ogórka gruntowego tolerancyjnego na obniżone temperatury, z uwzględnieniem odporności na mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych120.000
63Wykorzystanie haploidów do otrzymania homozygotycznych materiałów wyjściowych w hodowli odpornościowej kapusty180.000
64Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli twórczej odmian jabłoni odpornych i małopodatnych na groźne patogeny (parch i mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o dobrej jakości owoców (smak, aromat oraz podwyższonej zawartości ekstraktu, witaminy C i kwasowości) 90.000
65Hodowla klonów porzeczki czarnej (Ribes nigrum) odpornych na wielkopąkowca i wirusa rewersji 65.000
66Otrzymywanie haploidów i podwojonych haploidów ogórka (Cucumis sativus L.) z wartościowych materiałów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem cech partenokarpii100.000
67Wytworzenie jednonasiennych linii męskosterylnych i dopełniających buraka ćwikłowego oraz zastosowanie markerów molekularnych120.000
68Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli odmian maliny o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych (kwas elagowy, antocjany, witamina C) 60.000
69Wykorzystanie markerów DNA do hodowli pomidora posiadającego allele Ph1 i Ph2, warunkujące odporność pomidora na Phytophtora infestans (Mont.) de Bary 60.000
70Wytworzenie materiałów wyjściowych papryki słodkiej i rzodkiewki z cechą męskiej sterylności 95.000
71Opracowanie i wykorzystanie markerów molekularnych w tworzeniu materiałów wyjściowych dla hodowli odmian truskawki odpornych na wertycyliozę (Verticillium dahliae) 50.000
 
III.  Stawki dotacji za zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin
 
Lp.Nazwa zadania z zakresu ochrony zasobów genowych
Stawki dotacji
w zł
123
1Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej      62.000
2Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych fasoli      33.000
3Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych uzyskanych w badaniach genetycznych      31.000
4
Gromadzenie, ocena i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych dla potrzeb hodowli i badań naukowych.
Prowadzenie kolekcji patogenów ziemniaka. Koordynacja krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych
  1.370.000
5Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin     270.000
6Gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju     117.000
7Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych     459.000
8Gromadzenie i ocena kolekcji tytoniu oraz odmian uprawnych, ekotypów i roślin męskich chmielu     200.000
9Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych roślin warzywnych, grzybów uprawnych i dziko rosnących     263.000
10Gromadzenie i ocena kolekcji odmian i ekotypów lnu oraz konopi      55.000
11
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych.
Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni
    110.000
12Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych z rodzaju łubinów, grochu i seradeli    112.000
13Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych odmian, linii i form roślin dyniowatych     70.000
14Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych ekotypów i uprawowych populacji roślin zielarskich     68.000
 
IV.   Stawka dotacji na prowadzenie sadów i plantacji elitarnych oraz na uzyskanie i utrzymanie materiału szkółkarskiego
1.   Sady i plantacje elitarne 6.000 zł/ha
2.   Wyjściowy materiał szkółkarski roślin sadowniczych:
1)   uwalnianych od chorób wirusowych 1.200 zł za odmianę
2)   wolnych od chorób wirusowych 600 zł za odmianę

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

                                                    wzór nr 1

                                   ..........., dnia ........
.............................
  (pieczęć wnioskodawcy
   albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                                        Minister Rolnictwa
                                        i Rozwoju Wsi
                                        ul. Wspólna 30
                                        00-930 Warszawa

                          WNIOSEK

o dofinansowanie zadania z zakresu hodowli roślin rolniczych
                lub ogrodniczych w .... r.

Na podstawie § ... ust. .... pkt ..... rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98 poz.
683) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację
niżej wymienionych programów hodowli roślin w ........... roku
..............................................................
..............................................................
w wysokości wynikającej z wyceny ww. programów hodowli roślin,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia część I
Dotację proszę przekazać dla: ................................
                                  (nazwa wnioskodawcy)
na rachunek nr: ............ w banku: ........................

Załączniki:
programy hodowli roślin

.....................                 ......................
(pieczęć i podpis                       (pieczęć i podpis
głównego księgowego)                       wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

                                                    wzór nr 2

                                    ........, dnia ..........
..............................
    (pieczęć wnioskodawcy
    albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                                        Minister Rolnictwa
                                        i Rozwoju Wsi
                                        ul. Wspólna 30
                                        00-930 Warszawa

                         WNIOSEK

   o dofinansowanie zadania z zakresu wytwarzania materiałów
  wyjściowych do hodowli roślin oraz ochrony zasobów genowych
                   roślin w .... r.

Na podstawie § .... ust. .... pkt ............ oraz załącznika
nr 1 część II lub III do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na
rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 683) zwracam się z prośbą
o udzielenie dotacji na realizację niżej wymienionych zadań:
 
Lp.Tytuł zadaniaStawka dotacji w zł
1  
2  
  Razem
 
słownie złotych ..............................................
Dotację proszę przekazać dla: ................................
                                (nazwa wnioskodawcy)
na rachunek nr: .................. w banku: ..................

Załączniki:
Karta zadania wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji
zdania w ....... r.

......................                  ......................
 (pieczęć i podpis                        (pieczęć i podpis
głównego księgowego)                        wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

                                                    wzór nr 3

                                .........., dnia ............
...............................
    (pieczęć wnioskodawcy
    albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                                       Minister Rolnictwa
                                       i Rozwoju Wsi
                                       ul. Wspólna 30
                                       00-930 Warszawa

                           WNIOSEK
  o dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia sadów i
  plantacji elitarnych lub uzyskiwania i utrzymywania
 szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych,
 wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych w ..... r.*)

Na podstawie § .... ust. .... pkt ............ rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w
sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz.
683) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację
zadania z zakresu:*)
1) prowadzenia sadów i plantacji elitarnych,
2) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału
  wyjściowego roślin sadowniczych wolnego i uwalnianego od
  chorób wirusowych
w wysokości wynikającej z wyceny ww. programów na podstawie
zestawienia powierzchni zakwalifikowanych lub liczby odmian
roślin sadowniczych uzyskanych i utrzymywanych w stanie
wolnym od chorób wirusowych
Dotację proszę przekazać dla: ................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)
na rachunek nr: ...................... w banku: ..............

Załączniki:
Świadectwo kwalifikacji właściwego terytorialnie
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub
oświadczenie wnioskodawcy o liczbie wolnych i uwalnianych
odmian

........................            ..........................
  (pieczęć i podpis                     (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                      wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

______
*) Niepotrzebne skreślić.

                                                    wzór nr 4

..............................
   (pieczęć wnioskodawcy
   albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                        Załącznik do wniosku z dnia .........

                        ROZLICZENIE DOTACJI

zadania ......................................................
..............................................................
zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi nr ....... z dnia ........... wydanej na podstawie
§ ... ust. .... pkt ...... oraz lp. ..... załącznika nr ... do
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja
2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych
podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr
98, poz. 683).
 
Lp.
Wyszczególnienie*)
(nazwa dowodu księgowego według rodzaju kosztów)
Nr ewidencyjny dowodu w księgach rachunkowych
Kwota dowodu księgowego
/w zł/
Udział Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
/w zł/
12345
 
 
 
 
    
  RAZEM:  
 
*) W wyszczególnieniu nie ujmuje się zbiorczych dokumentów,
  lecz poszczególne dowody księgowe dotyczące poniesionych
  kosztów w danym okresie.

.......................                 ......................
  (pieczęć i podpis                       (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                       wnioskodawcy)

Sporządzono dnia ...........

                                                    wzór nr 5

............................
  (pieczęć wnioskodawcy)

                     Załącznik do wniosku z dnia ............

           ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW HODOWCÓW
     o udzielenie dotacji zaakceptowanych przez Dyrektora
        Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
            za okres od ...... do ..... w ..... r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) przedstawiam zbiorcze zestawienie
wniosków hodowców o udzielenie dotacji za zrealizowane
zadania:
 
 
 
Lp.
Hodowca (nazwa/imię i nazwisko, siedziba/miejsce zamieszkania i adres)
 
 
Data wniosku
 
 
Tytuł dotacji
 
§ ... ust. ... pkt ... oraz lp. ... zał. ...
 
 
Liczba sztuk
 
 
Stawka dotacji w zł
 
Łączna kwota dotacji w zł
12345678
 
 
 
       
 RAZEM:      
 
Sporządzono dnia ...............

.......................                  .....................
 (pieczęć i podpis                        (pieczęć i podpis
głównego księgowego)                         wnioskodawcy)

                                                    wzór nr 6

                                   .........., dnia .........
.............................
   (pieczęć wnioskodawcy
    albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                                      Minister Rolnictwa
                                      i Rozwoju Wsi
                                      ul. Wspólna 30
                                      00-930 Warszawa

                            WNIOSEK

        o udzielenie i wypłatę dotacji za owce/kozy*

Tytuł dotacji: ...............................................
Na podstawie § ... ust. ... pkt ..... oraz lp. .... załącznika
nr ... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r.w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683), proszę o wypłatę dotacji:
 
Liczba sztukStawka dotacji w złNależna kwota dotacji w zł
 
 
 
 
  
 
Słownie złotych: .............................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ..... w banku ........
lub przesyłać przekazem pocztowym na adres*): ................

                            .................................
                             (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

potwierdzenie pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym przez
jednostkę upoważnioną do prowadzenia ksiąg

Otrzymuje:

Polski Związek Owczarski.

______
*) Niepotrzebne skreślić.

                                                    wzór nr 7

                        załącznik do wniosku z dnia .........

............................
  (pieczęć wnioskodawcy)

      ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW HODOWCÓW OWIEC I KÓZ
                   o udzielenie dotacji

  sprawdzonych i potwierdzonych pod względem merytorycznym,
   formalnym i rachunkowym przez Polski Związek Owczarski
            za okres od ..... do ..... w ..... r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) przedstawiam zbiorcze zestawienie
wniosków hodowców owiec i kóz o udzielenie dotacji za
zrealizowane zadania:
 
 
Lp.
 
Podmiot
Data sporządzenia wniosku
Tytuł zadania:
.............................................
(§ ... ust. ... pkt ... oraz lp. ... zał. ...)
   stawka dotacji w złliczba sztuknależna kwota w zł
123456
 
 
 
 
     
  RAZEM:   
 
Sporządzono dnia ....................

.......................                  .....................
  (pieczęć i podpis                       (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                        wnioskodawcy)

                                                    wzór nr 8

                                   ........, dnia ...........

..............................
   (pieczęć wnioskodawcy
   albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                                          Minister Rolnictwa
                                          i Rozwoju Wsi
                                          ul. Wspólna 30
                                          00-930 Warszawa

                          WNIOSEK
               o udzielenie i wypłatę dotacji

Na podstawie § .... ust. ..... pkt ............ rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz.
683) uprzejmie proszę o wypłacenie dotacji za zadanie(a)
zrealizowane w okresie od ...... do ...... w ........ r. przez
..............................................................
           (nazwa podmiotu realizującego zadanie)
w kwocie ......... zł (słownie złotych: .....................)
według rozliczenia zgodnego z załącznikiem(ami) do niniejszego
wniosku.
Dotację proszę przekazać dla: ................................
                                   (nazwa wnioskodawcy)
na rachunek nr: ................... w banku: .................
Załącznik(i): .......

........................               ......................
  (pieczęć i podpis                      (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                      wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,*)
2) Departament Rybołówstwa.*)

______
*) Niepotrzebne skreślić.

                                                    wzór nr 9

                                 ........., dnia ............

.............................
  (pieczęć wnioskodawcy
  albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                             ul. Wspólna 30
                             00-930 Warszawa

                         WNIOSEK

    o udzielenie i wypłatę dotacji za ogiera w stadzie
  utrzymującym co najmniej 50 ogierów, używanego do rozrodu
         i wpisanego do części głównej księgi

Na podstawie § ... ust. ... pkt .... oraz lp. ..... załącznika
nr ... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) proszę o wypłatę dotacji:
 
 
 
Lp.
 
 
Tytuł dotacji
 
Planowane*) stany zwierząt na pierwszy dzień miesiąca i na 30 listopada .... r.
 
Suma stanów (szt.)
Planowany*) średnioroczny stan zwierząt
 
Stawka w zł
Należna kwota rocznej
w zł
  1.I1.II1.III1.IV1.V1.VI1.VII1.VIII1.IX1.X1.XI30.XI    
 
Ogiery rasy:
1) pełnej krwi
  angielskiej,
  czystej krwi
  arabskiej,
  wielkopolskiej,
  śląskiej,
  małopolskiej,
  polski koń
  szlachetny
  półkrwi,
2) polski koń
  zimnokrwisty,
  konik polski,
  huculskiej
                
 
*) W przypadku IV kwartału - skreślić "planowany".

Dotacje otrzymane za ...... kwartał ......... zł
(słownie złotych: ......................................)
Należna dotacja za ........ kwartał ......... zł
(słownie złotych: ......................................)
Dotację proszę przekazać na rachunek nr .... w banku ....

Potwierdzenie wniosku pod względem merytorycznym, formalnym i
rachunkowym przez jednostkę upoważnioną do
prowadzenia ksiąg                ...........   ............
                                 (pieczęć i    (pieczęć i
                                   podpis        podpis
                                 głównego     wnioskodawcy)
                                księgowego)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

                                                   wzór nr 10

                                     ........., dnia ........

.............................
  (pieczęć wnioskodawcy
  albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)

                 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
                 ul. Sokołowska 3
                 01-142 Warszawa

                             WNIOSEK

  o udzielenie i wypłatę dotacji za konia hodowli krajowej,
 który uzyskał wyniki w próbach użytkowości koni rasy: pełnej
 krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń
 szlachetny półkrwi i śląskiej lub championatach koni rasy
                 czystej krwi arabskiej

Na podstawie § ... ust. .... pkt ... oraz lp. ..... załącznika
nr ... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) proszę o wypłatę dotacji:
 
Lp.Nazwa koniaWiek koniaDyscyplina (klasa)LokataHodowca/właściciel*)Stawka dotacji w złNależna kwota dotacji w zł
 
 
 
       
      RAZEM: 
 
Słownie złotych: .............................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ...... w banku .......
lub przesłać przekazem pocztowym na adres:**) ................

*) Właściwe wpisać (hodowca i właściciel albo właściciel albo
   hodowca).
**) Niepotrzebne skreślić.

                            .................................
                             (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

.........................................
potwierdzenie pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym przez jednostkę
upoważnioną do prowadzenia ksiąg

Otrzymuje:

Podmiot prowadzący księgę.

                                                   wzór nr 11

                                   ..........., dnia ........

...............................
   (pieczęć wnioskodawcy
   albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres*))

                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                             ul. Wspólna 30
                             00-930 Warszawa

                          WNIOSEK
 o udzielenie i wypłatę dotacji za buhaja rasy mlecznej lub
 jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej ocenionego na
 podstawie użytkowości potomstwa w zakresie cech mlecznych i
                    cech typu i budowy

Na podstawie § ... ust. ... pkt .... oraz lp. ..... załącznika
nr ...... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) proszę o wypłatę dotacji:
 
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa buhaja
 
 
Numer rejestracyjny
 
 
 
Rasa
 
 
Indeks wartości hodowlanej
Informacja o buhaju dopuszczonym do użycia w sztucznym unasiennianiu decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr ...... z dnia ......**)
 
 
Stawka dotacji
w zł
 
 
Należna kwota dotacji w zł
     buhaj żyjącylub zapas nasienia***)  
123456789
1        
2        
3        
       RAZEM: 
 
Słownie złotych: ..........................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ..... w banku .....
 *) Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów posiadających
    zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
    pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania
    i dostarczania nasienia buhajów.
**) W przypadku buhaja żyjącego w dniu wydania decyzji i
    będącego własnością podmiotu wnioskującego o wypłatę
    dotacji w kolumnie 6 należy napisać wyraz "żyje", a w
    przypadku gdy buhaj "nie żyje", w kolumnie 7 należy podać
    ilość porcji nasienia w dniu złożenia wniosku o
    dopuszczenie buhaja do użycia w inseminacji bydła.
***) W przypadku buhajów, które są po raz drugi w danym roku
    dopuszczone do użycia w sztucznym unasiennianiu, w
    nawiasie należy napisać cyfrę 2.

                 .....................   ....................
                   (pieczęć i podpis      (pieczęć i podpis
                  głównego księgowego)      wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

                                                   wzór nr 12

                                  ........., dnia ...........
.................................
   (pieczęć wnioskodawcy
    albo imię i nazwisko,
 miejsce zamieszkania i adres*))

                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                             ul. Wspólna 30
                             00-930 Warszawa

                        WNIOSEK
o udzielenie i wypłatę dotacji za buhaja rasy mlecznej
lub mięsnej**) wytestowanego w danym roku kalendarzowym

Na podstawie § .... ust. .... pkt ... oraz lp. .... załącznika
nr .... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) proszę o wypłatę dotacji:
 
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa buhaja
 
 
Numer buhaja
 
 
Rasa
 
Zaświadczenie o zakończeniu kwarantanny lub protokół z selekcji buhajów
 
 
Data zakończenia testowania
Okres testowania w dniach***)Liczba krów i jałowic unasiennionych w okresie testowania
 
 
Stawka dotacji w zł
    numerdata wystawieniadata zakończenia kwarantanny    
1234567891011
1          
2          
3          
         RAZEM: 
 
Słownie złotych: .............................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ...... w banku .......
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń o
      zakończeniu kwarantanny wystawione przez lekarza
      weterynarii lub kopię protokołu z selekcji buhajów
      wymienionych we wniosku.
 *) Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów posiadających
    zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
    pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i
    dostarczania nasienia buhajów.
**) Niepotrzebne skreślić.
***) Należy podać liczbę dni od dnia zakończenia kwarantanny
    lub dnia przeprowadzenia selekcji buhajów do dnia
    zakończenia testowania.

.......................             ......................
  (pieczęć i podpis                  (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                   wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

                                                   wzór nr 13

                                      ........, dnia ........
...............................
  (pieczęć wnioskodawcy
  albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres*))

                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                             ul. Wspólna 30
                             00-930 Warszawa

                           WNIOSEK
   o udzielenie i wypłatę dotacji za buhaja rasy polskiej
 czerwonej wykorzystywanego w realizacji krajowego programu
                          hodowlanego

Na podstawie § ... ust. .... pkt ... oraz lp. ..... załącznika
nr ...... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683) proszę o wypłatę dotacji:
 
Lp.Nazwa buhajaNumer rejestracyjnyRasaInformacja o ilości wyprodukowanego nasienia**)Stawka dotacji w zł
123456
 
 
 
     
    RAZEM: 
 
Słownie złotych: .............................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ..... w banku ........
*) Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów posiadających
   zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
   pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i
   dostarczania nasienia buhajów.
**) W kolumnie 5 należy podać ilość nasienia wyprodukowanego
   od buhaja do dnia złożenia wniosku.
Potwierdzenie pod względem merytorycznym przez podmiot
prowadzący księgę dla bydła rasy polskiej czerwonej

.........................               ......................
  (pieczęć i podpis                      (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                        wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

                                                   wzór nr 14

...............................         ......................
 (pieczęć wnioskodawcy albo             (miejscowość i data)
 imię i nazwisko lub nazwa
         podmiotu)
..............................
          (adres)
..............................
  (nr ewidencyjny wniosku
wypełnia Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa)   Główny Inspektor
                                Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                                ul. Wspólna 30
                                00-930 Warszawa

                           WNIOSEK
  o udzielenie i wypłatę dotacji na dofinansowanie kosztów
  zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka/śluzaka*)

Na podstawie § .... ust. .... pkt .... rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz.
683), zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłatę dotacji wg
poniższego wyliczenia:
 
 
Lp.
 
Przedmiot dotacji
 
Jednostka
 
Ilość
Stawka dotacji (zł)Należna kwota dotacji (zł)
123456
1przetwarzanie porażonych i prawdopodobnie porażonych ziemniaków, dokonane przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub przetwarzanie ziemniaków podejrzanych o porażenie na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej, dokonane przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, jeżeli przetwarzania dokonano po wyrażeniu zgody i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwakg 3/100 kg 
2odkażanie powierzchni w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwam2 0,50/m2 
3pokrycie szkody poniesionej w wyniku zdyskwalifikowania, z powodu wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, sadzeniaków ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach: przedbazowy (PBIII, PBII), bazowy (BI, BII), kwalifikowany (CA, CB), jeżeli sadzeniaki te znalazły się w strefie zagrożenia określonej, w związku z wykryciem bakterii, w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:    
 - przedbazowy (PBIII, PBII)*ha 2.000/ha 
 - bazowy (BI, BII)*ha 1.500/ha 
 - kwalifikowany (CA, CB)* ha 1.000/ha 
4zakup kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, jeżeli zostały wysadzone w strefie zagrożenia określonej w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakteriikg 24/100 kg 
 OgółemXXX 
 
słownie (zł): ................................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr ......................
w banku ......................................................
Oświadczam, że kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości zostanie
zwrócona zgodnie z § ... ust. ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na
rzecz rolnictwa.

                           ..................................
                            (pieczęć i podpis wnioskodawcy)
______________________________________________________________

Wniosek w związku:
a) z decyzją(ami) administracyjną(ymi) nr ..... z dnia ......,
  wydaną(ymi) przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i
  Nasiennictwa w .....................**
b) z wynikiem(ami) analizy(z) laboratoryjnej(ych) nr ...... z
  dnia ....., wydanym(ymi) przez laboratorium ..... w .....**

Zaakceptowano/nie zaakceptowano* wniosek - po sprawdzeniu pod
względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

.......................       ................................
(miejscowość i data)          (pieczęć i podpis Wojewódzkiego
                                Inspektora Ochrony Roślin i
                                       Nasiennictwa)

______
*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wypełnić, jeśli ma zastosowanie.

                                                   wzór nr 15

..........................           .........................
(pieczęć wnioskodawcy albo             (miejscowość i data)
imię i nazwisko, miejsce
 zamieszkania i adres)

                                     Główny Inspektor Ochrony
                                     Roślin i Nasiennictwa
                                     ul. Wspólna 30
                                     00-930 Warszawa

                          WNIOSEK

  o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony roślin w .... r.

Wnioskodawca: ................................................
           (nazwa wnioskodawcy/siedziba albo imię i nazwisko,
                    miejsce zamieszkania i adres)
..............................................................
..............................................................
..............................................................
                (nazwa banku i numer konta)
zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji za realizację
zadania: .....................................................
..............................................................
..............................................................
w terminie od ....... do ....... na podstawie § .... ust. ....
pkt .......... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz. 683)
w wysokości ..................................................
(słownie złotych: ...........................................)

Sporządzono dnia ...........

.......................                  .....................
  (pieczęć i podpis                       (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)                        wnioskodawcy)

                                                   wzór nr 16

............................          ........................
  (pieczęć wnioskodawcy                (miejscowość i data)
  albo imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres)
                               ..............................
                               ..............................
                               (właściwy organ administracji
                                    przyznający dotację*))
.................................
   numer ewidencyjny wniosku
(wypełnia Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

                          WNIOSEK

   o udzielenie i wypłatę dotacji na obniżenie ceny badań
                       opryskiwaczy

Na podstawie § ...... ust. ..... rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz.
683) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na obniżenie
ceny badań opryskiwaczy za okres od ....... do ....... r.
 
 
Lp.
 
Rodzaj sprzętu
 
Stawka dotacji
Ilość przebadanych opryskiwaczy (szt.)
 
Kwota dotacji
1Opryskiwacz ciągnikowy polowy o długości belki do 12 m   
2Opryskiwacz ciągnikowy polowy o długości belki powyżej 12 m   
3Opryskiwacz ciągnikowy sadowniczy   
4Opryskiwacz samobieżny polowy lub sadowniczy   
  Razem:  
 
Słownie złotych: ..........................................
Dotację proszę przekazać na rachunek nr .... w banku: .....
                             ................................
                              (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w ...........
___________________________________________________________

Potwierdzenie zgodności danych zawartych w powyższym wniosku
pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

....................         .................................
(miejscowość i data)           (pieczęć i podpis Wojewódzkiego
                                Inspektora Ochrony Roślin i
                                     Nasiennictwa)

______
*) Minister właściwy do spraw rolnictwa lub Główny Inspektor
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

                                                   wzór nr 17

                                    ........................
                                      (miejscowość i data)
.............................
  (pieczęć Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin
      i Nasiennictwa)
                                Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                                Główny Inspektor Ochrony
                                Roślin i Nasiennictwa
                                ul. Wspólna 30
                                00-930 Warszawa

              ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

  o udzielenie i wypłatę dotacji na obniżenie ceny
                  badania opryskiwaczy
  sprawdzonych i potwierdzonych pod względem merytorycznym,
    formalnym i rachunkowym za okres od ...... do ......

Na podstawie § ... ust. .... rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na
rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 683) przedstawiam zbiorcze
zestawienie wniosków o wypłatę dotacji:
 
 
Lp.
 
Podmiot
§ klasyfikacji budżetowejData sporządzenia wnioskuNumer wnioskuKwota udzielonej dotacji w zł
123456
      
      
      
   RAZEM:  
 
Załączniki:
- wnioski od nr ..... do .......

Sporządzono dnia ..........

.......................         ..............................
 (pieczęć i podpis                    (pieczęć i podpis
 głównego księgowego)              Wojewódzkiego Inspektora
                               Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

                                                   wzór nr 18

                             Wniosek
      o udzielenie i wypłacenie dotacji na dofinansowanie
  kosztów kontroli gospodarstwa ekologicznego w roku ......

wzór: 1, 2

                                                   wzór nr 19

                                ..........., dnia ...........
..............................
(pieczęć wnioskodawcy i adres)

                                           Minister Rolnictwa
                                           i Rozwoju Wsi
                                           ul. Wspólna 30
                                           00-930 Warszawa

                          WNIOSEK

              o dofinansowanie kosztów zadań
        w zakresie rolnictwa ekologicznego w ......... r.

Na podstawie § .... ust. ..... oraz załącznika nr 12 część ...
lp. .... lit. ..... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na
rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 683) zwracam się z prośbą
o udzielenie i wypłacenie dotacji na zadanie:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
w wysokości .............. (słownie zł: .....................)
Dotację proszę przekazać dla .................................
na rachunek nr: ............... w banku .................... .

......................         ...............................
  (główny księgowy)           (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) Dorobek naukowy jednostki badawczej z zakresu rolnictwa
ekologicznego (tylko w zakresie dotacji na prowadzenie badań);
2) Opis zadania;
3) Harmonogram działań;
4) Kalkulacja kosztów.

Otrzymują:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU HODOWLI ZWIERZĄT
 
Lp.ZadanieStawka dotacji w złotych
123
1
1) nabycie ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu
  kopulacyjnego lub stada ogierów, z przeznaczeniem do
  używania w rozrodzie, wpisanego do części głównej księgi
  koni rasy:
 
 
  a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuc
     szetlandzki
2.500
    b) śląskiej3.500
 
2) ogiera urodzonego w kraju rasy: małopolskiej,
  wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej
  krwi angielskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli koni
  półkrwi, który ukończył studniowy trening z wynikiem:
 
    a) minimum 80 punktów indeksowych2.200
 
  b) od 110 punktów indeksowych
  i został wpisany do części głównej księgi
2.700
2Za krowę pierwiastkę rasy mlecznej: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy300
3Za krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg zwierząt hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, która odchowała cielę co najmniej przez 3 miesiące300
4Za każde cielę urodzone z zarodka pozyskanego w 2003, 2004, 2005 lub 2006 r. odpowiadającego wymaganiom określonym przez podmiot prowadzący księgi1.500
5Za lochę czystorasową wpisaną do księgi rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej500
6Za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego: 
 1) w stadach produkujących knury i loszki350
 2) w stadach produkujących wyłącznie loszki150
7Za knura rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire i pietrain, wpisanego do księgi, wolnego od genu wrażliwości na stres550
8Za każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała nie mniej niż 18 punktów za ocenę fenotypu23
9Za każdą samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała nie mniej niż 95 punktów za ocenę fenotypu16
10Za samce lisów, tchórzy, jenotów i norek, przeznaczone na remont stada, które uzyskały nie mniej niż 19 punktów za ocenę fentypu; dotacja przysługuje w proporcji 1 samiec na 4 samice i przy remoncie stada do 30 %46
11Za matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany:  
 
1) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie
  liczącej 8-12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny
  wartości użytkowej i hodowlanej
10
 
2) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości
  użytkowej i hodowlanej, pochodzącą z linii hodowlanej
  pszczół, dla której prowadzona jest księga lub rejestr,
  oraz pochodzącą z państw członkowskich Unii Europejskiej
  lub państw trzecich
90
12Za terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej każdej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę20
13Za każdą sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga, wyprodukowaną w pasiece, w której jest realizowany krajowy program hodowlany i w której są utrzymywane matki pszczele wpisane do ksiąg15
14Za owcę matkę ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym92
15Za owcę matkę ras i linii hodowlanych matecznych lub rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie zarodowym70
16Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym36
17Za owcę matkę o udokumentowanym pochodzeniu utrzymywaną w pozostałych stadach pozostających pod nadzorem zootechnicznym podmiotu upoważnionego do prowadzenia ksiąg owiec23
18Za rejestrację pochodzenia zwierząt w pozostałych stadach oraz nadzór zootechniczny w tych stadach przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg owiec2,60
19Za kozę matkę objętą oceną wartości użytkowej wpisaną do księgi22
20Za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego20
21Za 10 sztuk selekta pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego8
22Za 10 sztuk narybku troci jeziorowej, z wyłączeniem narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm7
23Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta karpia czystych linii stanowiących rezerwę genetyczną20
24Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła4
25Za ogiera w stadzie, w którym jest utrzymywanych co najmniej 50 ogierów, który jest używany do rozrodu i wpisany do części głównej księgi koni rasy: 
 
1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej,
  małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny
  półkrwi i śląskiej
5.100
 2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej4.100
26Za konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi ocenionego metodą "BLUP - model zwierzęcia"100
 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W PRÓBACH UŻYTKOWOŚCI KONI 4-6-LETNICH ROZGRYWANYCH PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI
 
KonieDyscyplinaStawka dotacji w złotych za lokatę
  IIIIII
 ujeżdżenie2.7502.2501.750
 skoki przez przeszkody2.7502.2501.750
4-letniewszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)2.7502.2501.750
 powożenie zaprzęgami jednokonnymi2.750--
 ujeżdżenie3.7502.7502.250
 skoki przez przeszkody3.7502.7502.250
5-letniewszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)3.7502.7502.250
 powożenie zaprzęgami jednokonnymi3.750--
 ujeżdżenie5.5003.2502.750
 skoki przez przeszkody5.5003.2502.750
6-letniewszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)5.5003.2502.750
 powożenie zaprzęgami jednokonnymi5.500--
 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ NA KRAJOWYM POKAZIE HODOWLANYM - CHAMPIONACIE POLSKI AFILIOWANYM PRZEZ EUROPEJSKĄ ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO (ECAHO)
 
Klasa*Stawka dotacji w złotych za lokatę*ChampiomVicechampion
 IIIIIIIVV  
Klacze roczne1.0008006004002001.8001.000
Klacze dwuletnie1.000800600400200  
Ogiery roczne1.0008006004002002.0001.200
Ogiery dwuletnie1.000800600400200  
Klacze 4-6-letnie1.2001.000800500300  
Klacze 7-10-letnie1.2001.0008005003003.5002.000
Klacze 11-letnie i starsze1.2001.000800500300  
Ogiery 4-8-letnie1.5001.1007004002004.5003.000
Ogiery 9-letnie i starsze1.5001.100700400200  
 
*    Stawka dotacji za lokatę może ulec podziałowi proporcjonalnie do liczby serii w klasie, w przypadku podziału klasy na serie zgodnie z Regulaminem Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO).

ZAŁĄCZNIK Nr 6 

STAWKI DOTACJI DO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RYB I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ DROBIU W STADACH ZARODOWYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO
 
 
Lp.
 
Stada
Stawka dotacji w złotych za sztukę
123
 
1
Populacje objęte ochroną zasobów genetycznych
Świnie
 
500
2Lisy pospolite pastelowe i lisy pospolite białoszyjne120
3Tchórze50
4Króliki popielniańskie białe50
5Szynszyle beżowe50
6Kury29
7Gęsi162
8Kaczki140
9Rodziny pszczele rasy środkowoeuropejskiej80
10Karpie45
11Pstrągi45
 
12
Stada zarodowe drobiu
Kury nieśne
 
11
13Gęsi45
14Kaczki42
 
15
Stada stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu
Gęsi
 
110
16Kaczki95
 
17
Utrzymanie rodzin pszczelich
Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich
 
80
18Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich40
 
19
Stada zachowawcze pszczół
Zadania w stadach zachowawczych wiodących określone w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:
1) linii M Augustowska
 
 
 
 
do 90.000
 2) linii M Astado 33.000
 3) linii M Kampinoskado 90.000
 4) linii M Północnado 21.000
 
 
20
Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych
Nasienie buhajów
 
 
15*
21Nasienie ryb3*
 
*   Za jedną porcję.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RYB I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ DROBIU W STADACH ZARODOWYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO
 
Lp.StadaLiczba
123
1
Populacje objęte ochroną zasobów genetycznych:
Świń:
 
 1) rasy złotnickiej pstrej250 loch i knurów*
 2) rasy złotnickiej białej320 loch i knurów*
 3) rasy puławskiej600 loch i knurów*
2Lisów pospolitych: 
 1) pastelowych48 samic
 2) białoszyjnych72 samice
3Tchórzy138 samic
4Królików popielniańskich białych78 samic
5Szynszyli beżowych100 samic
6Kur: 
 1) polbar (Pb)550 kur
 2) zielononóżka (Zk)550 kur
 3) leghorn (G-99)550 kur
 4) leghorn (H-22)550 kur
 5) rhode island red (R-11)550 kur
 6) sussex (S-66)550 kur
 7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)550 kur
 8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)550 kur
 9) K-22, A-331.100 kur
7Gęsi: 
 1) gęsi biłgorajskiej (Bi)250 gęsi
 2) gęsi zatorskiej (ZD-1)300 gęsi
 3) Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Po, Sł, SD-011.940 gęsi
8Kaczek: 
 1) LsA, P-8, P-9, P-33, K-2, KhO-1840 kaczek
 2) P-11, P-22600 kaczek
9Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej: 
 1) linii M Augustowska125 rodzin
 2) linii M Północna115 rodzin
 3) linii M Asta180 rodzin
 4) linii M Kampinoska168 rodzin
10Karpi: 
 1) linii gołyskiej100 tarlaków lub selektów
 2) linii knyszyńskiej100 tarlaków lub selektów
 3) linii ukraińskiej100 tarlaków lub selektów
 4) linii litewskiej100 tarlaków lub selektów
 5) linii Zatorskiej100 tarlaków lub selektów
 6) linii starzawskiej100 tarlaków lub selektów
11Pstrągów: 
 1) wiosennego tarła100 tarlaków lub selektów
 2) jesiennego tarła100 tarlaków lub selektów
12
Stada zarodowe drobiu:
Kur nieśnych:
 
 1) K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-11, P-1114.000 kur
 2) H-33, V-44, M-5510.000 kur
 3) R-55, S-11, S-55, N-88, P-5510.500 kur
13Gęsi (W-11, W-33)4.800 gęsi
14Kaczek (A-55)520 kaczek
15
Stada stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu:
Gęsi (Ku)
340 gęsi
16
Kaczek:
1) P-44, P-55
2) K-11
 
1.300 kaczek
270 kaczek
17
Utrzymywanie rodzin pszczelich
Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich
 
330 rodzin
18Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich330 rodzin
 Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych: 
19Nasienie buhajów3.600 porcji
20Nasienie ryb25.000 porcji
 
*   Liczba świń rasy złotnickiej pstrej i białej oraz puławskiej dotyczy łącznie loch i knurów.

ZAŁĄCZNIK Nr 8 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
 
Lp.ZadanieStawka dotacji w złotych
123
1Organizacja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawiedo 500.000
2Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawiedo 200.000
3Organizowanie regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystaw zwierząt hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tych wystawachdo 25.000
4Organizowanie pokazów hodowlanych zwierząt futerkowych, pszczół oraz stoisk informacyjnych w zakresie hodowli pszczółdo 18.000
5Organizowanie przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, Mistrzostw Polski Młodych Koni jako próby użytkowości dla 4-6-letnich koni hodowli krajowej rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej, w następujących dyscyplinach: 
    1) ujeżdżeniedo 10.000
    2) skoki przez przeszkodydo 14.000
    3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 19.000
    4) powożenie zaprzęgami jednokonnymido 14.000
6Wydawnictwa specjalistycznedo 110.000
7Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z oceną wartości użytkowej bydła ras mlecznych, prowadzeniem ksiąg oraz oceną wartości użytkowej i hodowlanej stad zwierząt futerkowych i pszczół, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, rozliczanie realizacji zadań oraz wykonywania funkcji jednostki kontrolnejdo 6.000.000
8Przetwarzanie i publikowanie danych z oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznychdo 4.200.000
9Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ksiąg i rejestrów oraz oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych, przetwarzanie i publikowanie danych z tego zakresu oraz obsługa krajowej bazy danych dotyczącej bydła mięsnegodo 270.000
10Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ksiąg oraz oceny wartości użytkowej owiec i kóz, przetwarzanie i publikowanie danych z tego zakresu oraz obsługa krajowej bazy danych dotyczącej owiecdo 210.000
11Prowadzenie w systemie informatycznym ksiąg koni hodowlanych oraz krajowej bazy danych koni rasy: pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlechetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski, huculskiej, kuc szetlandzki, kłusak oraz rejestru kuców i koni małychdo 1.120.000
12Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ksiąg świń ras: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, belgijska zwisłoucha, pietrain, puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra i oceny wartości użytkowej świń tych ras, przetwarzanie i publikowanie danych z tego zakresu oraz obsługa krajowej bazy danych dotyczącej świńdo 1.275.000
 

ZAŁĄCZNIK Nr 9 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, PROWADZENIA KSIĄG I REJESTRÓW ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW OCENY I SELEKCJI ROZPŁODNIKÓW
 
Lp.ZadanieStawka dotacji w złotych
123
AOCENA I HODOWLA ZWIERZĄT 
IOcena krowy: 
 
1. Ocena krowy rasy mlecznej w gospodarstwie posiadającym co
  najmniej 10 sztuk krów
1,90
 
2. Ocena krowy rasy polskiej czerwonej, simentalskiej i
  białogrzbietej w gospodarstwie posiadającym łącznie od 4
  do 9 krów tych ras
8,40
 3. Ocena krowy w stadach bydła ras mięsnych1,90
 
4. Ocena typu i budowy krowy pierwiastki rasy mlecznej
  pochodzącej po buhaju testowanym lub krowy pierwiastki
  rasy mlecznej o udokumentowanym pochodzeniu
26,00
IIOcena owcy maciorki stada podstawowego: 
 1. W gospodarstwie posiadającym do 100 sztuk1,80
 2. W gospodarstwie posiadającym powyżej 100 sztuk0,80
IIIOcena kozy: 
 1. Metodą A44,00
 2. Metodą AT3,00
IV
Ocena samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych:
1. W stadzie lisów, jenotów, norek, tchórzy, szynszyli i
  nutrii liczącym:
 
    1) do 100 sztuk samic1,30
    2) powyżej 100 sztuk samic1,10
 2. W stadzie królików1,60
V
Ocena pszczół:
1. Ocena terenowa grupy testowej w pasiece
 
130,00
 2. Ocena stacjonarna w pasiece posiadającej: 
    1) do 30 rodzin pszczelich w ocenie200,00
    2) od 31 do 60 rodzin pszczelich w ocenie350,00
    3) powyżej 60 rodzin pszczelich w ocenie700,00
VI
Ocena drobiu:
1. Ocena stada hodowlanego
 
360,00
 2. Ocena terenowa: 
    1) okres odchowu145,00
    2) okres produkcji250,00
VIIOcena koni rasy: pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski, huculskiej, kuc szetlandzki, kłusak: 
 
1. Klaczy wpisanej do księgi koni hodowlanych, podlegającej
  weryfikacji wartości użytkowej lub hodowlanej
47,00
 
2. Klaczy podlegającej ocenie wartości użytkowej w celu
  wpisania jej do księgi koni hodowlanych
86,00
 
3. Ogiera wpisanego do księgi koni hodowlanych,
  podlegającego przeglądowi i selekcji hodowlanej
52,00
 
4. Ogiera młodego podlegającego kwalifikacji i wpisowi do
  księgi koni hodowlanych
103,00
 5. Ogiera i klaczy poddanych próbie użytkowości103,00
VIIIHodowla zwierząt: 
 
1. Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych i mięsnych lub
  rejestrów bydła ras mięsnych
0,65
 
2. Prowadzenie ksiąg świń rasy: wielka biała polska, polska
  biała zwisłoucha, duroc, hampshire, belgijska zwisłoucha,
  pietrain, puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra
4,00
 3. Prowadzenie ksiąg drobiu8,00
IXTesty krwi wykonywane w celu sprawdzenia pochodzenia: 
 
1) krów pierwiastek i jałowic cielnych wykorzystywanych do
  oceny buhajów na podstawie ich potomstwa
45,00
 
2) potomstwa krów i buhajów z populacji objętej ochroną
  zasobów genetycznych
45,00
XWykonanie laboratoryjnej analizy fizykochemicznej próbki mleka na potrzeby oceny wartości użytkowej2,00
BUNASIENNIANIE ZWIERZĄT 
IBydło ras mlecznych: 
 
1. Buhaj lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej
  oszacowanej przez Instytut Zootechniki w Krakowie w
  zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy z
  powtarzalnością oceny co najmniej 70 %, uszeregowany
  według wartości indeksu wyliczonego według wzoru:
  I (indeks) = 2 x wartość hodowlana dla kg białka + 1 x
  wartość hodowlana dla kg tłuszczu
  i dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu decyzją
  ministra właściwego do spraw rolnictwa
25.000,00
 
2. Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym
  roku:
 
 
  1) rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, którego
     nasieniem unasienniono 400 sztuk krów i jałowic w
     okresie 210 dni, licząc od dnia zakończenia
     kwarantanny lub selekcji
10.000,00
 
  2) rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym
     kierunku użytkowania, którego nasieniem unasienniono
     150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni, licząc od
     dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji
10.000,00
 
3. Buhaj rasy polskiej czerwonej, którego wykorzystanie w
  realizacji krajowego programu hodowlanego zostało
  zaakceptowane przez podmiot prowadzący księgi dla rasy
  polskiej czerwonej
6.000,00
II
Bydło ras mięsnych
Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku i którego nasieniem unasienniono 120 sztuk krów i jałowic w okresie 120 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji
 
8.500,00
 

ZAŁĄCZNIK Nr 10 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN
 
Lp.ZadaniaJednostkaStawka dotacji w zł
1234
1Doskonalenie metod zwalczania agrofagów: ustalenie metodyk dotyczących oceny potrzeby wykonywania zabiegów ochrony roślin dla wybranych ważnych gospodarczo agrofagówagrofag960
2Zwalczanie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, w zakresie dofinansowania kosztów:  
 
1) przetwarzania porażonych i prawdopodobnie
  porażonych ziemniaków, dokonanego przez zakład
  przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie
  bakterii, w związku z decyzją wojewódzkiego
  inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie
  zwalczania bakterii lub przetwarzania ziemniaków
  podejrzanych o porażenie na podstawie pozytywnego
  wyniku testu immunofluorescencji pośredniej,
  dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób
  gwarantujący zniszczenie bakterii, jeżeli
  przetwarzania dokonano po wyrażeniu zgody i pod
  nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i
  nasiennictwa
100 kg3,00
 
2) odkażania powierzchni w związku z decyzją
  wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i
  nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub na
  podstawie pozytywnego wyniku testu
  immunofluorescencji pośredniej po wyrażeniu zgody
  przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i
  nasiennictwa
1 m20,50
 
3) pokrycia szkody poniesionej w wyniku
  zdyskwalifikowania, z powodu wystąpienia bakterii
  Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub
  bakterii Ralstonia solanacearum, sadzeniaków
  ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach:
  przedbazowy (PBIII, PBII), bazowy (BI, BII),
  kwalifikowany (CA, CB), jeżeli sadzeniaki te
  znalazły się w strefie zagrożenia określonej, w
  związku z wykryciem bakterii, w decyzji
  wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i
  nasiennictwa:
  
    a) przedbazowy (PBIII, PBII)1 ha2.000
    b) bazowy (BI, BII)1 ha1.500
    c) kwalifikowany (CA, CB)1 ha1.000
 
4) zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka,
  jeżeli zostały wysadzone w strefie zagrożenia
  określonej w decyzji wojewódzkiego inspektora
  ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania
  bakterii
100 kg24
3Zwalczanie Synchytrium endobioticum w zakresie dofinansowania kosztów zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka odmian odpornych na agresywne patotypy Synchytrium endobioticum100 kg30
4Urzędowe badania kontrolne jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym i stosowaniu:  
 
1) analiza parametrów fizykochemicznych form
  użytkowanych środków ochrony roślin
próbka175
 2) analiza zawartości substancji biologicznie czynnejpróbka343
 
3) ocena skuteczności biologicznej środków ochrony
  roślin metodą laboratoryjną
próbka231
 4) ocena fitotoksyczności środka ochrony roślinpróbka288
5Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:  
 
1) badanie pozostałości insektycydów
   chloroorganicznych
próbka145
 
2) badanie pozostałości insektycydów
   fosforoorganicznych
próbka100
  3) badanie pozostałości insektycydów pyretroidowychpróbka159
  4) badanie pozostałości insektycydów karbaminianowychpróbka146
  5) badanie pozostałości innych insektycydówpróbka145
  6) badanie pozostałości fungicydów karbaminianowychpróbka145
 
7) badanie pozostałości fungicydów
   dwutiokarbaminianowych
próbka50
  8) badanie pozostałości innych fungicydówpróbka178
  9) badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowychpróbka222
 10) badanie pozostałości innych herbicydówpróbka145
 

ZAŁĄCZNIK Nr 11 

STAWKI DOTACJI NA OBNIŻENIE CENY ZA BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH

  1)   60 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki do 12 m;
  2)   70 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki powyżej 12 m;
  3)   60 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego;
  4)   80 zł - dla opryskiwacza samobieżnego polowego lub sadowniczego.

ZAŁĄCZNIK Nr 12 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

I.   Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstwa ekologicznego
 
Lp.Powierzchnia gospodarstwaStawka dotacji w zł na gospodarstwo
123
1do 5 ha użytków rolnych450
2powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych500
3powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych550
4powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych600
5powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych650
6powyżej 100 ha użytków rolnych700
 
II.  Stawki dotacji na prowadzenie badań
 
Lp.ZadanieStawka dotacji w zł
123
1Prowadzenie badań w: 
 
a) warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami
  ekologicznymi
do 450.000
 b) sadownictwie metodami ekologicznymi do 450.000
 c) uprawach polowych metodami ekologicznymi do 450.000
 d) produkcji zwierzęce metodami ekologicznymi do 300.000
 
e) przetwórstwie produktów roślinnych,
  zwierzęcych metodami ekologicznymi
do 300.000
 f) ochronie zdrowia zwierzątdo 200.000
 g) zakresie marketingu i promocjido 200.000
 
III.  Stawki dotacji na koordynację doradztwa
 
Lp.ZadanieStawka dotacji w zł
123
1Koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, w tym prowadzenie ekologicznego gospodarstwa pokazowego, wydawanie materiałów szkoleniowych700.000

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt