Monitor Polski 2018 poz. 7 - Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych, podpisany w Warszawie dnia 12...

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 7

PROTOKÓŁ

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego

nieruchomości dyplomatycznych,

podpisany w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Węgier, zwane dalej „Stronami”,

kierując się potrzebą uregulowania, na zasadzie wzajemności, stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez Rzeczpospolitą Polską na Węgrzech dla celów dyplomatycznych oraz nieruchomości użytkowanych przez Węgry w Rzeczypospolitej Polskiej dla celów dyplomatycznych,

postanowiły zawrzeć następujące porozumienie:

Artykuł 1

Strona polska przeniesie na Państwo Węgierskie za symboliczną złotówkę prawo własności działki o powierzchni 1119 m2 położonej przy ul. Fryderyka Chopina 2 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście, działka ewidencyjna numer 40 z obrębu 5-05-07, nr księgi wieczystej WA4M/00038402/8 (dawny numer KW: 1713H) oraz prawo własności znajdującego się na tej działce budynku urzędowego użytkowanego jako siedziba Ambasady Węgier.

Artykuł 2

Strona polska przeniesie na Państwo Węgierskie za symboliczną złotówkę prawo własności działki o powierzchni 2250 m2 położonej przy ul. Szwoleżerów 10 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście, działka ewidencyjna numer 12 z obrębu 5-06-13, nr księgi wieczystej WA4M/00035959/6, na której znajduje się budynek stanowiący własność Państwa Węgierskiego.

Artykuł 3

Strona węgierska przeniesie na Państwo Polskie za symbolicznego forinta prawo własności działki o powierzchni 5503 m2 położonej w Budapeszcie, Dzielnica II, ograniczonej ulicami Pusztaszeri ut 82 i Tórókvesz ut 13-15, obręb ewidencyjny 15382/26, na której znajdują się budynki stanowiące własność Państwa Polskiego.

Artykuł 4

Strona węgierska przeniesie na Państwo Polskie za symbolicznego forinta prawo własności działki o powierzchni 1686 m2 położonej w Budapeszcie, Dzielnica XTV przy ul. Stefania (poprzednio Nepstadion) nr 65, obręb ewidencyjny 32613, na której znajduje się budynek stanowiący własność Państwa Polskiego.

Artykuł 5

Strona węgierska przeniesie na Państwo Polskie za symbolicznego forinta prawo własności działki niezabudowanej o powierzchni 2498 m2 położonej w Budapeszcie, Dzielnica XIV przy ul. Stefania (poprzednio Nćpstadion) nr 5-7, obręb ewidencyjny 32481/5.

Artykuł 6

Strona węgierska zrzeka się roszczenia do działki o powierzchni około 6400-6500 m2 w Warszawie, której wybór, zgodnie z życzeniem Strony węgierskiej, miał być dokonany w rejonie uzgodnionym między Stronami, przysługującej Stronie węgierskiej na mocy Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym przekazaniu w bezpłatne użytkowanie działek przeznaczonych pod obiekty ambasad i biur radców handlowych, zawartego dnia 14 grudnia 1977 roku i artykułu 1 ust. 1 pkt c) Porozumienia o zmianie wyżej wymienionego Porozumienia podpisanego w Budapeszcie w dniu 23 października 1986 roku.

Artykuł 7

Na podstawie swoich ustawodawstw wewnętrznych Strony przyznają sobie wzajemnie prawo swobodnego rozporządzania nieruchomościami wymienionymi w artykułach 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego Protokołu w obrocie na wolnym rynku, w tym zniesienie zakazu sprzedaży na cele inne niż dyplomatyczne.

Artykuł 8

1.    Na zasadzie wzajemności Strony podejmą niezbędne działania w celu sporządzenia w formie aktów notarialnych umów przeniesienia prawa własności nieruchomości wymienionych w niniejszym Protokole oraz realizacji tych umów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, a równocześnie Strony podejmą działania mające na celu dokonanie wpisów o przeniesieniu praw własności tych nieruchomości w księgach wieczystych i ewidencji nieruchomości.

Strony oświadczają, że podpisanie przed notariuszem umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę do wpisania wyżej wymienionych nieruchomości do ksiąg wieczystych i ewidencji nieruchomości nastąpi równolegle, w tym samym czasie

-    w Warszawie dla nieruchomości określonych w artykułach 1 i 2,

-    w Budapeszcie dla nieruchomości określonych w artykułach 3,4 i 5.

2.    Ze względu na istniejące różnice w obowiązujących krajowych ustawodawstwach Stron w zakresie mocy prawnej wpisu własności do ksiąg wieczystych i ewidencji nieruchomości, Strony złożą oświadczenia w umowach notarialnych wymienionych w ustępie 1, że dokonane na podstawie tych umów wpisy w księgach wieczystych i ewidencji nieruchomości dotyczące własności tych nieruchomości mają wieczystą moc prawną i nie mogą zostać jednostronnie zmienione lub wykreślone przez władze Państwa, na którego terytorium są one położone.

3.    Do podpisania cywilnoprawnych umów notarialnych wymienionych w ustępie 1 Strony wyznaczą odpowiednio upełnomocnionych przedstawicieli.

Artykuł 9

Strony zwalniają się wzajemnie z wykonania obowiązku uiszczenia podatków i opłat z tytułu nabycia prawa własności wymienionych nieruchomości i ich wpisu do ksiąg wieczystych i ewidencji nieruchomości, stosownie do artykułu 23 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku o stosunkach dyplomatycznych. Strony zwalniają się wzajemnie również z wykonania obowiązku uiszczenia przewidzianych przez własne ustawodawstwa wszystkich podatków i opłat wynikających z użytkowania nieruchomości.

Artykuł 10

Strony będą współpracować i wzajemnie pomagać sobie we wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją postanowień mniejszego Protokołu. Spory, jakie mogą powstać wokół interpretacji lub realizacji niniejszego Protokołu, będą wyjaśniane i rozwiązywane przez Strony na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 11

Z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu tracą moc Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym przekazaniu w bezpłatne użytkowanie działek przeznaczonych pod obiekty ambasad i biur radców handlowych, podpisane w Budapeszcie dnia 14 grudnia 1977 roku oraz Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o zmianie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym przekazaniu w bezpłatne użytkowanie działek przeznaczonych pod obiekty ambasad i biur radców handlowych, zawartego dnia 14 grudnia 1977 roku, które zostało podpisane w Budapeszcie dnia 23 października 1986 roku.

Artykuł 12

Niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie 30 dni po otrzymaniu ostatniej notyfikacji drogą dyplomatyczną informującej drugą Stronę o zakończeniu wewnętrznych procedur warunkujących jego wejście w życie.

Niniejszy Protokół został sporządzony    dnia

2017 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i węgierskim, przy

czym oba teksty posiadają jednakową moc obowiązującą.

Z upoważnienia Rządu Węgier


Z upoważnienia

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
JEGYZÓKÓNW

a Lengyel KOztśrsasśg Kormśnya es Magyarorszśg Kormśnya kozott a diplomściai ingatlanok jogi helyzetenek kolcsdnOs rendezćsćról

A Lengyel KOztśrsasśg Kormśnya es Magyarorszśg Kormśnya, a tovśbbiakban „Felek”,

annak sziiksćgessegćtól vezćrelve, hogy a Lengyel KOztśrsasśg śltal Magyarorszśgon, valamint Magyarorszśg śltal a Lengyel KOztśrsasśgban hasznślt, diplomściai celu ingatlanok jogi helyzetót kólcsónóssegi alapon rendezzćk,

az alśbbiakban śllapodnak meg:

1. cikk

A Lengyel Fel a Magyar Allamra śtruhśzza jelkćpes 1 zloty osszegćrt a Varsóban, a Belvśros keriiletben, a Fryderyk Chopin utca 2. szśm alatt fekvó, 5-05-07 helyrajzi szśmu, 40. szśm alatt nyilvśntartott, tulajdoni lap szśma: WA4M/00038402/8 (a tulajdoni lap korśbbi szśma 1713H) 1119 m2 alapterilletu telek tulajdonjogśt, valamint a rajta ślló magyar nagykOvetsćgi eptiletkćnt hasznślt hivatali epiilet tulajdonjogśt.

2.    cikk

A Lengyel Fel jelkćpes 1 zloty Osszegćrt śtruhśzza a Magyar Allamra a Varsóban, a Belvśros keriiletben, a Szwoleżerów utca 10. szśm alatti, 5-06-13 helyrajzi szśmu, 12. szśm alatt nyilvśntartott, tulajdoni lap szśma; WA4M/00035959/6,2250 m2 alapteruletu telek tulajdonjogśt, amelyen a Magyar Allam tulajdonśt kćpezO ćpiilet śll.

3.    cikk

A Magyar Fel jelkćpes 1 forint Osszegćrt śtruhśzza a Lengyel Allamra a Budapest II. kerulet Pusztaszeri ut 82. szśm ćs a Tórokvesz ut 13-15. szśm śltal hatśrolt, 15382/26 helyrajzi szśmu, 5503 m2 alapterilletu telek tulajdonjogśt, amelyen a Lengyel Allam tulajdonśt kepezó epiiletek śllnak.

4.    cikk

A Magyar Fćl jelkćpes 1 forint osszegćrt śtruhśzza a Lengyel Allamra a Budapest XTV. kerulet Stefśnia (voIt Nćpstadion) ut 65. szśm alatti, 32613 helyrajzi szśmu, 1686 malapteruletu telek tulajdonjogśt, amelyen a Lengyel Allam tulajdonśt kepezó epiilet śll.

5.    cikk

A Magyar Fćl jelkćpes 1 forint Osszegćrt śtruhśzza a Lengyel Allamra a Budapest XIV. kerulet Stefśnia (volt Nćpstadion) ut 5-7. szśm alatti, 32481/5 helyrajzi szśmu 2498 malapterilletu, beepitetlen telek tulajdonjogśt

6.    cikk

A Magyar Fćl lemond a Lengyel Nepkoztórsasag Kormanya es a Magyar Nepkoztórsasag Koratónya kózótt a Felek nagykóvetsegeinek, valamint kereskedelmi tanacsosi hivatalainak ćpitćsere kijelólt telkek kólcsonósen ingyenes hasznślatba adasararól szóló 1977. december 14-ćn alairt Megallapodas es annak módositósśról szóló, Budapesten, 1986. október 23-śn alairt Megallapodas 1. cikke 1. bekezdćsćnek c.) pontja alapjan a Magyar Fćlnek jaró kb. 6400-6500 m2 alapteruletu - a Magyar Fćl kćresenek megfelelóen a Felek megńllapodśsa alapjan kiyślasztandó teruleten talalható

-    varsói telek iranti igćnyeról.

7.    cikk

Belsó jogalkotósuk alapjan a Felek kólcsonósen biztositjak jeleń Jegyzókónyv az 1,2,3, 4 es 5. cikkeben foglalt ingatlanok szabad forgalomkepessćget, belećrtve a kizarólagosan diplomaciai celra torteno ertćkesitćs tilalmanak feloldasat is.

8.    cikk

1.    A Felek a kólcsonosseg elve alapjśn megteszik a szOkseges intćzkedeseket, hogy jeleń Jegyz6konyvben szereplo ingatlanok tulajdonjoganak atruhńzdsahoz szuksćges szerzódeseket kózjegyzói okiratba foglaljśk, es hatdlyos jogszabślyaiknak megfeleloen azokat vćgrehajtsak, egyidejuleg gondoskodnak az ingatlanok tulajdonjoga atruhazasanak ingatlan-nyilvantartasi es tulajdoni lapra torteno bejegyzesćról.

A felek kijelentik, hogy a fent emlitett ingatlanok ingatlan-nyilvantartasi es tulajdoni lapra tórtćno bejegyzesenek alapjaul szolgńló magśnjogi szerzódesek kozjegyzo elótti alairasara

-    az 1. ćs 2. cikkben foglalt ingatlanok esetćben Varsóban,

-    a 3,4. es 5. cikkben foglalt ingatlanok esetćben Budapesten parhuzamosan, azonos idóben keriil sor.

2.    A Felek, tekintettel a tulajdon tulajdoni lapra es az ingatlan-nyilvantartasba torteno

bejegyzesenek jogerejere    vonatkozó    hatalyos    belfóldi jogszabalyaik kózótti

kiilonbsćgekre, az 1. bekezdćsben emlitett kózjegyzói okiratba foglalt szerzódesekben nyilatkoznak arról, hogy az ezen ingatlanok tulajdonjogaval kapcsolatban a tulajdoni lapra es az ingatlan-nyilyśntartasba ezen szerzódesek alapjan beirt bejegyzesek jogilag orók ćrvenyuek es nem vśltoztathatóak meg vagy tórdlhetóek ki egyoldaluan azon dllam hatósagai altal, amelynek felsegteriiletćn talalhatóak.

3.    Az 1. bekezdćsben emlitett kózjegyzói okiratba foglalt maganjogi szerzódesek alśirasara a Felek megfelelóen meghatalmazott kćpviselóket jelólnek ki.

9.    cikk

A felek a diplomaciai kapcsolatokról szóló 1961.    evi    becsi szerzódes 23. cikkenek

megfelelóen kólcsónósen    mentesitik    egymast    az    ingatlanok tulajdonjoganak

megszerzeseyel, yalamint    a tulajdoni    lapra es    az    ingatlan-nyilvantartśsba való

bejegyzeseyel kapcsolatos adó- es illetekfizetćsi kótelezettsćgek teljesitćse alół.

Kolcsonosen felmentik tovabba egymast az ingatłanok hasznślatśból eredó, a Felek belso jogaban elóirt minden adó es dij megfizetese alól is.

10. cikk

A Felek egyuttmukódnek es kolcsonosen segitik egymast a jeleń Jegyzókonyvben foglaltak vegrehąjtasaval kapcsolatos minden lćnyeges kćrdesben. A vitśkat, amelyek a jeleń Jegyz6k6nyv ertelmezćse, vagy teljesitese kóriil kialakulhatnak, a Felek diplomściai utoń tisztazzak es rendezik.

11. cikk

Jeleń Jegyzókonyv hatślyba lćpćsćvel hatślyat veszti a Lengyeł Nepkóztśrsasag Kormśnya ćs a Magyar Nćpkdztśrsasńg Konnśnya kozott a Felek nagykdvetsćgeinek, valamint kereskedelmi tanacsosi hivatalainak epltćsere kijelolt telkek kolcsonosen ingyenes haszndlatba adśsarźról szóló 1977. december 14-ćn alairt Megśllapodśs, valamint a Budapesten 1986. október 23-an, a Lengyeł Nćpkoztarsasśg Kormńnya ćs a Magyar Nepkoztarsasag Kormanya kozott, a Lengyeł Nepkdztarsasśg Kormanya es a Magyar Nepkóztórsasag Kormanya kozott a Felek nagykdvetsćgeinek, valamint kereskedelmi tanacsosi hivatalainak epitesere kijeldlt telkek kolcsdnosen ingyenes hasznślatba adśsararól szóló 1977. december 14-ćn alśirt Megśllapodas módositśsśról szóló Megśllapodśs.

12. cikk

Jeleń Jegyzókónyv a Felek kdzdtti diplomściai jegyzekvśltśs sorśn megkUldott azon utóbbi ćrtesitćs kezhezvćteletól szśmitott 30. napot kóvetóen lćp hatślyba, amelyben a Felek diplomściai utoń tśjćkoztatjśk egymśst arról, hogy a hatślybalćpeshez sziikseges belso jogi eljśrśsaik befejezódtek.Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt