Monitor Polski 2018 poz. 272 - Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 272

ZARZĄDZENIE NR 31 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.

2. Komitet rozpatruje w szczególności projekty dokumentów rządowych:

1)    o istotnym wpływie na:

a)    zdolności rozwojowe gospodarki,

b)    zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,

c)    rynek pracy i sytuację demograficzną,

d)    gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,

e)    jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;

2)    o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.”;

2)    uchyla się § 3-6;

3)    § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)    Przewodniczący Komitetu - Prezes Rady Ministrów;

2)    Wiceprzewodniczący Komitetu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3)    członkowie:

a)    Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b)    Minister Energii,

c)    Minister Finansów,

d)    Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e)    Minister Infrastruktury,

f)    Minister Inwestycji i Rozwoju,

g)    Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

h)    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j)    Minister Środowiska,

k)    Sekretarz do Spraw Europejskich,

l)    Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2.    W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu, Przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestnictwa w posiedzeniu na prawach członka Komitetu.

3.    Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

4.    Sekretarzem Komitetu jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Komitetu dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

4)    po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Organ wnioskujący informuje Komitet, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, o potrzebie rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, przekazując informację m.in. o:

1)    udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny;

2)    wpływie projektu na obszary wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1;

3)    przewidywanych skutkach finansowych projektu w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie;

4)    innych okolicznościach uzasadniających konieczność rozpatrzenia projektu przez Komitet, w tym o rozbieżności stanowisk ujętych w protokole rozbieżności.

2. Przewodniczący Komitetu podejmuje decyzję o rozpatrzeniu przez Komitet projektu dokumentu rządowego,

0    którym mowa w ust. 1 ”;

5)    w § 9:

a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie informacji uzyskanych od organów wnioskujących oraz Przewodniczącego Komitetu.”,

b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.”;

6)    uchyla się § 10;

7)    w § 12 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku gdy uzgodnienie nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie Przewodniczącego Komitetu.

4.    Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.

5.    Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, Sekretarzowi Rady Ministrów

1    Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.”;

8)    uchyla się § 13;

9)    § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Przewodniczący Komitetu może powoływać zespoły robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.”;

10)    uchyla się § 18.

§ 2. Do projektów dokumentów rządowych, wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt