Monitor Polski 2017 poz. 984 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie mater...

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 października 2017 r.

Poz. 984

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1509 i 1566) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

^ Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076). Właściwość Ministra Infrastruktury i Budownictwa do wydania niniejszego obwieszczenia wynika z art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, 1086, 1566 i 1909).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. (poz. 984)

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych BDOT10k

km2

2,04 zł

2

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

0,61 zł

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej

arkusz mapy oznaczony jednym godłem

10,19 zł

2

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci rastrowej

3

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej

25,48 zł

4

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci wektorowej

5

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej

30,57 zł

6

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci drukowanej

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,

o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze

zdjęcie

12,23 zł

2

Ortofotomapa

km2

2,04 zł

3

Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu

4,08 zł

4

Numeryczny model rzeźby terenu

2,04 zł

5

Numeryczny model pokrycia terenu

2,04 zł

6

Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej

fotopunkt

0,20 zł

Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych PRPOG

punkt osnowy

15,29 zł

2

Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy

7,13 zł

3

Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

2,04 zł

4

Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

5,10 zł

5

Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

7,13 zł

6

Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej

punkt osnowy

10,19 zł

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych BDSOG

punkt osnowy

15,29 zł

2

Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

7,13 zł

3

Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej

5,10 zł

4

Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej

2,04 zł

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych K-GESUT

km2

1,02 zł

2

Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)

0,31 zł

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych GESUT

ha

15,29 zł

2

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)

4,08 zł

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań

kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych BDOT500

ha

20,38 zł

2

Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)

5,10zł

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych bazy danych EGiB

ha

30,57 zł

2

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych

punkt graniczny

1,02 zł

3

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali

działka

ewidencyjna albo budynek

10,19 zł

lokal

3,06 zł

4

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych

kontur użytku gruntowego

10,19 zł

5

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych

kontur

klasyfikacyjny

6

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków

podmiot - osoba lub jednostka organizacyjna

7

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niewymienionych w lp. 2-6)

obiekt bazy danych EGiB

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

71,33 zł

2

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

40,76 zł

3

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej

ha

10,19 zł

4

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej

6,11 zł

5

Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

obręb

ewidencyjny

1019,0 zł

6

Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

713,30 zł

7

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

1019,0 zł

8

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

611,40 zł

9

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

713,30 zł

10

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

407,60 zł

11

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

203,80 zł

12

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

20,38 zł

13

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

152,85 zł

14

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

15,29 zł

15

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

713,30 zł

16

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

101,90 zł

17

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej

509,50 zł

18

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

71,33 zł

19

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu

0,25 zł

20

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

osoba lub inny podmiot

0,41 zł

21

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej

gmina

10,19 zł

powiat

20,38 zł

województwo

40,76 zł

kraj

81,52 zł

22

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

gmina

20,38 zł

powiat

30,57 zł

województwo

50,95 zł

kraj

101,90 zł

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny

6,11 zł

2

Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

8,15 zł

Mapa zasadnicza

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

ha

7,13 zł

2

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

10,19 zł

3

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

152,85 zł

4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3

arkusz formatu A0

81,52 zł

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowej

arkusz mapy

10,19 zł

2

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci wektorowej

15,29 zł

3

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci drukowanej

20,38 zł

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS”

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Opracowane satelitarne dane obserwacyjne

punkt sytuacyjny

5,10 zł

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa (Sp)

1

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach nr 1-15 w postaci nieelektronicznej

karta formatu A4

3,06 zł

2

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach nr 1-15 w postaci elektronicznej

dokument

7,13 zł

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt