Monitor Polski 2017 poz. 815 - Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji prog...

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 815

UMOWA

między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny

na terytorium Ukrainy w 2017 roku,

podpisana w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Działając na rzecz ograniczenia występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed jego przenoszeniem z terytorium Ukrainy,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. U. UE L 328 z 12.12.2015, str. 126, Dz. U. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, Dz. U. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, Dz. U. UE L 9 z 13.01.2017, str. 2 oraz Dz. U. UE L 95 z 7.04.2017, str. 1),

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Na terytorium Ukrainy określa się strefę buforową, na obszarze której będzie realizowany w 2017 roku, we współpracy Państw Umawiających się Stron, program zwalczania wścieklizny, zwany dalej „Programem”.

2.    Program ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Unii Europejskiej przed przeniesieniem tego wirusa.

3.    Program będzie realizowany w trakcie dwóch kampanii szczepień przeprowadzonych w strefie buforowej, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wiosną i jesienią 2017 roku, zwanych dalej „akcjami szczepień”, a także przez kontrolę efektywności tych szczepień oraz monitorowanie występowania choroby na obszarze strefy buforowej.

Artykuł 2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, stanowi obszar o powierzchni 38 450 km2, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1.    Szczegółowe zasady realizacji Programu, w tym dotyczące przeprowadzania akcji szczepień, kontroli efektywności przeprowadzonych szczepień, monitorowania występowania wścieklizny oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, w wyniku badania laboratoryjnego, wystąpienia wścieklizny na obszarze strefy buforowej, zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

2.    Główni Lekarze Weterynarii Państw Umawiających się Stron informują się wzajemnie o terminach przeprowadzania szczepień w ramach akcji szczepień przed ich wykonaniem.

Artykuł 4

1. Strona Polska zobowiązuje się do:

1) przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizacji Programu, o którym mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE,    2000/29/WE i 2008/90/WE,

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE, we współpracy ze

Stroną Ukraińską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, składanego Komisji Europejskiej;

2)    przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, o której mowa w artykule 5 w punktach 9 i 10 niniejszej Umowy, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;

3)    przekazania Stronie Ukraińskiej środków zgodnie z artykułem 6 ustępami 4-6 niniejszej Umowy.

2. Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1 i 2 niniejszego artykułu, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1)    współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszej Umowy;

2)    wykonania Programu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy;

3)    zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu, w liczbie 1 922 500 sztuk;

4) zawarcia umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3 niniejszego artykułu, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;

5)    zbadania i udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem; jeżeli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystana do realizacji Programu;

6)    zapewnienia, że:

a)    środki transportu dostarczające szczepionkę są zaopatrzone w sprawny system rejestracji temperatury, w której szczepionka jest transportowana i składowana,

b)    temperatura podczas transportu i przechowywania szczepionki jest monitorowana i dokumentowana od załadunku szczepionki przez producenta do środków transportu, o których mowa w literze a niniejszego punktu, do zrzutu lub ręcznego wyłożenia tej szczepionki na obszarze objętym szczepieniami;

7)    codziennego pobierania, w trakcie akcji szczepień, od podmiotu dokonującego dystrybucji szczepionki, danych w wersji elektronicznej dotyczących zrzutu szczepionki, które obejmują:

a)    koordynaty geograficzne (szerokość i długość geograficzną) w stopniach dziesiętnych oraz datę i czas zrzutu każdej dawki szczepionki, wraz z numerem identyfikacyjnym dawki, pochodzące z systemu rejestrującego zrzut szczepionki,

b)    trasy lotów (tracki) w układzie współrzędnych systemu WGS84, oznaczonego w bazie EPSG kodem 4326, pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS;

8)    sprawdzania, za pomocą oprogramowania systemu informacji geograficznej (Geographic Information System, w skrócie GIS), czy:

a)    szczepionka została rozrzucona równomiernie, zgodnie z planowaną liczbą dawek na kilometr kwadratowy,

b)    trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut szczepionki;

9)    przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2017 roku, następującej dokumentacji:

a)    okresowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji niniejszej Umowy do dnia 30 czerwca 2017 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

b)    poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a niniejszego punktu, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy, oraz że są dostępne wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

c)    zebranych w okresie, o którym mowa w literze a niniejszego punktu, danych określonych w punkcie 7 niniejszego Artykułu w:

-    literze a - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV),

-    literze b - w postaci plików w formacie Shapefile;

10)    przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca 2018 roku, następującej dokumentacji:

a) końcowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,

b)    mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na obszarze strefy buforowej w 2017 roku,

c)    poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a niniejszego punktu, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy, oraz że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

d)    wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii:

-    faktur zakupu przynęt ze szczepionką,

-    faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką,

e)    zebranych w 2017 roku danych określonych w punkcie 7 niniejszego Artykułu w:

-    literze a - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV),

-    literze b - w postaci plików w formacie Shapefile;

11)    przekazywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu w języku angielskim;

12)    przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty są wykazane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;

13)    poddawania się audytom, kontrolom i inspekcjom realizacji Programu przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej;

14)    przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Programu.

Artykuł 6

1.    Koszty realizacji Programu ponosi Strona Ukraińska.

2.    Przez koszty kwalifikowalne dla potrzeb niniejszej Umowy rozumie się koszty podlegające refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. zatwierdzającą programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2017/PL/SI2.749892), poniesione w ramach Programu na zakup przynęt ze szczepionką i ich dystrybucję.

3.    Koszty dostarczenia zwierząt do badań i koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Ukraińską w ramach Programu, a także pozostałe koszty związane z jego realizacją, inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4.    Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Ukraińskiej całości środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Programu, przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską.

5.    Przekazanie Stronie Ukraińskiej środków, o których mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu, nastąpi w walucie euro na rachunek bankowy Państwowej Służby Ukrainy do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów.

6.    Strona Ukraińska przekazuje, w terminie uzgodnionym ze Stroną Polską, aktualne informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, w formie dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Dokument ten jest przekazywany Stronie Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, przy nocie Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

7.    Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji Programu.

8.    W przypadku gdy audyt, kontrola lub inspekcja realizacji Programu przeprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej, będą skutkować koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji Programu, Strona Ukraińska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.

9.    Wpłata, o której mowa w ustępie 8 niniejszego artykułu, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Ukraińską od Strony Polskiej informacji o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków przekazanych na dofinansowanie realizacji Programu, w określonej wysokości, wraz z wnioskiem o zwrot środków w tej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 8 niniejszego artykułu.

10. Strona Ukraińska zobowiązuje się do współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 7

1.    Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Ukraińskiej, poniesionych na zakup i dystrybucję przynęt ze szczepionką nie przekraczają 0,95 euro za przynętę ze szczepionką, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy.

2.    Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy, wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację Programu nie przekracza kwoty 1 827 000 euro.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do regularnego informowania się wzajemnie o realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Państw Umawiających się Stron wynikających z zawartych przez Państwa Umawiających się Stron umów międzynarodowych.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obopólną zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Artykuł 11

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Załączniki nr 1-5 do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i wchodzą w życie z dniem określonym w artykule 11 niniejszej Umowy.

Sporządzono w    ............. dnia    ......... 2017r.

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Strefa buforowa na Ukrainie obejmuje:

1)    w obwodzie wołyńskim: rejon horochowski, rejon iwanicki, rejon kiwercowski, rejon kamieński, rejon kowelski, rejon lubieszowski, rejon lubomelski, rejon łokacki, rejon łucki, rejon maniewicki, rejon ratnieński, rejon rożyszczeński, rejon starowyżewski, rejon szacki, rejon turzyski oraz rejon włodzimierski;

2)    w obwodzie lwowskim: rejon brodzki, rejon buski, rejon drohobycki, rejon gródecki, rejon jaworowski, rejon kamionecki, rejon mikołajowski, rejon mościski, rejon przemyślański, rejon pustomycki, rejon radziechowski, rejon Samborski, rejon skolski, rejon sokalski, rejon starosamborski, rejon stryjski, rejon turczański, rejon złoczowski, rejon żółkiewski oraz rejon żydaczowski;

3)    w obwodzie rówieńskim: rejon demidowski, rejon młynowski oraz rejon radziwiłłowski;

4)    w obwodzie zakarpackim: rejon wielkoberezneński, rejon wołowiecki, rejon pereczyński oraz rejon swaławski.

Monitor Polski    - 9 -    Poz. 815


Terytorium Ukrainy - strefa buforowa:

Region

Powierzchnia objęta doustnym szczepieniem lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - km2

Strefa buforowa na Ukrainie

38 450

Razem

38 450Legenda:

granice strefy buforowej

granice państw granice obwodów


Monitor Polski    -10-    Poz. 815


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)

1. Identyfikacja programu

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: Wścieklizna (Rabies) - szczepienia w strefie buforowej na terytorium Ukrainy wzdłuż granicy z Rzecząpospolitą Polską Wniosek o współfinansowanie na rok: 2017

Wysłano do Komisji Europejskiej: dnia 31 maja 2016 r. (korekta 12 grudnia 2016 r.)

2. Dane historyczne dotyczące sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny

W celu zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed przenoszeniem wirusa wścieklizny z sąsiadujących z Unią Europejską państw trzecich, Rzeczpospolita Polska określa w programie zwalczania wścieklizny strefę buforową na Ukrainie obejmującą:

1)    w obwodzie wołyńskim: rejon horochowski, rejon iwanicki, rejon kiwercowski, rejon kamieński, rejon kowelski, rejon lubieszowski, rejon lubomelski, rejon łokacki, rejon łucki, rejon maniewicki, rejon ratnieński, rejon rożyszczeński, rejon starowyżewski, rejon szacki, rejon turzyski oraz rejon włodzimierski;

2)    w obwodzie lwowskim: rejon brodzki, rejon buski, rejon drohobycki, rejon gródecki, rejon jaworowski, rejon kamionecki, rejon mikołajowski, rejon mościski, rejon przemyślański, rejon pustomycki, rejon radziechowski, rejon Samborski, rejon skolski, rejon sokalski, rejon starosamborski, rejon stryjski, rejon turczański, rejon złoczowski, rejon żółkiewski oraz rejon żydaczowski;

Monitor Polski    - 11 -    Poz. 815


3)    w obwodzie rówieńskim: rejon demidowski, rejon młynowski oraz rejon radziwiłłowski;

4)    w obwodzie zakarpackim: rejon wielkoberezneński, rejon wołowiecki, rejon pereczyński oraz rejon swaławski.

3. Opis przedłożonego programu

Strefa buforowa na Ukrainie:

•    Liczba wykładanych dawek szczepionki wynosi 25 dawek na każdy 1 km2 obszaru objętego szczepieniem. Ze szczepień wyłączone są powierzchnie pokryte wodami.

•    Szczepionka jest dystrybuowana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, wiosną i jesienią, za pomocą samolotów lub śmigłowców, lub, w przypadkach określonych w tym akapicie, wykładana ręcznie. Odległość pomiędzy liniami przelotu wynosi 500 m, z wyłączeniem obszarów górskich, gdzie w zależności od ukształtowania terenu wynosi od 500 do 1000 m. Szczepionka jest dystrybuowana równomiernie na terenie objętym szczepieniem. Samoloty i śmigłowce są wyposażone w urządzenie nawigacyjne systemu GPS i system rejestrujący zrzut szczepionki, umożliwiające stwierdzenie, czy powyższe środki transportu lotniczego poruszają się zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami oraz udokumentowanie, że na danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki. W okresie dystrybucji szczepionki przedstawiciel ukraińskich służb weterynaryjnych codziennie otrzymuje dane dotyczące jej zrzutu, pochodzące z wymienionych urządzenia nawigacyjnego i systemu rejestrującego. Na podstawie tych danych przedstawiciel ukraińskich służb weterynaryjnych codziennie sprawdza, czy:

-    szczepionka została rozrzucona równomiernie, zgodnie z planowaną liczbą dawek na kilometr kwadratowy,

-    trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut szczepionki.

Monitor Polski    - 12 -    Poz. 815


Ręczne wyłożenie szczepionki odbywa się w miejscach bytowania lisów wolno żyjących na obszarach, na których zrzut szczepionki z samolotu lub śmigłowca nie jest możliwy lub nie jest możliwe jego optymalne wykonanie. Ręczne wyłożenie szczepionki na takich obszarach może być wykorzystywane do kontroli podjęcia szczepionki. Ręczne wyłożenie szczepionki odbywa się pod nadzorem przedstawiciela ukraińskich służb weterynaryjnych i jest udokumentowane. Powierzchnia objęta ręcznym wyłożeniem szczepionki nie przekracza 1% powierzchni objętej szczepieniem. Liczba dawek szczepionki wyłożonych ręcznie nie przekracza 1% liczby dawek szczepionki dystrybuowanych o danej porze roku.

•    Badania w celu kontroli efektywności przeprowadzonych szczepień (badania monitoringowe) mają na celu określenie efektywności uodpornienia oraz podjęcia szczepionki w strefie buforowej na Ukrainie. Obejmują one wykonanie badań surowicy i badań kości lub zębów pobranych od 4 lisów odstrzelonych na każde 100 km2 obszaru, na którym lisy wolno żyjące zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Wiek lisów odstrzelonych w ramach badań monitoringowych jest określany z podziałem na młode i dorosłe zwierzęta. Wyniki badań monitoringowych są analizowane przy uwzględnieniu również tego czynnika.

•    Badania w celu monitorowania występowania wścieklizny polegają na badaniu w kierunku wścieklizny tkanki mózgowej zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Badaniom tym podlegają wszystkie zwierzęta z gatunków wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej.

Monitor Polski    - 13 -    Poz. 815


4. Środki przewidziane w programie

4.1.    Skrócony opis środków przewidzianych w programie Rok: 2017

ESI kontrola

O badania ED szczepienia

ED zwalczanie, kontrola lub monitorowanie

4.2.    Organizacja, nadzór i rola wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w programie

Strefa buforowa na Ukrainie:

Za wykonanie programu zwalczania wścieklizny na obszarze strefy buforowej odpowiada na Ukrainie Państwowa Służba Ukrainy do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów pod nadzorem Ministra Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy we współpracy z:

•    Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy;

•    Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy;

•    Ministerstwem Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy;

•    Państwową Agencją Zasobów Leśnych Ukrainy;

•    związkami myśliwych i rybaków Ukrainy;

•    lokalną władzą wykonawczą Ukrainy;

•    specjalistami weterynaryjnymi prywatnie praktykującymi na terenie Ukrainy.

Monitor Polski    - 14 -    Poz. 815


Myśliwi odpowiedzialni są za dostarczanie lisów do badań monitoringowych.

Państwowa Służba Ukrainy do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów jest odpowiedzialna za przekazanie Głównemu Inspektoratowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej informacji i dokumentów zgodnie z umową zawartą między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, w celu oceny realizacji programu przez Komisję Europejską.

Poszczepienną kontrolę laboratoryjną dotyczącą strefy buforowej na Ukrainie przeprowadza Państwowy Instytut Badań Naukowych nad Diagnostyką i Weterynaryjno-Sanitarnymi Ekspertyzami Ukrainy oraz Państwowy Instytut Kontroli Badań Naukowych ds. Biotechnologii i Szczepów Mikroorganizmów Ukrainy.

Kontrola efektywności przeprowadzonych szczepień obejmuje:

1)    badania monitoringowe przeprowadzane przy zastosowaniu:

a)    szlifów kostnych lub zębów - badania na obecność biomarkera (TC - tetracyklin);

b)    testu ELISA lub FAVN - określenie miana przeciwciał wirusa wścieklizny w surowicy;

2)    zbieranie i analizowanie danych epidemiologicznych na temat zdiagnozowanych przypadków wścieklizny na obszarze objętym szczepieniem.

4.3. Opis regionów administracyjnych, na których ma być realizowany program

Strefa buforowa na Ukrainie obejmuje:

1) w obwodzie wołyńskim: rejon horochowski, rejon iwanicki, rejon kiwercowski, rejon kamieński, rejon kowelski, rejon lubieszowski, rejon lubomelski, rejon łokacki, rejon łucki, rejon maniewicki, rejon ratnieński, rejon rożyszczeński, rejon starowyźewski, rejon szacki, rejon turzyski oraz rejon włodzimierski;

Monitor Polski    - 15 -    Poz. 815


2)    w obwodzie lwowskim: rejon brodzki, rejon buski, rejon drohobycki, rejon gródecki, rejon jaworowski, rejon kamionecki, rejon mikołajowski, rejon mościski, rejon przemyślański, rejon pustomycki, rejon radziechowski, rejon Samborski, rejon skolski, rejon sokalski, rejon starosamborski, rejon stryjski, rejon turczański, rejon złoczowski, rejon żółkiewski oraz rejon żydaczowski;

3)    w obwodzie rówieńskim: rejon demidowski, rejon młynowski oraz rejon radziwiłłowski;

4)    w obwodzie zakarpackim: rejon wielkoberezneński, rejon wołowiecki, rejon pereczyński oraz rejon swaławski.

Monitor Polski    - 16 -    Poz. 815


Terytorium Ukrainy - strefa buforowa

Region

Powierzchnia objęta doustnym szczepieniem lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - km2

Strefa buforowa na Ukrainie

38 450

Razem

38 450


' RO
Legenda:

granice strefy buforowej

granice państw granice obwodów


Monitor Polski    -17-    Poz. 815


4.4. Opis środków przewidzianych w programie

4.4.1.    Powiadomienie o chorobie

W strefie buforowej na Ukrainie:

W celu wczesnego wykrywania wścieklizny u zwierząt organy leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki łowieckiej oraz rezerwatów są obowiązane do systematycznego kontrolowania obszarów zamieszkałych przez zwierzęta dzikie. W przypadku wykrycia martwych lub zabitych zwierząt, które przyżyciowo wykazywały podejrzane zachowanie (brak reakcji lękowych, nieprowokowane ataki na ludzi lub zwierzęta), organy te mają obowiązek poinformować o tym pracowników państwowej służby medycyny weterynaryjnej oraz przesłać materiał do laboratorium weterynaryjnego przeprowadzającego badania w kierunku wścieklizny.

Ponadto właściciele zwierząt, zarządcy gospodarstw rolnych, niezależnie od typu własności, oraz specjaliści medycyny weterynaryjnej, są obowiązani bezzwłocznie przekazywać do specjalisty weterynaryjnego, który obsługuje gospodarstwo rolne i osadę, informację o każdym przypadku pogryzienia zwierząt domowych przez dzikie zwierzęta mięsożerne, bezdomne lub zdziczałe psy lub koty oraz o podejrzeniu wścieklizny u zwierząt.

4.4.2.    Zwierzęta i populacja zwierząt objęte programem

Na obszarze strefy buforowej na Ukrainie programem są objęte wszystkie zwierzęta z gatunków wrażliwych na wściekliznę, przy czym doustnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie objęta jest jedynie populacja lisów wolno żyjących na obszarze tej strefy.

Monitor Polski    - 18 -    Poz. 815


4.4.3. Zastosowane badania i plany pobierania próbek

Badania i analizy używane do diagnostyki wścieklizny i nadzoru nad programem zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na Ukrainie:

1)    badanie serologiczne: test ELISA lub FAVN;

2)    badania wirusologiczne i immunochemiczne:

a)    immunofluorescencja odcisków mózgowych (FAT - fluorescent antibody test) - test w kierunku wścieklizny,

b)    izolacja wirusa na myszach (MIT - mouse inoculation test);

3)    inne badania: szlify kostne lub zębów - test na obecność biomarkera (TC).

Badania monitoringowe są wykonywane u lisów wolno żyjących i mają na celu określenie efektywności uodpornienia oraz podjęcia szczepionki w strefie buforowej na Ukrainie. Obejmują one wykonanie następujących badań:

1)    test ELISA lub FAVN w celu określenia poziomu uodpornienia lisów wolno żyjących;

2)    badanie na obecność biomarkera (TC) w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy wolno żyjące.

Wiek lisów odstrzelonych w ramach badań monitoringowych jest określany z podziałem na młode i dorosłe zwierzęta. Wyniki badań monitoringowych są analizowane przy uwzględnieniu również tego czynnika.

Badania w celu monitorowania występowania wścieklizny polegają na badaniu w kierunku wścieklizny tkanki mózgowej zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Badania te są wykonywane przy zastosowaniu immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT). Badaniom tym podlegają wszystkie zwierzęta z gatunków wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej. Dodatkowo mogą być wykonywane badania przy zastosowaniu izolacji wirusa na myszach (MIT).

Monitor Polski    - 19 -    Poz. 815


Badania monitoringowe (ELISA/FAVN,TC)-strefa buforowa na Ukrainie

Region

Powierzchnia objęta programem szczepień - km2

Powierzchnia regionu, z której lisy powinny zostać odstrzelone i dostarczone do badań monitoringowych - km2

Liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach badań monitoringowych, w 2017 roku - 4 lisy/100 km2

Strefa buforowa na Ukrainie

38 450

38 450

1 538

RAZEM

38 450

38 450

1 538

4.4.4. Zastosowane szczepionki i programy szczepień

Strefa buforowa na Ukrainie:

•    Rodzaj szczepionki: doustna szczepionka przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących, dopuszczona do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na Ukrainie i spełniająca wymagania określone w Podręczniku Testów Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych OIE.

•    Przynęty ze szczepionką są przechowywane, transportowane i używane zgodnie z instrukcjami producenta. Przy przechowywaniu i transporcie szczepionki jest stosowany system rejestracji temperatury. Ukraińskie służby weterynaryjne monitorują i dokumentują temperaturę, w jakiej szczepionka jest transportowana i przechowywana.

•    Dystrybucja przynęt odbywa się w czasie, kiedy warunki pogodowe są odpowiednie zgodnie z instrukcjami producenta.

•    Liczba wykładanych dawek szczepionki wynosi 25 dawek na każdy 1 km2 obszaru objętego szczepieniem. Ze szczepień wyłączone są powierzchnie pokryte wodami.

•    Szczepionka jest dystrybuowana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, wiosną i jesienią, za pomocą samolotów lub śmigłowców, lub, w przypadkach określonych w tym akapicie, wykładana ręcznie. Odległość pomiędzy liniami przelotu

Monitor Polski    - 20 -    Poz. 815


wynosi 500 m, z wyłączeniem obszarów górskich, gdzie w zależności od ukształtowania terenu wynosi od 500 do 1000 m. Szczepionka jest dystrybuowana równomiernie na terenie objętym szczepieniem. Samoloty i śmigłowce są wyposażone w urządzenie nawigacyjne systemu GPS i system rejestrujący zrzut szczepionki, umożliwiające stwierdzenie, czy powyższe środki transportu lotniczego poruszają się zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami oraz udokumentowanie, że na danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki. W okresie dystrybucji szczepionki przedstawiciel ukraińskich służb weterynaryjnych codziennie otrzymuje dane dotyczące jej zrzutu, pochodzące z wymienionych urządzenia nawigacyjnego i systemu rejestrującego. Na podstawie tych danych przedstawiciel ukraińskich służb weterynaryjnych codziennie sprawdza, czy:

-    szczepionka została rozrzucona równomiernie, zgodnie z planowaną liczbą dawek na kilometr kwadratowy,

-    trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut szczepionki.

Ręczne wyłożenie szczepionki odbywa się w miejscach bytowania lisów wolno żyjących na obszarach, na których zrzut szczepionki z samolotu lub śmigłowca nie jest możliwy lub nie jest możliwe jego optymalne wykonanie. Ręczne wyłożenie szczepionki na takich obszarach może być wykorzystywane do kontroli podjęcia szczepionki. Ręczne wyłożenie szczepionki odbywa się pod nadzorem przedstawiciela ukraińskich służb weterynaryjnych i jest udokumentowane. Powierzchnia objęta ręcznym wyłożeniem szczepionki nie przekracza 1% powierzchni objętej szczepieniem. Liczba dawek szczepionki wyłożonych ręcznie nie przekracza 1% liczby dawek szczepionki dystrybuowanych o danej porze roku.

• Bezpośrednio przed dystrybucją każda seria szczepionki podlega badaniu w celu sprawdzenia miana wirusa szczepionkowego, a wyniki badania są udokumentowane.

Monitor Polski    - 21 -    Poz. 815


4.4.5 Środki w przypadku wyniku dodatniego

Strefa buforowa na Ukrainie:

•    Instrukcja Ministra Rolnictwa i Żywności Ukrainy Nr 5 z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie środków dotyczących kontroli wścieklizny zwierząt.

•    Informacja o uzyskaniu wyniku dodatniego w badaniu laboratoryjnym jest niezwłocznie przekazywana do instytucji lub specjalisty medycyny weterynaryjnej, który przesłał materiał, a także do kierownika medycyny weterynaryjnej w regionie (mieście).

•    Kierownik medycyny weterynaryjnej w regionie, mieście, dzielnicy miasta niezwłocznie raportuje do regionalnej administracji państwowej medycyny weterynaryjnej o przypadkach wystąpienia wścieklizny oraz środkach podjętych w celu zwalczenia choroby, a także informuje rejonową (miejską) stację sanitarno-epidemiologiczną lub oddział sanitarno-epidemiologiczny lokalnego szpitala.

•    Kierownik medycyny weterynaryjnej w regionie, mieście, dzielnicy miasta z udziałem przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznej, organów leśnictwa oraz innych działów organizuje dochodzenie epizootyczne oraz przygotowuje kompleksowy plan środków zmierzających do zwalczenia wścieklizny w miejscu jej wystąpienia oraz przedstawia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Państwową Nadzwyczajną Komisję Przeciwepizootyczną działającą przy lokalnej administracji. Obszar osady lub jej część wraz z przyległymi terenami, pastwiskami, lasem lub polami oraz innymi miejscami, gdzie stwierdzono wściekliznę, na wniosek kierownika medycyny weterynaryjnej regionu, miasta, dzielnicy miasta oraz decyzją lokalnych organów samorządowych, zostaje ogłoszony jako obszar występowania tej choroby oraz zostają wprowadzone ograniczenia związane z kwarantanną. Granice tego obszaru oraz strefa zagrożona są ściśle określone w decyzji, biorąc pod uwagę czynnik zakaźny i lokalne warunki. Jako ognisko choroby rozumiane jest nie tylko miejsce wykrytego źródła czynnika zakaźnego (zwierzęta chore), lecz także otaczające tereny pozwalające na migracje dzikich zwierząt. W ognisku choroby zwierzęta są szczepione przeciwko wściekliźnie.

Monitor Polski    - 22 -    Poz. 815


Zwierzęta chore i podejrzane o chorobę są wyszukiwane, a następnie zabijane. Zwłoki zabitych i padłych zwierząt, wraz ze skórami, zostają spalone.

•    Prowadzenie wystaw, rozmnażania psów, wywóz psów, kotów oraz dzikich zwierząt na lub z obszaru występowania choroby są zabronione. Na terenach łowieckich na tym obszarze oraz w strefie zagrożonej przeprowadzanie komercyjnego oraz licencjonowanego odstrzału dzikich zwierząt, ich chwytanie oraz wywóz są zabronione.

•    W przypadku wykrycia wścieklizny zwierząt dzikich państwowe służby weterynaryjne razem z organami ochrony środowiska, łowiectwa oraz gospodarki leśnej bez względu na okresy łowieckie podejmują środki w celu zmniejszenia liczby lisów i jenotów.

•    Dla wczesnego wykrywania oraz izolacji chorych oraz podejrzanych o wściekliznę zwierząt zostaje ustanowiony stały nadzór nad zwierzętami z gospodarstw i stad, gdzie występuje wścieklizna. Podejrzane o chorobę oraz pogryzione zwierzęta podlegają dokładnemu przeglądowi nie rzadziej niż 2-3 razy dziennie.

•    Zwierzęta podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny są szczepione przeciwko wściekliźnie oraz pozostają pod nadzorem przez 60 dni. Zabronione jest leczenie lub szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierząt chorych oraz podejrzanych o chorobę. Zwierzęta gospodarskie i futerkowe podejrzane o wściekliznę, bez żadnych objawów klinicznych, mogą podlegać ubojowi niezależnie od terminów szczepień przeciw wściekliźnie, a ich produkty użyciu na ogólnych warunkach.

•    Mleko od klinicznie zdrowych zwierząt z gospodarstw rolnych oraz stad, gdzie występuje wścieklizna, bez względu na przeprowadzone szczepienia, może być wykorzystane do spożycia przez ludzi lub jako pasza dla zwierząt po pasteryzacji w temperaturze 80-85 °C przez 30 minut lub gotowaniu przez 5 minut.

•    Surowy materiał pochodzenia zwierzęcego uzyskany z klinicznie zdrowych zwierząt z grup, gdzie wystąpiła wścieklizna, jest wywożony z gospodarstwa w pojemniku ze szczelnego materiału tylko do określonych zakładów

Monitor Polski    - 23 -    Poz. 815


z oznaczeniem w świadectwie weterynaryjnym, że są przedmiotem dezynfekcji zgodnie z instrukcją dezynfekcyjną dotyczącą surowego materiału pochodzenia zwierzęcego.

•    Miejsca, gdzie przebywały chore i podejrzane o chorobę zwierzęta, sprzęt, przedmioty i narzędzia, które były używane bezpośrednio przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymywaniem zwierząt, oraz ubrania ochronne i obuwie osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem zwierząt oraz inne przedmioty zabrudzone śliną oraz wydzielinami chorych zwierząt są poddawane dezynfekcji zgodnie z obowiązującą na Ukrainie państwową Instrukcją w sprawie przeprowadzania weterynaryjnej dezynfekcji obiektów hodowli żywego inwentarza.

•    Razem z władzami zajmującymi się zdrowiem są prowadzone szerokie działania wśród ludności (rozmowy, wykłady, wystąpienia w prasie, radiu i telewizji) mające na celu rozpowszechnianie informacji o zagrożeniu wścieklizną dla ludzi i zwierząt, oraz kontroli wścieklizny i środkach profilaktycznych.

•    Ograniczenia dotyczące kwarantanny w odniesieniu do wścieklizny zostają zniesione decyzją Państwowej Nadzwyczajnej Komisji Przeciwepizootycznej działającej przy lokalnej administracji na wniosek kierownika medycyny weterynaryjnej regionu (miasta) 2 miesiące od dnia wystąpienia ostatniego przypadku wścieklizny, pod warunkiem zastosowania wszystkich środków zmierzających do zwalczenia wścieklizny przewidzianych w kompleksowym planie oraz w aktualnej Instrukcji w sprawie środków dotyczących kontroli wścieklizny zwierząt.

4.4.6. Kontrola wdrażania programu i sprawozdawczość

Strefa buforowa na Ukrainie:

Państwowa Służba Ukrainy do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów jest odpowiedzialna za przekazanie

Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej informacji i dokumentów zgodnie z umową zawartą między Ministrem

Monitor Polski    - 24 -    Poz. 815


Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, w celu oceny realizacji programu przez Komisję Europejską.

5. Korzyści programu

Celem programu jest wystąpienie na obszarze strefy buforowej na Ukrainie nie wyższej niż w 2014 r. liczby przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze oraz ochrona terytorium Unii Europejskiej przed przenoszeniem wirusa wścieklizny z terytorium Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej.

6. Założenia programu związane z badaniami

Monitor Polski    - 25 -    Poz. 815


6.1. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

Badania monitoringowe

Region

Gatunek

zwierzęcia

Rodzaj badania

Opis badania

Planowana liczba badań

Przewidywana

liczba

dodatnich

wyników

% wyników pozytywnych

Strefa

buforowa na Ukrainie

lisy wolno żyjące

Badanie

serologiczne

ELISA/ FAVN

1 538

251

16

Strefa

buforowa na Ukrainie

lisy wolno żyjące

Badanie na

obecność

biomarkera

TC

1 538

462

30

Badania w celu monitorowania występowania wścieklizny

Monitor Polski    - 26 -    Poz. 815


Region

Gatunek zwierząt

Kategoria

zwierząt

Opis badania

Planowana liczba badań

Przewidywana

liczba

dodatnich

wyników

Strefa

buforowa na Ukrainie

Lisy wolno żyjące

Zwierzęta podejrzane o wściekliznę

FAT

329

20

Strefa

buforowa na Ukrainie

Psy

Zwierzęta podejrzane o wściekliznę

FAT

71

3

Strefa

buforowa na Ukrainie

Koty

Zwierzęta podejrzane o wściekliznę

FAT

9

4

Strefa

buforowa na Ukrainie

Inne zwierzęta

Zwierzęta podejrzane o wściekliznę

FAT

3

3

Badania serii szczepionki w celu sprawdzenia i udokumentowania miana wirusa szczepionkowego

Region

Planowana do dystrybucji liczba serii szczepionki

Planowana liczba badań szczepionki w kierunku określenia miana wirusa

szczepionkowego

Strefa

buforowa na Ukrainie

11

11

6.2. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia dzikiej zwierzyny

Monitor Polski    - 27 -    Poz. 815


Region

Powierzchnia

(km2)

Cele programu szczepienia lub leczenia

liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego planowana do wyłożenia lub podania w ramach akcji

planowana liczba akcji

całkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego planowana do wyłożenia lub podania

Strefa buforowa na Ukrainie

38 450

961 250

2

1 922 500

Razem

961 250

1 922 500

7. Szacunkowa analiza kosztów programu

Koszty realizacji programu dla strefy buforowej na Ukrainie będą finansowane bezpośrednio przez stronę ukraińską, przy czym strona ukraińska będzie obowiązana przekazywać stronie polskiej odpowiednie dokumenty, w tym sprawozdania finansowe, zgodnie z umową zawartą między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy. Na ich podstawie Rzeczpospolita Polska wystąpi do Unii Europejskiej o zwrot kosztów kwalifikowanych, a następnie uzyskane w ten sposób środki finansowe przekaże Ukrainie w roku następującym po roku, w którym program został zrealizowany. Koszty kwalifikowane mają być współfinansowane przez Unię Europejską, przy czym ich rodzaj, stopień współfinansowania, maksymalna kwota całkowita oraz maksymalne kwoty jednostkowe zwrotu zostały określone w decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTEA/P/2017/PL/SI2.749892).

Monitor Polski    - 28 -    Poz. 815


Przeznaczenie

kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość jednostek

Koszt

jednostkowy w hrywnach (UAH)

Kwota całkowita w hrywnach (UAH)

Koszt

jednostkowy w euroa)

Kwota całkowita w euroa)

Wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii (tak/nie)

Szczepienie - w 2017 r.

Zakup i dystrybucja szczepionki

Zakup i dystrybucja szczepionki

Dawka

szczepionki

1 922 500

26,16

50 292 600

0,95

1 826 375,00

tak

RAZEM

50 292 600

1 826 375,00

a'Wyliczenie kosztów według kursu Narodowego Banku Ukrainy 100 EUR = 2754,1483 UAH z dnia 27 grudnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ

NA UKRAINIE W 2017 R.

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie)

Choroba/Choroba odzwierzęca: wścieklizna Gatunek zwierząt: lisy wolno żyjące

1. Opis i ocena rozwoju sytuacji epidemiologicznej, techniczna realizacja działań przewidzianych w ramach programu:

2. Potwierdzenie, że wszelkie akty prawne dotyczące realizacji programu pozostawały w mocy w chwili rozpoczęcia programu: 1

Monitor Polski    - 29 -    Poz. 815


3.3. Informacje o wydatkach kwalifikowalnych poniesionych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku realizacji programu1*.

Kwalifikujące się środki

Liczba jednostek

Deklarowane, łączne koszty rzeczywiście poniesione

Żądana kwota

Szczepienia

Koszty zakupu przynęt ze szczepionką dla strefy buforowej na Ukrainie

Koszty dystrybucji przynęt ze szczepionką w strefie buforowej na Ukrainie

Koszty szczepień łącznie

Data:...................................

imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego:

D


2>


Kwalifikujące się środki

Liczba jednostek

Deklarowane, łączne koszty spodziewane

Żądana kwota

Szczepienia

Koszty zakupu przynęt ze szczepionką dla strefy buforowej na Ukrainie

Koszty dystrybucji przynęt ze szczepionką w strefie buforowej na Ukrainie

Koszty szczepień łącznie


Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie)    Data:............ Rok: 2017

Tabela nr 1

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej

Liczba lisów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 2

Monitor Polski    - 32 -    Poz. 815


Badania w celu monitorowania skuteczności szczepień

Region (nazwa rejonu

administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Gatunek i wiek(a)

Rodzaj badania(b)

Opis badania(c)

Liczba badań

Liczba wyników dodatnich

% wyników dodatnich

1

2

3

4

5

6

7 = (6/5) x 100

(a)    Wyniki podać osobno dla osobników młodych i dorosłych oraz z rozróżnieniem na gatunki będące przedmiotem badania.

(b)    Serologiczne lub na obecność biomarkerów.

(c)    Nazwa metody diagnostycznej (np. RFFIT, FAVN, ELI SA, badanie na obecność tetracykliny).

Tabela nr 3


Badania w ramach nadzoru

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Gatunek

Kategoria (d)

Opis badania (c)

Liczba badań

Liczba wyników dodatnich

1

2

3

4

5

6

Dalsze badania dotyczące przypadków z wynikiem dodatnim

Izolaty wirusa wścieklizny typowane w celu odróżnienia od szczepów szczepionki:

Wyniki typowania:

(c)    Nazwa metody diagnostycznej (np. FAT, MIT).

(d)    Nadzór bierny (podejrzane i martwe zwierzęta) lub nadzór czynny (upolowane zwierzęta).


Monitor Polski    - 3 3 -    Poz. 815


Doustne szczepienia dzikich zwierząt

Opis analizy danych dotyczących dystrybucji szczepionki z powietrza przeprowadzonej przez właściwy organ i wnioski z oceny jakości dystrybucji:

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Data rozpoczęcia akcji szczepień

Data ukończenia akcji szczepień

Nazwa wykorzystanej szczepionki

Liczba dawek

Wielkość obszaru szczepionego (km2)

Metoda dystrybucji (e)

(e) Zrzut z samolotu/śmigłowca lub wyłożenie ręczne.


Tabela nr 4

Wiosenna akcja szczepień w 2017 r.

Tabela nr 5

Wiosenna akcja szczepień w 2017 r.

Urzędowa kontrola doustnych szczepionek bezpośrednio przed ich dystrybucją

Liczba serii szczepionki, które dystrybuowano:

Liczba serii szczepionki skontrolowanych przez właściwy organ:...................

Liczba odrzuconych serii szczepionki:

Numer serii szczepionki

Nazwa producenta szczepionki

Data pobrania próbki (szczepionki) do badań miareczkowania wirusa

Wynik miareczkowania wirusa (miano wirusa w szczepionce)


Monitor Polski    - 34 -    Poz. 815


Region

Akcja

szczepień

Zastosowane odległości przelotowe podczas dystrybucji przynęt ze szczepionką

Strefa buforowa szczepień na Ukrainie

Akcja

wiosenna

Data:...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego:

Monitor Polski    - 3 5 -    Poz. 815


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2017 R.

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie)

Rok realizacji: 2017

Choroba/Choroba odzwierzęca: wścieklizna Gatunek zwierząt: lisy wolno żyjące

1. Opis i ocena rozwoju sytuacji epidemiologicznej, techniczna realizacja działań przewidzianych w ramach programu oraz jego opłacalność:

2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, w jakim osiągnięte zostały cele wyznaczone w zatwierdzonym programie, oraz dotyczące trudności technicznych: 2

Monitor Polski    -36-    Poz. 815


4. Dodatkowe informacje epidemiologiczne:


Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie)


Data:


Rok: 2017


Tabela nr 1

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej

Liczba lisów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych


Monitor Polski    -37-    Poz. 815


Badania w celu monitorowania skuteczności szczepień

Region (nazwa rejonu

administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Gatunek i wiek (a)

Rodzaj badania (b)

Opis badania (c)

Liczba badań

Liczba wyników dodatnich

% wyników dodatnich

1

2

3

4

5

6

7 = (6/5) x 100


O


I

L»J

OO

I


(b)    Serologiczne lub na obecność biomarkerów.

(c)    Nazwa metody diagnostycznej (np. RFFIT, FAVN, ELISA, badanie na obecność tetracykliny).

o

N

OO

L/1


Badania w ramach nadzoru

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Gatunek

Kategoria (d)

Opis badania (c)

Liczba badan

Liczba wyników dodatnich

1

2

3

4

5

6

Dalsze badania dotyczące przypadków z wynikiem dodatnim

Izolaty wirusa wścieklizny typowane w celu odróżnienia od szczepów szczepionki:

Wyniki typowania:

(c)    Nazwa metody diagnostycznej (np. FAT, MIT).

(d)    Nadzór bierny (podejrzane i martwe zwierzęta) lub nadzór czynny (upolowane zwierzęta).


Monitor Polski    -39-    Poz. 815


Doustne szczepienia dzikich zwierząt

opis analizy danych dotyczących dystrybucji szczepionki z powietrza przeprowadzonej przez właściwy organ i wnioski z oceny jakości dystrybucji:

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Data rozpoczęcia akcji szczepień

Data ukończenia akcji szczepień

Nazwa wykorzystanej szczepionki

Liczba dawek

Wielkość obszaru szczepionego (km2)

Metoda dystrybucji (e)

(e) Zrzut z samolotu/śmigłowca lub wyłożenie ręczne.


Monitor Polski    - 40 -    Poz. 815


Doustne szczepienia dzikich zwierząt

Opis analizy danych dotyczących dystrybucji szczepionki z powietrza przeprowadzonej przez właściwy organ i wnioski z oceny jakości dystrybucji:

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)

Data rozpoczęcia akcji szczepień

Data ukończenia akcji szczepień

Nazwa wykorzystanej szczepionki

Liczba dawek

Wielkość obszaru szczepionego (km2)

Metoda dystrybucji (e)

(e) Zrzut z samolotu/śmigłowca lub wyłożenie ręczne.


Tabela nr 6

Wiosenna akcja szczepień w 2017 r.


Urzędowa kontrola doustnych szczepionek bezpośrednio przed ich dystrybucją

Liczba serii szczepionki, które dystrybuowano:

Liczba serii szczepionki skontrolowanych przez Liczba odrzuconych serii szczepionki: właściwy organ:................... ........................

Numer serii szczepionki

Nazwa producenta szczepionki

Data pobrania próbki (szczepionki) do badań miareczkowania wirusa

Wynik miareczkowania wirusa (miano wirusa w szczepionce)


Monitor Polski    - 41 -    Poz. 815


Urzędowa kontrola doustnych szczepionek bezpośrednio przed ich dystrybucją

Liczba serii szczepionki, które dystrybuowano:

Liczba serii szczepionki skontrolowanych przez właściwy organ:...........................

Liczba odrzuconych serii szczepionki:

Numer serii szczepionki

Nazwa producenta szczepionki

Data pobrania próbki (szczepionki) do badań miareczkowania wirusa

Wynik miareczkowania wirusa (miano wirusa w szczepionce)


Tabela nr 8

Region

Akcja

szczepień

Zastosowane odległości przelotowe podczas dystrybucji przynęt ze szczepionką

Strefa buforowa szczepień na Ukrainie

Akcja

wiosenna

Akcja jesienna

Data:...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego:

Monitor Polski    - 42 -    Poz. 815


KOŃCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3>


Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie) Program zwalczania wścieklizny Rok realizacji: 2017


ni


Obej o zwrot.


Kwalifikujące się środki

Liczba jednostek

Deklarowane, łączne koszty rzeczywiście poniesione*1*

Żądana kwota

Szczepienia

Koszty zakupu przynęt ze szczepionką dla strefy buforowej na Ukrainie

Koszty dystrybucji przynęt ze szczepionką w strefie buforowej na Ukrainie

Koszty szczepień łącznie

mują koszty środków wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku realizacji programu, opłacone najpóźniej w dniu przedstawienia roszczenia


Niniejszym zaświadczamy, że:

- podane w sprawozdaniu końcowym i wniosku o dokonanie płatności informacje, zgodnie z którymi deklarowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone, zaś deklarowane koszty zostały rzetelnie zaksięgowane i są kwalifikowalne na podstawie przepisów decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTEA/P/2017/ PL/SI2.749892), są pełne, wiarygodne i prawdziwe,


3) Koszty są wykazywane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz


nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.


Monitor Polski    - 43 -    Poz. 815


-    wszystkie dokumenty potwierdzające dotyczące tych działań i wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

-    program został przeprowadzony zgodnie ze stosownymi przepisami Unii, w szczególności z zasadami konkurencji, udzielania zamówień publicznych i pomocy państwa,

-    dla tego programu nie złożono wniosku o przyznanie innego wkładu Unii, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zgłoszono Komisji,

-    zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności w celu weryfikacji rzetelności zgłoszonych kwot dotyczących środków i wydatków oraz w celu zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i usuwania.

Data:...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego:

Monitor Polski    - 44 -    Poz. 815


2)    Nie odnosi się do rodzaju rachunku. Nazwa rachunku brzmi zazwyczaj tak samo jak nazwa posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku mógł jednak nadać swojemu rachunkowi inną nazwę.

3)    Proszę podać IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego), jeśli numer taki istnieje w kraju, w którym bank ma swoją siedzibę.

4)    Zalecane jest załączenie AKTUALNEGO wyciągu z rachunku bankowego. Wyciąg powinien stanowić potwierdzenie informacji wymienionych powyżej: NAZWY RACHUNKU, NUMERU RACHUNKU/IBAN oraz NAZWY BANKU. W przypadku załączenia wyciągu pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane. Formularz MUSI BYĆ OPATRZONY podpisem posiadacza rachunku i datą.

yroflA

MDK

MIHICTPOM CIJItCbKOrO TOCIIOflAPCTBA IP03BHTKY CEJIA

PEcnyBJUKH nojitiUA I

MIHICTEPCTBOM ATPAPHOI nOJIITHKH TA ITPO/JOBOJIbCTBA

YKPAIHH

IHOflO BHKOHAHKLH nPOTPAMH EOPOTbBH 31CKA30M HA TEPHTOPII YKPAIHH Y 2017 POIfl

MiHicip cijiibCBKoro rocno#apCTBa i po3BHTKy cejia Pecny6jiiKH nojitma Ta MiHicTepcTBO arpapHOi nojiiiHKH Ta npo#oBOJibCTBa YKpaiHH (#ajii - /JoroBipm Ctopohh),

fliioHH 3 MeToio oÓMe^ceHHa noniHpeHHB Bipycy CKa3y Ha TepHTopii' YKpaiHH i 3axHCTy TepHTopii’ GBponeHCbKoro Coio3y Bi# noro nonrapeHHH 3 TepHTopii YKpaiHH,

6epynH #o yBarn PernaMeHT GBponeHCbKoro napjiaMeHTy Ta Pa#H (GC) No 652/2014 Bi# 15 TpaBHH 2014 poicy, mo BCTaHOBJiioe npaBHJia ynpaBjiiHHH BHTpaTaMH, nOB'H3aHHMH 3 XapHOBHM JiaHLUOrOM, 3#OpOB'flM TBapHH i 6jiaronojiyHHflM TBapHH Ta noB'n3aHHMH i3 3#opoB'«M pocjihh i MaTepiany, npH3HaHeHoro #jia Bi#TBopeHH» pocjiHH, mo 3Mimoe flnpeKTHBH Pa#H N® 98/56/GC,    2000/29/GC i 2008/90/GC, PerjiaMeHT GBponeHCbKoro

napjiaMeHTy Ta Pa#H (GC) Na 178/2002, (GC) N® 882/2004 Ta (GC) N® 396/2005, ^(HpeKTHBy GBponeHCbKoro napjiaMeHTy Ta Pa#H N® 2009/128/GC i PerjiaMeHT GBponeHCbKoro napjiaMeHTy Ta Pa#H (GC) N® 1107/2009 i CKacoBye pimeHHa Pa#H N® 66/399/GEC, 76/894/GEC i 2009/470/GC (04>iniHHHH BiCHHK GC L 189 Bi# 27.06.2014, CTOp. 1, O^iniHHHH BiCHHK GC L 328 Bi# 12.12.2015, CTOp. 126, 0(])iiiiHHHH BiCHHK EC L 171 Bi# 29.06.2016, CTop. 66, OcjiiHiHHHH BicHHK GC L317 Bi# 23.11.2016, CTop. 4, 04>i#iHHHH BicHHK GC L 9 Bi# 13.01.2017, CTop. 2, a TaKO* O^HIjiHHHH BicHHK GC L 95 Bi# 7.04.2017, CTop. 1),

/Jomobhjihch npo Tanę:

CraTTH 1

1.    Ha TepHTopii" YKpaiHH BH3HaHaeTbca 6y<^epHa 30Ha, b Mexeax bkoi b 2017 po#i peaai3yBaTHMeTbca nporpaMa 6opoTb6n 3i CKa30M y cniBnpaui mók #epacaBaMH /JoroBipHHX CTopiH (#ani - nporpaMa).

2.    nporpaMa Mae Ha MeTi o6MexceHHH nomnpeHHH Bipycy CKa3y Ha

TepHTopii' yicpaiHH Ta 3axncT TepHTopii' GBponeHCBKoro Coio3y Bifl noniHpeHHfl flaHoro Bipycy.

3. Peajii3apia IIporpaMH BKJHonae b ce6e flBi KaMnami' menjieHB, mo npoBOflHTtca b 6y<ł>epHii! 30Hi, npo aicy 3a3HaHaeTBca b nacTHHi nepmiił piei" CTairi, HaBecHi Ta bocshh 2017 pony (flani - KaMnami’ menneHB), a TaKonc KOHTpOJIB e^eKTHBHOCTi U^eiUICHB i MOHiTOpHHr 3aXBOpiOBaHOCTi Ha CKa3 B 6y<J)epHiH 30Hi.

CraTTH 2

By^epHa 30Ha, bka 3a3HaHaeTBca y cTarri 1 pieY Yromi, CTaHOBHTB TepHTopiio nnomeio 38 450 km2, BH3HaneHy b ^o^aTKy 1 ao piei’ YroflH.

CraTTH 3

1.    /JeTajiBHi npaBHJia peajmanii' IIporpaMH, b TOMy HHCJii npoBe^eHHa KaMnaHiił menneHB, Kompomo e^eKTHBHOCTi npoBe,zjeHHX meimeHB, MOHiTopHHry cKa3y i flin y pa3i nmTBepmKeHmi JiaóopaTopHHMH Aocjii.zpceHHaMH noaBjieHHa BHnamÓB cKa3y y 6y^epHi0 30Hi BHKJia^eHi y AOflaTKy 2 ,ao nici’ YroflH.

2.    rojioBHi BeTepHHapHi JiiKapi AepacaB /JoroBipHHX CTopiH iH^opMyioTB o#hh oflHoro moflo CTpoKiB BaKHHHapii y Mexcax KaMnamn menneHB, neprn Hiac bohh 6yzjyTB 3^ińcHK)BaTHCB.

CraTTH 4

1. IIojiBCBKa CTopoHa 3o6oB’a3yeTBca:

1)    ni^roTyBara 3a«BKy npo cniB^iHaHcyBaHHa IIporpaMH 3 kohitIb GBponeHCBKoro Coio3y, npo mo imeTBca y CTarri i 5 PeraaMemy GBponeiłcBKoro napnaMemy Ta Pann (GC) 652/2014 Bin 15 TpaBHa 2014 poKy, mo BCTaHOBJiioe npaBHJia ynpaBJiiHHa BHipaTaMH, noB'a3aHHMH 3 XapHOBHM JiaHUIOrOM, 3^0p0B'XM TBapHH i no6po6yTOM TBapHH Ta nOB'H3aHHMH i3 3flopoB'«M pocjihh i MaTepiany, npH3HaneHOK) /yra BmTBopeHHH pocjihh, mo 3MiHK>e ^HpeKTHBH PaAH JV« 98/56/GC, 2000/29/GC i 2008/90/GC, PernaMeHT GBponeHCBKoro napjiaMeHTy Ta Pann (GC) Ne 178/2002, (GC) N° 882/2004 Ta (GC) N° 396/2005, /JnpeKTHBy GBponeHCBKoro napnaMemy Ta Pązm JSTs 2009/128/GC i PerjiaMeHT GBponeHCBKoro napnaMemy Ta Pa#H (GC) ■N° 1107/2009 i CKacoBye pimeHHa PaflH N° 66/399/GEC, 76/894/GEC i 2009/470/GC y cniBnpapi 3 YKpamcBKOio Ctopohoio i RinnoRinHo no bhmot GBponeilcBKOi KOMicii;

2)    nepenaBara GBponeHCBKin KoMicii oTpHMaHy Bm YKpamcBKoi' Ctopohh flOKyMeHTapiio moflo peani3aijii' IIporpaMH, npo HKy imeTBca b nyHKTax 9 Ta 10 CTam 5 niei' Yro,zm;

3) nepe^aBaTH YKpaiHCbKiń CTopoHi koihth Bi^noBi^Ho ao nacTHHH yeTBepToi - uiocToi' CTarri 6 nici YroAH.

2. JJii, 3a3HaHeHi b nyHKTax 1, 2 nacTHHH nepmoi uiei CTaTri, BHKOHye Tojiobhhh BeTepHHapHHH JiiKap Pecny6jiiKH ITojitma.

CxaTTH 5

YKpamcbKa CTopoHa 3o6oB’a3yeTbca:

1)    cniBnpapioBaTH y niflroTOBui 3aaBKH, 3a3HaHeHoi b nyHKTi 1 nacTHHH nepmoi CTarri 4 nici' Ytoah;

2)    BHKOHyBara IlporpaMy BiflnoBiflHo ao floflanca 2 ao u,iei YroAH;

3)    3aKynHTH npHHaAH 3 nepopajibHoio bbkijhhok) npora CKa3y ajm AHKHX JIHCHHb, mo 3aTBepflX(eHi AO BHKOpHCTaHHfl 3riAHO i3 3aKOHOAaBCTBOM YKpaiHH, i3 THTpoM BaKHHHH BiAnoBiAHO ao peecTpaHiHHHx AaHHX npenapaTy y KiAbKocTi 1 922 500 mTyic;

4)    yicnacTH AoroBip ihoao 3aKyniBjii i po3noBCK>AaceHHa npHHaA, 3a3HaneHHx y nyHKTi 3 niei CTaTri, Ha ocHOBi npono3HHiH, 0TpHMaHHX b paMKax nySjiinHoro po3rjiaAy 3aKyniBejib, mo 3AiHCHioeTbca RinnoRinHo ao npHHnnniB AoSpocoBicnoi KOHKypeHH,ii, piBHoro CTaBJieHHa ao npeTeHACHTiB, Ae gahhhm KpHTepieM AJia BH6opy HaHBHriAHinioi' npono3HHii 6yAe HairnHacna urna;

5)    AOCAiAHTH Ta 3aAOKyMeHTyBara pe3yjibTara AocjiiAaceHHA THTpy BaKHHHH koachoi cepii 6e3nocepeAHbo nepeA ff 3acTocyBaHH«M; hkiąo thtp Bipycy BaKHHHH mchihhh, mac noAaHHH b AOKyMeHTax peecTpaHii npenapaTy, napiia BaKHHHH He Moace 6yTH BHKopncTaHa jjjw peajii3anii IlporpaMH;

6)    3a6e3neHHTH:

a)    mo6 TpaHcnopiHi 3aco6H, ani nepeB03aTb BaKHHHy, Mann cnpaBHy CHCTeMy peecTpaHii' TeMnepaTypn, npn aKiii TpaHcnopTyeTbca i 36epiraeTbca BaKHHHa;

b)    mo6 TeMnepaTypa niA nac TpaHcnopTyBaHHa i 36epiraHHa BaKHHHH

KOHTpojnoBajiaca Ta AOKyMeHTajibHO n iATBepAacyBanaca    3 MOMeHTy

3aBaHTaaceHHa BaKHHHH bhpo6hhkom Ha TpaHenopTHi 3aco6n, 3a3HaneHi y niAnyHKTi «a» Hboro nyHKTy ao MOMerny po3KHAaHHa a6o pyHHoi' BHKJiaAKH Hiei BaKHHHH b 30Hi BaKHHHanii;

7)    ihoachho oTpHMyBaTH niA nac npoBeAeHHa KaMnamn menjieHHa BiA opraHi3aHn, mo HaAae nocjiyrn 3 po3noBCK)AXceHHa BaKHHHH, AaHi b ejieKTpOHHOMy BHTJiaAi mOAO CKHAaHHa BaKHHHH, mo BKJIIOHaiOTb:

a)    reorpa^inHi KOopAHHara (mnpoTa i AOBroTa) b AecaTHX rpanyca, AaTy i nac po3KHAaHHa koachoi A03H BaKHHHH 3 iAeHTH^iKaniHHHM HOMepoM A03H, OTpHMaHi 3 CHCTeMH, mO peCCTpye CKHAaHHa BaKHHHH;

b)    MapuipyTH noAbOTiB b cncTeMi KoopAHHaT WGS84, no3HaHeHoro b 6a3i EPSG koaom 4326, BiA HaBiramiiHoro npncTpoio GPS;

8)    npoBOflHTH nepeBipKy 3a ponoMoroio nporpaMHoro 3a6e3neneHHa CHCTeMH reorpa<|>iHHoi' iH(J)opMapii (Geographic Information System, CKoponeHO GIS):

a)    ipo BaKpHHH 6yjm po3KHpaHi piBHOMipHO 3ripHO i3 3anjiaHOBaHOK> KijlbKiCTK) P03 Ha KBaflpaTHHH KijIOMeip;

b)    ipo MapmpyTH nojibOTiB Bip HaBirapiiiHoro npHCTpoio GPS 36iraiOTbCfl 3 paHHMH, OTpHMaHHMH i3 CHCTeMH peCCTpapil CKHflaHHa BaKUHHH;

9)    Hapara TojioBHOMy BeTepHHapHOMy JiiKapio PecnybjiiKH Ilojibma He ni3Hime Hiac po 10 jinnHa 2017 poKy Tany poKyMeHTamio:

a)    npOMÓKHHH TeXHiHHHH Ta 4>maHCOBHH 3BiT npo BHKOHaHHB IIporpaMH b nepiop 3 pHa nonancy peani3auii piei Yropn po 30 nepBHa 2017 pony 3a 3pa3KOM, 3a3HaneHHM y popaTKy 3 po piei Yropn;

b)    bhchobok He3ajie»CHoro aypHTopa a6o KOMneTeHTHoro Ta He3anexcHoro iHcneicropa, hkhh nipTBeppacye, mo Bci BHTpara, npepcTaBjieHi YKpaiHCbKoio CTopoHoio y 3BiTi, npo bkhh ńpeTbca y nipnyHKTi «a» pboro nyHKTy, BipnoBipaioTb pincHOCTi, BipHO BH3HaneHi y 6yxrajiTepcbKHx KHHrax i e npHHHSTHHMH BHTpaTaMH, npo mo iłpeTbca b nacTHHi ppyriił CTarri 6 piei Yropn, a TaKoac, mo yci poicyMeHTH, noB’a3am 3 ijhmh BHTpaTaMH, POCTy nHHMH j

c)    3i6paHi npoTaroM TepMiHy, BKa3aHoro b nipnyHKTi «a» pboro nyHKTy, paHi, 3a3HaneHi b nyHKTi 7 pici CTaTTi:

—    nipnyHKT «a» — b ejieKTpoHHOMy BHniapi b TeKCTOBOMy (J)opMaTi, a6o Comma Separated Values (CSV);

—    nipnyHKT «b» - b eneKTpoHHOMy BHniapi b 4>opMari Shapefile;

10) Hapara rojioBHOMy BeTepHHapHOMy JiiKapio PecnybmKH Ilojibma He ni3Hime Hia< po 1 6epe3Ha 2018 poKy TaKy poKyMeHTapiio:

a)    3aiciK)HHHH TexHiHHHH Ta (JnHaHCOBHH 3BiT mopo peajii3apii IIporpaMH 3a 3pa3KOM, 3a3HaneHHM y popaTKy 4 po piei Yropn;

b)    KapTy, aKa MicraTb BorHHipa BHnapiciB CKa3y, 3a<])iKCOBaHHx Ha TepHTopii 6y<j>epHoi' 30hh y 2017 popi;

c)    bhchobok He3ajieacHoro aypHTopa a6o KOMneTeHTHoro Ta He3aneacHoro iHcneKTopa, aKHH nipTBeppacye, mo Bci BHTpaTH, npepcTaBjieHi YKpamcbKOK) CTopoHoio y 3BiTi, npo aKHH npeTbca y nipnyHKTi «a» pboro nyHKTy, BipnoBipaioTb pincHOCTi, BipHO BH3HaneHi y 6yxranTepcbKHX KHnrax i e 3aTBeppa(eHHMH cnjianyBaHHMH BHTpaTaMH, npo mo iłpeTbca b Hacrarn ppyriił CTaiTi 6 piei Yropn, a TaKoac, mo yci poKyMeHTH, noB'a3aHi 3 uhmh BHTpaTaMH, e pocTynHHMH;

d)    Bci poKyMeHTH, aKi BHMaraiOTbca pna oOrpymyBaHHa BHTpaT Ha KyniBJiio Ta po3noBciopaceHHa npHHap 3 BaicnnHoio, b TOMy nncjii Konii':

—    paxyHKiB-(J)aKTyp KyniBJii npHHap 3 BaicpHHOio;

—    paxyHKiB-(j)aKTyp mopo po3noBCK>paceHHa npHHap 3 BaKipraoio;

e)    3i6paHi npoTaroM 2017 poKy paHi, BKa3aHi b nyHKTi 7 u,iei CTarri:

-    niflnyHKT «a» - b ejieiapoHHOMy BHrjiH^i b TeKCTOBOMy (jiopMaTi, a6o Comma Separated Values (CSV);

-    ni^nyHKT «b» - b ejieKTpoHHOMy BHniafli b (J)opMaTi Shapefile;

11)    Ha^aTH bck) flOKyMeHTapiio ctocobho peanisaipi IlporpaMH aHrjiiHCBKOio moboio;

12) nepeaaTH (J)iHaHCOBy flOKyMeHTapiio, ae BHipaTH BKa3aHi b yKpaiHCBKift HapioHajitHin BaniOTi (rpHBHi) i He 6y,nyTB BKjnonaTH no^aTOK Ha floaaHy BapTicTB (TT/^B) a6o iHini no^aTKu;

13) npoxoflHTH ayAHT, kohtpojib Ta nepeBipKH mo^o peajii3api'i IlporpaMH, aKi 3fliHCHK>BaTHMyTBCfl GBponeiiCBKHM cyAOM ayAHTopiB, GBponeiłcBKHM ynpaBJiiHHHM 3 nHTaHB 3ano6iraHHa 3JioB5KHBaHHHM Ta maxpaHCTBy (OLAF), a6o GBponeHC&Koio KOMicieio, hh GBponeiłcBKOio KOMicieio 3a ynacTio npe^cTaBHHKiB IIoji&cbkoi Ctopohh;

14)    36epiraTH yci flOKyMeHTH, aKi CToeyioTBca peajmanii IlporpaMH.

CraTTH 6

1.    BmpaTH Ha peajii3aniio nporpaMH Hece YKpamcBKa CTOpoHa.

2.    IIpHHHaTHHMH BHTpaTaMH Ha noTpeSn pici" YroflH cnifl BBaacara kohith, mo niflJiaraioTB BiflimcoflyBaHHio GBponeHCBKHM C01030M, Bi^noBiflHO flo PimeHHa GBponeHCBKoi KOMicii npo Ha^aHHa rpaHTiB Bifl 31 cinHa 2017 pony, mo 3aTBepfl»cye HapioHajiBHi nporpaMH Ta cnijiBHe 4)iHaHcyBaHHa (pimeHHa: SANTE/W/2017/PL/SI2.749892) npH3HaneHi pa KyniBJii npHHaa 3 BaKHHHOio Ta ix po3noBcioflaceHHa b paMKax IlporpaMH.

3.    BHTpaTH Ha TpaHcnopTyBaHHa TBapHH juin oOcTeaceHHa, BmpaTH Ha jiaóopaTopHi flocjiizpKeHHa, axi npoBO^HTB YicpaiHCBKa CTopoHa b paMKax IlporpaMH, h iHHii BHTpara, noB'a3aHi 3 pearmaHieio piel IlporpaMH, ani He e npHHHaTHHMH BHTpaTaMH, He niflJiaraiOTB Bi^IIIKOnyBaHHK) GBponeHCBKHM COI030M.

4.    IIojiBC&Ka CTopoHa 3o6oB'a3yeTBca nepepaxyBaTH YKpaiHCBKin CTopoHi Bci koihth, axi noKpHBaroTB Bi/rniKoriyBaHHa npHHHaTHHX BHTpaT Ha IIporpaMy i aKi GBponeiłcBKa KOMicia Hamana Pecny6jiini IIojiBma.

5.    Kouith, 3a3HaneHi b nacraHi neTBepTm nie'i CTairi, Ha^aiOTBca YKpaiHCBKin CTopoHi b eBpo Ha GaHKiBCBKHH paxyHOK ^epacaBHoi' cjijok6h YKpaiHH 3 nHTaHB 6e3neHH0CTi xapnoBHx npo^yKTiB Ta 3axHCTy cnoacHBaniB.

6.    YKpamcBKa CTopoHa y TepMiH, y3ro,zpKeHHH 3 nojiBCBKoio Ctopohoio, Ha^ae noTonny iH^opMapiio npo SaHKiBCBKHH paxyHOK, npo aKHH H^eTBca b nyHKTi 5 nie'i cTarri, y BHrnafli flOKyMeHTa, c^opMOBaHoro BianoBiflHO jio 3pa3Ka, aKHH MicTHTBca b /Jo/raTKy No 5 uboto floroBopy. U,eH flOKyMeHT HąacHJiaeTBca nojiBCBKiił CTopoHi 3a nocepe^HHpTBOM MiHicTepcTBa 3aKopAOHHHx cnpaB PecnyGjiiicH IIojiBmi 3 hotoio IIocojiBCTBa YKpaiHH b PecnyGjiini IIojiBina.

7.    Pecny6jiiica nojibma He Hece Bi^noBi^auŁHOCTi y BHna^Ky, aicmo GBponeHctKa KOMicia npHHMe pimeHHa npo HeHąaaHHa GBponeilcLKHM Cok)30m KOUiTiB Ha cniB(j)iHaHcyBaHHa peajii3apii nporpaMH.

8.    y BHnaflKy ayamy KOHTpojib hh nepeBipKH peanisapii IlporpaMH, mo 3fliHCHioeTbca GBponencbKHM cy^oM ayflHTopiB, GBponencbKHM ynpaBJiiHHaM 3 nHTaHb 3ano6iraHH« 3JiOB5KHBaHHaM Ta maxpancTBy (OLAF) a6o GBponeHCbKOio KOMicieio, hh GBponeHCbKOio KOMicieio 3a ynacTio npeflCTaBHHKiB nonbCbKoi Ctopohh, aKHH BH3Hae Heo6xiflHicTb noBepHym kohith a6o HacTHHy KouiTiB, Haa,aHHX GBponeHCbKOio KOMicieio Pecny6jiiu;i nojibma /via cniB(|)iHaHcyBaHHa peajii3anii IlporpaMH, YKpamcbKa CTopoHa BHnnaTHTb kohith, ih,o niflJiaraioTb noBepHeHHio, Ha OaHKiBCbKHH paxyHOK, BKa3aHHH nojibCbKoio CTopoHoio, fljia ix nepe^ani GBponeHCbKifi KOMicii.

9.    BHnjiaTa, npo aicy H^eTbca y nacTHHi BocbMin piei CTarri, 3fliHCHioeTbca b eBpo He ni3Hime Hiac nepe3 30 flHiB nicna oTpHMaHHa YKpaiHCbKOIO CTOpOHOK) iH^OpMauil Bifl IIojIbCbKOi CTOpOHH mOflO BHMOra GBponeHCbKoi KOMicii npo noBepHeHHa KouiTiB, Ha^aHHX Ha cniB(J)iHaHcyBaHHa IlporpaMH, y BH3HaneHiH cyMi pa30M i3 3aaBoio npo noBepHeHHa KouiTiB y ijiił cyMi Ha OaHKiBCbKHH paxyHOK Bi^noBiflHO ,zio nacTHHH bocbmoi ijiel CTairi.

10.    YKpamcbKa CTopoHa 3o6oB’a3yeTbca cniBnpainoBaTH 3 Fojiobhhm BeTepHHapHHM JiiKapeM Pecny6jiiKH Ilojibma, 3oxpeMa nuiaxoM oGMmy iH<|)opMauieio, Ha^aHHa po3'acHeHb Ta AOKyMeHTanii, Heo6xi^HHx fljia npaBHJibHoi peajii3ani'i piei Yro^H.

CTaTTH 7

1.    MaKCHMajibHi OKpeMi cyMH npHHHHTHHX BHTpaT, HKi ni^naraioTb BiflniKoayBaHHK) YKpamcbKiH CTopoHi 3a 3aicyniBJiK) i po3noBcioflxceHHa npHHa^ 3 BaKiiHHoio, He noBHHHi nepeBHinyBaTH 0,95 eBpo 3a A03y Bi^noBi/mo Ao pimeHHa GBponeHCbKoi* KOMicii, npo axe nnuioca y nacTHHi apyrin CTarri 6 piei YroAH.

2.    Bi^noBiAHO flo pimeHHa GBponeHCbKoi KoMicii, npo axe Hinnoca y nacTHHi Apyrin CTairi 6 uiei Ytoah, <ł>maHCOBHH BHecoK GBponeiłcbKoro Coio3y b peajmauiio IlporpaMH He nepeBHmye cyMy 1 827 000 eBpo.

CTaTTH 8

^OrOBipHi CTOPOHH 3o6oB'a3yK)TbCfl 3AlHCHK)BaTH iH^OpMyBaHHH OflHa ojiHoi Ha peryjiapHm ocHOBi npo BHKOHaHHa piei Yro^H.

CTaTTH 9

Ua Yro^a He oÓMeacye npaB i 3o6oB'a3aHb aepacaB ^oroBipHHX CTopiH,

mo BHnjiHBajOTb 3 imiiroc MiacHapoflHHX floroBopiB, yKJiafleHHX AepncaBaMH /JorOBipHHX CTOpiH.

CTaTTH 10

3a B3aeMHOK> 3ro^oK) ^oroBipHHx CTopiH po piei YropH MoacyTb 6yTH BHeceHi 3MiHH. Byflb-aKi 3m1hh ijboro ^oroBopy noBHHHi 6yra BHKjiapeHi nHCbMOBin <})opMi.

CTaTTH 11

Uh Yropa HaÓHpae HHHHOCTi 3 para ii nipnHcaHHa.

CTaTTH 12

Ua Yropa pie po 31 rpypHa 2026 poicy.

.ZJopaTKH 1-5 po piel Yropn e HeBip’eMHOio nacraHOio piei Yropn Ta HaÓHpaioTb HHHHOCTi y nopapicy, nepepóaneHOMy b CTarri 11 pici Yropn.

YHHHeHO b ..    ................... (dama)

2017 poKy y pbox opHaKOBHx npiiMipHHKax, koechhh nojibCbKoio, yKpaiHCbKoio Ta aHTJliHCbKOK) MOBaMH, npH HbOMy Bci TeKCTH € aBTeHTHHHHMH. Y pa3i BHHHKHeHHH po36ixcHocTen y TJiyManeHHi nojioaceHb piei Yropn nepeBaacHy CHJiy MaraMe tckct aHraincbKoio moboio.

flOflATOK Na 1 flO yfOflM

By4>epHa 30Ha b yKpami oxonnioe:

1)    y Bo/iMHCbKm o6nacTi: l"opoxiBCbKMM paiiOH, łBaHMHiBCbKuti paMOH, KiBeLłiBCbKMM pawm, KaMiHb-KawMpcbKMM paCioH, KOBeilbCbKMM paMOH, JlK>6eiUiBCbKMM paMOH, Jl(060MJlbCbKMM paMOH, JlOKaMMHCbKMM paMOH, JlyLlbKMM pafiOH, MaHeBMLłbKMM paiioH, PaTHiBCbKuPi pafioH, Po>KMLneHCbKMM paiioH, CTapoBMwiBCbKMM pafioH, UJaMbKMM paCiOH, TypiMCbKMM paiiOH Ta BonoAMA/mp-BormHCbKi/iM pawoH;

2)    y JlbBiBCbKiM o6nacTi: BpofliBCbKMM paMOH, EycbKMM paiioH, flporo6nubKnii pafioH, ropofleLjbKMM paiioH, flBopiBCbKMM patiem, KaM'$łHKa-By3bKMM pawoH, MnKonai‘BCbKHM paMOH, MocTMCbKMM paMOH, nepeMMUirmHCbKMM paMOH, riycTOMMTiBCbKMM paiioH, PaflexiBCbKMM patom, CaM6ipcbKMM paMOH, CKoniBCbKMM paiioH, CoKanbCbKMM patiOH, CTapocaM6ipcbKMM paMOH, CTpMMCbKMM paMOH, TypKiBCbKMM paMOH, 3onOHiBCbKMM paMOH, >KOBKiBCbKMM paMOH Ta >KMflaHiBCbKMM paMOH;

3)    B PiBHeHCbKiM oS/iaCTi: fleMMfliBCbKMM paMOH, MnMHiBCbKMM paMOH Ta PaflMBMJliBCbKMM paMOH;

4)    y 3aKapnaTCbKiM o6/iacri: BejiMKo6epe3HHHCbKMM paMOH, BonoBeubKMM pafioH, riepeHMHCbKMM paiioH Ta CBarmBCbKMm paMOH.

TepMTopia YKpaiHM - 6y4>epHa 30Ha:

Monitor Polski    - 54 -    Poz. 815


PerioH

TepuTopin nepopanbHoro menneHHn flWKiix micmib npoTM CKa3y - km2

5ycf>epHa 30Ha b YKpaYHi

38 450

Bcboro

38 450

flOflATOK flO yrOflM Ns2

riPOrPAMA BOPOTbBM 31 CKA30M (RABIES)

1.    lfleHTM4)iKai4in llporpaMM

flep>KaBa-HneH GBpocoio3y: Pecny6/iiKa rionbuja

3axBopioBaHHfl: CKa3 (Rabies) - menneHHH b SycpepHiM 30Hi Ha TepwTopii yKpaiHM B3flOB>K KopflOHy 3 PecnySniKOfo rio/ibina 3a«Ba flo 0Bpocoio3y npo cniBCpiHaHcyBaHHfl na piK: 2017

HaflaHO flo CBponeMCbKoi KoMicii: 31 TpaBHn 2016 p. (peflaryBaHHH 12 rpyflHH 2016 p.)

2.    IcTopiiHHi flaHi uioao eni300TMHHoY cirryaLłiY b cnpaBi cKa3y

3 MeTora 3axncTy TepiiTopii eBpoco«03y Bifl noLUtipeHHa Bipycy cxa3y 3 cyciflHix 3 €bpocok)3om TpeTix flepwaB, Pecny6niKa riojibLLia OKpecnioe b nporpaMi 6opoTb6n 31 CKa30M 6ycf>epHy 30Hy b y«paYHi, fla/ii «6y<fcepHa 30Ha», fl«a oxonn»oe: 3 4

paftoH, PaflexiBCbKMfi pafioH, CaM6ipcbKMfi pa&OH, CKoniBCbKMtf pafioH, CoKanbCbKMM pafioH, CTapocaM6ipcbKMM pafioH,

CTpMMCbKMM pafioH, TypKiBCbKMft paiiOH, 30Ji0HiBCbKMfi pafioH, >KoBKiBCbKM^ paPioH Ta >KMflaHiBCbKMM pafioH;

3)    b PiBHeHCbKiPi o6nacTi: /HeMMfliBCbKUM paftoH, MnMHiBCbKMM paftoH Ta PaflMBM/iiBCbKMft paftoH;

4)    y 3aKapnaTCbKiM o6nacTi: BenMKo6epe3HHHCbKMfi paftoH, Bo/ioBeflbKMM pafioH, nepeHMHCbKMM paftoH Ta CBannBCbKMM

paftoH.

3. Onuc 3anponoHOBaHo’i riporpaMM

5v(bePHa 30Ha b YKPaiHi:

•    KiJibKicTb BmcnafleHMX fl03 BaKflMHM CTaHOBMTb 25 fl03 Ha KOweH 1 km4 30HM LiienneHHH. LHen/ieHH* He npoBOflym, Ha TepMTOpiT, BKpMTiPi BOflOfO.

•    BaiotMHa po3noBCK)fl>KyeTbCH flBini npoTsroM KaneHflapHoro poKy, HaBecHi Ta BoceHM, 3a flonoMoroio niTaKiB i BepTonbOTiB, a tbm, fle ue HeMoxcnMBO, BMicnaflacTbcn BpyHHy. BiflCTaHb Mix< niHiflMM nepenbOTiB noBHHHa cKnaflaTM 500 m, 3a bmhhtkom ripcbKMX TepMTopifi, fle, b 3a/ie>KHOCTi Bifl cpopMH penbe<£y, CTaHOBMTb Bifl 500 flo 1000 m. BaKflMHa noBHHHa 6yTH piBHOMipHO po3noBCK>A>KeHa Ha TepHTopif, AKa nifljinrae BaKflMHafliT. JliTaKM i BepTOJibOTM ocHameni HaBiraMifóHMM o6naflHaHHflM CMCTeMM GPS i cMCTewioio peecTpauii' cKMflaHHn BaKflMHM, iflo flae 3Mory niflTBepflMTM, iflo qi 3aco6n noBiTpflHoro TpancnopTy cniflyioTb 3a 3a3flaneriflb BCTaHOBneHMMM JiiHiflMM i flOKyweHTyBaHHH Toro, mo Ha flanifi JiiHiT 6yno BMicnafleHo 3an/iaHOBaHe hmoio fl03 B3kl4mhm. B nepiofl npoBefleHHfl po3noBCK>fl>KeHHfl BaKflMHM npeflCTaBHMK yKpamcbKoi BeTepMHapHoi cny>K6M LflOflHn OTpMMye flaHi moflo cKMflaHHH BaKflMHM, m OTpMMyiOTbCfl 3 nepenineHoro HaBiraqiiiHoro o6naflHaHHH Ta cmctcmm peecTpafliT. Ha niflCTaBi amx flaHnx npeflCTaBHMK yKpaiHCbKoT BeTepMHapHoT cnywOM LflOflHn nepeBipne, hm:

- CKMflaHHH BaKflMHM 6yno npoBefleHp piBHOMipHO, BiflnoBiflHO flo 3an/iaH0BaH0'i KinbKocTi fl03 Ha KinoMeTp KBaflpaTHMfi,

Monitor Polski    - 57 -    Poz. 815


- TpaeKTopii no/ibo-ry (TpacM), OTpMMaHi 3a flonoiworoio HaBirafliMHoro npucTpoto GPS, 36iraiOTbCfl 3 flaHMMM, OTpuMaHMMM 3a flonoMoroio cucTeMu peecTpafliT CKMflaHHH BaKflMHM.

PyHHa BMKnaflKa npuMaHOK 3 BaKflMHOio npoBOflMTbcn bmkhiohho b Micflnx, b bkmx BinbHO >KMByTb nMCMfli, fle CKMflaHHn BaKflMHM 3 niTaKa a6o BepTonbOTa HeMO)KnMBe a6o HeMOJKnMBe Moro onTMManbHe 3fliMCHeHHH. PyHHa BMKnaflKa BaKflMHM Ha T3KMX TepMTOpiflX MO)Ke BMKOpMCTOByBaTMCH flnfl KOHTponiO CflOKMBaHHH BaKflMHM. PyHHa BMKnaflKa npMMaHOK 3 BaKflMHoto 3fliMCHK)eTbCB nifl HamsflOM npeflCTaBHMK yKpafHCbKoi BeTepMHapHof cny>K6M Ta flOKyMeHTyeTbca. rinoifla, Ha BKiM 3fliMCHK>eTbca pysHa BMKnaflKa BaKflMHM He nepeBMiflye 1% nnoifli noKpMTOi BaKMMHaflieio. KinbKicTb fl03 BaKflMHM, BMicnafleHoi BpynHy, He nepeBMiflye 1% KinbKOCTi fl03 BaKflMHM, po3noBciofl>KeHoi npoTnroM flaHOi nopM poKy.

•    flocnifl>KeHHn 3 MeToio KOHTponio etfceicTMBHOCTi 3fliMCHeHMx iflenneHb ( MOHiTopMHroBi flocniflweHHn) npM3HaneHi flnn BM3HaneHHn ecfjeKTMBHOcTi iwiyHi3afliT BaKflMHOio i ff cnoKMBaHHn b 6ycf)epHiM 30Hi b YKpafHi. Bohm BicntonatOTb 3fliMCHeHHfl flOCnifl>KeHHfl CMP0B3TKM i flOCnifl>KeHHfl KiCTOK a6o 3y6iB, B3flTMX Bjfl HOTMpbOX nMCMflb, BiflCTpinK)BaHMX Ha kox<hmx 100 km2 TepMTopif, Ha AKiM flMKi nMCMfli OTpMManM 3axMCHe LflenneHHn npoTM CKa3y. BIk nMCMflb, BiflCTpinflHMX y paMKax flocnifljKeHb, BM3HanaeTbCfl 3 po36mbkokd Ha MonoflMX i flopocnMX TBapMH. Pe3ynbTaTM MOHiTopMHry aHani3yioTbcn 3 ypaxyB3HHBM flboro cjDaicropa.

•    flocnifl>KeHHfl 3 MeToio MOHiTopMHry HanBHOCTi cKa3y nonnraiOTb y flocnifl>KeHHi mo3koboi TKaHMHM Bdx 3arM6nMx a6o y6MTMX TBapMH, nifl03pi0BaHMX y CKa3i. L|e CTOcyeTbcn BCix bmaib TBapMH y 6y<£epHiM 30Hi, nyrnMBMx flo cKa3y.

Monitor Polski    - 5 8 -    Poz. 815


4. nepefl6aHeHi nporpaMoio 3aco6n

4.1.    CKoponeHHM onuc nepefl6aHeHiix b nporpaMi 3aco6iB PiK: 2017

El KOHTpOJIb

[3 floc^ifl>KeHH?i [3 liienneHHfl

13 6opoTb6a, Komporib a6o MOHiTopuHr

4.2.    Opram3aijm, Ham«fl i ponb Bcix 3aijiKaBfieHMx CTopiH, nxi 6epyTb ynacTb b llporpaMi

SycbeDHa 30Ha Ha YKPaYHi:

3a BMKOHaHHflM IlporpaMM 6opoTb6n 3i CKa30M Ha TepMTopii 6yc}jepHoT 30hm b YKpami BiflnoBiflae flepwaBHa cnywSa yKpaiHu 3 nwTaHb 6e3neHHOdi xapHOBiix npoayKTiB Ta 3axncTy cno>KMBaHiB nifl HamaflOM MiHicTepcTBa arpapHoT noniTHKH Ta npoAOBonbCTBa YKpaiHM b cniBnpaui 3

•    MiHicTepcTBOM oxopoHii 3,qopoB'?i YKpaiHM;

•    MiHicTepcTBOM BHyTpii±iHix cnpaB YKpaiHM;

•    MiHicTepcTBOM eKonorii i npMpoflHMX pecypciB YKpaiHM;

•    flepx<aBHMM areHTCTBOM nicoBMx pecypciB YKpaYHM;

•    TOBapMCTBaMM MMCTIMBL|iB i pn6aJ10K YKpaiHM;

•    MiCLieBOK) BMKOHaBHOK) BJiaflOK) YKpaiHM;

•    BeTepMHapHMMM cneuianicTaMM, a Ki 3aMMaioTbCH npMBaTHOio npatcrMKOio Ha TepMTopiY YKpaYHM.

Monitor Polski    - 59 -    Poz. 815


MncnnBL|i BiflnosiAaKJTb 3a flocTBBKy nucnub na MOHiTopuHroBi AocniAweHHH

flep>KaBHa cny>K6a YKpaiHM 3 m/iTaHb 6e3fieHHOCTi xapMOBHx npoflyiaiB Ta 3axncTy cno>KMBaHiB BiAnoBiAae 3a nepeAany ro/iOBHOMy BeTepnHapHOMy iHcneicropaTy Pecny6/iiKM rionbuja iHcpopMauii Ta AOKyiweHTiB 3riAHO 3 yroAoto, yiaiaAeHoio Mi>K MiHicTpoM cinbCbKoro rocnoAapcTBa i po3BMTKy ce/ia Pecny6niKM nonbuji Ta MiHicrepcTBOM arpapHoT noniTUKH Ta npoAOBonbCTBa YKpaiHM, 3 MeTOłO OLłiHKM CBpoKOMicieK) BMKOHaHHfl nporpaMM.

Jla6opaTopHMŃ Kompo/ib nicnn mermeHHfl b Mex<ax 6ycf)epHoT 30hm npoBOAMTb flepwaBHMfi HayKOBO-AOcniAHMft iHCTMTyT na6opaTopHoY AiamocTMKM Ta BeTepMHapHO-caHhrapHoT eKcnepTM3M YKpaiHM Ta flepwaBHMii HayKOBO-KOHTpo/ibHMM iHCTMTyT 6ioTexHOJiorii i unraMiB MiKpoopraHi3MiB YKpamn.

Kompo/ib ecpeKTMBHOCTi 3AiftcHeHkix LAen/ieHb Bioiłonae:

1)    MOHiTopuHroBi AOcniA>KeHHB npoBeAeHi npn 3acTOcyBaHHi:

а)    AOcniA>KeHHB KiCTKOBMX LunicpiB a6o 3y6iB - AOcniAweHHfl Ha npHcyTHicTb MapKepa (TC - TeipaijMKniH);

б)    Tecr ELISA a6o FAVN - BM3HaneHHH TMTpy aHTMTin Bipycy cxa3y b CMpoBaTLji;

2)    36ip i aHani3 eniAeMionoriHHiix AaHiix npo AiamocTyBaHHi Bi/inaAKiB cxa3y b 30Hi, oxonneHift menneHHflM.

4.3. Onuc aAMiHicTpaTMBHMX perioHiB, b bkmx Mae 6yTM BBefleHa b Aiio nporpaMa

EycpepHa 30Ha b YKpami oxon/iioe:

1) y BojiMHCbKift o6nacTi: l~opoxiBCbKMft panoH, łBaHMHiBCbKuft paiioH, KiBeuiBCbKMft pafioH, KaMiHb-Kaiui/ipcbKMti patioH, KoBejibCbKMfi pafioH, JlK)6eiiiiBCbKMfi pa&OH, JlK)6oMJibCbKMti pafioH, JloKaniiHCbKHM pafioH, JlyMbKHii pafiOH, MaHeBtuibKMft pafioH, PaTHiBCbKMM pafioH, PoMMiAeHCbKMft panoH, CTapoBM>KiBCbKMM paiioH, lilaubKHH paftoH, TypiMCbKMii paftoH Ta BojiOAMMHp-BonMHCbKiiA pa&OH;

Monitor Polski    - 60 -    Poz. 815


2)    y JlbBiBCbKift oSnacTi: BpofliBCbKMCi pa&OH, BycbKMfi pafioH, flporo6nMbKnfi pafioH, ropofleLtbKMfi pafioH, flBopiBCbKMfi pawoH, KaM'nHKa-By3bKMM pafioH, MnKOJiaTBCbKnfi paflOH, MocTucbKuii pafioH, nepeMmurmHCbKMfi patiOH, riycTOMMTiBCbKMft pawoH, PaflexiBCbKMii paitoH, CaM6ipcbKMii patfoH, CKoniBCbKMft pafiOH, CoKanbCbKMfi pafioH, CTapocaM6ipcbKMft pafioH, CTpiIMCbKMM paŃOH, TypKiBCbKI/IM pafiOH, 30J10HiBCbKMM pafiOH, >KOBKiBCbKMfi pa&OH Ta >KMflaHiBCbKM^ paftOH;

3)    b PiBHeHCbKift o6jiacri: fleMMfliBCbKMii patiOH, MriHHiBCbKHfi pafioH Ta Pafli/iBi/miBCbKHfi pafioH;

4)    y 3aKapnaTCbKiM o6nacTi: Be/im<o6epe3HflHCbKMR paiioH, BonoBeLibKMfi pafioH, nepeMMHCbKMfi pafiOH Ta CBanaBCbKUM paftoH.

TepuTopin YKpamu - SycpepHa 30Ha

Monitor Polski    - 61 -    Poz. 815


PerioH

Tepmopm nepopa/ibHoro men/ieHHfl amkmx nKCMMb npoTu CKa3y - km2

By(f>epHa 30Ha b YKpaTHi

38 450

Bcboro

38 450

Monitor Polski    - 56 -    Poz. 815


4.4. Ormc nepeA6aseHMX y llporpaMi 3aco6iB

4.4.1.    rioBiAOMneHHfl npo xBopo6y

EycbepHa 30Ha b YKpaiHi:

3 MeToto cBoeMacHoro BMHBneHHn cKa3y y TBapMH opraHM nicHMUTBa, oxopohm HaBKonnujHboro cepeflOBMuja, MMcnMBCbKoro rocnoflapcTBa i 3anoBiflHMKiB 3o6oB’H3aHi CMCTeMaTMHHo Kompo/iłOBaTM 30hm, p,e >KMByTb flUKi TBapuHM. npn BMflBneHHi wiepTBnx a6o b6mtmx TBapMH, a Ki, Syaymi >kmbmmm, BMpi3HnnMcn nifl03pmoio noBefliHKOK) (BiflcyTHicTb peaKuif CTpaxy, HenpoBOKOBaHi Hanaflii Ha nioflefi hm TBapMH), ui opraHM 3o6oB’H3aHi iHcł^opMyBaTM npo ue npaqiBHMKiB AepwaBHOi cny>K6M BeTepMHapHOi MeflMLłMHM i npMcnaTM MaTepian ao BeTepMHapHOi Jia6opaTopii, nxa 3afiMaeTbcn AocniAweHHflM CKa3y.

Kpiwi Mboro, BnacHMKM TBapMH, 3aBiAyBani cfcepM, He3ane>KH0 bIa cf>opMM BnacHocTi, a TaKow cneMianicTM BeTepMHapHOi MeAML|MHM 3o6oB’H3aHi HeraMHO HaAaBaTM iHcJjopMauiK) npo KoweH BMnaAOK y«ycy cBiMCbKMX TBapMH amkmmm m'hcoYahmmm TBapMHaMM, 6e3AOMHMMM a6o 3AMHaBinMMM co6aKaMM hm KOTaMM, a t3ko>k npo niA03py cxa3y TBapMH BeTepMHapHOMy cneLłianicTOBi, hkmm o6cnyroBye AaHe cinbCbKe rocnoAapcTBo i noceneHHn.

4.4.2.    TBapMHM Ta nony/iBijM TBapMH, oxoruieHi llporpaMoio

Ha TepMTopii SytfrepHoi 30hm b YKpaiHi nporpaMa oxonnioe Bci bmam TBapMH, HyrnMBi ao CKa3y, npMHOMy nepopanbHOK) BaKi4MHaL|ieio npoTM cKa3y oxonneHa nMiue nonyji«Min jiMCMLjb, a Ki BinbHO >KMByTb Ha TepMTopii Aief 30hm.

Monitor Polski    - 63 -    Poz. 815


4.4.3.3acTocoBaHi AocjiiAweHHsi i cxeMM Bi/tfSopy aocjiIahmx npo6

flocniflu i aHani3id, BMKopMCTOByBaHi ans fliamocTMKM CKa3y i Hamnfly 3a riporpawioło 6opoTb6n 3i CKa30M b 6ycf}epHiCi 30Hi Ha y«paTHi:

1)    CeponoriHHi flocniflJKeHHa: Tecr ELISA a6o FAVN;

2)    BipycojioriHHi Ta iMyHoxiMNHi AOcniAweHHH:

а)    iMyHO(ł)nioopeci4eHL|ifl mo3KObmx bIaSmtkIb (FAT - fluorescent antibody test — cjDJiroopecueHTHMM TecT Ha aHTMTina) - TecT Ha cxa3;

б)    i3onai4m Bipycy Ha MMiuax (MIT - mouse inoculation test);

3)    iHLui flocnifljKeHHH: KicTKOBi mnicpM a6o 3y6n - TecT Ha npiicyTHicTb MapKepa (TC);

MoHiTopuHroBi AocniflweHHfl awkmx jiMCMMb, 3flificHK)BaHi 3 MeToio BH3HaneHH?i ecfeeKTMBHOCTi iwiyHi3aiłiT i cno>KMBaHHfl b3kl|mhm b SycpepHift 30Hi b yKpaiHi, BKnioHaioTb BMKOHaHHH HacTynHnx AOcniAweHb:

1)    Tecr ELISA a6o FAVN 3 MeToio BM3HaHeHHB piBHH iMyHi3aLiii amkmx JiMcmib, a tum caMMM ecjDeKTMBHOcri nepopanbHMX LMen/ieHb;

2)    flocnia>KeHHfl Ha npiicyTHicTb MapKepa (TC) 3 MeToio BM3HaHeHHfl piBHfl cno>KMBaHHfl BaKLjMHM amkmmm nMCMUAMM.

BiK JiMCMMb, BiflCTpinHHMX y paMKaX MOHiTOpMHrOBMX flOCnifl)KeHb, BM3HaHa0TbCfl 3 P036HBK0K> Ha MOHOflMX i flOpOCnHX TBapMH. Pe3ynbTaTM MOHiTopMHry aHa/ii3yiOTbCJi 3 ypaxyBaHH«M Mboro cpatcTopa.

flocnifljKeHHH 3 MeToio MOHiTopHHry HanBHOCTi cxa3y nonaraioTb Ha AocjiiAweHHi Ha cxa3 niflnnrae M03K0Ba TKaHMHa Bcix 3arn6nnx a6o y6MTMX TBapMH, niA03pioBaHMX y cKa3i. L|i aocnifl>KeHHfl 3AificHioiOTbCfl i3 3acTocyBaHH«M iMyHoc|)JiioopecMeHMiT mo3kobmx BiflbMTKiB (FAT). LJe crocyeTbca Bcix bmaib TBapMH y SycjjepHifi 30Hi, HymMBMX ao cxa3y. floAaTKOBO MO>xyTb BMKopMCTOByBaTMcn AocniAweHHfl i3 3acTOcyBaHHflM i3oriHi4iT Bipycy Ha MMiuax (MIT).

Monitor Polski    - 64 -    Poz. 815


MoHiTopiiHroBi flocniflweHHfl (ELISA/FAVN,TC) - 6yct>epHa 30Ha b YKpami

PerioH

Tepuropm oxonneHa nporpaMOfo iiłenneHb - km2

TepwTopm perioHy, 3 hkoT Jincnqi MaioTb

6yro BiflCTpinyiHi j AOCTaBneHi Ha

MoHiTopiiHroBi AOcniAKeHHn - km2

Ki/lbKiCTb JIMCMLlb, flKi MaiOTb 6yTM BiflCTpirmHi 8

paMKax MOHiTopuiHroBHx AOcniAX<eHb b 2017 poqi -4 JiMCnqi/1 OOkm2

Sy$epHa 30Ha b YKpaiHi

38 450

38 450

1 538

BCboro

38 450

38 450

1 538

4.4.4. 3acTocoBaHi BaKijuHu i cxeMM iijen/ieHb

BycbepHa 3QHa Ha YKPaTHi:

•    Bufl BaKLiMHii: nepopajibHa BaKUMHa npoTM CKa3y ni/ici/mb, AKi BiJibHO >KMByTb y npupofli, flonymeHa b o6ir BiflnoBiAHo ao HMHHoro 3aKOHOA3BCTBa b YKpaiHi, U40 BiAnoBiAaiOTb BMMoraM OIE Manuał of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (KepiBHmiTBo MEB no AiarHOCTimHMx TecTax i BaKi4MHax aha H33eMHWx TBapnH ).

•    npMHaAM 3 BaKLłMHOK) 36epiraK)TbCA, TpaHCnopTyiOTbCA i BMKOpMCTOByfOTbCA 3riAHO 3 iHCTpyKLliAMM BMpo6HMKa. ripu 36epiraHHi i TpaHcnopTyBaHHi BaKUMH BUKopucTOByeTbca cucTewia peecipaMii TeMnepaiypn. flepwaBHa cny>K6a YKpaiHM 3 nuTaHb 6e3neMH0CTi xapHOBi/ix npoAyKTiB Ta 3axncTy cno>KMBaHiB 3AiiicHK)e MOHiTopunr i AOKyMeHTye TeiwnepaTypy, npn AKiw rpaHcnopTyeTbCA Ta 36epiraeTbCA BaKMMHa.

•    Po3noBCK)A>KeHHA npwHaA BiASyBaeTbCA npn BiAnoBiAHMx noroAHWx yMOBax, 3riAHO 3 ihCTpyKuiAMM Bnpo6HWKa.

   KinbKicTb [email protected] A03 BaKUMHM CTaHOBMTb 25 A03 Ha kotkhhh 1 km2 TepMTopif, Re npoBOAMTbca LMenneHHA. IHenneHHA He npoBOAATb Ha TepnTopiax, bkpmtmx boaoio.

Monitor Polski    - 65 -    Poz. 815


•    BaKL|MHa po3noBctofl>KyeTbCfl flBini npowoM KaneHflapHoro poKy, HaBecHi Ta BoceHM, 3a flonoMoroio niTaKiB i BepTonbOTiB, a TaM fle Lje HeMOJKniiBo, BMKnaflaeTbcn BpyHHy. BiflCTaHb Mi>K niHiflMM nepenbOTiB noBMHHa CKnaflaTM 500 M,3a bmhhtkom ripcbKMx TepuTopifi, fle, b 3ane>KHOCTi Bifl cJjopmm penbecfcy, craHOBMTb Bifl 500 flo 1000 m. BaKflMHa noBi/iHHa 6yTM piBHOMipHO po3noBciofl>KeHa Ha TepHTopif, flKa niflnnrae BaKUMHauiT. JliTaKM i BepTonbOTM ocHaifleHi HaBirauiftHMM o6naflHaHHAM CHCTeMM GPS i CHCTeMoto peecrpauiT cKMflaHHH BaKUMHM, i±io flae 3Mory niflTBepflMTM, mo qi 3aco6n noBiTpHHoro TpaHcnopTy cniflyioTb 3a 3a3flaneriflb BcraHOBneHMMM niHiflMM i flOKyMeHTyBaHHa toto, mo Ha flamft niHir 6yno BMKnafleHo 3annaHOBaHe nncno fl03 BaKUMHM. B nepiofl npoBefleHHa po3noBCK>fl>KeHHfl b3kumhm npeflCTaBHMK yKpaTHCbKoT BeiepMHapHoT cnywOM moflHfl OTpMMye flaHi moflo CKMflaHHH BaKUHHM, a Ki oTpMMytoTbcn 3 nepenineHoro HaBirauiMHoro oOnaflHaHHA Ta CHCTeMM peecTpauii'. Ha niflcraBi umx flaHMX npeflcraBHMK yKpaTHCbKoT BeTepMHapHoi cnyx<6M moflHH nepeBipne, hm:

-    CKHflaHHH BaKflHHH 6yno npoBefleHO piBHOMipHO, BiflnoBiflHO flo 3annaHOBaHoT KinbKOCTi fl03 Ha KinoMeTp KBaflpaTHMM,

-    Tpaeicropir nonbOTy (Tpacn), OTpMMaHi 3a flonoMoroio HaBirauiiiHoro npMCTpoK) GPS, 36iraiOTbCfl 3 flaHMMM, OTpMMaHMMM 3a flonoMoroio CHCTeMM peecTpauii CKMflaHHH BaKUHHM.

PyHHa BMKnaflKa npHMaHOK 3 BaKUMHOlO npOBOflMTbCfl BMKniOHHO B MiCUHX, B HKMX BinbHO JKMByTb JlMCMUi, fle CKMflaHHfl BaKUHHM 3 ziiTaKa a6o BepTonbOTa HeMoacnMBe a6o HeMoxoiHBe ftoro onTMManbHe 3flificHeHHn. PysHa BMKnaflKa b3kumhm Ha T3KMX TepMTOpinX MO)Ke BMKOpMCTOByBaTMCfl flTfl KOHTpO/lK) CnOWMBaHHH BaKUHHM. PyHHa BMKnaflKa npHMaHOK 3 BaKUMHOlO 3fliMCHioeTbcn nifl HarnnflOM npeflCTaBHMK yKpaTHCbKoT BeTepMHapHoi cnywSM Ta flOKyMeHTyeTbcn. rinouia, Ha «Kifi 3fliflcHioeTbCfl pyHHa BMKnaflKa BaKUMHM He nepeBMUiye 1% nnoifli noKpMTOi BaKUMHauieio. KinbKiCTb fl03 BaKUHHM, BMKnafleHoi BpyHHy, He nepeBMiuye 1% KinbKocri fl03 BaKUHHM, po3noBciofl)KeHoY npoTsroM flaHoi nopn poKy.

•    Be3nocepeflHbo nepefl po3noBciofl>KeHHflM Ko>KHa cepin BaKUHHM niflnnrae flocniflweHHio 3 MeToio BCTaHOBneHHn TMTpy Bipycy, npoTM flKoro npoBOflMTMMeTbcn menneHHfl, a pe3ynbTaTM flocniflweHHfl flo«yMeHTyioTbcn.

Monitor Polski    - 66 -    Poz. 815


4.4.5. 3aco6u b BiinaflKy no3MTMBHoro pe3ym>TaTy

EycfaepHa 30Ha b YKPaTHi:

•    iHCTpyioim MiHiCTepcTBa cinbCbKorp rocnoAapcTBa Ta npoAOBonbCTBa YKpaiHM N°5 Bifl 15 6epe3H« 1994 poKy npp 3aXOflM LL|OflO 6opOTb6n i3 CKa30M TBapilH.

•    iHcpopMauiio npp niATBepAweHHB no3MTMBHoro pe3y/ibTaTy b naSopaTopHOMy Aoc/iiAweHHi HerafiHO noBiAOM/wiOTb ycTaHOBaM a6p cneiłianidy BeTepMHapHoi MefluuuHM, nmto nepeAaB tamto MaTepian, a T3ko>k KepiBHMKy BeTepMHapHoi' MeflMLłMHM b o6nadi (Midi).

•    KepiBHMK BeTepMHapHoi' moamlimhm b o6nacTi, Midi, flinbHML(i MicTa, HeraMHO noBiflOMrme oSnacHe ynpaB/iiHHn AepwaBHOi BeTepnHapHoi moammmhm npp BunaflKM CKa3y i 3axpflM, 3fliMCHem 3 MeTPto 6oppTb6n 3 xbopp6pio, a TaKow iHcfiopMye o6nacHy (MicbKy) caHiTapHO-enifleMionoriHHy cTaHqiio a6o caHiTapHO-eniAeMionoriMHMM Biflflm MiojeBoi jriKapHi.

•    KepiBHMK BeTepMHapHoi MeflMLłMHM b e6nacTi, Midi, fliribHMLii Mida 3a ynacTio npefldaBHMKiB caHiTapHo-enifleMionoriMHOT daHpii, opraHiB JiicHMijTBa Ta iHLUMX PflMHMUb opraHi3ye eni300TMHHMM o6xifl i niflrPTOBnłoe KOMnneKCHMM nnaH 3axpfliB 3 MeToro 6eppTb6M 3i CKa30M b Micqi Moro noflBM, a t3ko>k npeA^snne nnaH aha po3mnAy i 3aTBepAx<eHHfl flepwaBHiii H3A3BMHaMHiM np0TMeni300TMHHiii KOMicif npM MicLieBifi AepwaBHiii aAMiHicTpaMii. TepMTopin noceneHHB a6o floro nacTMHa, pa30M 3 npMnernMMM TepMTopiaMM, nacoBMiiiaMM, nicoM i nonaMM, a TaKow iHUJMMM MicuiflMM, Ae KOHCTaTyeTbcn CKa3, 3riAHO 3 HaK330M KepiBHMKa BeTepMHapHoi MeAMAMHM o6nadi, Mida, AinbHMAi MicTa, a T3Kox< 3a piiiieHHBM MicL4eBMx opraHiB caMOBpflAyaaHHfl oronouuydbca TepMTopieto, Ae MaiOTb Micue nponBM qieY xbopo6m i BnpoBaA>KyK)TbCfl KapaHTMHHi o6Me>KeHHB. Mewi qiei TepMTopii i 30Ha pM3M«y tohho BM3HaMałOTbcn b pimeHHi, npM AbOMy npMflMaiOTbcn ao yBarM 4>aicrop 3apaweHHa i MicLieBi yMOBM. FIk BorHMUje xbopo6m po3yMidbcn He Ti/ibKM MiCLie BMBBneHoro A>«epena iHcfoeKuićiHoro hmhhmk3 (xBopi TBapMHM), ane Tarow npMnemi TepMTopif, m yMownMBnioioTb

Monitor Polski    - 67 -    Poz. 815


Mirpauiio ahkhx TBapHH. B BorHHifli XBopo6i/i TBapHHH menjiflTbCfl Bifl CKa3y. XBopnx i 3 nifl03poio Ha 3axBopK>BaHHH TBapiiH ujyKaiOTb i BfiMBałOTb. Tpynn b6hthx i 3arn6nnx TBapHH pa30M 3i LUKipaMH cnantołOTbca.

•    3a6opOHfl€TbCfl npOBefleHHB BHCTaBOK, p03MH0>KeHHB C06aK, BMBi3 C06aK, KOTiB, a T3KOK flHKHX TBapHH Ha/3 TepMTopiioA, fle BHBB/ieHa XBopo6a. Ha MMcnnBCbKi/ix yriflflax b pin 30Hi, a TaKOK b 30Hi 3arpo3H 3a6opoHneTbCH KOwepLłiMHMM, a TaKOK nii4eH30BaHMii BiflCTpin ahkhx 3BipiB, a TaKOK Tx BiflnoB i BHBi3.

•    y BiinaflKy BHBB/ieHHB cxa3y ahkhx TBapHH flepwaBHi BeTepHHapHi cny>K6H pa30M 3 opraHaiwn oxopoHH cepeflOBHLfla, MMC/iMBCbKMMH opraHaMH i opraHaMH nicoBoro rocnoflapcTBa, He 3Ba>KałOMH Ha ce30Hi/i nontoBaHHH, 3fliHCHK)K)Tb 3axoflH 3 MeTOK) 3MeHLLieHHH KiilbKOCTi JlHCHflb i SHOTiB.

•    fl/iB CBoewacHoro bhkphttb i isonapiT xbopmx Ta nifl03pinnx Ha cKa3 TBapHH BCTaHOBmoeTbcn nocTiHHHH Hamnfl 3a TBapHHaMH 3 rocnoflapcTB i CTafl, fle bhkphto Bipyc CKa3y. TBapHHH 3 nifl03poio Ha XBopo6y a6o 3 yKycoM nifljrwatOTb ('pyHTOBHOMy o6cTe>KeHHio He pifliiie, Hi>K 2-3 pa3H Ha fleHb.

•    TBapHHH, a Ki nifl03pł0K)Tbca Ha 3apax<eHHfl BipycoM CKa3y, iflenjiBTbca Bifl CKa3y Ta 3ajiHLuaiOTbCfl nifl HarjwflOM BnpoflOB>K 60 flHiB. 3a6opoHB6TbCB niKyBaHHB i men/ieHHB npoTH cKa3y TBapHH xbophx a6o 3 nifl03piHHHM Ha xBopo6y. Xbophx Ta nifl03piriHX Ha 3axBopiOBaHHfl CKa30M TBapHH niKyBaTH a6o niflflaBaTH iflenneHHBM npoTH piei xbopo6h 3a6opoHaeTbCH. CBincbKHx TBapHH i xyTpoBnx 3BipiB, nifl03pinHX Ha 3apa>KeHHH CKa30M 6e3 KniHiMHHX 03HaK 3axBopłOBaHHH, fl03B0iiHGTbCB He3ane>KHO Bifl CTpoKy menneHHfl Tx npoTH cxa3y niflflaBaTH 3a6oK) 3 BHKopncTaHHHM oflep>KaHHX Bifl hhx npoflyicriB Ha 3aranbHHx niflCTaBax.

•    Mohoko Bifl KniHNHO 3flopoBnx TBapHH 3 cinbCbKHX rocnoflapcTB i CTafl 3 npoaBaMH CKa3y, He 3Ba>KaiOHH Ha npoBefleHi menneHHB, MOKe BHKopncTOByBaTHCb hk npoflyicr xapHyBaHHn flnn moflen a6o KopM fljin TBapHH nicna nacrepH3ai4ii npn TewmepaTypi 80-85°C BnpoflOB>K 30 xbhjihh a6o KHn’nTiHHB npowoM 5 xbhjihh.

•    Cnpi MaTepiariH TBapHHHoro noxofl>KeHHfl, oTpHMaHi Bifl KniHiHHo 3flopoBHx TBapHH 3 rpyn 3i CKa30M, BHB03BTbca rocnoflapcTBa b KOHTeiiHepi 3i ifli/ibHoro MaTepia/iy TinbKH flo BH3HaweHHx 3aicnafliB 3 BiflMiTKOio b BeTepHHapHOMy

Monitor Polski    - 68 -    Poz. 815


CBiflouTBi npo Te, mo bohm npn3HaMem Ha Ae3iHcjDeKMiio 3riAHo 3 iHCTpyKLłieio laoao npoBeAeHHn Ae3iH4>eKi4i'f, hkb CTocyeTbca cnporo Maiepiany TBapHHHoro noxoA>xeHHfl.

   Micufl, fle nepe6yBann XBopi i 3 nifl03poio Ha xBopo6y TBapMHM, o6naflHaHHfl, npeAMeTM i 3Hapnflfln, a Ki BHKopncTOByBanncb 6e3nocepeAHbo atih yTpMMaHHfl TBapMH, a t3ko>k 3axncHe B3yrra i oflnr oci6, yiKi flornflflanM 3a TBapMHaMH, i mmi 3a6pyflHeHi cjihhoio hh BMflineHHHM xbopmx TBapMH npeflMeTM niAnnraioTb AesiHcfceKLłiT, 3riflHO flitOHoio b yxpaiHi iHCTpyKLłieio lljoao npoBefleHHH BeTepi/iHapHoT [email protected]3iHcfoeKi4iY 06'eKTiB TBapMHHMLjTBa.

•    CninbHo 3 opranaMH, HKi 3afiMaioTbCfl oxopohoio 3flopoB'fl, 3AifiCHK)K>TbCfl LunpoKOMacLiJTa6Hi 3axofln cepefl HaceneHHfl (po3mobm, JieKuiY, BMCTynM b npeci, paflio i Tene6aHeHHi), ii|o MaiOTb Ha MeTi po3noBc>OA>K6HHfl rncloopMauiY npo 3arpo3y cK33y pjn niOAeft i TBapHH, a t3ko>k npo KOHTporib i npoc^inaicrMKy cKa3y.

•    KapaHTMHHi o6wie>KeHHfl no cKa3y CKacoBytoTbcn piweHHflM flepwaBHoY HaA3BMHafiHoY np0TMeni300TMHH0T KOMiciT npM MicueBifó flep>KaBHiii aflMmicTpaLłiT 3a noAaHHAM KepiBHMKa BeTepHHapHoi MeAML(MHM pafioHy (MicTa) npoTflroM 2-MicflHHoro TepiwiHy Bifl ocTaHHboro BunaflKy CKa3y, 3a yMOBM BMKOHaHHH Bcix nepefl6aHeHMX KOMnneKCHHM nnaHOM 3axoAiB, cnpsMOBaHnx Ha ycyHeHHn cKa3y, a TaKO>K aMchoT lHCTpyKL|iY b cnpaBi 3axofliB laoao KOHTponio CKa3y TBapMH.

4.4.6. KOHTpOilb BMKOHaHHfl lYporpaMM I 3BlTHiCTb

BycfaepHa 3QHa b yKpami:

flepx<aBHa cnywSa yKpaiHM 3 nMTaHb 6e3neHH0CTi xapHOBMx npoAyicriB Ta 3axMCTy cno>KMBaHiB BiAnoBiAae 3a nepeAany rojioBHoiwiy BeTepMHapHOMy niKapio Pecny6niKM nonbma iHc^opMaMiY i AOKyMeHTiB 3riAH0 3 yroAoio, niAnMcaHoio Mi>K Mmicrpowi cinbCbKoro rocnoAapcTBa i po3BMT«y cena Pecny6niKM ilonbuja i MiHicTepcTBOM arpapHoT noniTMKM Ta npoAOBonbCTBa yKpalfHM MeToio OLłiHKM peani3aL|iT flporpaMM CBponeflcbKoio KOMicieio.

Monitor Polski    - 69 -    Poz. 815


5. KopucTb Bia riporpaMM

MeToio riporpaMM e yTpMMaHHfl KinbKocri BunaflKiB CKa3y cepefl TBapi/iH, 3a bi/ihhtkom KawaHiB, Ha piBHi He Bmi40My 3a 2014 piK i oxopoHa TepMTopi! CBponeMCbKoro CoK)3y Bifl nepeHeceHHH Bipycy CKa3y 3 Tepi/iTopii YitpaTHM Ha TepMTopiio CBponeMCbKoro Coto3y.

6. Mini riporpaMM, noBtoam 3 AOc/iiipKeHHflMM 6.1. LJijii b rany3i fliamocTMHHMx flocjiiflweHb

MoHitopHHroBi flocniflweHHH

Monitor Polski    - 70 -    Poz. 815


PerioH

Biifl

TBapnH

Tun flocniA>KeHHfi

Onuc

AOCJli/pKeHHfl

n/iaHOBaHa

KinbKicTb

flOCJliA>KeHb

nepeASaMyBaHa

KiJlbKiCTb

n03MTHBHHX

pe3yxibTaTiB

%

n03MTMBHMX

pe3yjibTa*riB

EycpepHa 30Ha B YKpaiHi

flMKi

JIMCMLti

Cepo/ioriHHMfi

TeCT

ELISA/FAVN

1 538

251

16

Eyc^epHa 30Ha YKpaiHi

flMKi

TlMCMMi

TecT Ha

npMCyTHiCTb

6ioMapKepa

TC

1 538

462

30

flocnifl>KeHHfl 3 MeToio MOHiTopuHry HanBHOCTi cxa3y

PerioH

Bma TBapMH

KaTeropia tbbpmh

OnMC

AocniA>KeHHa

nnaHOBaHa

KinbKicTb

AOcniA>KeHb

nepeASanyBaHa

KiJlbKiCTb

n03MTMBHWX

pe3y/ibTaTiB

EycJjepHa 30Ha b YKpaTHi

AM Ki nmAi\

TBapilHM 3 nifl03poK) Ha cxa3

FAT

329

20

By4)epHa 30Ha b YKpaTHi

CoSaKM

TBapilHM 3 nifl03poio Ha c«a3

FAT

71

3

By0epHa 30Ha b YKpaTHi

Kotu

TBapMHM 3 nifl03poK) Ha CKa3

FAT

9

4

BycpepHa 30Ha b YKpaTHi

iHUji TBapMHM

TsapMHM3 niAOspoio Ha c«a3

FAT

3

3

flocnifl>KeHHfl naptii BaKi4MHH 3 MeToio BM3HaMeHHn Ta flOKyMeHtyBaHHfl Tmpy Bipycy BaKUMHM

Monitor Polski    -71-    Poz. 815


PerioH

llJiaHOBaHa pjn po3noBCioA>KeHHa KiAbKicTb napTiT BaKL|MHM

ri/iaHOBana

KinbKiCTb

AOcniAweHb BaKMMHM iaoao BM3HdM6HHfl TMTpy

BycjsepHa 30Ha b YKpaTHi

11

11

6.2. Ui/ii b ccfjepi menneHb a6o niKyBaHHB amkhx TBapnH

Monitor Polski    - 72 -    Poz. 815


PerioH

llnoina

(km2)

MeTa nporpaMM menneHHn a6o niKyBaHHn

KiJIbKiCTb fl03 BaKLIMHM a6o /liKyBanbHoro npoflyKTy nnaHOBaHa ao BHKnaASHHfi aSo noAaHHn b paMKax KaMnaHif

nnaHOBaHa KinbKicTb KaMnaHif

aaranbHa KinbKicTb A03 BaKMMHM a6o niKyBanbHoro npoAyicry nnaHOBaHa Ha BMKJiaAeHHH HM noAaHH*

EycpepHa 30Ha b YKpami

38 450

961 250

2

1 922 500

Bcboro

961 250

1 922 500

7. OijiHioBajribHMM aHani3 KouiTiB nporpaMM

BmpaTM Ha peani3aqiK) nporpaMM flna 6yc|>epHoT 30hm cpiHaHcyBaTMMyTbcs 6e3nocepeflHbo YKpaTHCbKoio CTopoHoio, npi/iHOMy YKpaTHCbKa CTopoHa 6yfle 3o6oB’«3aHa nepeflasaTM nonbCbKifl CTopoHi BiflnoBiflHi flOKywieHTM 3riflHo 3 y«nafleHoio Mi>K MiHicTpoM cinbCbKoro rocnoflapcTBa i po3BMT«y cena Pecny6niKM rionbii|i Ta MiHiciepcTBOM arpapHoi noniTMKM Ta npoflOBonbCTBa YKpaTHH yrofloro , b TOMy HMcni i 3 cpiHaHCOBoi 3BiTHOCTi. Ha Tx niflCTaBi Pecny6niKa nonbuja 3BepHeTbcn flo GBponeMCbKoro Coio33 KnonoTaHHflM npo noBepHeHHR npMfiHRTHMx BMTpaT, a noTiM oTpMMaHi tbkmm cnocoOoM 4>iHaHC0Bi 3aco6n nepeflacTb YKpafHi poLłi, HacTynHOMy 3a pokom, b RKOMy 6yna peani30BaHa nporpaMa. npMtfHRTHi BMTpaTM cninbHO 4>iHaHcyiOTbCH GBponePicbKMM Coto30M, npMHOMy Tx TMn, po3Mip cniBcpiHaHcyBaHHfl, MaKCMManbHa cyMa i MaKCMManbHi pa30Bi cyMM BiflWKOflyBaHHH 6yflyTb BMicnafleHi b flo3BinbHOMy PiujeHHi GBponeftcbKof KoMiciT Bifl 31 cisHH 2017 po«y, ii|o 33TBepfl>Kye HaLjioHanbHi nporpaMM Ta cninbHe cfeiHaHcyBaHHR (piweHHR HOMep SANTE/VP/2017/PL/SI2.749892).

Monitor Polski    - 73 -    Poz. 815


npM3HaMeHHfl

BWAaTKiB

fleTanbHMii nepeniK

KinbKicTb

OAMHMMb

OAUHMHHMfi BMASTOK B rpMBHflX (UAH)

3ara/ibHa cyMa b rpitBHHX (UAH)

Oamhmhhm

W BMA3T0K B CBpO

(EUR)*

3aranbHa cyMa b espo (EUR)*

3a*Ba npo Ao4>iHaHcyBaHH5i 3 $OHAy 0BpOCOK)3y (Taic/Hi)

menneHHA -b2017

P.

3aKyniB/in i

p03nOBCłOfl>KeHHfl

BaKUMHM

3aKyniB/m i

P03n0BCł0£pKeHHfl

BaKL(MHH

floaa

1 922 500

26,16

50 292 600

0,95

1 826 375,00

TaK

BCboro

50 292 600

1 826 375,00

* 3fli«CH6HHH o6paxyHKy koiutIb sriflHO Kypcy HauiOHanbHoro EaHKy YKpaTHM 100 EUR = 2754,1483 craHOM Ha 27 rpyflHfl 2016 p.

flOflATOK flO yroflll N2 3

nPOMDKHMM 3BIT 3 PEAJ1I3AUH' nPOrPAMU EOPOTbBM 31 CKA30M B BYOEPHIM 30HI B YKPAIHI B 2017 POLJI

KpaiHa eBpocoi03y: PECnyBMKA nOflblUA (6vd>eDHa 3QHa a Y/wałM)

Xaopo6a/30oH03 (a): CKa3 BuflM TBapnH: duKi nucuiĄi

1. Onuc i oLjiHKa po3Bmi<y enifleMionoriMHoT cntyaMiT, t6xhńhoT peani3ai4i'f 3axofliB y paMKax nporpaMu:

2. niflTBepflweiHHfl Toro, mo Bce 3aKOHOflaBCTBO, mo cTOcyeTbca peani3auiY nporpaMM 3anni±ianocfl b cvmi Ha nonaTKy nporpaMii:

3. iHCfeopMaLim npo 3axoflM, npoBefleHi b paMKax nporpaMM i npMflHHTHi BmpaTM, noHeceHi npowoM nepomx rnecTM MicmjiB poxy peani3auiT Ta 3axoAM, npoBeAeHHfl akmx nnaHyeTbCfl npowoM ociaHHix uiecTM MicHL(iB po«y peani3auiT.

3.1. lH4)opiuiai4iH npo 3axoAM, npoBeAeHi b paMKax nporpaMH npotflroM nepujnx wecTM MicmiiB poxy Ti peani3auiT:

3.2. lH$opMaum npo 3axoAM, npoBeAOHHH akmx nnaHyeTbcn npowoM ociaHHix uuecTH MicnuiB poxy Ti peani3ai4iT:

Monitor Polski    - 74 -    Poz. 815


3.3. lHc|)opMai4m npuMHfltHi BUTpam, noHeceHi ripowoM nepwnx ujecTM MicnqiB poxy peani3aqiY nporpaMw1).


ripMMHflTHi BMtpaTM

KinbKicTb

OAMHMUb

3aBBneHi

3ara/ibHi

BMTpaTH,

4>aKTHHHO

noHeceHi

CyMa, ll|o BHMaraeTbCB

Li^enneHHn

BnTpaTM Ha KyniBnio npnwiaHOK 3 BaKMMHOfO

6ycj3epHOi 3ohm b yKpami

BiupaTM Ha p03n0BCł0A>KeHHB npMM3H0K3 B3K14MHOKD AJ™

6ycJ>epHoT 30HM b YKpami

BHTpaTM Ha uienneHHn 3aranoM


1) BnipaTM BK33yiOTbCfl b yKpamcbKM BanHDTi (rpuBHB), 6e3 noflatKy nflB Ta iHLunx noflaTKiB.


Monitor Polski    - 75 -    Poz. 815


3.4. ripomo3 npnMHflTHMX Bi/iflatKiB, nnaHOBaHnx y uiecn/i ocTaHHix MicaijiB poKy peani3aL|iT nporpaMM


flpilMHHTHi BMTpaTM

KintKicTb

OAMHMUb

3a«BneHi BMTpaTM, luo OHIKyKJTbCfl

CyMa, luo BMMaraCTbCH

LlJenjieMHfl

BMTpaTM Ha Kynis^to npMMaHOK3 B3 KL4M HO K) 6y4)epH0Y 30HM b

Yk parni

BMTpaTM Ha p03n0BCK>A>KeHHH npMMaHOK 3 Ba KUM HO K) An« 6ycpepHoi 3ohm b YKpami

BMTpaTM Ha LuenneHHfl aaranoM


flaTa: ...................................

Im'^, npi3BMU4e Ta niflriMC onepaMiiiHoro KepiBHUKa:


KpaiHa GBpocoK>3y: PECnyBJlIKA nOJlblUA (6vtbePHa 3QHa b YKPaiHij Ta6miMB Ns 1


flaTa:


Pin: 2017


Ha3Ba aflMiHicTpaTMBHoro paftoHy, bkmm BXOflMTb B CKJiafl 6y{pepHOI 30HM

KiiibKiCTb BijqcTpinBHMx i AOCTaBJieHMX Ha MOHITOpMHrOBi AOCniAX(eHHB AMKMX iIMCMAb


Ta6/iMun Ns 2


flocjiiAHceHHfi 3 MeToio MOHlTopMHry ecbeKTMBHOCii lAenneHHfl

PerioH (Ha3sa aflMiHicTpaTMBHoro paftoHy, 51KMM e HacTMHOło 6y<f)epHoT

30HM)

Bha i bIk (a)

Bma Aocni/pKeHHn

(b)

Onuc AOCJiiAweHHB

(c)

KiiibKiCTb

AocnMpKeHb

KinbKicTb

n03MTMBHMX

pe3yjibTaiiB

% n03MTMBHMX pe3ynbTaiiB

1

2

3

4

5

6

7 * (6/5) x 100

(a)    Pe3ym>TaTvi npeflcrraBUTn cwpeMo /yw Monoflnx i flopocnnx TBapnH i 3 po36hbkok) Ha bhah, axi e npeAueTOM AOcniAweHHa.

(b)    Cepo/ioriMHe a6o npucyTHicTb SioMapnepiB.

(c)    Ha3Ba fliarHOCTMMHnx MeTOAiB (Hanp., RFFIT, FAVN, ELISA, Tecr Ha HaaBHicTb TeTpamiKniHy).


Monitor Polski    - 77 -    Poz. 815


flocniANceHHfi b paMKax cnocrepeweHH*

PenoH (Ha3Ba aAMiHiCTpaTMBHOFO paHOHy, HKMM c nacTMHoio 6y<ł>epHoi

30HH)

BMfl

KaTeropiH (d)

Onuc AOCJiiA^eHHH (c)

Ki/ibKicTb AocniA>KeHb

KiJIbKlCTb n03MTMBHMX pe3ynbTaTiB

1

2

3

4

5

6

noAajibuii Aoc/iiAMceHHH y BMnaAKy no3MTMBHoro pe3y/ibTaTy

bonBTM Bipycy c«a3y oKpecneHi 3 mctoio BiApi3HeHHB bIa B3kaiihhhx urraMiB:

Pe3ynbTaTH OKpecneHHa:

(c) Ha3Ba fliamocTMMHoro MeTOfly (Hanp., FAT, MIT).

(d) riacnBHe cnocrepemeHHfl (niA03pini i MepTBi TBapMHM) a6o 3ktmbhg cnocrepeweHHfl (BiAcrpinnHi TBapnHn).


TadJiMLiH Ns 4

BecHflHa KaMnaHifl Baioii/mauM b 2017 p.


nepopanbHi menneHHH amkmx TBapiiH


Onuc aHani3y AaHMX npo po3noAin BaKŁjMHM 3 noshpfi, 3AiHCHeHMM KOMneTeHTHMM opraHOM Ta bhchobkm ouIhkm n ko cii po3noAiny:


PeriOH (Ha3Ba

a am! HicipaTMBHoro panony, mm e HacTMHOto 6yc)>epHoi 30HH)


flara nonaTKy

KaMnaHn

lAenneHHB


RbTB 3aKlHMeHHB

KaMnaHn

menneHHB


Ha3Ba BMKOpMCTaHOl Ba KAMHM


KijlbKiCTb A03


Hnoma, Ha hkIh npoBeAeHo lAenneHHH (km2)


MeTOA

po3noBCK>A*eHHH (e)


Monitor Polski    - 78 -    Poz. 815


(e) CKMflaHHs 3 /litaKa/BepTOJibOTy a6o pyMHa BmcnaAKa.

Ta6niiLVi Ns 5

BecHflHa KaMnama BaKLiMHaMiT b 2017 p.

uąmjiHHiiii KOHTpo/ib nepopa/ibHMX BaKi^MH 6e3nocepeAHbo ao ix po3noBCK>A>KeHHft

KmbKiCTb cepm BaKUMH, bki 6ymi po3noflijieHi:

Ki/ibKicTb cepm BaiumH nepeBipetfMx KinbKicTb BłAXM/ieHMx cepirt BaKiiMH: KOMnereHTHMM opraHOM:.................T.

HoMep cepii* BaKimHH

Ha3Ba BMpo6HMKa BaKIJMHM

flara B3snrn npo6n (BaKMHHM) Ann TecTie TMTpyBaHHii Bipycy

Pe3ynbTaT TMTpyBaHHii Bipycy (tmtp Bipycy y BaKMHHi)


onitor Polski    - 79 -    Poz. 815


PeriOH

AKMin

menneHb

3acT0C0BaHi

BiflCTaHi

nepe/ibOTy nifl nac

p03KMflaHHfl npMHaflBaKUHHOK)

By4>epHa 30Ha menneHb b YKpalHi

BecHHHa

KaMnaHin

flaTa:...................................

Im'a, npi3Bmi4e Ta nianiic onepaijiCiHoro KepiBHMKa:

Monitor Polski    - 80 -    Poz. 815


flOflATOK flO yrOflM Ns 4

3AKJ1IOHHMM 3BIT 3 PEATII3AI4H' flPOfPAMM BOPOTbEM 31 CKA30M B EYOEPHIM 30HI B YKPAIHI 3A 2017 P.

KpaTHa GBpocoi03y: PECnyBfllKA nOJlbll{A (6vd>eDHa 3PHa e YKPalHi)

PiK peajii3aui'f: 2017 XBopo6a/300H03 (a): CKaBuflu TBapiiH: flMKi nucnui

1. Onuc i oqiHKa po3BMTKy enifleMiojioriHHoT cMTyaMiT, TexHiHHoT peani3ai4iT 3axofliB y paMKax nporpaMM i TT peHta6enbHicTb:

2. fleianbHa iHcfeopMaum npo ciyniHb, b flKifi 6ym flocamyTi nociaBnem Liini b 3aTBepfl>KeHi& nporpaMi, a t3ko>k bIahocho TeXHiHHMX TpyflHOLLliB: 5

4. floflaTKOBa enifleMionoriMHa mcfropMaum:

PiK: 2017


Polski    - 82 -    Poz. 815


Kpama 6Bpocoio3y: PECnyBJlIKA nOJlbLLlA (6vd?epHa 3QHa b YKPaiHi)    flaTa:

Ta6jimjfl Ns 1

Ha3Ba aflMiHicTpaTMBHoro paftoHy, bkmm BxoflMTb b cłcnafl 6y<t>epHoT 30hm

KijibKicTb BiflCTpinBHMx i flocTaBJieHMx Ha MOHiTOpMHrOBi flOCnifl>KeHHfll flMKMX JIMCMlIb

flocjiiAweHHn 3 MeToto MOHiTopMHry etfeeKTMBHOCTi men/ieHHfl

PerioH (Ha3Ba aflMiHicTpaTMBHoro pawowy, BKMMc nacTHHoio 6y4)epHoV

30HM)

Bma i BiK (a)

Bwfl flocnifl)KeHHH

(b)

OnMc AOc/ii/VKeHH5i (C)

KinbKiCTb

AocniAweHb

KinbKiCTb

n03MTMBHMX

pe3ynbraTiB

% n03MTMBHMX pe3ynbTaTiB

1

2

3

4

5

6

7 - (6/5) x 100

(b)    CeponoriMHe a6o npucyTHicTb SioMapKepiB.

(c)    HaaBa fliarHOCTMMHMX Metoflie (Hanp., RFFIT, FAVN, ELISA, Tecr Ha HanBHicTb TeTpai4MKniHy).

Monitor Polski    - 83 -    Poz. 815


Monitor Polski    - 81 -    Poz. 815


flocjiiwKeHHR b paMKax cnocTepeweHHfl

PerioH (Ha3Ba aflMiHlcTpaTMBHoro pawoHy, bkmh e HacTMHOK) 6y(pepH0i' 30 HM)

Bma

KaTeropin (d)

OnMc flocniweHHn (c)

Ki/ibKlcTb AOCjiiA>KeHb

KiilbKiCTb n03HTMBHMX pe3ynbTaTiB

1

2

3

4

5

6

riofla/ibiui flocnifl)KeHHH y BMnaflKy no3MTMBHoro pe3y/ibTaty

I30JIHTM Bipyca CKa3y otcpecjieHi 3 MeTOK) 8iapi3HeHHH b>a BaKAMHHHx uiTaMiB:

Pe3y/ibTaTM oKpecjieHHn:

(c)    Ha3Ba fliarHOCTMHHoro MeTOfly (Hanp., FAT, MIT),

(d)    riacnBHe cnocrepe>KeHHfl (ni.q03pi.ni i MepTBi TBapnHn) a6o aKTUBHe cnocTepeweHHn (BiqcTpinflHi TBapnHn).


Monitor Polski    - 84 -    Poz. 815


TaGniiipi Ne 4

BecHflHa KaiwinaHin BaKLii/iHaijiT b 2017 p.


llepopanbHi lueiuieHHH amkmx TBapMH

Onuc aHani3y AaHMX npo po3noAUi BaKUMHM 3 noeiipn, 3AiMcneHMM KOMnereHTHMM opraHOM ra bmchobkm oiiIhkm bkoct) po3noAiny:

PerioH (Ha3Ba aAMiHictpaTMBHoro paMOHy, HKMM € HaCTMHOK) 6y<|>epHoT 30HH)

flaTa nosancy KaMnaHii uąeruieHHH

flaia 3aKiHHeHHB KaMnaHlT uiermeHHH

Ha3Ba BHKOpMCTaHOl Ba KUMHM

KinbKictb A03

rinoma, Ha hkIm npoBeAGHO lUenneHHH (km2)

MeTOfl

p03n0BCK>A2KeHHH (e)

(e) CKMAaHHfl 3 JiiTaKa/BepTonbOTy a6o pymna Bi/iiaiaAKa.


Monitor Polski    - 85 -    Poz. 815


OciHHfi Kan/mama iiienneHb b 2017 p.


nepopanbHi uteruieHHH amkmx TeapHH

Onuc aHanf3y flaHMX npo po3noflin BaKijHHH 3 noBhpn, 3A^chbhmm KOMnereHTHMM oprattOM ra bmchobkm omIhkm bkoct) po3nofli/iy:

PerioH (Ha3Ba aflMiHicTpaTMBHoro panoHy, bkmm c nacTMHOło 6y<t>epHoT 30HH)

flaTa nonaTKy KaMnaHi? uąen/ieHHH

flara 3aKiHseHHB KaMnaHlT mermeHHn

Ha3Ba bmkopmctbhoT Ba KUMHM

KinbKicTb ao3

(lnouia, Ha swift npoBeAeno lUenneHHH (km2)

MeTOfl

po3noBCK>A>tceHHH (e)

(e) CKiiflaHHfl 3 JiitaKa/BepTonbOTy a6o pyMHa BmcnaflKa.


Monitor Polski    - 86 -    Poz. 815


OcpiijiMHMM KOHTponb nepopanbHMx BaKUMH 6e3nocepeflHbo ao ix po3noBc»OA>KeHHn

Ki/ibKiCTb cepiM BaiujMK, nici 6y/in po3nofllneHi:

KinbtcicTb cepiM BatCMMH nepeBipeHMX Ki/ibKicTb BiAXMneHMx cepiM saKUMH: KOMneTeHTHMM opraHOM:................... ........................

HoMep cepii BaKUMHM

Ha3Ba BMpo6HMxa b3kl4mhm

AaTa B3BTTH npo6M (BaKUMHM) Ann TecTie TMTpyBahhh sipyca

Pe3yjibTaT TMTpysaHHB Bipyca (tmtp Bipycy y BaKUHHi)


Ta6jmun Ns 7

OciHHfl KaMnaHm menneHb b 2017 p.


0(})iMiMHMM KOHTpOJIb nepopajlbHMX BaKUMH 6e3nOCepeflHbO AO IX p03n0BCK>A>KeHHn

KinbKicTb cepiM BatujMH, nici 6y/iM po3noflineHi:

KinbKicTb cepiM BaKUMH nepeBipeHMX KinbKicTb BiAXMneHHx cepiń BaKijMH: KOMneTeHTHMM opraHOM:................... ........................

HoMep cepu b3kmmhm

Ha3Ba BMpo6HMKa BaKAMHM

flaTa B3BTTM npo6M (BaKMMHM) Ann recTis TMTpy aa hhsi Bipyca

Pe3ynbTaT TMTpyeaHHn Bipyca (tmtp aipycy y BaKUMHi)


Monitor Polski    - 87 -    Poz. 815


PeriOH

AKMin

uieniieHb

3acTOCOBaHi

BiflCTaHi

nepejfbOTy nifl nac

p03KMflaHHB npMHaflBaKUMHOK)

BycjDepHa 30Ha menneHb b yKpaTHi

BecHHHa

KaMnaHifl

OciHHH

KaMnaHip

flaTa:...................................

npi3BMU4e Ta niflriMC onepauiiiHoro KepiBHwra:

Monitor Polski    - 88 -    Poz. 815


flpMMHflTHi BMTpaTM

Ki/ibKiCTb

OAMHMLlb

3aaaxieHi

3aranbHi

BMTpaTM,

AiMCHO

noHeceHi

Cyvia, mo

BMMaracTbCH

menneHHB

BMTpaTM Ha KyniB/iio npwMaHOK 3 BaKMHHOlO fljia 6y$epH0T 3ohh b YKpaiHi

BMTpaTM Ha p03ri0BCK)A>KeHHfl npMMaHOK 3 BaKLłMHOlO Afl* 6ycpepHoT 3ohm b YKpaTHi

BMTpaTM Ha menneHH* 3aranoM


3AKJ1KDHHMM OIHAHCOBMM 3BIT 13AABKA nPO OnJlATY 6

KpaTHa 0BpocołO3y: PECnyBfllKA nOJlblllA (6vd>eDHa 30wa e ymaiHi) nporpawia no 6opoTb6i 3i CKa30M PiK peanisauiT: 2017

(1) BwitoMałOTb BapiicTb BMTpaT Ha 3axoflMt npoBefleHi b nepioA 3 1 ciMH* no 31 rpyAHfl poxy peaniaaun nporpaMM i cnnaseHi He niaHiwe astm npeAcraBneHHfl 3a*BM npo BiAUJKOAyBaHHn.

L|hm 3acBiAMyeMo, mo:

-    HaBefleHa b 3axni0MH0My 3BiTi i 3aaBL(i npo onnaTy iHcfcopMaMia, BiAnoBiAHO ao hkoT saaBJieHi 3axoAM (fcaKTMMHO 3AiftcH>OBanMC&, a 3a&BneHi BMTpam

6ynn peTenbHo 3aHeceHi b 6yxrarrrepcbKi KHurn i MowyTb 6y™ 3aTBepA>KeHi 3riAHO 3 nymcraMM pitueHHH flo3BinbHoro PiweHHH CsponeflcbKol' KoMiciT BiA 31 ciMHR 2017 pony, 1140 3aTBepA>Kye HaLłiOHanbHi nporpaMM Ta cninbHe (fciHaHcyBaHHn (piweHHa HOMep: SANTEA/P/2017/PL/SI2.749892), e noBHOio, AOCTOBipHOK) Ta iCTMHHOK).

-    BCi AOKyMeHTM, &Ki CTOCyiOTbCfl L|klX BUTpaT, AOCTynHi Ans KOHTpOJltO, nepeAyCiM 3 MeTOlO 06[*pyHTyBaHHfl p03MipiB BiAUJKOAyBaHHB 3a TBapUHM,

-    riporpaMa 6yna peani30BaHa 3riAHO 3 BiAnoBiAHWM 3aKOHOAaBCTBOM GBpocoiosy, soKpeMa 3 npi4HL|i/inaMii, mo crocytoTbca KOHKypemiii,

HaAaHHH ny6niMHnx 3aMOBneHb i AonoMoru 3 6oxy AepwaBM,

-    sasBM He CKnaAaJiMca Ann woahoto iHiuoro BKnaAy Gspocoiosy ao uieT nporpaMM, npo Bd aoxoaw, lao noxoA«Tb 13 Aiant>HOCTi no nporpaMi, 6yna nosiAOMneHa KoMicia,

-    3acTocoByiOTbca npoLieAypw Kot-nponio, 30KpeMa, KOHTponb 3 mbtoio nepeBipKti tohhoctI 3aaBneHnx bmastkIb, 3ano6iraHHa HeTOHHocroM, Tx BMKpMrra Ta ycyHeHHfl.

flaTa:...................................

lM'a, npi3Bnme Ta niAnuc onepaqifiHoro KepiBHMKa:............................................

Monitor Polski    - 90 -    Poz. 815


Monitor Polski    - 89 -    Poz. 815


3)    npoxaHHfl BKa33TM IBAN (MiwHapoAHMM HOMep SaHKiBCbKoro paxyHKy), muo tskm HOMep icHye b KpaiHi, Ae 6aHK Mae CBift oc|)ic.

4)    PeKOMeHAyetbCB AonyHMTM AKTYAJlbHM^ bhtap 3 SaHKiBCbKoro paxyHKy. y BMTflry noBMHHa MicTMTMCfl BK33aHa b iiuje iH(J)opMaL|ifl: HA3BA PAXyHKy , HOMEP PAXyHKy /IBAN Ta HA3BA 5AHKY. y BunaAKy HaAaHHfl BMTnry HaBBHicrb 6aHKiBCbK0l nenaTKU Ta niAnucy npeAcraBHMKa 6aHKy He e o6ob’«3kobmmm. <t>opMa flOBMHHA MICTMTM niAnMC BnacHMKa paxynicy i AaTy.

AGREEMENT

BETWEEN

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND AND

THE MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINĘ ON THE RABIES ERADICATION PROGRAMME IN UKRAINĘ IN 2017

The Minister of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland and the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukrainę hereinafter referred to as “Contracting Parties”,

acting to contain the rabies virus in the territory of Ukrainę and to protect the territory of the European Union from the virus spreading from Ukrainę,

having regard to Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive materiał, amending Council Directives 98/56/EC,    2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC)

No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1, OJ L 328, 12.12.2015, p. 126, OJ L 171, 29.06.2016, p. 66, OJ L 317, 23.11.2016, p. 4, OJ L 9, 13.01.2017, p. 2 and OJ L 95, 7.04.2017, p. 1),

Have agreed as follows:

Article 1

1.    A buffer zonę is hereby established in the territory of Ukrainę, where the rabies eradication programme shall be implemented in 2017 in cooperation between the States of Contracting Parties, hereinafter referred to as “Programme”.

2.    The Programme is intended to reduce the incidence of the rabies virus in the territory of Ukrainę and protect the territory of the European Union from spreading the virus.

3. The implementation of the Programme shall include two vaccination campaigns carried out in the buffer zonę, referred to in paragraph 1 of this Article, in spring and autumn 2017, hereinafter referred to as the “vaccination campaigns”, as well as control of vaccination effectiveness and rabies monitoring in the buffer zonę.

Article 2

The buffer zonę, referred to in Article 1 of this Agreement, is the area of 38,450 km2 defined in Annex 1 to this Agreement.

Article 3

1.    The detailed rules of the implementation of the Programme, including the carrying out the vaccination campaigns, control of vaccination effectiveness, rabies monitoring and actions to be taken if laboratory tests reveal a case of rabies in the buffer zonę, have been covered by Annex 2 to this Agreement.

2.    The Chief Veterinary Officers of the States of Contracting Parties inform each other of the dates of vaccinations within the vaccination campaigns before they are carried out.

Article 4

1. The Polish Party undertakes to:

1)    Prepare the application to the European Commission for co-financing the Programme implementation from fiinds of the European Union, referred to in Article 15 of Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive materiał, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC, in cooperation with the Ukrainian Party and in linę with the reąuirements of the European Commission;

2)    Pass on the documentation conceming the Programme implementation, referred to in Article 5(9) and (10) of this Agreement, received ffom the Ukrainian Party to the European Commission;

3)    Provide funds to the Ukrainian Party pursuant to Article 6(4) to (6) of this Agreement.

2. The actions referred to in paragraph 1(1) and (2) of this Article shall be performed by the Chief Veterinary Officer of the Republic of Poland.

Article 5

The Ukrainian Party undertakes to:

1)    Cooperate in preparing the application referred to in Article 4 in paragraph 1(1) of this Agreement;

2)    Carry out the Programme in accordance with Annex 2 to this Agreement;

3)    Purchase 1,922,500 baits containing orally administered rabies vaccine intended for free-living foxes, authorized for placing on the market pursuant to the regulations in force in Ukrainę, whose titre is that of a vaccine virus according to registration documents for the preparation;

4)    Conclude contracts for purchase and distribution of the baits referred to in point 3 of this Article on the basis of tenders filed under public procurement proceedings conducted according to fair competition principles, with equal treatment of bidders, where the lowest price is the sole contract award criterion;

5)    Test and document the titre of the vaccine virus of each vaccine batch immediately before its distribution; if the vaccine viral titre is lower than the titre specified in registration documents for the preparation, the batch cannot be used to carry out the Programme;

6)    Ensure that:

(a)    means of transport providing the vaccine are eąuipped with an efficient system registering the temperaturę at which the vaccine is transported and stored,

(b) the temperaturę during transportation and storage of the vaccine is monitored and documented sińce loading the vaccine by the manufacturer to the means of transport referred to in (a) of this point, until drop or manuał distribution of this yaccine in the vaccination area;

7)    Collect on a daily basis from the entity distributing the yaccine, during the yaccination campaigns, the data in an electronic yersion conceming the drop of the yaccine, which include:

(a)    the geographical coordinates (latitude and longitude) in decimal degree format as well as datę and time of dropping of each dose of yaccine, with the identification number of dose, obtained from the yaccine drop registration system,

(b) the flight tracks in the WGS84 coordinate system, marked in the EPSG database by codę 4326, obtained from GPS navigation device;

8)    Check, using a geographic information system software (Geographic Information System - GIS), that:

(a) the vaccine was distributed evenly in accordance with the planned number of doses per sąuare kilometer,

(b) the flight tracks from GPS navigation device coincide with the data obtained from the vaccine drop registration system;

9)    Provide the following documentation to the Chief Veterinary Officer of the

Republic of Poland, not later than by 10 July 2017:

(a)    an intermediate technical and financial report covering the implementation of the Programme in a period from a beginning of realization of this Agreement to 30 June 2017 using the specimen which constitutes Annex 3 to this Agreement,

(b) a certification from an independent auditor or a competent and independent public officer to confirm that all the costs declared by the Ukrainian Party in the report referred to in (a) of this point have been actually incurred and accurately accounted, that they are eligible costs referred to in Article 6(2) of this Agreement and that all documents relating to the said costs are available,

(c)    collected in a period referred to in (a) of this point data specified in point 7 of this Article in:

-    (a) - in text or Comma Separated Values (CSV) file format,

-    (b) - in shapefile format;

10)    Provide the following documentation to the Chief Veterinary Officer of the

Republic of Poland, not later than by 1 March 2018:

(a)    a finał technical and financial report covering the implementation of the Programme using the specimen which constitutes Annex 4 to this Agreement,

(b)    a map presenting locations of rabies cases discovered in the buffer zonę in 2017,

(c) a certification from an independent auditor or a competent and independent public officer to confirm that all the costs declared by the Ukrainian Party in the report referred to in (a) of this point have been actually incurred and accurately accounted, that they are eligible costs referred to in Article 6(2) of this Agreement and that all documents relating to the said costs are available,

(d)    all documents required to justify the costs of purchase and distribution baits containing the vaccine, including copies of:

-    invoices for the purchase of baits containing the vaccine,

-    invoices for the distribution of baits containing the vaccine,

(e)    collected in 2017 data specified in point 7 of this Article in:

-    (a) - in text or Comma Separated Values (CSV) file format,

-    (b) - in shapefile format;

11)    Submit any documentation relating to the implementation of the Programme in English;

12)    Submit fmancial documentation with the amounts of incurred costs given in the Ukrainian currency (hryvnia) which shall not include value added tax (VAT) and any other tax;

13)    Undergo audits, Controls and inspections of the implementation of the Programme, conducted by the European Court of Auditors, the European Anti-Fraud Office (OLAF) or the European Commission, or the European Commission with the participation of the Polish Party’s representatives;

14)    Storę all documents relating to the implementation of the Programme.

Article 6

1.    The Ukrainian Party shall cover the costs of the Programme.

2.    For the purposes of this Agreement, eligible costs shall be understood as costs subject to reimbursement by the European Union in accordance with the Grant Decision of the European Commission of 31 January 2017 approving national programmes and associated funding (decision number: SANTE/VP/2017/PL/SI2.749892), incurred under the Programme on purchase baits containing the vaccine and their distribution.

3.    The costs of providing animals for examination, the cost of laboratory tests carried out by the Ukrainian Party under the Programme and other non-eligible costs connected with its implementation shall not be reimbursed by the European Union.

4.    The Polish Party undertakes to provide the Ukrainian Party with all firnds to reimburse the eligible costs of the Programme provided to the Republic of Poland by the European Commission.

5.    The funds referred to in paragraph 4 of this Article shall be provided to the Ukrainian Party in euro to the bank account of the State Service of Ukrainę on Food Safety and Consumer Protection.

6.    The Ukrainian Party shall forward, within a period agreed with the Polish Party, current information conceming the bank account referred to in paragraph 5 of this Article, in a form of a document drawn up in accordance with the specimen which constitutes Annex 5 to this Agreement. This document shall be forwarded to the Polish Party via the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, along with the notę of the Embassy of Ukrainę in the Republic of Poland.

7.    The Republic of Poland shall not be held responsible if the European Commission decides not to provide European Union firnds to co-finance the Programme.

8.    If audit, control or inspection of the implementation of the Programme by the European Court of Auditors, the European Anti-Fraud Office (OLAF) or the European Commission, or the European Commission with the participation of the Polish Party’s representatives results in the necessity to return some or all of the funds provided to the Republic of Poland by the European Commission to co-finance the Programme, the Ukrainian Party shall pay to the bank account indicated by the Polish Party the fiinds subject to the return, to be transferred to the European Commission.

9.    Payment referred to in paragraph 8 of this Article shall be madę in euro and take place not later than 30 days after the datę of receiving by the Ukrainian Party information from the Polish Party that the European Commission reąuests return of the fiinds provided to co-finance the Programme, in a certain amount, accompanied by a reąuest to return the fiinds in this amount to the bank account indicated in accordance with paragraph 8 of this Article.

10.    The Ukrainian Party undertakes to cooperate with the Chief Veterinary OfFicer of the Republic of Poland in particular in the area of exchanging information, explanations and submitting documents essential for correct execution of this Agreement.

Article 7

1.    Maximum unit amounts of eligible costs subject to reimbursement to the Ukrainian Party for the purchase and the distribution of baits containing the vaccine shall not exceed 0,95 euro per a bait containing the vaccine, pursuant to the Grant Decision of the European Commission referred to in Article 6(2) of this Agreement.

2.    Pursuant to the Grant Decision of the European Commission referred to in Article 6(2) of this Agreement, the financial contribution by the European Union in implementing the Programme shall not exceed 1 827 000 euro.

Article 8

The Contracting Parties undertake to inform each other, on a regular basis, about implementation of this Agreement.

Article 9

This Agreement does not infringe upon the rights and obligations of the States of Contracting Parties that result from other intemational agreements concluded by the States of Contracting Parties.

Article 10

This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties. Any amendments to this Agreement must be madę in writing.

Article 11

This Agreement shall enter into force on the datę of its signature.

Article 12

This Agreement shall remain in force until 31 December 2026.

Annexes 1-5 of this Agreement shall be considered as integral part of this Agreement and enter into force on the datę indicated in Article 11 of this Agreement.

Done in    ........ ..... on this ../fi?..... day of    ........ 2017

in duplicate, each in Polish, Ukrainian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation of the provisions of this Agreement the English text shall prevail.

ANNEX 1 TO THE AGREEMENT

The buffer zonę in Ukrainę covers:

1)    In the Volyn Oblast: Horokhivskyi Raion, lvanychivskyi Raion, Kivertsivskyi Raion, Kamin-Kashyrskyi Raion, Kovelskyi Raion, Lyubeshivskyi Raion, Lyubomlskyi Raion, Lokachynskyi Raion, Lutskyi Raion, Manevytskyi Raion, Ratnivskyi Raion, Rozhyshchenskyi Raion, Starovyzhivskyi Raion, Shatskyi Raion, Turiyskyi Raion and Volodymyr-Volynskyi Raion;

2)    In the Lviv Oblast: Brody Raion, Busk Raion, Drohobych Raion; Horodok Raion, Yavorivskyi Raion, Kamianka-Buzka Raion, Mykolaiv Raion, Mostyska Raion, Peremyshliany Raion, Pustomyty Raion, Radekhiv Raion, Sambir Raion, Skole Raion, Sokal Raion, Starosambirskyi Raion, Stryiskyi Raion, Turkivskyi Raion, Zolochivskyi Raion, Zhovkivskyi Raion and Zhydachivskyi Raion;

3)    In the Rivne Oblast: Demydivka Raion, Mlyniv Raion and Radyvyliv Raion;

4)    In the Zakarpattia Oblast: Velykyy Bereznyi Raion, Volovets Raion, Perechyn Raion and Svaliava Raion.

Monitor Polski    - 100 -    Poz. 815


The territory of Ukrainę - buffer zonę

Region

The area covered by orał vaccination of free-living foxes against rabies - km2

The buffer zonę in Ukrainę

38 450

Total

38 450

Legend:

borders of the buffer zonę

State borders oblast borders


Monitor Polski    - 101 -


ANNEX 2 TO THE AGREEMENT

RABIES ERADICATION PROGRAMME

1.    Identification of the programme

Member State: Republic of Poland

Disease: Rabies - vaccinations in the buffer zonę in Ukrainę along the border with the Republic of Poland Request of Union co-financing for the year: 2017

Datę of submission to the Commission: 31 May 2016 (correction 12 December 2016)

2.    Historical data on the epidemioiogical evolution of rabies

In order to protect the territory of the European Union from the rabies virus spreading from third countries neighboring the European Union, the Republic of Poland uses the rabies eradication programme to set out the buffer zonę in Ukrainę comprising:

1)    In the Volyn Oblast: Horokhivskyi Raion, lvanychivskyi Raion, Kivertsivskyi Raion, Kamin-Kashyrskyi Raion, Kovelskyi Raion, Lyubeshivskyi Raion, Lyubomlskyi Raion, Lokachynskyi Raion, Lutskyi Raion, Manevytskyi Raion, Ratnivskyi Raion, Rozhyshchenskyi Raion, Starovyzhivskyi Raion, Shatskyi Raion, Turiyskyi Raion and Volodymyr-Volynskyi Raion;

2)    In the Lviv Oblast: Brody Raion, Busk Raion, Drohobych Raion; Horodok Raion, Yavorivskyi Raion, Kamianka-Buzka Raion, Mykolaiv Raion, Mostyska Raion, Peremyshliany Raion, Pustomyty Raion, Radekhiv Raion, Sambir Raion, Skole

Monitor Polski    - 102 -    Poz. 815


Raion, Sokal Raion, Starosambirskyi Raion, Stryiskyi Raion, Turkivskyi Raion, Zolochivskyi Raion, Zhovkivskyi Raion and Zhydachivskyi Raion;

3)    In the Rivne Oblast: Demydivka Raion, Mlyniv Raion and Radyvyliv Raion;

4)    In the Zakarpattia Oblast: Velykyy Bereznyi Raion, Volovets Raion, Perechyn Raion and    Svaliava Raion.

3. Description of the submitted programme

The buffer zonę in Ukrainę:

•    The number of vaccine doses distributed is 25 doses per each 1 km2 of the area covered by the vaccination. The vaccination is not carried out in areas covered by waters.

•    The vaccine shall be distributed two times in a calendar year, in spring and autumn, by    airplanes or helicopters,    or,    in

cases specified in this paragraph, it is distributed manually. The flight distance between    the lines shall be    500 m,    with

the exception of mountain areas, where depending on the terrain shall be from 500 to 1000 m. The vaccine shall be distributed evenly over the area covered by the vaccination. Airplanes and helicopters shall be equipped with a GPS navigation device and a vaccine drop registration system so to allow ensuring that the said means of air transport are moving along the pre-established lines and documenting that the prescribed number of vaccine doses was distributed on a given linę. During the time of the vaccine distribution a representative of the Ukrainian veterinary services shall daily receive data conceming its drop, derived from these navigation device and registration system. On the basis of these data a representative of the Ukrainian veterinary services shall daily check whether:

-    the vaccine was distributed evenly in accordance with the planned number of doses per square kilometer,

-    the flight tracks from GPS navigation device coincide with the data obtained from the vaccine drop registration system.

Monitor Polski    - 103 -    Poz. 815


The manuał distribution of the vaccine shall be conducted in a place of residence of free-living foxes, in areas where the drop of the vaccine from the aircraft or helicopter is not possible or its optimal performance is not possible. The manuał distribution of the vaccine in such areas can be used to control the intake of the vaccine. The manuał distribution of the vaccine is conducted under the supervision of a representative of the Ukrainian veterinary services, and is documented. The area covered by the manuał distribution of the vaccine does not exceed 1% of the area covered by the vaccination. The number of doses of vaccine distributed manually does not exceed 1% of the number of doses of vaccine distributed for the season.

•    Tests performed to control vaccination effectiveness (the monitoring tests) are intended to determine the effectiveness of immunization and intake of the vaccine in the buffer zonę in Ukrainę. They shall include examination of serum and examination of bonę or teeth taken from 4 foxes shot on every 100 km2 of the area where free-living foxes were covered by the protective vaccination against rabies. Age of foxes shot in a framework of the monitoring tests shall be specified as juvenile and adult animals. The results of monitoring tests shall be analysed taking into account also this factor.

•    Tests performed to monitor rabies shall be based on an examination for rabies of the brain tissue of all dead or killed animals suspected of rabies. All species of animals susceptible to rabies in the buffer zonę are subject to these tests. 7

13 testing [3 vaccination

13 eradication, control or monitoring

4.2. Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

The buffer zonę in Ukrainę:

The implementation of the rabies eradication programme in the buffer zonę is the responsibility of the State Service of Ukrainę on Food Safety and Consumer Protection under the supervision of the Minister of Agrarian Policy and Food of Ukrainę in cooperation with:

•    Ministry of Public Health of Ukrainę;

•    Ministry of Internal Affairs of Ukrainę;

•    Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukrainę;

•    State Forest Resources Agency of Ukrainę;

•    hunters’ and fishermen's associations of Ukrainę;

•    local executive power of Ukrainę;

•    veterinary experts running private practices in Ukrainę.

Hunters are responsible for providing foxes to the monitoring tests.

The State Service of Ukrainę on Food Safety and Consumer Protection is responsible for providing the General Veterinary Inspectorate of the Republic of Poland with the relevant information and documents in accordance with the agreement concluded between the Minister of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland and the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukrainę in order to have the programme implementation evaluated by the European Commission.

Monitor Polski    - 105 -    Poz. 815


The post-vaccination laboratory control in the buffer zonę in Ukrainę shall be performed by the State Scientific and Research Institute for Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Examination of Ukrainę, and State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms of Ukrainę.

The control of vaccination effectiveness includes:

1)    The monitoring tests carried out by means of following methods:

a)    Sections of bonę or teeth - tests for the presence of biomarker (TC - tetracycline);

b)    ELISA test or FAVN test - determination of the rabies virus antibody titre in the serum;

2)    Collecting and analysing epidemiological data on diagnosed cases of rabies in the area covered by the vaccination.

Monitor Polski    - 106 -    Poz. 815


4.3. Description of administrative regions in which the program is to be implemented

The buffer zonę in Ukrainę includes:

1)    In the Volyn Oblast: Horokhivskyi Raion, lvanychivskyi Raion, Kivertsivskyi Raion, Kamin-Kashyrskyi Raion, Kovelskyi Raion, Lyubeshivskyi Raion, Lyubomlskyi Raion, Lokachynskyi Raion, Lutskyi Raion, Manevytskyi Raion, Ratnivskyi Raion, Rozhyshchenskyi Raion, Starovyzhivskyi Raion, Shatskyi Raion, Turiyskyi Raion and Volodymyr-Volynskyi Raion;

2)    In the Lviv Oblast: Brody Raion, Busk Raion, Drohobych Raion; Horodok Raion, Yavorivskyi Raion, Kamianka-Buzka Raion, Mykolaiv Raion, Mostyska Raion, Peremyshliany Raion, Pustomyty Raion, Radekhiv Raion, Sambir Raion, Skole Raion, Sokal Raion, Starosambirskyi Raion, Stryiskyi Raion, Turkivskyi Raion, Zolochivskyi Raion, Zhovkivskyi Raion and Zhydachivskyi Raion;

3)    In the Rivne Oblast: Demydivka Raion, Mlyniv Raion and Radyvyliv Raion;

4)    In the Zakarpattia Oblast: Yelykyy Bereznyi Raion, Volovets Raion, Perechyn Raion and Svaliava Raion.

Monitor Polski    - 107 -    Poz. 815


The territory of Ukrainę - buffer zonę

Region

The area covered by orał vaccination of free-living foxes against rabies - km2

The buffer zonę in Ukrainę

38 450

Total

38 450

Monitor Polski    - 104 -    Poz. 815


Legend:

borders of the buffer zonę

State borders oblast borders


Monitor Polski    -108- _Poz. 815


4.4. Description of the measures of the programme

4.4.1.    Notification of the disease

In the buffer zonę in Ukrainę:

For the early detection of rabies in animals, the authorities in the area of forestry, environmental protection, hunting management and naturę reserves are required to systematically control the areas inhabited by wild animals. In the case of detecting dead or killed animals which, while still alive, demonstrated suspicious behaviour (lack of fear, unprovoked attacks on humans or animals), those authorities are obliged to notify the employees of State veterinary medicine service and send the materiał to a veterinary laboratory performing the testing for rabies.

In addition, animal owners, farm managers, regardless of the type of ownership, as well as veterinary medicine specialists must promptly pass the information about each case of pets bitten by wild carnivorous animals, stray or feral dogs or cats, and about the suspicion of rabies in animals to a veterinary specialist who works in the farm and the village.

4.4.2.    Target animals and animal population

In the area of the buffer zonę in Ukrainę, all animal species susceptible to rabies are covered by the programme, whereas only the population of free-living foxes is subject to orał rabies vaccination in this area.

4.4.3.    Tests used and sampling schemes

Tests and analyses used for the diagnosis of rabies and the supervision of the rabies eradication programme in the buffer zonę in Ukrainę:

Monitor Polski    - 109 -    Poz. 815


1)    Serological tests: ELISA test or FAVN test;

2)    Virological and immunochemical tests:

a)    immunofluorescence of brain imprints (FAT - fluorescent antibody test) - a test for rabies,

b)    virus isolation in mice (MIT - mouse inoculation test);

3)    Other tests: bonę or teeth sections - a test for the presence of a biomarker (TC).

The monitoring tests are performed in population of free-living foxes to determine the effectiveness of immunisation and vaccine intake in the buffer zonę in Ukrainę. They include the following tests:

1)    ELISA test or FAVN test to determine the level of immunisation of free-living foxes;

2)    Testing for the presence of a biomarker (TC) to determine the level of vaccine intake by free-living foxes.

Age of foxes shot in a framework of the monitoring tests shall be specified as juvenile and adult animals. The results of monitoring tests shall be analysed taking into account also this factor.

Tests to monitor rabies involve examination for rabies the brain tissue of all dead or killed animals suspected of rabies. These tests are performed using immunofluorescence of brain imprints (FAT). All species of animals susceptible to rabies in the buffer zonę are subject to these tests. Additional tests can be performed using virus isolation in mice (MIT).

Monitor Polski    - 110 -    Poz. 815


Monitoring tests (ELISA/FAVN, TC) - the buffer zonę in Ukrainę

Region

The area covered by the vaccination programme - kmz

The region's area from which foxes should be shot and delivered for the monitoring tests - km2

The number of foxes which should be shot in a framework of the monitoring tests in 2017 -4foxes/100 km2

The buffer zonę in Ukrainę

38 450

38 450

1 538

TOTAL

38 450

38 450

1 538

4.4.4. Vaccines used and vaccination schemes

The buffer zonę in Ukrainę:

•    Type of vaccine: orally administered rabies vaccine for free-living foxes, authorized for placing on the market pursuant to the regulations in this field in force in Ukrainę and meeting the requirements of the OIE Manuał of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

•    Baits containing the vaccine are stored, transported and used according to manufacturer's instructions. The temperaturę registration system is used while storing and transporting the vaccine. The veterinary services of Ukrainę monitor and document the temperaturę in which the vaccine is transported and stored.

•    The distribution of baits is conducted when the weather conditions are suitable according to the manufacturefs instructions.

•    The number of vaccine doses distributed is 25 doses per every 1 km2 of the area covered by the vaccination. The vaccination is not carried out in areas covered by waters.

Monitor Polski    - 111 -    Poz. 815


•    The vaccine is distributed two times in a calendar year, in spring and autumn, by airplanes or helicopters or, in cases specified in this paragraph, it is distributed manually. The flight distance between the lines is 500 m, with the exception of mountain areas, where depending on the terrain shall be from 500 to 1000 m. The vaccine is distributed evenly over the area covered by the vaccination. Airplanes and helicopters shall be equipped with a GPS navigation device and a vaccine drop registration system so to allow ensuring that the said means of air transport are moving along the pre-established lines and documenting that the prescribed number of vaccine doses was distributed on a given linę. During the time of the vaccine distribution a representative of the Ukrainian veterinary services shall daily receive data concerning its drop, derived from these navigation device and registration system. On the basis of these data a representative of the Ukrainian veterinary services shall daily check whether:

-    the vaccine was distributed evenly in accordance with the planned number of doses per square kilometer,

-    the flight tracks from GPS navigation device coincide with the data obtained from the vaccine drop registration system.

The manuał distribution of the vaccine shall be conducted in a place of residence of free-living foxes, in areas where the drop of the vaccine from the aircraft or helicopter is not possible or its optimal performance is not possible. The manuał distribution of the vaccine in such areas can be used to control the intake of the vaccine. The manuał distribution of the vaccine is conducted underthe supervision of a representative of the Ukrainian veterinary services, and is documented. The area covered by the manuał distribution of the vaccine does not exceed 1% of the area covered by the vaccination. The number of doses of vaccine distributed manually does not exceed 1 % of the number of doses of vaccine distributed for the season.

•    Immediately before the distribution, each batch of vaccine is examined to determine the vaccine virus titre, and the examination results are documented.

Monitor Polski    - 112 -    Poz. 815


4.4.5. Measures in case of a positive result

The buffer zonę in Ukrainę:

•    Instruction of the Minister of Agriculture and Food of Ukrainę No. 5 of 15 March 1994 on the measures related to animal rabies control.

•    Positive results obtained in laboratory testing are immediately reported to the institution or the veterinary medicine specialist who submitted the materiał, as well as to the regional (city) head of veterinary medicine.

•    The head of veterinary medicine in the region, city or district immediately reports cases of rabies and the measures taken to eradicate the disease to the regional veterinary medicine State administration, and informs the local (municipal) sanitary-epidemiological station or the sanitary-epidemiological ward at the local hospital.

•    The head of veterinary medicine in the region, city or district organises an epizootie investigation together with representatives of the sanitary-epidemiological station, forest authorities and other departments, and prepares a comprehensive plan of measures to eradicate rabies in the place of its occurrence and submits it for consideration and approval to the State Anti-epizootic Commission for Emergencies at the local administration level. The area of the settlement or its part, together with adjacent lands, pastures, woods or fields, and other places where rabies has been found is announced as an area of the disease and restrictions associated with quarantine are introduced at the request of the head of veterinary medicine in a region, city or district, and by a decision of local self-government authorities. The boundaries of that area and the surveillance zonę are strictly defined in the decision, taking into account the infectious agent and the local conditions. The outbreak of rabies is understood not only as the place of the detected source of the infectious agent (sick animals), but also the surrounding areas allowing for the migration of wild animals. In the place of outbreak animals are vaccinated against rabies. Sick animals and those suspected of being sick are identified and killed. The carcasses of killed and dead animals, as well as their skins, are burned.

Monitor Polski    - 113 -    Poz. 815


•    Holding exhibitions, breeding dogs, the export of dogs, cats and wild animals into or out of the area of the disease is prohibited. Carrying out commercial and licensed shooting of wild animals, capturing them and exporting is prohibited at the hunting grounds in that area and in the surveillance zonę.

•    In the case of detection of rabies in wild animals, State veterinary services together with the authorities for the environment, hunting and forest management, regardless of hunting seasons, take measures to reduce the number of foxes and raccoon dogs.

•    For early detection and isolation of sick animals and those suspected of rabies, continuous surveillance of the farm and herd animals in areas where rabies was detected shall be set up. The animals suspected of rabies and the bitten ones are subject to a detailed observation not less frequently than 2-3 times a day.

•    Animals suspected of being infected with the rabies virus are vaccinated against rabies and remain under supervision for 60 days. It is forbidden to treat animals affected and suspected of the disease or vaccinate them against rabies. Farm animals and fur animals suspected of rabies but not showing any clinical symptoms can be slaughtered regardless of the dates of vaccination against rabies, and their products can be used under generał conditions.

•    Milk from clinically healthy animals from farms and herds in which rabies is present, regardless of the vaccinations carried out, can be used for human consumption or as animal feed after pasteurisation at 80-85°C for 30 minutes or boiling for 5 minutes.

•    The raw materiał of animal origin obtained from clinically healthy animals from groups where rabies occurred is transported from the farm in a leak proof Container only into authorised establishments with the indication in the veterinary certificate that it is subject to disinfection according to the instructions on the disinfection of raw materiał of animal origin.

Monitor Polski    - 114 -    Poz. 815


•    Places where sick animals and those suspected of being sick were housed, equipment, items and tools that were used directly for treatments associated with the maintenance of animals, and protective clothing and footwear of persons engaged in treatments associated with the maintenance of animals, and other objects contaminated with saliva or secretions of sick animals are subject to disinfection in accordance with the łnstructions binding in Ukrainę on performing veterinary disinfection of livestock buildings.

•    Measures targeted at the population on a wide scalę (talks, lectures, statements in the press, radio and television) are carried out in cooperation with health authorities to spread information about the rabies threat posed to humans and animals, and rabies control and prevention measures.

•    Restrictions on quarantine for rabies shall be abolished by the decision of the State Anti-epizootic Commission for Emergencies at the local administration level at the request of the head of veterinary medicine in the region (city) two months after the discovery of the last case of rabies, provided that all measures to eradicate rabies envisaged by the comprehensive plan of measures to eradicate rabies are implemented and by the current łnstructions on the measures on animal rabies control.

4.4.6. Control on the implementation of the programme and reporting

The buffer zonę in Ukrainę:

The State Sen/ice of Ukrainę on Food Safety and Consumer Protection is responsible for providing the Chief Veterinary Officer of the Republic of Poland with the relevant information and documents in accordance with the agreement concluded between the Minister of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland and the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukrainę in order to have the programme implementation evaluated by the European Commission.

Monitor Polski    - 115 -    Poz. 815


5.    Benefits of the programme

The aim of the programme is occurrence of the number of rabies cases in animals other than bats not bigger than in 2014 in the buffer zonę in Ukrainę and protection of the territory of the European Union from the rabies virus spreading from the territory of Ukrainę into the territory of the European Union.

6.    Programme targets related to testing

Monitor Polski    - 116 -    Poz. 815


6.1. Targets on diagnostic tests

Monitoring tests

Region

Animal species

Testtype

Test description

Number of planned tests

Expected number of positive results

% positive results

The buffer zonę in Ukrainę

Free-living foxes

Serological test

ELISA/FAVN

1 538

251

16

The buffer zonę in Ukrainę

Free-living foxes

Biomarker presence test

TC

1 538

462

30

Tests performed to monitor rabies

Region

Animal species

Animal category

Test description

Number of planned tests

Expected number of

positive results

The buffer zonę in Ukrainę

Free-living foxes

Animals suspected of rabies

FAT

329

20

The buffer zonę in Ukrainę

Dogs

Animals suspected of rabies

FAT

71

3

The buffer zonę in Ukrainę

Cats

Animals suspected of rabies

FAT

9

4

The buffer zonę in Ukrainę

Other animals

Animals suspected of rabies

FAT

3

3

Tests of vaccine batch in order to determine and document the vaccine virus titre

Monitor Polski    - 117 -    Poz. 815


Region

Numberofvaccine batches planned for distribution

Planned number of vaccine tests to determine vaccine virus titre

The buffer zonę in Ukrainę

11

11

6.2. Targets on vaccination or treatment of wildlife

Monitor Polski    - 118 -    Poz. 815


Region

Area

(km2)

Targets on the vaccination or treatment programme

The number of vaccination or medicinal product doses to be distributed or administered in the campaign

Planned number of campaigns

Total number of vaccination or medicinal product doses to be distributed or administered

The buffer zonę in Ukrainę

38 450

961 250

2

1 922 500

Total

961 250

1 922 500

7. Estimated analysis of the costs of the programme

The programme implementation costs for the buffer zonę in Ukrainę will be financed directly by the Ukrainian party, which is obliged to provide the Polish Party with relevant documents, including financial reports, according to the agreement concluded between the Minister of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland and the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukrainę. The Republic of Poland will apply to the European Union for the reimbursement of eligible costs on the basis of these documents, and it will provide the funds obtained this way to Ukrainę in the year following the year in which the programme was implemented. The eligible costs are subject for co-financing by the European Union, whereas their type, a level of co-financing, maximum total amount and maximum unit amounts of the costs subject to the reimbursement are determined in the Grant Decision of the European Commission of 31 January 2017 approving national programmes and associated funding (decision number SANTEA/P/2017/PL/SI2.749892).

Monitor Polski    - 119 -    Poz. 815


Purpose of costs

Specification

Unit

Number of units

Unitary cost in hryvnia (UAH)

Total amount in hryvnia (UAH)

Unitary cost in euroa>

Total amount in euroa)

Union funding requested (yes/no)

Vaccination - in 2017

Purchase of vaccine with distribution

Purchase of vaccine with distribution

Vaccine

dose

1 922 500

26,16

50 292 600

0,95

1 826 375,00

Yes

TOTAL

50 292 600

1 826 375,00

Calculation of costs according to the exchange ratę of the National Bank of Ukrainę 100 EUR = 2754,1483 UAH as of 27 December 2016.

ANNEX 3 TO THE AGREEMENT

INTERMEDIATE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF RABIES ERADICATION PRÓG RAM ME IN THE BUFFER ZONĘ

IN UKRAINĘ IN 2017

Member State: POLAND (buffer zonę in Ukrainę)

Disease/zoonosis: Rabies Animal species: free-living foxes

1. Description and evaluation of the evolution of the epidemiological situation, the technical implementation of the activities foreseen under the programme:

2. Confirmation that all legislation concerning the implementation of the programme was in force at the beginning of the programme: 8

3.2. Information on the activities expected to be carried out during the last 6 months of the year of implementation:

3.3. Information on the eligible expenditure during the first 6 months of the year of implementation9

Eligible measures

Number of units

Declared total cost actually incurred

Claimed amount

N/accination

Costs of purchasing baits with vaccine for buffer zonę in Ukrainę

Costs of distributing baits with vaccine for buffer zonę in Ukrainę

Total cost of vaccination

3.4. Prognosis on the eligible expenditure expected to be carried out during the last 6 months of the year of implementation10:

Eligible measures

Number of units

Declared total cost actually incurred

Claimed amount

Vaccination

Costs of purchasing baits with vaccine for buffer zonę in Ukrainę

Costs of distributing baits with vaccine for buffer zonę in Ukrainę

Total cost of vaccination

Datę:...................................

Name and signature of operational director:

Member State: POLAND (buffer zonę in Ukrainę)    Datę:.................. Year: 2017

Monitor Polski    - 123 -    Poz. 815


Table 1

Name of the administrative region covered by the buffer zonę

Number of free-living foxes shot and provided for the monitoring tests

Table 2

Tests for the monitoring of vaccination effectiveness

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Species and age (a)

Type of test (b)

Test description (c)

Number of tests

Number of positive results

% positive results

1

2

3

4

S

6

7 = (6/5) x 100

(a)    Provide separately results between juvenile and adults and by target species.

(b)    Serological or presence of biomarker.

(c)    Name of the diagnostic method (e.g. RFFIT, FAVN( ELI SA, TC presence test).

Monitor Polski    - 120 -    Poz. 815


Monitor Polski    - 121 -    Poz. 815


Monitor Polski    - 122 -    Poz. 815


Surveillance tests

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Species

Category (d)

Test description (c)

Number of tests

Number of positive results

1

2

3

4

5

6

Further investigation of positive cases

Rabies virus isolates typed for differentiation from vaccine strain:

Typing results:

(c)    Name of the diagnostic method (e.g. FAT, MIT).

(d)    Passive surveillance (suspected and dead animals) or active surveillance (hunted animals).


Monitor Polski    - 124 -    Poz. 815


Wildlife orał vaccination

Description of the analysis performed by the Competent Authority on the aerial distribution data and conclusions of the assessment for the quality of distribution:

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Vaccination campaign start datę

Vaccination campaign completion datę

Name of vaccine used

Number of doses

Size of vaccination area (km2)

Distribution method (e)

(e) Drop from a plane/helicopter or manuał distribution.


Monitor Polski    - 125 -    Poz. 815


Official control of orał vaccines immediately before their distribution

Number of batches distributed:................

Number of batches controlled by the Competent

Number of batches rejected:........................

Authority:...................

Batch number

Manufacturer

Sampling datę (vaccine) for virus titration

Vlrus titration result (virus titre in vaccine)


Spring vaccination campaign in 2017

Table 6

Region

Vaccination

campaign

Flight distance for the

distribution of baits with vaccine

The buffer zonę in Ukrainę

Spring campaign

Datę:...................................

Name and signature of operational director:

Monitor Polski    - 126 -    Poz. 815


ANNEX 4 TO THE AGREEMENT

FINAŁ REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF RABIES ERADICATION PROGRAMME IN THE BUFFER

ZONĘ IN UKRAINĘ IN 2017

Member State: POLAND (buffer zonę in Ukrainę)

Year of implementation: 2017 Disease/zoonosis: Rabies Animal species: free-living foxes

1. Description and evaluation of the evolution of the epidemiological situation, the technical implementation of the activities foreseen under the programme and the cost-effectiveness of the programme: 11

Monitor Polski    - 127 -    Poz. 815


3. Epidemiological maps for infection and other relevant data on the disease/activities:


4. Additional epidemiological information:


Member State: POLAND (buffer zonę in Ukrainę)    Datę:.................. Year: 2017


Table 1

Name of the administrative region covered by the buffer zonę

Number of free-living foxes shot and provided for the monitoring tests


Monitor Polski    - 128 -    Poz. 815


Tests for the monitoring of vaccination effectiveness

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Species and age (a)

Type of test (b)

Test description (c)

Number of tests

Number of po$itive results

% positive results

1

2

3

4

5

6

7 = (6/5) x 100

b)    Serological or presence of biomarkers.

c)    Name of the diagnostic method (e.g. RFFIT, FAVN, ELISA, TC presence test).

Monitor Polski    - 129 -    Poz. 815


$urvefllance tests

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Species

Category (d)

Test description (c)

Numberof tests

Number of positłve results

1

2

3

4

5

6

Further investigation of positive cases

Rabies virus isolates typed for differentiation from vaccine strain:

Typing results:

(c)    Name of the diagnostic method (e.g. FAT, MIT).

(d)    Passive surveillance (suspected and dead animals) or active surveillance (hunted animals).


Monitor Polski    - 130 -    Poz. 815


Wildlife orał vaccination

Description of the analysis performed by the Competent Authority on the aerial distribution data and conclusions of the assessment for the quality of distribution:

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Vaccination campaign start datę

Vaccination campaign completion datę

Name of vaccine used

Number of doses

Size of vaccination area (km2)

Distribution method (e)

(e) Drop from a plane/helicopter or manuał distribution.


Monitor Polski    - 131 -    Poz. 815


Wildlife orał vaccination

Descriptlon of the analysłs performed by the Competent Authority on the aerial distribution data and conclusions of the assessment for the quality of distribution:

Region (name of the administrative region covered by the buffer zonę)

Vacclnation campaign start datę

Vaccination campaign completion datę

Name of vaccine used

Number of doses

Size of vaccination area (km2)

Distribution method <e)

(e) Drop from a plane/helicopter or manuał distribution.


Spring vaccination campaign in 2017


Table 6

Official control of orał vaccines immediately before their distribution

Number of batches distributed:................

Number of batches controlled by the Competent

. . . Number of batches rejected:........................

Authority:...................

Batch number

Manufacturer

Sampling datę (vaccine) for virus titration

Virus titration result (virus titre in vaccine)


Monitor Polski    -132-    Poz. 815


Official control of orał vaccines immediately before their distribution

Number of batches distributed:................

Number of batches controlled by the Competent

. AB_ Number of batches rejected:........................

Authority:...................

Batch number

Manufacturer

Sampling datę (vaccine) for virus titration

Virus titration result (virus titre in vaccine)


Table 8

Region

Vacclnatlon

campaign

Fiight distance for the

distribution of baits with vaccine

The buffer zonę in Ukrainę

Spring campaign

Autumn campaign


Datę:...................................

Name and signature of operational director:


Monitor Polski    - 133 -    Poz. 815


FINAŁ FINANCIAL REPORT AND PAYMENT APPLICATION 12

Member State: POLAND ibuffer zonę in Ukrainę) Rabies eradication programme Year of implementation: 2017

Eligible measures

Number of units

Declared total cost actually incurred(1)

Claimed amount

Vaccination

Costs of purchasing baits with vaccine for buffer zonę in Ukrainę

Costs of distributing baits with vaccine for buffer zonę in Ukrainę

Total cost of vaccination

(1) Means costs for measures implemented from 1 January to 31 December of the year of the implementation of the programme, and paid at the latest on the datę of

submission of the claim for reimbursement.

We certify that:

the information provided in the finał report and payment application is fuli, reliable and true, that the declared activities were actually performed and that the costs declared are accurately accounted for and eligible under the provisions of the Grant Decision of the European Commission of 31 January 2017 approving national programmes and associated funding (decision number SANTEA/P/2017/PL/SI2.749892).

all supporting documents relating to the activitie$ and expenditure are available for inspection, notably to justify the level of compensation for animals,

the programme was executed in accordance with the relevant Union legislation, in particular the rules on competition, the award of public contracts and State

aid,

no other Union contribution was requested for this programme and all revenue accruing from operations under the programme is declared to the Commission, control procedures apply, in particular to verify the accuracy of the amount of activities and expenditure declared, to prevent, detect and correct irregularities.

Datę:...................................

Name and signature of operational director:


Monitor Polski    - 135 -    Poz. 815


Monitor Polski    - 134 -    Poz. 815


2)    This does not refer to the type of account. The account name is usually the one of the account holder. However, the account holder may have chosen to give a different name to rts bank account

3)    Fili in the IBAN Codę (International Bank Account Number) if it exists in the country where your bank is established.

4)    It is preferable to attach a copy of RECENT bank statement. Please notę that the bank statement has to confirm all the information fisted above under 'ACCOUNT NAME', 'ACCOUNT NUMBER/IBAN' and 'BANK NAME'. With an attached statement, the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder and the datę are ALWAYS mandatory.

1

Wydatki są wykazywane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.

Wydatki są wykazywane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.

2

Mapy epidemiologiczne zakażeń oraz inne istotne dane dotyczące choroby/działań:

3

   y BojiMHCbKifi o6nacTi: ropoxiBCbKMtfi pafioH, łBaHimiBCbKuft paftOH, KiBeqiBCbKnPi pafiOH, KaMiHb-KawnpcbKHfi pafioH, KoBenbCbKMfi paftoH, Jlio6eLLiiBCbKMM pafiOH, JlK>6oMnbCbKMM pafiOH, JloKam/iHCbKMfi patfoH, JlyLłbKi/ifli patfoH, MaHeBMLibKMfl pat^OH, PaTHiBCbKHM pafiOH, POKHLLieHCbKHM pafiOH, CTapOBMWiBCbKMM pafiOH, UJaLJbKMft pafiOH, TypiftCbKMił paftOH Ta BonoAMMMp-BonMHCbKMiii paftOH;

4

   y JlbBiBCbKiPi o6nacTi: BpofliBCbKMM paftoH, BycbKMft pauoH, flporoSmłbKMM patfoH, TopofleMbKHii pafioH, RBopiBCbKMM pafioH, KaM'flHKa-By3bKMft paftoH, MMKonaiBCbKMfi paftoH, Moctmcbki/im paftoH, nepeMmjjnflHCbKMii pafioH, nycTOMmiBCbKMfi

5

EnifleMionoriMHi KapTM m4>ei<MiT Ta iHUJMx 3Hanymi flaHi npo XBopo6y/3axofln:

6

Bmpani BKaaaHi b ytcpaiHCbKiPi HamOHa/ibHiw Bantem (rpuBHa) i He BK/itoMatOTb noaaTOK Ha AOflaHy BapTiCTb (nflB) a6o ihuii noflaTtm,

7

Measures of the submitted programme

4.1. Summary of measures under the programme

Year: 2017

(El control

8

Information on the activities carried out under the programme and the eligible expenditure during the first 6 months of the year of implementation and on those expected to be carried out during the last 6 months of the year of implementation.

3.1. Information on the activities carried out under the programme during the first 6 months of the year of implementation:

9

Data on the expenditure to be given in Ukrainian currency (hryvnia), Value Added Tax (VAT) and other taxes excluded.

10

Data on the expenditure to be given in Ukrainian currency (hryvnia), Value Added Tax (VAT) and othertaxes excluded.

11

Details on the level of achievement of the targets set in the approved programme and technical difficulties:

12

Data on the expenditure to be given in Ukrainian currency (hryvnia), Value Added Tax (VAT) and other taxes excluded.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt