Monitor Polski 2017 poz. 813 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 813

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki,

sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.

Rzeczpospolita Polska i Republika Panamy, zwane dalej „Stronami”,

-    świadome znaczenia turystyki dla rozwoju gospodarczego i społecznego Stron,

-    pragnąc przyczyniać się do dalszego rozwijania przyjacielskich stosunków pomiędzy narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Panamy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki, która będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w obu państwach.

Artykuł 2

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi a panamskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej.

Artykuł 3

Współpraca, o której mówi niniejsza umowa, będzie się odbywała w szczególności poprzez:

1)    wymianę materiałów informacyjnych i promocyjnych;

2)    udział w targach i wystawach turystycznych oraz różnego rodzaju konferencjach poświęconych zagadnieniom turystycznym, organizowanym na terytorium państw obu Stron;

3)    organizację podróży zapoznawczych dla przedstawicieli organizacji turystycznych, biur podróży, dziennikarzy i środków masowego przekazu w celu zapoznania się z potencjałem turystycznym obu państw.

Artykuł 4

Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie:

1)    doświadczeń z realizacji planów promocji turystyki;

2)    aktów prawnych regulujących działalność turystyczną;

3)    statystyki turystycznej;

4)    kształcenia pracowników w dziedzinie turystyki, w tym programów edukacyjnych i szkoleniowych;

5)    imprez targowych, wystaw i konferencji, o których mowa w Artykule 3.

Artykuł 5

Strony będą zachęcać do współpracy bezpośredniej pomiędzy szkołami, instytucjami i firmami, które zajmują się podnoszeniem kwalifikacji kadr dla potrzeb turystyki.

Artykuł 6

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na swoim terytorium ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony.

Artykuł 7

Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 8

1.    Organami właściwymi w sprawach realizacji postanowień niniejszej Umowy są:

Ze strony polskiej - Minister Sportu i Turystyki,

Ze strony panamskiej - Panamski Urząd Turystyki.

2.    O każdej zmianie organów, o których mowa w ustępie 1, Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.

Artykuł 9

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez obie Strony w drodze negocjacji albo konsultacji.

Artykuł 10

1.    Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2.    Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Panamy oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 11

1.    Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

2.    Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron wypowie ją w drodze notyfikacji z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

3.    Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w drodze porozumienia Stron w formie pisemnej. Wejdą one w życie w trybie określonym w ust. 1 i będą stanowić integralną część Umowy.

4.    Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na plany i przedsięwzięcia rozpoczęte w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

Sporządzono w Warszawie, dnia 29 lipca 2016 roku, w dwóch egzemplarzach w

językach polskim i hiszpańskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

W imieniu    W imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej    Republiki Panamy

CONVENIO ENTRE

LA REPUBLICA DE POLONIA Y LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DEL TURISMO

La Republica de Polonia y la Republica de Panama, en adelante denominados “las Partes”,

Conscientes de la importancia del turismo para el desarrollo económico y social de las Partes,

Deseando contribuir al desarrollo ulterior de las relaciones amistosas entre los pueblos de la Republica de Polonia y de la Republica de Panama,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes favoreceran el desarrollo de la cooperación en el campo del turismo, la cual sera realizada de acuerdo a las estipulaciones del presente Convenio y las leyes vigentes en ambas Partes.

ARTICULO 2

Las Partes apoyaran el establecimiento y el desarrollo de la cooperación entre las empresas y organizaciones panamenas y polacas, que participan en el desarrollo del turismo intemacional.

ARTICULO 3

La cooperación de la que trata el presente Convenio sera realizada especialmente mediante:

1.    El intercambio de materiales informativos y de promoción.

2.    La participación en ferias y exposiciones turisticas, asi como en diferentes conferencias dedicadas a la problematica turistica, organizadas en los territorios de ambas Partes.

3. La organización de los viajes de familiarización para los representantes de las organizaciones turisticas, agencias de viajes, periodistas y medios de comunicación masiva, para un mejor conocimiento del potencial turistico en ambos paises.

ARTICULO 4

Las Partes apoyaran el intercambio de información concemiente a:

1.    Experiencias en el campo de la realización de los planes de promoción del turismo.

2.    Actos legałeś que regulen la actividad turistica.

3.    Estadlsticas de turismo.

4.    Formación de los trabajadores en el campo del turismo, incluyendo los programas educativos y de capacitación.

5.    Ferias, exposiciones y conferencias de las cuales trata el Articulo 3.

ARTICULO 5

Las Partes alentaran la cooperación directa entre las escuelas, instituciones o empresas que se ocupan de elevar las calificaciones profesionales del personal para los usos de turismo.

ARTICULO 6

Cada una de las Partes favorecera en su territorio la creación de centros de información turistica de la otrą Parte.

ARTICULO 7

Las Partes se intercambiaran información y compartiran las experiencias sobre su participación en los trabajos de las organizaciones turisticas intemacionales.

ARTICULO 8

1.    Las autoridades apropiadas para los asuntos relacionados eon la realización de las resoluciones de presente Convenio son:

Por la Parte polaca, el Ministro de Deporte y Turismo.

Por la Parte panamena, la Autoridad de Turismo de Panama.

2.    Sobre cada cambio de la autoridad de la cual trata el numeral 1, las Partes se informaran sin tardar por la via diplomatica,

ARTICULO 9

Cualąuier diferencia relacionada eon la interpretación y aplicación del presente Convenio sera resuelta por ambas Partes a traves de las negociaciones y consultas.

ARTICULO 10

1.    El presente Convenio no afecta los derechos y compromisos que resultan de la afiliación de la Republica de Polonia a la Union Europea.

2.    El presente Convenio no afecta los derechos ni compromisos de las Partes que se originan de los aeuerdos intemacionales, de los cuales la Republica de Polonia y la Republica de Panama son Partes, y de su afiliación a las organizaciones intemacionales.

ARTICULO 11

1.    El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se hayan notificado el cumplimiento de los requerimientos intemos establecidos por sus respectivos ordenamientos juridicos.

2.    El presente Convenio tendra ima duración indefinida, salvo que una de las Partes, manifieste su voluntad a traves de la via diplomatica de darło por terminado, eon una antelación de seis meses.

3.    El presente Convenio podrą ser ampliado o modificado por mutuo consentimiento de las Partes, por la via diplomatica, y dicha ampliación o modificación entrara en vigor de conformidad eon el procedimiento previsto en el primer parrafo del presente articulo.

4. La terminación del presente Convenio no afectara la conclusión de los proyectos y programas formalizados durante su vigencia, a menos que las Partes lo decidan de otrą forma.

Hecho en Varsovia, a los 29 dlas del mes de julio de 2016, en dos ejemplares en idiomas polaco y espanol, siendo ambos textos igualmente autenticos.

PORLAREPUBLICA '    POR LA REPUBLICA

DE POLONIA    DE PANAMA

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt