Monitor Polski 2017 poz. 578 - Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w ...

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. 578

UMOWA

między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki,

podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretariat Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej (SECYT), zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyny o współpracy naukowej i technicznej z 9 maja 1974 roku;

PRZEKONANE o potrzebie podejmowania działań na rzecz rozwoju nauki i technologii, mających kluczowe znaczenie dla ekonomicznego i społecznego rozwoju obu państw;

PRAGNĄC stworzyć formalną podstawę współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, która rozszerzy i wzmocni wspólną działalność w obszarach wspólnego zainteresowania i wesprze wykorzystanie rezultatów takiej współpracy w celu osiągnięcia gospodarczych i społecznych korzyści obu Stron;

uzgodniły co następuje:

ARTYKUŁ 1

1.    Celem Umowy jest rozwój i wzmocnienie związków między środowiskami naukowymi obu państw poprzez ułatwienie realizacji wspólnych programów i projektów w obszarach wspólnego zainteresowania, zgodnie z priorytetami polityki społecznego i gospodarczego rozwoju każdego z państw.

2.    Dla celów Umowy, wspólne programy i projekty oznaczają jakiekolwiek programy i projekty z zakresu naukowych i/lub technologicznych badań, prowadzone przez jednostki naukowe, o których mowa w artykule 2 ustęp 1, w celu uzyskania określonych wyników w ustalonym okresie.

ARTYKUŁ 2

1.    Strony wspierają i zachęcają do współpracy w dziedzinie nauki i technologii przez bezpośrednie kontakty jednostek naukowych obu państw, w tym jednostek organizacyjnych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek organizacyjnych o charakterze naukowym, zwanych dalej „Współpracującymi Jednostkami”, zgodnie z przepisami, obowiązującymi w państwach Stron.

2.    Współpraca w ramach Umowy może obejmować wszelkie działania mające na celu rozwój badawczo-technologiczny. Działania te winny być ukierunkowane na promocję postępu naukowego, przemysłowej konkurencyjności oraz rozwój ekonomiczno-społeczny.

3.    Współpraca jest prowadzona w następujących formach:

1)    wymiana naukowców, specjalistów i ekspertów technicznych;

2)    wizyty i ekspedycje badawcze naukowców, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki badań i rozwoju technicznego oraz ekspertów technicznych;

3)    realizacja wspólnych badawczych, rozwojowych i/lub edukacyjnych programów i projektów, w tym wymiana dokumentacji, powstałej w ich wyniku;

4)    organizacja i udział w naukowych konferencjach, sympozjach, szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i wystawach, również z udziałem ekspertów;

5)    wymiana naukowych i technologicznych informacji i dokumentacji oraz materiałów i sprzętu, potrzebnego do prowadzenia działań objętych współpracą;

6)    innych form badań, konsultacji i/lub wymiany doświadczeń uzgodnionych i pozostających w zgodzie z polityką i procedurami, mającymi zastosowanie u obu Stron.

ARTYKUŁ 3

1. W celu zapewnienia właściwych warunków, usprawnienia i wsparcia efektywnej realizacji postanowień Umowy, Strony powołują Wspólną Komisję do spraw współpracy w dziedzinie nauki i techniki, złożoną z przedstawicieli obu Stron.

2.    Wspólna Komisja spotyka się raz na dwa lata, na przemian w każdym z państw, w terminach uzgodnionych przez obie Strony, chyba, że Strony postanowią inaczej.

3.    Do zadań Wspólnej Komisji należy:

1)    określanie i okresowy przegląd form i obszarów współpracy na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje obu państw oraz na podstawie rządowych założeń polityki w dziedzinie nauki i techniki;

2)    tworzenie dogodnych warunków realizacji programów i projektów podjętych w ramach Umowy;

3)    przedstawianie Stronom zaleceń dotyczących priorytetowych sektorów oraz programów i/lub projektów współpracy;

4)    opracowywanie okresowych Programów Wykonawczych;

5)    wymiana doświadczeń uzyskanych w trakcie dwustronnej współpracy w dziedzinie nauki i techniki oraz ocena propozycji służących jej dalszemu rozwojowi;

6)    formułowanie i przekazywanie Stronom odpowiednich wskazówek dotyczących właściwej realizacji Umowy.

4.    Wspólna Komisja może opracować własny regulamin pracy.

ARTYKUŁ 4

Program Wykonawczy, o którym mowa w artykule 3 ustęp 3 punkt 4, określa:

1)    nazwy i okres trwania programów i/lub projektów współpracy;

2)    zakres i tematykę współpracy;

3)    współpracujące Jednostki odpowiedzialne za realizację i wdrażanie programów i/lub projektów;

4)    warunki finansowania programów i/lub projektów, zgodnie z artykułem 6;

5)    zasady dotyczące posiadania ubezpieczenia od następstw nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków;

6) planowane przedsięwzięcia i warunki przyszłych konkursów na składanie projektów. Konkursy te będą ogłaszane równocześnie w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Argentyńskiej, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium państwa każdej ze Stron.

ARTYKUŁ 5

Rezultaty wspólnych programów i projektów oraz wszelkie inne informacje uzyskane w wyniku realizacji współpracy w ramach Umowy, będą ogłaszane, publikowane lub wykorzystywane w celach handlowych za pisemną zgodą Współpracujących Jednostek i zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem dotyczącym własności intelektualnej, które obowiązuje w państwach obu Stron.

ARTYKUŁ 6

Działania podejmowane w ramach współpracy powinny uwzględniać dostępność środków finansowych oraz prawa każdej ze Stron. Koszty działań powinny być dzielone między Strony na ustalonych zasadach. Nie powodują one przepływu środków finansowych z państwa jednej Strony do państwa drugiej Strony, chyba, że Strony uzgodniły inaczej.

ARTYKUŁ 7

Strony mogą za obopólną zgodą, zwracać się z prośbą o finansowanie lub/i uczestnictwo w realizacji programów i projektów, prowadzonych w ramach Umowy, do organizacji międzynarodowych, naukowców, ekspertów technicznych, instytucji i organizacji sektorów państwowych i prywatnych z państw trzecich. Koszty takiego uczestnictwa organizacji międzynarodowych iub państw trzecich będą pokrywane przez te organizacje lub państwa, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

ARTYKUŁ 8

1.    Wątpliwości i spory dotyczące interpretacji lub stosowania Umowy będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron.

2.    Umowa wejdzie w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się, w drodze pisemnego powiadomienia, o wypełnieniu ich właściwych wewnętrznych procedur prawnych. Datę ostatniej notyfikacji uważać się będzie za datę wejścia w życie Umowy.

3.    Umowa nie narusza postanowień czy zobowiązań, wypływających z innych międzynarodowych porozumień, którymi związane są Strony.

4.    Umowa pozostanie w mocy przez pięć lat i będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy pięcioletnie, o ile żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze pisemnego powiadomienia. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

5.    Utrata mocy Umowy nie wpłynie na realizację projektów i programów wcześniej rozpoczętych, chyba, że Strony postanowią inaczej.

ACUERDO

ENTRE

EL MINISTRO DE CIENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPUBLICA DE POLONIA Y

LA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Ministra de Ciencia y Educación Superior de la Republica de Polonia y la Secretaria de Ciencia, Tecnologia e lnnovación Productiva de la Republica Argentina (SECYT), en adelante denominados “las Partes”,

CONSIDERANDO el Acuerdo sobre Cooperación Cientifica y Tecnológica entre el Gobierno de la Republica Popular de Polonia y el Gobierno de la Republica Argentina del 9 de mayo de 1974,

CONVENCIDOS de la importancia de contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnologia eon impacto significativo sobre el desarrollo económico y social de sus respectivos paises,

DESEOSOS de establecer una base solida para la cooperación en materia de investigación cientifica y tecnológica que amplie y fortalezca las actividades de cooperación en areas de interós comun y alienten la aplicación de los resultados de dicha cooperación para el beneficio económico y social de ambas Partes,

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

1.    El presente Acuerdo tiene por objęto el desarrollo y fortalecimiento de la relación entre las comunidades cientificas de ambos paises, facilitando la ejecución de programas y proyectos comunes en areas de interes comun, de conformidad eon las prioridades de sus politicas nacionales sobre desarrollo social y económico.

2.    A los fines del presente Acuerdo, los programas y proyectos comunes se refieren a cualquier programa y proyecto de investigación cientifica y/o tecnológica realizado por las unidades cientificas mencionadas en el Articulo 2, parrafo 1, para lograr determinados objetivos en un plażo especifico.

ARTICULO 2

1.    Las Partes alentaran y apoyarśn la cooperación en materia de ciencia y tecnologia a traves del contacto directo entre unidades cientlficas de los dos palses, incluyendo unidades basicas de organización de instituciones de educación superior, instituciones de investigación y desarrollo, como asl tambien de otras unidades de perfil cientifico, en adelante denominadas las “Entidades Cooperantes” de conformidad eon sus respectivas leyes nacionales.

2.    La cooperación en virtud del presente Acuerdo podrą incluir todas las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Las actividades antes mencionadas deberan estar dirigidas a la promoción del progreso cientifico, la competitividad industrial y el desarrollo económico y social.

3.    La cooperación se llevara a cabo a traves de las siguientes modalidades:

1)    El intercambio de cientlficos, especialistas y expertos tecnicos;

2)    Visitas y expediciones de exploración de cientlficos, hacedores de pollticas en materia de investigación y desarrollo y expertos tecnicos;

3)    La realización de programas y planes conjuntos de investigación, desarrollo y/o programas y proyectos educativos, incluyendo el intercambio de documentación eon los respectivos resultados;

4)    La organización y participación en conferencias, simposios, cursos, talleres, consultas y exposiciones cientlficas, incluyendo la participación de expertos en tales actividades;

5)    El intercambio de información cientifica y tecnológica, documentación, materiał y equipamiento necesario para la realización de actividades de cooperación;

6)    Cualquier otrą forma acordada de intercambio de investigaciones, consultas y/o intercambio de experiencias y que se considere compatible eon las pollticas y procedimientos aplicables en ambas Partes.

ARTICULO 3

1. Con el propósito de crear las condiciones apropiadas, otorgar facilidades y apoyar la efectiva implementación de las disposiciones del presente Acuerdo, las Partes establecerśn una Comisión Mixta para la cooperación en materia de ciencia y tecnologia integrada por representantes de las Partes.

2.    La Comisión Mirta se reunirś, como regla generał, cada dos anos en forma altemativa, salvo que se acuerde lo contrario, en cada uno de los palses en fechas mutuamente convenientes.

3.    La Comisión Mirta llevarś a cabo las siguientes actividades:

1)    definición y revisión en forma periódica de areas prioritarias y formas de cooperación prioritarias sobre la base de la información suministrada por las instituciones de cada pais y sus politicas nacionales en materia de ciencia y tecnologla.

2)    creación de condiciones favorables para la implementación de programas y proyectos iniciados en el marco del presente Acuerdo;

3)    formulación de recomendaciones a las Partes referentes a los sectores y programas y/o proyectos de cooperación prioritarios;

4)    elaboración de los Programas Ejecutivos periódicos;

5)    intercambio de experiencias que surjan de la cooperación bilateral en ciencia y tecnologla y analisis de propuestas para su posterior desarrollo;

6)    supervisión, formulación y presentación a las Partes de las recomendaciones pertinentes para la correcta implementación del presente Acuerdo;

4.    La Comisión Mirta podrą elaborar sus propias normas de procedimiento.

ARTICULO 4

El Programa Ejecutivo mencionado en el Artlculo 3, parrafo 3, sección 4, determinarś:

1)    El nombre y duración de cada programa y/o proyecto de cooperación;

2)    Las areas y temas de cooperación;

3)    Las Entidades Cooperantes responsables de la realización e implementación de los programas y/o proyectos;

4)    Las condiciones de financiamiento de los programas y/o proyectos, de conformidad eon el Artlculo 6;

5)    Normas relativas a la contratación de un seguro medico;

6) Enfoques y requisitos respecto de futuros llamados a licitación. Los llamados a licitación se anunciaran conjuntamente en la Republica de Polonia y en la Republica Argentina de conformidad eon las normas legałeś de cada pals.

ARTICULO 5

Los resultados de los programas y proyectos conjuntos y cualquier otrą información derivada de las actividades de cooperación en virtud del presente Acuerdo seran anunciados, publicados o explotados comercialmente eon el consentimiento escrito de las Entidades Cooperantes y de conformidad eon la legislación nacional e internacjonał vigente en ambos paises referente a las normas sobre protección de la propiedad intelectual.

ARTICULO 6

Las actividades de cooperación estaran sujetas a la disponibilidad de los fondos pertinentes y a la legislación nacional aplicable de las Partes. El costo de las actividades de cooperación serś compartido por las Partes segun la modalidad a ser acordada. Los gastos incurridos por los participantes de las actividades de cooperación en principio no daran lugar a ninguna transferencia de fondos de una Parte a la otrą, salvo que las Partes aeuerden lo contrario.

ARTICULO 7

Las partes podran, eon el consentimiento mutuo, solicitar financiamiento y/o participación de organizaciones internacionales, asi como tambien la participación de cientificos, expertos tecnicos, instituciones y de organizaciones del sector civil publico o privado de terceros paises para la ejecución de programas y proyectos realizados en virtud del presente Acuerdo. Los gastos de la participación de organizaciones internacionales y de terceros paises seran solventados por ellas salvo que las partes aeuerden lo contrario por escrito.

ARTICULO 8

1.    Los asuntos o controversias que se relacionen eon la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolveran mediante mutuo acuerdo entre las Partes.

2.    El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha en que las Partes se notifiquen mutuamente que se ha cumplido eon los requerimientos legałeś nacionales. La fecha de la ultima notificación sera considerada la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

3. El presente Acuerdo no afectarś la validez o ejecución de las reglamentaciones u obligaciones que suijan de otros acuerdos intemacionales vigentes para cada una de las Partes.

4.    El presente Acuerdo permanecerś en vigor por cinco anos y se renovarś automśticamente por periodos consecutivos de cinco afios, saivo que cualquiera de las Partes notifique por escrito a la otrą su intención de terminar el presente Acuerdo. En tal caso, la terminación del presente Acuerdo sera efectiva a los 6 meses de la fecha de dicha notificación.

5.    La terminación del presente Acuerdo no afectarś la finalización de programas y proyectos en ejecución, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

Hecho en    $?. el dia.^^^.ł? de....^&2&............ en dos


ejemplares, en los idiomas polaco, espańol e inglós, siendo cada texto igualmente autóntico. En caso de cualquier divergencia en la interpretación de los textos prevalecerś el texto en inglós.

AGREEMENT

BETWEEN

THE MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF POLAND AND

THE SECRETARY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND PRODUCT INNOVATION OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland and Secretary of Science, Technology and Product lnnovation of the Argentine Republic (SECYT), hereinafter referred to as “the Parties”,

CONSIDERING the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the People’s Republic of Poland and the Government of the Argentine Republic of 9 May 1974,

CONVINCED of the importance of contribute to the development of science and technology that have a significant impact on the economic and social advancement of their respective countries,

DESIRING to establish a solid basis for cooperation in scientific and technological research, which will extend and strengthen the cooperative actwities in areas of common interest and encourage the application of the results of such cooperation to the economic and social benefit of both Parties,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.    The aim of this Agreement is to develop and strengthen the relationship between the scientific communities of both countries through facilitating the realization of common programmes and projects in fields of common interest, according to priorities of their national policies on social and economic development.

2.    For the purpose of this Agreement, the common programmes and projects mean any programmes and projects of scientific and/or technological research, maintained by the scientific units, mentioned in Article 2, paragraph 1, due to accomplish determined goals in a specified period of time.

ARTICLE 2

1.    The Parties shall encourage and support the cooperation in science and technology through direct contact between scientific units of the two countries, including basie organizational units of institutions of higher education, research and development institutions and other units of scientific profile, hereinafter referred to as “the Cooperating Entities” in conformity with their respective national legislation.

2.    The cooperation under this Agreement may cover all the activities on research and technological development. The above mentioned activities must be directed towards promoting scientific progress, industrial competitiveness and economic and social development.

3.    The cooperation shall be carried out through the following forms:

1)    Exchange of scientists, specialists and technical experts;

2)    Visits and exploratory expeditions of scientists, research and development policy-makers and technical experts;

3)    Realization of joint research, development and/or educational programmes and projects, including the exchange of documentation with the respective results;

4)    Organization of and participation in scientific conferences, symposia, courses, workshops, consultations and exhibitions, including participation of experts in such activities;

5)    Exchange of scientific and technological information, documentation, as well as materiał and equipment needed for execution of cooperative activities;

6)    Any other form of research, consultation and/or experience exchange agreed upon and considered to be in conformity with the policies and procedures applicable in both Parties.

ARTICLE 3

1. In order to bring about appropriate conditions, to concede facilities and support an effective implementation of the provisions of this Agreement, the Parties set up a Joint Committee on cooperation in science and technology composed of the representatives of the Parties.

2.    The Joint Committee shall, as a generał rule, meet every two years

alternately, unless otherwise agreed, in each of the countries on mutually

convenient dates.

3.    The Joint Committee shall carry out the following tasks:

1)    defining and reviewing periodically the priority areas and forms of cooperation on the basis of the information delivered by institutions of each country and their national policies in science and technology;

2)    creating the favourable conditions for implementation of programmes and projects undertaken in the frame of this Agreement;

3)    making recommendations to the Parties concerning priority sectors and programmes and/or projects of cooperation;

4)    elaborating the periodical Executive Programmes;

5)    exchanging the experience arising from the bilateral cooperation in science and technology and examining the proposals for its further development;

6)    overseeing, formulating and submitting to the Parties its pertinent recommendations for its proper implementation of this Agreement.

4. The Joint Committee may elaborate its own rules of procedurę.

ARTICLE 4

The Executive Programme, mentioned in Article 3, paragraph 3, section 4, shall determine:

1)    Name and duration of each programme and/or project of cooperation;

2)    Fields and subjects of cooperation;

3)    The Cooperating Entities responsible for realization and implementation of programmes and/or projects;

4)    Conditions of financing programmes and/or projects, according to Article 6;

5)    Rules concerning acguirement of medical insurance;

6) Perspectives and stipulations conceming the futurę calls for proposals. Calls for proposals shall be announced jointly in Poland and in Argentina in conformity with the legał regulations of each country.

ARTICLE 5

Results of joint programmes and projects and any other information derived from cooperation activities under this Agreement, will be announced, published or commercially exploited with the written consent of the Cooperating Entities and according to national and intemational legislation in force in both countries conceming the regulations of intellectual property protection.

ARTICLE 6

Cooperative activities shall be subject to the availability of appropriated funds and to the applicable national legislation of the Parties. Costs of cooperative activities shall be shared by the Parties in a manner to be agreed upon. Costs incurred by the participants in cooperative activities shall, in principle, give rise to no transfer of funds from one Party to the other, unless otherwise agreed by the Parties.

ARTICLE 7

The Parties may by mutual consent, request financing from or/and participation of intemational organizations, as well as participation of scientists, technical experts, institutions and the organizations from the public and private civil sectors of the Third Countries in the execution of programmes and projects carried out under this Agreement. The cost of such participation for intemational organizations and Third countries shall be covered by them unless the Parties agree otherwise in writing.

ARTICLE 8

1.    Ouestions or disputes related to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by mutual agreement between the Parties.

2.    This Agreement shall enter into force on the datę when the Parties notify each other of the fulfillment of their necessary national legał procedures. The datę of the last notification is deemed to be the datę of the Agreemenfs coming into force.

3.    This Agreement shall not affect the validity or execution of regulations or obligations arising from other intemational agreements in force for each Party.

4.    This Agreement shall remain in force for five years and will then be automatically renewed for subsequent periods of five years, unless either of the Parties serves written notice on the Other of its intention to terminate this Agreement. In such case the termination of this Agreement will come into effect six months from the datę of the said notification.

5.    The termination of this Agreement will not affect the conclusion of the programmes and projects already under execution, unless the Parties agree otherwise.

Done at    /$?!?&?........ on this    ......day of

......... in two copies, each in the Polish, Spanisn and English


languages, each text being eąually authentic. The English version will prevail whenever there is a divergent interpretation


fcience, Technology

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt