Monitor Polski 1996 Nr 38 poz. 380 - Wnioski o wszczęcie postępowania celnego


ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

z dnia 24 czerwca 1996 r.

w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

(M.P. z dnia 28 czerwca 1996 r.)


Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) oraz w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r., i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r., zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą towarami, których rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przepisu ust. 3, składają pisemne wnioski o wszczęcie postępowania celnego na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego, zwanego dalej dokumentem SAD:
  1)   w przypadku zgłaszania towaru lub towarów klasyfikowanych według jednego kodu taryfy celnej, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką celną i jedną stawką podatkową:
a)  na formularzu SAD, zawierającym 9 kart numerowanych 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, lub
b)  na formularzu SAD, zawierającym 4 karty numerowane 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia,
  2)   w przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według więcej niż jednego kodu taryfy celnej lub pochodzących z więcej niż jednego kraju, lub objętych więcej niż jedną stawką celną, lub więcej niż jedną stawką podatkową - na zestawie SAD składającym się z:
a)  formularza SAD, o którym mowa w pkt 1 lit. a), oraz formularza (bądź formularzy) uzupełniającego SAD-BIS, zawierającego 9 kart numerowanych 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, lub
b)  formularza SAD, o którym mowa w pkt 1 lit. b), oraz formularza (bądź formularzy) uzupełniającego SAD-BIS, zawierającego 4 karty numerowane 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Formularze wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a) mogą być stosowane jako:
  1)   formularze o pełnym zestawieniu kart,
  2)   formularze o częściowym zestawieniu kart.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagane są również w przypadkach, gdy przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą są towary określone w art. 14 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą - Prawo celne", których rodzaj lub ilość wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej, oraz towary określone w art. 14 ust. 1 pkt 10-18, 26, 27, 30, 33-40 ustawy - Prawo celne.
4. W przypadku przewozu towarów przez polski obszar celny (tranzyt) z zastosowaniem:
  1)   karnetu TIR, o którym mowa w Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76),
  2)   karnetu A.T.A., o którym mowa w Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 242),
  3)   dokumentów celnych innych krajów, dopuszczonych do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
  4)   dokumentów kolejowych, tj. międzynarodowego listu przewozowego CIM (dla przewozu przesyłek towarowych i ekspresowych) zwanego dalej listem przewozowym CIM, wykazu zdawczego TR ("Übergabeschein") dla przewozu kontenerów w systemie Intercontainer, listu przewozowego SMGS, listu przewozowego SAT lub kwitu ekspresowego SMPS, oznaczonych naklejkami z piktogramem stanowiącym załącznik nr 13 do zarządzenia,
  5)   dokumentów pocztowych,
  6)   dokumentów lotniczych,
- w razie zgłoszenie tych towarów do odprawy celnej oraz w razie składania towaru w składzie celnym albo wprowadzania do wolnego obszaru celnego, wypełnia się formularze, o których mowa w ust. 1.
5. Jeżeli przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą są towary określone w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598) oraz inne towary, którymi obrót towarowy z zagranicą wymaga pozwolenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą albo dyrektora urzędu celnego, należy zawsze sporządzić wniosek, o którym mowa w ust. 1.
6. W przypadku przesyłek zgłaszanych na dokumencie SAD, o równowartości nie przekraczającej 100 ECU, w których znajdują się towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej, składający wniosek może:
  1)   w wywozie - dokonać zgłoszenia wszystkich tych towarów, klasyfikując je zgodnie z klasyfikacją towaru dominującego wartościowo w przesyłce,
  2)   w przywozie - dokonać zgłoszenia wszystkich tych towarów, klasyfikując je zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższej stawce celnej i podatkowej.
7. Jeżeli odprawa celna wywozowa została dokonana wewnątrz kraju, a wywóz towarów za granicę następuje przez urząd celny graniczny inny niż deklarowany w polu 29 dokumentu SAD lub towar wywożony jest za granicę statkiem, osoba przewożąca towar wypełnia "Świadectwo przekroczenia granicy", według wzoru i zasad określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia.
8. Wnioski o wszczęcie postępowania celnego składane w procedurze tranzytu w urzędzie celnym wyjścia, na formularzach SAD lub zestawach SAD, podpisuje główny zobowiązany lub jego upoważniony przedstawiciel.
9. Wnioski o wszczęcie postępowania celnego, składane na formularzach lub zestawach SAD, należy sporządzać zgodnie z "Instrukcją" posługiwania się formularzami Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD - zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.
10. Po dostarczeniu towaru do urzędu celnego przeznaczenia osoba przewożąca towar może zażądać potwierdzenia przez urząd celny dokumentu "Poświadczenie odbioru T.C. 11", którego wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia. Dokument ten nie stanowi potwierdzenia odbioru towaru dla urzędu celnego wyjścia; stanowi on wyłącznie informację dla osoby przewożącej towar.
11. Dopuszcza się przyjmowanie w urzędzie celnym przeznaczenia "noty tranzytowej" na dokumencie SAD, do której zamiast formularzy SAD-BIS dołączone są "Listy towarowe", według wzoru określonego w załączniku nr 11 do zarządzenia.

§ 2. 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, lub noty tranzytowej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2-5, z uwzględnieniem przepisów § 3.
2. W sprawach przywozu towarów z zagranicy do wniosku o wszczęcie postępowania celnego należy dołączyć:
  1)   oryginał faktury, a w przypadku braku oryginału faktury - inny dokument służący do ustalania wartości celnej, o którym mowa w § 3 ust. 6,
  2)   specyfikację towarów, jeżeli faktura nie spełnia równocześnie roli specyfikacji,
  3)   deklarację wartości celnej (DWC), według zasad i wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia, z wyjątkiem przypadków:
a)  powrotnego przywozu towarów z zagranicy poza obrotem czasowym,
b)  powrotnego przywozu towarów z zagranicy wywiezionych na czas oznaczony, chyba że towary te wywieziono na czas oznaczony w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia,
c)  przywozu towarów, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 100 ECU,
  4)   dokument potwierdzający pochodzenie towarów, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do zarządzenia,
  5)   pozwolenie na przywóz wydane przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, jeżeli jest wymagane,
  6)   dokument przewozowy (do wglądu),
  7)   dowód pierwotnej odprawy celnej (do wglądu), w przypadku gdy towary są przedmiotem powrotnego przywozu:
a)  poza obrotem czasowym lub
b)  uprzednio były objęte procedurą odprawy celnej czasowej,
  8)   zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON (do wglądu),
  9)   upoważnienie do zgłaszania towaru do odprawy celnej, udzielone pracownikowi lub agencji celnej przez osobę uprawnioną do podejmowania czynności prawnych w imieniu podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą,
  10)  zaświadczenie urzędu skarbowego o wydaniu banderol podatkowych (rodzaju, serii, ilości i wartości) na przywożone towary objęte obowiązkiem banderolowania, zaświadczenie o sprzedaży banderol legalizacyjnych (rodzaju, ilości i wartości), a także zaświadczenie o zapłaceniu równowartości wydanych banderol podatkowych lub należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych,
  11)  inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  12)  na żądanie organu celnego - fotokopię karty 3/8 lub 3 z dokumentu SAD zawierającej decyzję urzędu celnego innego kraju o dopuszczeniu towaru do wywozu lub kopię innego dokumentu odprawy celnej, jeżeli towar był odprawiany w wywozie w kraju, w którym dokument SAD nie jest stosowany.
3. W sprawach wywozu towarów za granicę do wniosku o wszczęcie postępowania celnego należy dołączyć:
  1)   pozwolenie na wywóz wydane przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub dyrektora urzędu celnego, jeżeli jest wymagane,
  2)   dokumenty przewozowe (do wglądu),
  3)   dowód pierwotnej odprawy celnej (do wglądu), w przypadku gdy towary są przedmiotem powrotnego wywozu,
  4)   dokumenty określone w ust. 2 pkt 1, 2, 8, 9 i 11,
  5)   dokument gwarancyjny, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 Instrukcji, jeżeli urzędem celnym wyjścia jest polski urząd celny i przewóz odbywa się w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej.
4. W przypadku przewozu towarów w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej (bez procedury wywozu) do noty tranzytowej należy dołączyć:
  1)   w urzędzie celnym wyjścia, jeżeli Wspólna Procedura Tranzytowa rozpoczyna się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)  pozwolenie na tranzyt wydane przez dyrektora urzędu celnego, jeżeli jest wymagane,
b)  dokumenty przewozowe (do wglądu),
c)  dokumenty gwarancyjne (nie dotyczy transportu kolejowego i lotniczego),
d)  inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  2)   w urzędzie celnym tranzytowym wwozu, jeżeli Wspólna Procedura Tranzytowa rozpoczyna się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)  pozwolenie na tranzyt wydane przez dyrektora urzędu celnego, jeżeli jest wymagane,
b)  dokumenty przewozowe (do wglądu),
c)  inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
d)  "Świadectwo przekroczenia granicy".
5. W przypadku przewozu towarów przez polski obszar celny poza Wspólną Procedurą Tranzytową w urzędzie celnym wyjścia do wniosku o wszczęcie postępowania celnego należy dołączyć:
  1)   jeżeli objęcie procedurą i jej zakończenie następuje w granicznych urzędach celnych (urzędzie celnym wyjścia i urzędzie celnym przeznaczenia):
a)  pozwolenie na tranzyt wydane przez dyrektora urzędu celnego, jeżeli jest wymagane,
b)  dokumenty przewozowe (do wglądu),
c)  inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  2)   jeżeli objęcie procedurą następuje w urzędzie celnym granicznym (urzędzie celnym wyjścia), a jej zakończenie następuje w urzędzie celnym wewnętrznym (urzędzie celnym przeznaczenia):
a)  pozwolenie na przywóz wydane przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (z wyłączeniem kontyngentów celnych), jeżeli jest wymagane,
b)  dokumenty przewozowe (do wglądu),
c)  oryginał faktury lub inny dokument wymieniony w § 3 ust. 6,
d)  inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  3)   jeżeli objęcie procedurą i jej zakończenie następuje w urzędzie celnym wewnętrznym (np. przewóz towaru pomiędzy składami celnymi) - dokumenty wymienione w pkt 2,
  4)   jeżeli objęcie procedurą następuje w urzędzie celnym wewnętrznym (urzędzie celnym wyjścia), a jej zakończenie następuje w urzędzie celnym granicznym (urzędzie celnym przeznaczenia):
a)  dokumenty przewozowe (do wglądu),
b)  oryginał faktury lub inny dokument wymieniony w § 3 ust. 6,
c)  inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. 1. Dokumenty służące do ustalenia wartości celnej towaru powinny zawierać co najmniej następujące dane:
  1)   nazwę i adres eksportera,
  2)   nazwę i adres importera,
  3)   numer, miejsce i datę wystawienia dokumentu,
  4)   warunki dostawy,
  5)   rodzaj i ilość towaru oraz jego wartość w walucie wymienialnej albo walucie polskiej lub walucie obcej nie będącej walutą wymienialną, jeżeli ustalenie płatności następuje zgodnie z art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703 i z 1995 r. Nr 132, poz. 641).
2. W razie braku informacji o warunkach dostawy w dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej towaru można posłużyć się kontraktem.
3. Na żądanie zgłaszającego funkcjonariusz celny zwraca oryginał faktury, potwierdzając na jej kopii lub fotokopii, stanowiącej załącznik do wniosku - "za zgodność z oryginałem faktury", natomiast na zwracanym oryginale faktury nanosi adnotację - "Do odprawy celnej nr ... przyjęto fotokopię", składa podpis oraz odciska datownik lub stempel imienny.
4. Dopuszcza się, na podstawie kopii, fotokopii faktury lub faktury nadanej teleksem albo telefaksem, możliwość dokonania odprawy celnej następujących towarów:
  1)   wymagających pilnej odprawy z uwagi na ich charakter, takich jak:
a)  organy ciała, krew i plazma,
b)  łatwo psujące się badawcze materiały medyczne i składniki etiologiczne,
c)  materiały radioaktywne, z wyjątkiem materiałów rozszczepialnych,
d)  żywe zwierzęta,
e)  łatwo psujące się towary, takie jak: mięso, ryby, mleko i jego przetwory, jaja, owoce, margaryna, warzywa i inne towary żywnościowe, rośliny żywe i kwiaty cięte,
f)  gazety i czasopisma,
g)  materiały dziennikarskie, takie jak: taśmy, wideotaśmy, filmy i inne nagrania,
  2)   wymagających pilnej odprawy, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba szybkiego ich dostarczenia, takich jak:
a)  lekarstwa i szczepionki,
b)  materiały naukowe i medyczne,
c)  wyposażenie przeciwpożarowe i ratownicze,
d)  wyposażenie wykorzystywane do poszukiwań, badań i akcji ratunkowych prowadzonych w związku z wypadkami,
e)  wyposażenie prasowe, radiowe i telewizyjne,
f)  wyposażenie kinematograficzne i inne wyposażenie zawodowe,
g)  części zamienne i wyposażenie pokładowe samolotów używanych w lotnictwie cywilnym.
5. Przy przewozie towarów przez polski obszar celny z przeznaczeniem do złożenia w składzie celnym lub wprowadzenia do wolnego obszaru celnego ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć oryginał faktury lub inny dokument wymieniony w § 3 ust. 6.
6. Za inny dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, ust. 5 pkt 2 lit. c), pkt 4 lit. b) oraz § 3 ust. 5, uznaje się:
  1)   fotokopię faktury przekazaną telefaksem lub fakturę sporządzoną z zastosowaniem komputera w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 2,
  2)   kopię faktury, fotokopię faktury przekazaną telefaksem lub fakturę sporządzoną z zastosowaniem komputera, a także fakturę celną, konsularną, prowizoryczną lub pro forma - w razie odprawy ostatecznej towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i podatkowej,
  3)   fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma - w wywozie towarów za granicę,
  4)   fakturę celną prowizoryczną lub pro forma - w przywozie towarów:
a)  otrzymanych nieodpłatnie lub
b)  zakupionych na giełdach towarowych lub w ramach kredytu handlowego, lub
c)  na czas oznaczony, z wyjątkiem towarów przywożonych po naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu,
  5)   akt darowizny,
  6)   umowę sprzedaży (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

§ 4. 1. Wykaz kodów i symboli stosowanych do wypełniania formularzy SAD oraz zestawów SAD zawiera załącznik nr 9 do zarządzenia.
2. Wzory dokumentów gwarancyjnych stanowią załączniki nr 14-18 do zarządzenia.
3. Zasady wykonania formularzy SAD, formularzy uzupełniających SAD-BIS oraz dokumentów gwarancyjnych określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 5. Organ celny wydaje na formularzu SAD bądź zestawie SAD decyzję albo postanowienie, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo celne, Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) oraz Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.

§ 6. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 34, poz. 411 i z 1996 r. Nr 25, poz. 263), z tym że formularze SAD i SAD-BIS, których wzory są określone w tym zarządzeniu, mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 1996 r. z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK NR 2
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK NR 3
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK NR 4
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK NR 5

INSTRUKCJA POSŁUGIWANIA SIĘ FORMULARZAMI JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO SAD

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Określenie pojęć i uwagi ogólne.
1.1. Tranzyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - procedura, w której towary przewożone są z jednego polskiego urzędu celnego do drugiego polskiego urzędu celnego.
1.2. Wspólna Procedura Tranzytowa - zwana dalej "WPT" - procedura, w której towary są przewożone pod dozorem celnym z określonego miejsca jednego kraju - Strony Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), zwanych dalej "Konwencjami", do określonego miejsca innego kraju - Strony Konwencji (jeżeli jest przekraczana przynajmniej jedna granica). Opis procedur stosowanych w WPT zawarty jest w pkt 1.17.
1.3. Procedury, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2., mogą odbywać się z zastosowaniem następujących dokumentów:
a)  karnetu TIR lub ATA,
b)  kolejowych - listu przewozowego CIM, wykazu zdawczego TR, listu przewozowego SMGS, listu przewozowego SAT i kwitu ekspresowego SMPS,
c)  lotniczych,
d)  pocztowych,
e)  dokumentu SAD.
1.4. Nota tranzytowa (dotyczy procedur stosowanych w WPT, opisanych w pkt 1.17.) - dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz towarów w WPT:
a)  w transporcie drogowym - dokument SAD,
b)  w transporcie kolejowym - list przewozowy CIM, wykaz zdawczy TR,
c)  w transporcie lotniczym - manifest lotniczy.
1.5. Kraj - Strona Konwencji - każdy kraj - Strona Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), wymieniony w wykazie F części III załącznika nr 9 do zarządzenia.
1.6. Kraj trzeci - każdy kraj, który nie jest Stroną Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD).
1.7. Urząd celny wyjścia - jednostka organizacyjna administracji celnej dokonująca odpraw celnych, w której rozpoczyna się procedura tranzytu.
1.8. Urząd celny tranzytowy (tylko w WPT z zastosowaniem dokumentu SAD jako noty tranzytowej):
a)  urząd celny tranzytowy wwozu - urząd celny graniczny kraju innego niż ten, z którego towary wywieziono,
b)  urząd celny tranzytowy wywozu - urząd celny graniczny, przez który towary są wywożone z jednego kraju - Strony Konwencji, do innego kraju - Strony Konwencji lub do kraju trzeciego.
W uzasadnionych przypadkach urzędy celne tranzytowe mogą dokonywać rewizji celnej przewożonych towarów.
Towary należy przedstawiać w każdym urzędzie celnym tranzytowym wraz z notą tranzytową. Osoba przewożąca towary składa w każdym urzędzie celnym tranzytowym wwozu "Świadectwo przekroczenia granicy".
Jeżeli transport towarów następuje przez inny urząd celny tranzytowy wwozu niż podano w nocie tranzytowej sporządzonej na dokumencie SAD, to urząd ten odsyła bezzwłocznie "Świadectwo przekroczenia granicy" do urzędu celnego tranzytowego wwozu, podanego w nocie tranzytowej
1.9. Urząd celny przeznaczenia - jednostka organizacyjna administracji celnej dokonująca odpraw celnych, do której należy dostarczyć towary przewożone w procedurze tranzytu, po zakończeniu tej procedury.
1.10. Urząd celny składania gwarancji - urząd celny, w którym należy złożyć gwarancje generalne lub ryczałtowe dla WPT.
Uwaga: urzędy celne wyjścia, tranzytowe, przeznaczenia i składania gwarancji zostały opublikowane w "Wykazie urzędów celnych właściwych dla Wspólnej Procedury Tranzytowej", dostępnym w urzędach celnych.
1.11. Główny zobowiązany.
1.11.1. Głównym zobowiązanym w procedurze tranzytu, z wyłączeniem WPT, jest podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, który osobiście lub poprzez upoważnionego pracownika albo agencję celną dokonuje zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.
Główny zobowiązany poprzez złożenie podpisu na zgłoszeniu (osobiście, albo poprzez upoważnionego przedstawiciela) przyjmuje na siebie zobowiązanie do:
a)  przedstawienia towarów w niezmienionym stanie wraz z dokumentacją tranzytową w urzędzie celnym przeznaczenia, w wyznaczonym terminie i z zachowaniem środków podjętych przez właściwe władze dla zabezpieczenia tożsamości towarów,
b)  uiszczenia należności celnych i innych wymaganych opłat, jeżeli obowiązek ich uiszczenia zostanie ustalony w związku z nieprawidłowościami w realizacji procedury tranzytu,
c)  złożenia zabezpieczenia majątkowego, jeżeli organ celny określi taki wymóg.
Główny zobowiązany ponosi odpowiedzialność za:
a)  prawidłowość danych wpisanych w dokumencie SAD,
b)  autentyczność (prawdziwość) przedstawionych załączników,
c)  dotrzymanie zobowiązań wynikających z procedury tranzytu.
1.11.2. Głównym zobowiązanym w WPT jest osoba, która osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela poprzez zgłoszenie celne wyraziła swoją wolę wykonania obowiązków określonych w procedurze tranzytu oraz składa gwarancję tranzytową.
Główny zobowiązany ponosi odpowiedzialność za:
a)  przedstawienie towarów w niezmienionym stanie oraz dokumentu tranzytowego w urzędzie celnym przeznaczenia, w wyznaczonym terminie i z zachowaniem środków podjętych przez właściwe władze dla zabezpieczenia tożsamości towarów,
b)  uiszczenie należności celnych i innych wymaganych opłat, jeżeli obowiązek ich uiszczenia zostanie określony w związku z nieprawidłowościami w realizacji WPT.
Główny zobowiązany wyraża wolę wykonania obowiązków wynikających z procedury tranzytu poprzez podpisanie dokumentu tranzytowego (osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela) oraz ponosi odpowiedzialność za:
a)  prawidłowość danych wpisanych w dokumencie SAD,
b)  autentyczność (prawdziwość) przedstawionych załączników,
c)  dotrzymanie zobowiązań wynikających z WPT.
1.12. Gwarant - w WPT gwarantem może być bank lub ubezpieczyciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznany w odrębnym trybie za właściwy do udzielania gwarancji w procedurach tranzytowych.
1.13. Zabezpieczenie - zabezpieczenie majątkowe lub gwarancja, składane przez głównego zobowiązanego na pokrycie należności celnych, podatków i innych opłat, do pobierania których jest upoważniony każdy kraj - Strona Konwencji, w odniesieniu do towarów przewożonych przez jego terytorium w WPT, w przypadku nieprawidłowości w realizacji WPT.
Zabezpieczenie dotyczy także należności związanych z procedurą tranzytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.14. Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu - wyznaczona w odrębnym trybie jednostka administracji celnej, do której urząd celny przeznaczenia w WPT przekazuje, w formie określonej przepisami Konwencji, potwierdzenie prawidłowego zakończenia procedury tranzytu.
1.15. Kontener - oznacza urządzenie transportowe:
a)  o konstrukcji trwałej i wystarczająco mocnej, aby mogło być wielokrotnie użyte,
b)  stanowiące pomieszczenie całkowicie lub częściowo zamknięte, przeznaczone do umieszczenia towarów, dostosowane do łatwego załadowania i rozładowania,
c)  zaprojektowane specjalnie do ułatwienia przewozu ładunków jednym lub kilkoma rodzajami środków transportu bez potrzeby przeładunków pośrednich,
d)  zaprojektowane tak, aby mogło być zamocowane oraz aby można nim było łatwo manipulować i w tym celu wyposażone w naroża zaczepowe (naroża zaczepowe oznaczają urządzenia z otworami i powierzchniami czołowymi, zamocowane w górnych i dolnych narożnikach, służące do manipulowania kontenerem, jego piętrzenia i zamocowania).
Pojemność kontenerów może być różna, jednakże nie mniejsza niż jeden metr sześcienny.
1.16. Środek transportu - za jeden środek transportu uznaje się:
a)  pojazd drogowy, także z jedną lub kilkoma naczepami lub przyczepami,
b)  zestaw wagonów kolejowych,
c)  statki, które tworzą jedną całość,
d)  kontenery, które zostały załadowane na jeden środek transportu.
W jednym zgłoszeniu tranzytowym mogą być wymienione tylko te towary, które są lub mają być załadowane na jeden środek transportu i przewożone będą z jednego urzędu celnego wyjścia do jednego urzędu celnego przeznaczenia.
1.17. Opis procedur stosowanych w WPT.
1.17.1.
T1 -    przewóz towarów, posiadających status towarów niewspólnotowych, pomiędzy krajami - Stronami Konwencji.
T2 -    przewóz towarów, posiadających status towarów wspólnotowych, pomiędzy krajami - Stronami Konwencji.
T -     przewóz przesyłek, składających się z towarów o statusie wspólnotowym i niewspólnotowym, pomiędzy krajami - Stronami Konwencji.
T2L -   przewóz lub dalszy przewóz towarów o statusie wspólnotowym, gdy nie zastosowano procedury T2.
T2PT -  przewóz lub dalszy przewóz towarów, posiadających status towarów portugalskich, pomiędzy krajami - Stronami Konwencji.
T2ES -  przewóz lub dalszy przewóz towarów, posiadających status towarów hiszpańskich, pomiędzy krajami - Stronami Konwencji.
1.17.2. Procedura T2 stosowana jest do towarów, które zostały przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w WPT w procedurze T2, a następnie są przewożone dalej. Towary te muszą pozostawać pod stałym dozorem celnym, aby zapewniona była ich tożsamość oraz niezmieniony stan.
Nie dotyczy to towarów, które są odprawione czasowo na targi lub wystawy i zostały poddane tylko takim czynnościom, które były niezbędne do ich utrzymania w niezmienionym stanie lub polegały na podziale przesyłki.
1.17.3. Jeżeli towary przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze T2 zostały złożone w składzie celnym, to ich wywóz w procedurze T2 może nastąpić pod następującymi warunkami:
a)  okres składowania dla towarów z sekcji I-IV taryfy celnej nie może przekroczyć sześciu miesięcy,
b)  towary muszą być składowane oddzielnie i mogą być poddane tylko takim czynnościom, które były niezbędne dla ich utrzymania w niezmienionym stanie lub polegały na podziale przesyłki i nie zostało zamienione opakowanie,
c)  czynności były dokonane pod dozorem celnym.
1.17.4. Nota tranzytowa T2 i wszystkie dokumenty poświadczające wspólnotowy charakter towarów muszą mieć odniesienie do odpowiednich dokumentów tranzytowych T2 i dokumentów poświadczających wspólnotowy charakter towarów, na mocy których towary te przywieziono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również przepisać do nich wszystkie inne uwagi.
1.17.5. Wymogi określone w pkt 1.17.2.-1.17.4., obowiązują także przy wystawianiu dokumentów poświadczających wspólnotowy charakter towarów (T2L). Towary, dla których został wystawiony taki dokument, będą traktowane w taki sam sposób, jak towary przewożone w procedurze T2, przy czym dokument poświadczający wspólnotowy charakter towarów nie musi towarzyszyć towarowi.
1.17.6. Dla potrzeb niniejszej instrukcji, za towary wspólnotowe należy uważać towary przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procedur T2, T2L, T2PT i T2ES.
Wszelkie inne towary należy uważać za towary niewspólnotowe.

2. Zastosowanie formularzy Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD.
2.1. Pełne zestawienie kart formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS stosowane jest dla wypełniania formalności celnych wywozowych, procedury tranzytu, jak również formalności celnych przywozowych.
Zestawienie to składa się z 9 wzorcowych kart, z których:
a)  karta nr 1 przeznaczona jest dla urzędu celnego wyjścia/wywozu dokonującego odprawy celnej wywozowej (formalności w wywozie i procedurze tranzytu),
b)  karta nr 1A przeznaczona jest dla potwierdzenia wywozu towarów za granicę państwową,
c)  karta nr 2 przeznaczona jest dla statystyki w kraju wysyłki/eksportu,
d)  karta nr 3 po poświadczeniu przez urząd celny zwracana jest nadawcy/eksporterowi,
e)  karta nr 4 przeznaczona jest dla urzędu celnego przeznaczenia,
f)  karta nr 5 stosowana jest przy procedurze tranzytu jako poświadczenie zwrotne,
g)  karta nr 6 przeznaczona jest dla urzędu celnego przeznaczenia (formalności w przywozie),
h)  karta nr 7 przeznaczona jest dla statystyki przywozu/importu w kraju przeznaczenia,
i)  karta nr 8 po poświadczeniu przez urząd celny przeznaczenia zwracana jest odbiorcy.
Zamiast formularzy z 9 kartami mogą być stosowane dwa formularze, po 4 karty każdy, wraz z dołączoną kartą 1A SAD. Wszystkie karty: 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5 mają podwójną funkcję; przy czym pierwszy formularz odpowiada kartom nr 1, 2, 3, 4, drugi - kartom nr 5, 6, 7, 8. Przy stosowaniu tych dwóch formularzy, konieczne jest każdorazowe skreślenie numerów kart, które dla danej procedury nie są brane pod uwagę, czyli:
Karta 1 - odpowiada karcie 1/[6]
Karta 2 - odpowiada karcie 2/[7]
Karta 3 - odpowiada karcie 3/[8]
Karta 4 - odpowiada karcie 4/[5]
Karta 5 - odpowiada karcie [4]/5
Karta 6 - odpowiada karcie [1]/6
Karta 7 - odpowiada karcie [2]/7
Karta 8 - odpowiada karcie [3]/8
wprowadzone oznaczenie: [cyfra] - symbolizuje przekreśloną cyfrę
Uwaga: wszystkie dalsze opisy kart formularza 9-kartkowego dotyczą również odpowiednich kart z formularza 4-kartkowego wraz z dołączoną kartą 1A SAD.
Przy przewozach w WPT, jeżeli urzędem celnym wyjścia jest urząd w kraju - Stronie Konwencji innym, niż Rzeczpospolita Polska, a notą tranzytową jest dokument SAD, do formularza SAD jako formularze uzupełniające mogą być załączone "listy towarowe".
2.2. Stosowanie formularzy o częściowym zestawieniu kart.
Formularze o częściowym zestawieniu kart stosować należy przy zgłaszaniu towarów do danej procedury (wywóz, procedura tranzytu i przywóz).
W przypadku stosowania formularzy o częściowym zestawieniu kart przeznaczenie poszczególnych kart musi odpowiadać opisowi w pkt 2.1.
Możliwe są następujące zestawienia kart:
a)  tylko wywóz: karty nr 1, 1A, 2 i 3,
b)  wywóz + procedura tranzytu: karty nr 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7,
c)  tylko procedura tranzytu: karty nr 1, 4, 5 i 7,
d)  tylko przywóz: karty 6, 7 i 8.
Uwaga: oprócz wyżej wymienionych zestawień, w przypadku gdy w miejscu przeznaczenia konieczne będzie udowodnienie wspólnotowego charakteru towarów (procedura T2L) nie przewożonego uprzednio w WPT, należy zastosować kartę 4 SAD oddzielnie lub w połączeniu z wyżej wymienionymi zestawieniami.
2.3. Wymagane dane.
Formularze SAD zawierają pola, w które należy wpisać wszystkie dane, zgodnie z Instrukcją, z uwzględnieniem sposobu wypełniania pól w formie skróconej i uproszczonej. Maksymalna liczba pól, których wypełnienie może być wymagane przez administrację celną, przedstawia się następująco:
a)  w wywozie: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 49 i 54, ponadto należy wypełnić pola nadrukowane na czarno: 12, 42 i 45,
b)  w procedurze tranzytu: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 (pola z zielonym tłem),
c)  w przywozie: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49 i 54,
d)  w poświadczeniu wspólnotowego charakteru towaru (T2L): 1, 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 i 54.
2.4. Formy wypełniania formularza Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD i zestawów SAD.
2.4.1. Wnioski o wszczęcie postępowania celnego dla towarów, których łączna wartość w złotych polskich jest równa lub większa od równowartości 500 ECU, sporządza się w formie pełnej.
Forma pełna oznacza kompletne wypełnienie formularza SAD lub zestawu SAD, zgodnie z niniejszą Instrukcją.
2.4.2. Wnioski o wszczęcie postępowania celnego dla towarów, których łączna wartość w złotych polskich jest mniejsza niż równowartość 500 ECU, można sporządzać w formie skróconej (nie dotyczy to procedury tranzytu).
Forma skrócona oznacza wypełnienie przez zgłaszającego na formularzu SAD lub zestawie SAD następujących pól: 1, 2 (tylko w wywozie), 3, 5, 8 (tylko w przywozie), 14, 22, 23, 31, 32, 33, 34a, 37, 47 (tylko w przywozie) i 54 zgodnie z niniejszą Instrukcją.
2.4.3. Inne formy wypełniania formularza SAD niż opisane w pkt 2.4.1. i 2.4.2. opisane są w pkt 6.
2.4.4. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, wymagane są w formie pełnej, bez względu na wartość, w odniesieniu do:
a)  towarów określonych w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598),
b)  pozostałych towarów, którymi obrót towarowy z zagranicą wymaga pozwolenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub dyrektora urzędu celnego.
2.4.5. Należy wypełnić odrębny wniosek o wszczęcie postępowania celnego, gdy:
a)  wartość towarów zgłaszanych do odprawy celnej jest wyrażona w różnych walutach,
b)  ceny towarów ustalone są na podstawie różnych warunków dostawy,
c)  towary podlegają różnym procedurom celnym,
d)  ilość pozycji towarowych przekracza 99.
2.4.6. Dokumenty celne używane w innych krajach są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów prawa (z wyłączeniem WPT).
2.4.7. Polski Jednolity Dokument Administracyjny SAD może być stosowany za granicą, o ile przewidują to porozumienia z innymi krajami. Jeżeli porozumienia te nie określają odrębnych zasad stosowania polskiego dokumentu SAD, to obowiązują zasady określone w zarządzeniu.

3. Sposób posługiwania się formularzami SAD.
3.1. Wypełnianie formularzy SAD.
3.1.1. Formularze SAD muszą być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo.
W przypadkach, w których wszystkie karty wybranego zestawu będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się wypełnianie ręczne drukowanymi (dużymi) literami.
3.1.2. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.
3.1.3. Karty formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS posiadają właściwość kopiowania w polach na kartach określonych w załączniku nr 10 do zarządzenia.
3.1.4. W polach 2, 8, 9, 14, 28, 50, 54, A, B, C, D, E, J, D/J, E/J, F, G, H oraz I dopuszcza się stosowanie odpowiednich stempli i pieczęci. W przypadku stosowania pieczęci w polach 2, 8 i 14, numer identyfikacyjny REGON musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.
3.2. Wprowadzanie poprawek do dokumentów SAD.
3.2.1. Zapisy w poszczególnych polach formularza SAD nie mogą być wycierane lub zamalowywane. Ewentualne zmiany należy wprowadzić po skreśleniu nieprawidłowych danych. Każda tego rodzaju zmiana musi być potwierdzona przez osobę, która jej dokonała i potwierdzona przez władze celne. Władze te w danym przypadku mogą zażądać, aby przedłożone zostało nowe zgłoszenie.
Możliwość wprowadzenia takich korekt istnieje do chwili wydania decyzji lub postanowienia:
a)  o dopuszczeniu towarów do obrotu na polskim obszarze celnym i o wymiarze należności celnych,
b)  o dopuszczeniu towarów do wywozu za granicę,
c)  o dopuszczeniu towarów do procedury tranzytu,
d)  o dopuszczeniu towarów do powrotnego przywozu lub wywozu,
e)  o zezwoleniu na złożenie towarów w składzie celnym,
f)  o wprowadzeniu towarów do wolnego obszaru celnego.
Po doręczeniu wyżej określonej decyzji lub postanowienia, zmiany danych zawartych w formularzach SAD lub formularzach uzupełniających SAD-BIS mogą być dokonywane jedynie w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawie - Prawo celne.
3.2.2. Zmiana decyzji, dokonana w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, w postaci wydania nowej decyzji dyrektora urzędu celnego lub Prezesa Głównego Urzędu Ceł podlega rejestracji w systemie informacyjnym SAD.
3.3. Przyczyny pozostawienia wniosku o wszczęcie postępowania celnego bez rozpoznania.
3.3.1. Wniosek o wszczęcie postępowania celnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, pozostawia się bez rozpoznania po wyczerpaniu możliwości określonych w ustawie - Prawo celne, jeżeli:
a)  do wniosku nie dołączono dokumentów określonych w § 2 zarządzenia,
b)  formularz jest wypełniony niezgodnie z Instrukcją, z zastrzeżeniem pkt 3.3.2.,
c)  brak karty przewidzianej w danym typie formularza,
d)  do tekstu wniosku wprowadzono poprawki w sposób niezgodny z zasadami określonymi w pkt 3.2.,
e)  wniosek wypełniono nieczytelnie,
f)  nastąpiło fizyczne uszkodzenie którejkolwiek z kart formularza,
g)  formularz wykonany jest niezgodnie z wymogami określonymi w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 10 do zarządzenia.
Nieprawidłowości wymienione w lit. b)-g) dotyczą każdej z kart formularza.
3.3.2. Wypełnianie większej liczby pól, niż jest to wymagane w danej procedurze, nie stanowi podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, jeżeli pola te wypełniono zgodnie z Instrukcją.
3.3.3. W razie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, funkcjonariusz celny ma obowiązek podać w polu D lub J sentencję decyzji i jej uzasadnienie.

4. Obieg kart dokumentu SAD.
4.1. Odprawa celna w wywozie - z wyłączeniem przewozu towarów w WPT.
4.1.1. Odprawa celna w wywozie w urzędzie celnym granicznym.
4.1.1.1. Jeżeli odprawa celna dokonywana jest w urzędzie celnym granicznym, to do zgłoszenia celnego należy użyć zestawu składającego się z kart 1, 1A, 2 i 3 SAD.
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D.
Karta 1 SAD zostaje w urzędzie celnym wysyłki/eksportu. Karta 2 SAD jest przesyłana do urzędu statystycznego.
Na odwrocie karty 1A SAD funkcjonariusz celny potwierdza wywóz towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przystawienie datownika SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu oraz przystawienie datownika. Ponadto naczelnik oddziału celnego, kierownik posterunku lub osoba przez nich upoważniona przystawia datownik VAT oraz pieczątkę imienną, z zastrzeżeniem uwagi do pkt 4.6.4.
4.1.1.2. Kartę 1A i 3 SAD urząd celny wydaje zgłaszającemu po potwierdzeniu przez niego w polu 54 formularza SAD odbioru decyzji dyrektora urzędu celnego. Zgłaszający zobowiązany jest przekazać otrzymane karty 1A i 3 SAD podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą.
4.1.1.3. W przypadku uznania odprawy celnej czasowej w wywozie za odprawę celną ostateczną zgłaszającemu wydaje się potwierdzoną datownikiem VAT kartę 1A SAD z odprawy celnej czasowej. Nie potwierdzona karta 1A SAD z odprawy celnej ostatecznej pozostaje w urzędzie celnym.
4.1.2. Odprawa celna w wywozie w urzędzie celnym wewnętrznym.
4.1.2.1. Jeżeli odprawa celna dokonywana jest w urzędzie celnym wewnętrznym, do zgłoszenia celnego należy użyć zestawu składającego się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7 SAD. W tym przypadku następuje połączenie odprawy celnej wywozowej oraz procedury tranzytu. Zgłaszający wypełnia, zgodnie z Instrukcją, pola obowiązujące zarówno w wywozie, jak i w procedurze tranzytu.
Urząd celny wewnętrzny pełni funkcje urzędu celnego wysyłki/eksportu oraz urzędu celnego wyjścia.
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B, C i D. W polu A i C należy podać ten sam numer ewidencji. Urząd celny wyjścia zatrzymuje karty 1 i 2 SAD. Karta 1 SAD pozostaje jako załącznik do ewidencji, natomiast kartę 2 SAD urząd celny wyjścia odsyła do urzędu statystycznego po otrzymaniu z urzędu celnego granicznego potwierdzoną kartę 1A SAD.
Karty 1A, 3, 4, 5 i 7 SAD otrzymuje zgłaszający lub główny zobowiązany po potwierdzeniu tego faktu podpisem w polu 54.
Karta 3 SAD przeznaczona jest dla eksportera, a karty 1A, 4, 5 i 7 SAD przekazywane są wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia za pośrednictwem osoby przewożącej towar.
4.1.2.2. Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego (urzędu celnego przeznaczenia), po dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę, dokonuje na karcie 4 i 5 SAD w polu I "Kontrola przez urząd celny przeznaczenia (Wspólna Procedura Tranzytowa)" następujących wpisów:
a)  w pozycji "Dzień przybycia" - datę dopuszczenia towarów do wywozu za granicę (w systemie RR-MM-DD),
b)  w pozycji "Kontrola zamknięć":
–  jeżeli zamknięcia celne są nienaruszone i zgodnie z opisem w polu D - wyraz "ZGODNE",
–  jeżeli zostaną stwierdzone rozbieżności, to po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego - opis stanu rzeczywistego,
c)  w pozycji "Uwagi" - przystawia datownik SAD i wpisuje pozycję ewidencji,
d)  w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - składa podpis oraz przystawia datownik.
Na odwrocie karty 1A SAD funkcjonariusz celny potwierdza wywóz towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przystawienie datownika SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu oraz przystawienie datownika. Ponadto naczelnik oddziału celnego, kierownik posterunku lub osoba przez nich upoważniona przystawia datownik VAT oraz pieczątkę imienną, z zastrzeżeniem uwagi do pkt 4.6.4.
Jeżeli w granicznym urzędzie celnym zostanie przedstawiona karta 3 SAD do potwierdzenia wywozu towaru za granicę datownikiem VAT, to w pozycji "UWAGI" na kartach 4 i 5 SAD oraz na odwrocie karty 1A SAD nie należy przystawiać datownika VAT, lecz dokonać zapisu - "Wywóz towaru za granicę państwową potwierdzono datownikiem VAT na karcie 3 SAD".
Kartę 1A i 5 SAD należy odesłać do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, po wpisaniu w karcie 4 SAD w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 SAD zwrócono w dniu ... po wpisaniu do ... Nr ... " daty zwrotu tych kart oraz pozycji ewidencji.
Karta 4 i 7 SAD pozostaje w urzędzie celnym granicznym jako załącznik do ewidencji.
4.1.2.3. Kartę 1A SAD wydaje się zgłaszającemu w urzędzie celnym wyjścia wówczas, gdy jest ona potwierdzona datownikiem VAT. Odbiór tej karty zgłaszający potwierdza w polu E karty 1 SAD.
4.1.2.4. W przypadku uznania odprawy celnej czasowej w wywozie za odprawę celną ostateczną, zgłaszającemu wydaje się potwierdzoną datownikiem VAT kartę 1A SAD z odprawy celnej czasowej. Nie potwierdzona karta 1A SAD z odprawy celnej ostatecznej pozostaje w urzędzie celnym jako załącznik do ewidencji.
4.1.2.5. Urząd celny wyjścia wszczyna postępowanie poszukiwawcze, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w polu D.
4.2. Odprawa celna w wywozie - towarów przewożonych w WPT.
4.2.1. Odprawa celna w wywozie na granicy.
4.2.1.1. Jeśli towar zgłoszono do wywozu w WPT, a odprawa celna dokonywana jest w urzędzie celnym granicznym, to do zgłoszenia celnego należy użyć zestawu składającego się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7 SAD. Zgłaszający wypełnia zgodnie z Instrukcją obowiązujące pola zarówno w wywozie, jak i w procedurze tranzytu. Urząd celny pełni funkcję urzędu celnego wysyłki/eksportu oraz urzędu celnego wyjścia.
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B, C i D. W polu A i C należy podać ten sam numer ewidencji.
Karta 1 SAD zostaje w urzędzie celnym wysyłki/eksportu. Karta 2 SAD przesyłana jest do urzędu statystycznego.
Na odwrocie karty 1A SAD funkcjonariusz celny potwierdza wywóz towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przystawienie datownika SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu oraz przystawienie datownika. Ponadto naczelnik oddziału celnego, kierownik posterunku lub osoba przez nich upoważniona przystawia datownik VAT oraz pieczątkę imienną, z zastrzeżeniem uwagi do pkt 4.6.4.
Karty 1A, 3, 4, 5 i 7 SAD urząd celny wydaje zgłaszającemu po potwierdzeniu przez niego w polu 54 odbioru decyzji dyrektora urzędu celnego. Zgłaszający zobowiązany jest przekazać kartę 1A i 3 SAD podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą, natomiast karty 4, 5 i 7 SAD przekazuje osobie przewożącej towar, która zobowiązana jest dostarczyć je wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia.
4.2.1.2. W przypadku uznania odprawy celnej czasowej w wywozie za odprawę celną ostateczną, zgłaszającemu wydaje się potwierdzoną datownikiem VAT kartę 1A SAD z odprawy celnej czasowej. Nie potwierdzona karta 1A SAD z odprawy celnej ostatecznej pozostaje w urzędzie celnym jako załącznik do ewidencji.
4.2.2. Odprawa celna w wywozie w urzędzie celnym wewnętrznym.
4.2.2.1. Jeżeli odprawa celna dokonywana jest w urzędzie celnym wewnętrznym, do zgłoszenia celnego należy użyć zestawu składającego się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7 SAD. Zgłaszający wypełnia zgodnie z Instrukcją pola obowiązujące zarówno w wywozie, jak i w procedurze tranzytu.
Urząd celny pełni funkcje urzędu celnego wysyłki/eksportu oraz urzędu celnego wyjścia.
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B, C i D. W polu A i C należy podać ten sam numer ewidencji. Urząd celny wyjścia zatrzymuje karty 1 i 2 SAD. Karta 1 SAD pozostaje jako załącznik do ewidencji, natomiast kartę 2 SAD urząd celny wyjścia odsyła do urzędu statystycznego po otrzymaniu z urzędu celnego granicznego potwierdzonej karty 1A SAD.
Karty 1A, 3, 4, 5 i 7 SAD urząd celny wydaje zgłaszającemu lub głównemu zobowiązanemu po potwierdzeniu przez niego w polu 54 odbioru decyzji dyrektora urzędu celnego.
Karta 3 SAD przeznaczona jest dla eksportera, a karty 1A, 4, 5 i 7 SAD przekazywane są wraz z towarem do polskiego granicznego urzędu celnego za pośrednictwem osoby przewożącej towar.
4.2.2.2. W polskim granicznym urzędzie celnym funkcjonariusz celny wyłącza kartę 1A SAD i na jej odwrocie potwierdza wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przystawienie datownika SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu oraz przystawienie datownika. Ponadto naczelnik oddziału celnego, kierownik posterunku lub osoba przez nich upoważniona przystawia datownik VAT oraz pieczątkę imienną, z zastrzeżeniem uwagi do pkt 4.6.4.
Jeżeli w granicznym urzędzie celnym zostanie przedstawiona karta 3 SAD do potwierdzenia wywozu towaru za granicę datownikiem VAT, to na odwrocie karty 1A SAD nie należy przystawiać datownika VAT, lecz dokonać zapisu - "Wywóz towaru za granicę państwową potwierdzono datownikiem VAT na karcie 3 SAD", następnie funkcjonariusz celny przystawia datownik SAD wpisując pozycję ewidencji oraz składa podpis i przystawia pieczątkę imienną.
Kartę 1A SAD należy odesłać do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej po wpisaniu do ewidencji daty zwrotu tej karty.
Karty 4, 5 i 7 SAD zwracane są osobie przewożącej towar w celu dostarczenia ich wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia.
4.2.2.3. Kartę 1A SAD wydaje się zgłaszającemu w urzędzie celnym wyjścia tylko wówczas, gdy jest ona potwierdzona datownikiem VAT. Odbiór tej karty zgłaszający potwierdza w polu E karty 1 SAD.
4.2.2.4. W przypadku uznania odprawy celnej czasowej w wywozie za odprawę celną ostateczną, zgłaszającemu wydaje się potwierdzoną datownikiem VAT kartę 1A SAD z odprawy celnej czasowej. Nie potwierdzona karta 1A SAD z odprawy celnej ostatecznej pozostaje w urzędzie celnym jako załącznik do ewidencji.
4.2.2.5. Urząd celny wyjścia wszczyna postępowanie poszukiwawcze:
a)  po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w polu D - jeżeli nie otrzymał na karcie potwierdzenia wywozu towarów za granicę, oraz
b)  po upływie dwóch miesięcy od daty dokonania odprawy celnej w wywozie - jeżeli nie otrzymał na karcie 5 SAD potwierdzenia dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia.
4.2.2.6. Zakończenie WPT następuje po nadesłaniu z urzędu celnego przeznaczenia do urzędu celnego wyjścia (za pośrednictwem Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu w Warszawie) karty 5 SAD zawierającej potwierdzenie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z WPT.
4.3. Procedura tranzytu z wyłączeniem procedury WPT.
4.3.1. W przypadku złożenia wniosku o procedurę tranzytu, tj. przewóz towaru na polskim obszarze celnym pomiędzy:
a)  urzędem celnym granicznym i urzędem celnym granicznym,
b)  urzędem celnym granicznym i urzędem celnym wewnętrznym,
c)  urzędem celnym wewnętrznym i urzędem celnym wewnętrznym,
d)  urzędem celnym wewnętrznym i urzędem celnym granicznym
- należy użyć zestawu kart 1, 4, 5 i 7 SAD.
Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wypełnia pola B, C i D.
Karta 1 SAD pozostaje w urzędzie celnym wyjścia i stanowi załącznik do ewidencji.
Osoba przewożąca towar otrzymuje karty 4, 5 i 7 SAD i zobowiązana jest do ich dostarczenia wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia, określonego w polu 53, w terminie określonym przez urząd celny wyjścia w polu D.
4.3.2. Funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia potwierdza otrzymanie towarów i dokumentów dokonując na karcie 5 SAD w polu I "Kontrola przez urząd celny przeznaczenia (Wspólna Procedura Tranzytowa)" następujących wpisów:
a)  w pozycji "Dzień przybycia":
–  w urzędzie celnym granicznym - datę dopuszczenia towarów do wywozu za granicę (w systemie RR-MM-DD),
–  w urzędzie celnym wewnętrznym - datę dostarczenia towarów (w systemie RR-MM-DD),
b)  w pozycji "Kontrola zamknięć":
–  jeżeli zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D - wyraz "ZGODNE",
–  jeżeli zostaną stwierdzone rozbieżności, to po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego - opis stanu rzeczywistego,
c)  w pozycji "Uwagi" - przystawia datownik SAD i wpisuje pozycję ewidencji,
d)  w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - składa podpis oraz przystawia datownik.
Kartę 5 SAD należy wysłać do urzędu celnego wyjścia w terminie pięciu dni od daty przedstawienia towarów w urzędzie celnym przeznaczenia, po wpisaniu na karcie 4 SAD w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 zwrócono w dniu ... po wpisaniu do ... Nr" daty zwrotu tej karty i pozycji ewidencji.
W przypadku złożenia wniosku o zastosowanie procedury tranzytu między urzędem celnym granicznym i urzędem celnym granicznym, gdy w polu 17 "Kraj przeznaczenia" wpisano inny kraj niż Polska, urząd celny przeznaczenia przesyła kartę 7 SAD do urzędu statystycznego, po uprzednim przystawieniu w polu A datownika SAD i wpisaniu pozycji ewidencji.
W pozostałych przypadkach, opisanych w pkt 4.3.1. b), c) i d), karta 7 SAD wraz z kartą 4 SAD stanowi załącznik do ewidencji w urzędzie celnym przeznaczenia.
4.3.3. Urząd celny wyjścia wszczyna postępowanie poszukiwawcze, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w polu D.
4.3.4. Dyrektor urzędu celnego może zezwolić na sporządzenie wniosku o zastosowanie procedury tranzytu pomiędzy urzędami celnymi wyjścia i przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie uproszczonej. Zezwolenie takie dotyczyć może przywożonych na polski obszar celny lub przewożonych przez polski obszar celny przesyłek zawierających towary klasyfikowane według różnych kodów PCN lub przesyłek zbiorczych. Forma uproszczona nie może być stosowana w odniesieniu do towarów określonych w pkt 2.4.4.
Przy stosowaniu formy uproszczonej zgłoszenia, wnioskujący składa tylko formularz SAD (formularza SAD-BIS nie należy wypełniać) wypełniając pola wymagane w procedurze tranzytu. W polu 31 należy wpisać ogólną informację o towarach (np. "artykuły spożywcze", "wyposażenie stoisk", "różne" itp.), natomiast w polu 38 ogólną masę netto.
4.3.5. Jeżeli konieczne jest dostarczenie przesyłki w całości lub w części do innego urzędu celnego przeznaczenia, należy sporządzić nowy wniosek o zastosowanie procedury tranzytu. Łączny okres liczony od dnia przekroczenia granicy do dnia dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia (ostatniego) nie może przekraczać terminu ustalonego w przepisach celnych.
Dla poprawnego ustalenia tego okresu, dane z pola C pierwszego wniosku (data i numer ewidencyjny) powinny być przepisane do pola 40 każdego nowego wniosku (np. "080040/001001 z dn. 95.01.08."). W przypadku przekroczenia tego terminu procedura tranzytu nie może być kontynuowana.
4.3.6. W przypadku przesyłek zbiorczych, przewożonych jednym środkiem transportu do odbiorców, mających siedzibę na obszarze właściwości miejscowej różnych urzędów celnych, należy wypełnić odrębny dokument tranzytowy SAD, dla każdego urzędu celnego przeznaczenia.
4.3.7. Dla ustalenia wartości celnej towarów w urzędzie celnym wyjścia można wykorzystać faktury lub inne dokumenty, ale obowiązkowo należy przedstawić fakturę w urzędzie celnym przeznaczenia. Wszystkie dokumenty przekazywane do urzędu celnego przeznaczenia funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia trwale łączy z kartami 4, 5 i 7 SAD w sposób uniemożliwiający ich zamianę.
4.3.8. Procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia.
4.3.9. W celu powrotnego wywozu towarów za granicę przed dokonaniem odprawy celnej, należy zgłosić towary do nowej procedury tranzytowej.
4.4. WPT przy zastosowaniu dokumentu SAD.
4.4.1. Jeżeli urząd celny wyjścia znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a urząd celny przeznaczenia w innym kraju - Stronie Konwencji, należy użyć zestawu kart 1, 4, 5 i 7 SAD oraz dodatkowo karty 1A SAD. Zgłaszający wypełnia zgodnie z Instrukcją pola obowiązujące w procedurze tranzytu.
Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wypełnia pola B, C i D.
Karta 1 SAD pozostaje w urzędzie celnym wyjścia i stanowi załącznik do ewidencji.
Karty 1A, 4, 5 i 7 SAD przekazywane są głównemu zobowiązanemu, po potwierdzeniu tego faktu podpisem w polu 54.
Karty 1A, 4, 5 i 7 SAD przekazywane są wraz z towarem do polskiego granicznego urzędu celnego za pośrednictwem osoby przewożącej towar.
W polskim granicznym urzędzie celnym tranzytowym wywozu, funkcjonariusz celny wyłącza kartę 1A SAD i na jej odwrocie potwierdza wywóz towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przystawienie datownika SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu oraz przystawienie datownika. Kartę należy odesłać do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty wywozu towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga: karty tej nie należy potwierdzać datownikiem VAT.
Karty 4, 5 i 7 SAD zwracane są osobie przewożącej towar, w celu ich dostarczenia wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia, podanego w polu 53, w terminie określonym przez urząd celny wyjścia w polu D.
4.4.2. Jeżeli towary są przewożone przez polski obszar celny, a urzędy celne wyjścia i przeznaczenia znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innych krajach - Stronach Konwencji, żadna z kart 4, 5 i 7 SAD noty tranzytowej nie zostaje w polskich urzędach celnych granicznych.
W tym przypadku w polskim urzędzie celnym tranzytowym wwozu osoba przewożąca towar składa "Świadectwo przekroczenia granicy" w trzech egzemplarzach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia. W przypadku, gdy osoba przewożąca towar złoży dwa egzemplarze "Świadectwa przekroczenia granicy", funkcjonariusz celny sporządza fotokopie lub wypełnia trzeci egzemplarz tego dokumentu. Jeden egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" stanowi załącznik do ewidencji w granicznym urzędzie celnym tranzytowym wwozu, drugi egzemplarz po potwierdzeniu zwracany jest osobie przewożącej towar, natomiast trzeci egzemplarz opatrzony stemplem "Po potwierdzeniu wywozu towaru poza granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej odesłać do urzędu celnego w ....." dołączany jest do noty tranzytowej.
W granicznym urzędzie celnym tranzytowym wywozu osoba przewożąca towar przedstawia notę tranzytową wraz z dołączonym "Świadectwem przekroczenia granicy". Funkcjonariusz celny odłącza "Świadectwo przekroczenia granicy" od noty tranzytowej i na jego odwrocie przystawia datownik SAD, wpisuje pozycję ewidencji, składa podpis i przystawia datownik, a następnie potwierdzone "Świadectwo przekroczenia granicy" odsyła do urzędu celnego tranzytowego wwozu w ciągu pięciu dni.
4.4.3. Jeżeli urząd celny przeznaczenia znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a urząd celny wyjścia w innym kraju - Stronie Konwencji, przewóz towarów odbywa się na podstawie kart 4, 5 i 7 SAD wystawionych w kraju urzędu celnego wyjścia.
W polskim urzędzie celnym tranzytowym wwozu osoba przewożąca towar składa "Świadectwo przekroczenia granicy" w trzech egzemplarzach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia. W przypadku, gdy osoba przewożąca towar złoży dwa egzemplarze "Świadectwa przekroczenia granicy", funkcjonariusz celny sporządza fotokopie lub wypełnia trzeci egzemplarz tego dokumentu.
Jeden egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" stanowi załącznik do ewidencji w urzędzie celnym tranzytowym wwozu, drugi egzemplarz po potwierdzeniu zwracany jest osobie przewożącej towar, natomiast trzeci egzemplarz opatrzony stemplem "Po dostarczeniu towaru do urzędu celnego przeznaczenia odesłać do urzędu celnego w ..." dołączony jest do noty tranzytowej.
W urzędzie celnym przeznaczenia osoba przewożąca towar przedstawia notę tranzytową wraz z dołączonym "Świadectwem przekroczenia granicy". Funkcjonariusz celny odłącza "Świadectwo przekroczenia granicy" od noty tranzytowej i na jego odwrocie przystawia datownik SAD, wpisuje pozycję ewidencji, składa podpis i przystawia datownik, a następnie potwierdzone "Świadectwo przekroczenia granicy" odsyła do urzędu celnego tranzytowego wwozu w ciągu pięciu dni.
4.4.4. Urząd celny przeznaczenia po przyjęciu towaru i dokumentów, w ciągu pięciu dni przesyła do Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu w Warszawie z dokonanymi przez funkcjonariusza celnego na karcie 5 SAD w polu I "Kontrola przez urząd celny przeznaczenia (Wspólna Procedura Tranzytowa)", następującymi wpisami (drukowanymi literami):
a)  w pozycji "Dzień przybycia" - datę dostarczenia towarów (w systemie RR-MM-DD),
b)  w pozycji "Kontrola zamknięć":
–  jeżeli zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D oraz nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości - wyraz "ZGODNE",
–  jeżeli zostaną stwierdzone rozbieżności - pozostaje niewypełnione,
c)  w pozycji "Uwagi" - jeżeli zostały stwierdzone rozbieżności - wyraz "NIEZGODNOŚCI" a ponadto:
–  jeżeli są to niewielkie rozbieżności, wyrazy:
"DROBNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BEZ NASTĘPSTW",
–  jeżeli są to znaczne rozbieżności, wyrazy:
"NIEZGODNOŚCI: NADWYŻKI...
BRAKI....
OPIS TOWARÓW ...
KLASYFIKACJA TARYFOWA (*) ..."
–  jeżeli urząd celny przeznaczenia pobrał opłaty z tytułu zaistniałych rozbieżności wyrazy:
"POBRANO OPŁATY",
–  jeżeli urząd celny przeznaczenia z powodu zaistniałych rozbieżności wszczął postępowanie wyjaśniające - wyrazy: "WSZCZĘTO POSZUKIWANIA".
Dopuszcza się stosowanie stempli o podanej wyżej treści.
Po wysłaniu karty 5 SAD poprzez Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu w Warszawie, do urzędu celnego wyjścia, w karcie 4 SAD w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 zwrócono w dniu .... po wpisaniu do ... Nr" wpisuje się datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji.
Karta 4 i 7 SAD stanowi załącznik do ewidencji w urzędzie celnym przeznaczenia.
4.4.5. Jeżeli przewóz towarów następuje przez inny urząd celny tranzytowy wwozu niż podano w nocie tranzytowej, to urząd ten odsyła bezzwłocznie jeden egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" do urzędu celnego tranzytowego wwozu podanego w nocie tranzytowej i dalej postępuje w sposób określony w pkt 4.4.2. lub 4.4.3.
4.4.6. Polski urząd celny tranzytowy wwozu wszczyna postępowanie poszukiwawcze, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia lub urzędu celnego tranzytowego wywozu, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w polu D.
4.4.7. Procedura tranzytu może zakończyć się w innym urzędzie celnym, niż podano w polu 53.
Nowy urząd celny przeznaczenia nanosi dodatkowo na karcie 4 i 5 SAD w polu I "Kontrola przez urząd celny przeznaczenia (WPT)" następującą uwagę:
"ROZBIEŻNOŚĆ: Urząd, w którym nastąpiło przedstawienie towarów ....... (nazwa i kraj)".
4.4.8. WPT zostaje zakończona, gdy towary i nota tranzytowa zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia i ostaną wypełnione inne zobowiązania wynikające z WPT.
Uwaga: dla celów statystycznych kopia lub kopie karty 4 noty tranzytowej SAD może być żądana w pierwszym urzędzie celnym tranzytowym wwozu kraju - Stronie Konwencji, wymienionego w wykazie F część III załącznika nr 9 do zarządzenia.
4.5. Odprawa celna w przywozie.
Do zgłoszenia towarów do odprawy celnej w przywozie należy użyć zestawu kart 6, 7 i 8 SAD. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i J.
Karta 6 SAD pozostaje w urzędzie celnym przeznaczenia. Kartę 7 SAD przekazuje się do urzędu statystycznego, kartę 8 SAD wydaje się zgłaszającemu, po potwierdzeniu przez niego w polu 54, odbioru decyzji dyrektora urzędu celnego.
Zgłaszający zobowiązany jest przekazać kartę 8 SAD podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą.
4.6. Postępowanie przy składaniu, wprowadzaniu i wyprowadzaniu towarów do/z składów celnych/WOC.
4.6.1. W przypadku zgłoszenia wniosku o złożenie w składzie celnym lub wprowadzenie do WOC towarów z pozostałego polskiego obszaru celnego, z zagranicy lub innego składu celnego/WOC, należy użyć formularza SAD, składającego się z kart 6, 7 i 8 SAD.
Obieg kart odbywa się zgodnie z pkt 4.5.
4.6.2. W przypadku wyprowadzania towarów ze składu celnego/WOC na pozostały polski obszar celny należy użyć formularza SAD, składającego się z kart 6, 7 i 8 SAD.
Obieg kart odbywa się zgodnie z pkt 4.5.
4.6.3. W przypadku powrotnego wyprowadzenia na pozostały polski obszar celny towarów, które zostały uprzednio złożone w składzie celnym/WOC z pozostałego polskiego obszaru celnego, ma zastosowanie procedura powrotnego przywozu. Należy użyć formularza SAD składającego się z kart 6, 7 i 8 SAD.
Obieg kart odbywa się zgodnie z pkt 4.5.
4.6.4. W przypadku wyprowadzania za granicę towarów ze składu celnego/WOC, należy zastosować zestaw kart i obieg dokumentów zgodnie z pkt 4.1. i 4.2.
Uwaga: w przypadku wyprowadzania za granicę towarów uprzednio przywiezionych z zagranicy nie należy przystawiać datownika VAT na karcie 1A SAD.
4.6.5. W przypadku wyprowadzania towarów ze składu celnego/WOC w celu przekazania do innego składu celnego/WOC należy stosować obieg kart podany w pkt 4.3.

5. Tryb postępowania przy odprawach celnych czasowych i likwidacji tych odpraw.
5.1. Odprawa celna czasowa w przywozie/wywozie.
5.1.1. Odprawa celna czasowa towarów dokonywana jest na formularzu SAD lub zestawie SAD. Zestaw kart, wypełnianie i obieg kart są analogiczne jak dla odpraw celnych ostatecznych.
5.1.2. W przypadku dokonywania odprawy celnej czasowej w przywozie/wywozie w urzędzie celnym granicznym lub w przywozie w urzędzie celnym wewnętrznym funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B, D dla wywozu lub A, B, J dla przywozu.
5.1.3. W przypadku dokonywania odprawy celnej czasowej w wywozie w urzędzie celnym wewnętrznym funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B, C, D.
Urząd celny graniczny po wywiezieniu towarów za granicę potwierdza ten fakt na karcie 1A SAD zgodnie z pkt 4.1. lub 4.2. Instrukcji i odsyłado urzędu celnego wyjścia (z zastrzeżeniem pkt 5.4.4.).
5.2. Likwidacja odprawy celnej czasowej poprzez powrotny przywóz/wywóz towarów w stanie niezmienionym.
5.2.1. Likwidacja odprawy celnej czasowej dokonywana jest na formularzu SAD lub zestawie SAD. Zestaw kart, wypełnianie i obieg kart są analogiczne jak dla odpraw celnych ostatecznych.
5.2.2. Przy wypełnianiu dokumentu SAD należy wpisać odpowiednie wartości towarów i kurs waluty podane w formularzu SAD z pierwotnej odprawy celnej czasowej. Kartę 3 lub 8 SAD tej odprawy celnej czasowej należy dołączyć do składanego dokumentu SAD.
Jeżeli odprawa celna czasowa była dokonana przed 1 stycznia 1995 r. to przy ustalaniu wartości statystycznej i podstawy wymiaru cła w złotych polskich należy pamiętać o denominacji złotego. Wartości należy podać w nowych złotych polskich, a kurs w polu 23 należy przyjąć z taką dokładnością miejsc po przecinku jak w tabeli kursowej właściwej dla daty dokonania odprawy celnej czasowej.
5.3. Likwidacja odprawy celnej czasowej poprzez powrotny przywóz/wywóz towarów wywiezionych/przywiezionych w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia.
5.3.1. W przypadku powrotnego przywozu/wywozu towarów, które zostały uprzednio przywiezione/wywiezione w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia (procedury 21, 51), dokument służący do ustalenia wartości celnej nie powinien obejmować wartości towarów powierzonych. Zgłaszający likwidację odprawy celnej czasowej załącza do składanego dokumentu SAD, kartę 3 lub 8 SAD odprawy celnej czasowej, na podstawie którego dokonano odprawy celnej powierzonych towarów oraz rozliczenie zużycia powierzonych towarów.
5.3.2. Przy powrotnym przywozie: w polu 22 - należy wpisać wartość z faktury, w polu 23 - kurs waluty z dnia dokonania zgłoszenia, w polu 42 - wartość służącą do ustalenia wartości celnej (bez towarów powierzonych), w polu 44 - wartość towarów powierzonych, uprzednio wywiezionych, w polu 46 - należy wpisać, w złotych polskich, pełną wartość towarów, tj. wartość pozycji powiększoną o wartość towarów powierzonych.
5.3.3. Przy powrotnym wywozie: w polu 22 - należy wpisać wartość z faktury, w polu 23 - kurs waluty z dnia dokonania zgłoszenia, w polu 42 - wartość pozycji, w polu 44 - wartość towarów powierzonych, uprzednio przywiezionych, wynikającą z dokumentu pierwotnej odprawy celnej, w polu 46 - należy wpisać, w złotych polskich, pełną wartość towarów, tj. wartość pozycji powiększoną o wartość materiałów powierzonych.
Wartość ta nie może zawierać kosztów zagranicznych, jeżeli będą one ponoszone przez podmiot polski.
5.3.4. Towary nie wykorzystane w obrocie uszlachetniającym oraz odpady produkcyjne przywożone/wywożone jednocześnie z towarem uszlachetnionym należy zgłaszać do odprawy celnej na odrębnym dokumencie SAD, wypełnionym zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.2. Instrukcji.
5.4. Uznanie odprawy celnej czasowej za odprawę celną ostateczną.
5.4.1. Wniosek o uznanie odprawy celnej czasowej za odprawę celną ostateczną powinien być wypełniony zgodnie z zasadami określonymi dla odprawy celnej w wywozie lub przywozie w pkt 4.1., 4.2. i 4.5. Instrukcji. Przepisy dotyczące obiegu kart stosuje się odpowiednio. Do wniosku należy dołączyć kartę 3 lub 8 SAD z odprawy celnej czasowej.
5.4.2. Wartość towarów oraz kurs waluty, a w przywozie - także stawki celne i podatkowe, powinny być zgodne z danymi określonymi w dokumencie SAD odprawy celnej czasowej.
5.4.3. Jeżeli odprawa celna czasowa w wywozie dokonana była w urzędzie celnym granicznym, funkcjonariusz celny tego urzędu na odwrocie kart 1, 1A i 3 SAD nowego formularza, dokonuje zapisu "Towar odprawiony w wywozie czasowo w dniu ... SAD nr ... został wywieziony za granicę państwową w dniu ...". Zapis ten potwierdza podpisem oraz datownikiem na karcie 1A SAD nowego formularza, a następnie wydaje zgłaszającemu kartę 1A SAD potwierdzoną datownikiem VAT z odprawy celnej czasowej. Na karcie 1 SAD nowego formularza zgłaszający lub eksporter potwierdza w polu E odbiór karty 1A SAD pierwszego formularza.
5.4.4. Jeśli odprawa celna czasowa w wywozie dokonana była w urzędzie celnym wewnętrznym, karta 1A SAD z odprawy celnej czasowej potwierdzana jest datownikiem VAT przez graniczny urząd celny i odsyłana do urzędu celnego wyjścia. Karta ta jest wydawana zgłaszającemu lub eksporterowi z chwilą uznania odprawy celnej czasowej za odprawę celną ostateczną. Na karcie 1 SAD nowego formularza zgłaszający lub eksporter potwierdza w polu E odbiór karty 1A SAD z odprawy celnej czasowej.
Karta 1A SAD z uznania odprawy celnej czasowej za odprawę celną ostateczną stanowi załącznik do ewidencji.

6. Szczególne przypadki postępowania.
6.1. Odprawy celne towarów przewożonych transportem przesyłowym (ropociągi, gazociągi, linie energetyczne i taśmociągi) są dokonywane na formularzu SAD lub zestawie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 14 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wskazań odpowiednich urządzeń pomiarowych.
Należy stosować dla całości dostaw objętych danym wnioskiem tygodniowy kurs waluty obowiązujący w dniu zgłoszenia do odprawy celnej.
6.2. Odprawy celne czasopism i książek dokonywane są na formularzu SAD bądź zestawie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 14 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych, prowadzonych w uzgodnieniu z urzędem celnym.
Należy stosować dla całości dostaw objętych danym wnioskiem tygodniowy kurs waluty obowiązujący w dniu zgłoszenia do odprawy celnej.
6.3. Zgłaszanie do odprawy celnej towarów stanowiących pomoc humanitarną lub darów przeznaczonych na cele charytatywno-opiekuńcze, kultowe lub oświatowo-wychowawcze, przesyłanych kościelnym osobom prawnym i innym związkom wyznaniowym, jak również innym organizacjom podlegającym zwolnieniu od cła.
6.3.1. W przywozie, gdy towary podlegają opodatkowaniu bez względu na przeznaczenie, należy dokonać zgłoszenia na formularzu SAD lub zestawie SAD.
6.3.2. W przywozie, gdy towary podlegają zwolnieniu z podatku, oraz w wywozie należy dokonać zgłoszenia na formularzu SAD lub zestawie SAD.
W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych w wielu pozycjach taryfowych, dopuszcza się stosowanie jednej pozycji taryfowej, przewidzianej dla towaru wartościowo dominującego w danej dostawie.
6.4. Dostawy armatorskie - służące zaopatrzeniu statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznej, zwanych dalej "statkami".
6.4.1. Dostawy towarów z polskiego obszaru celnego służące zaopatrzeniu polskich statków w polskim lub obcym porcie nie wymagają złożenia wniosku o dokonanie odprawy celnej na formularzu SAD. Wymagane jest prowadzenie ewidencji tych dostaw w uzgodnieniu z właściwym urzędem celnym.
6.4.2. Dostawy towarów z polskiego obszaru celnego lub składu celnego/WOC, służące zaopatrzeniu obcych statków znajdujących się w polskim porcie wymagają złożenia wniosku o dokonanie odprawy celnej wywozowej na formularzu SAD, zgodnie z pkt 4.1. (karty 1, 1A, 2, 3).
Zgłaszający w uzgodnieniu z urzędem celnym może dokonać zgłoszenia wszystkich dostaw na formularzu SAD lub zestawie SAD (karty 1, 1A, 2, 3).
6.4.3. Dostawy towarów pochodzących z zagranicy - służące zaopatrzeniu polskich statków znajdujących się w polskim porcie - wymagają złożenia wniosku o dokonanie odprawy celnej przywozowej na formularzu SAD lub zestawie SAD zgodnie z pkt 4.5. (karty 6, 7, 8).
6.4.4. Dostawy towarów pochodzących z zagranicy - przywożone w procedurze tranzytu (karty 1, 4, 5 i 7) służące zaopatrzeniu obcych statków znajdujących się w polskim porcie - nie wymagają składania dodatkowego wniosku.
W polu I na karcie 4 i 5 dokumentu SAD funkcjonariusz celny dokonuje adnotacji:
"W dniu ... towar został załadowany na statek bandery ...".
Wypełnianie i obieg kart odbywa się zgodnie z pkt 4.3. lub 4.4.
6.5. Obrót towarowy w wolnym obszarze celnym, zwanym dalej "WOC", ustanowionym na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego.
6.5.1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie WOC składa wniosek o wprowadzenie towarów do WOC i wyprowadzenie towarów z WOC na formularzu SAD lub zestawie SAD zgodnie z pkt 4.6.
6.5.2. Przemieszczanie towarów na terenie WOC odbywa się pod dozorem celnym na podstawie magazynowych dokumentów przyjęcia i wydania towaru oraz ewidencji przemieszczania towarów.
6.5.3. Wywóz za granicę towarów nabytych przez podróżnych na terenie WOC, zgłasza podmiot prowadzący działalność na terenie WOC, na formularzu SAD lub zestawie SAD (karty 1, 1A, 2, 3), w terminach uzgodnionych z urzędem celnym, zgodnie z pkt 4.1.
Podmiot prowadzący działalność na terenie WOC, w polu 44 składa oświadczenie o dokonaniu sprzedaży towarów podróżnym. Na podstawie złożonego oświadczenia oraz załączonych dokumentów wydania towarów z magazynu do punktu sprzedaży detalicznej urząd celny potwierdza wywóz towarów krajowych z WOC za granicę na odwrocie karty 1A SAD poprzez przystawienie datownika VAT.
Uwaga: nie należy potwierdzać datownikiem VAT karty 1A SAD przy wywozie towarów zagranicznych.
6.6. Obrót towarowy z WOC, w których prowadzona jest produkcyjna działalność gospodarcza.
6.6.1. Zgłoszenie dotyczące wyprowadzenia towarów z WOC na pozostały polski obszar celny może być dokonane przez podmiot prowadzący działalność w tym WOC, występujący zarówno jako nadawca, jak i odbiorca towaru.
6.6.2. W uzgodnieniu z dyrektorem urzędu celnego podmiot prowadzący działalność gospodarczą w WOC może dokonać jednokrotnego zgłoszenia towarów do odprawy celnej za uzgodniony okres, w oparciu o rejestr wyprowadzonych z WOC dostaw.
Dla całości dostaw objętych danym wnioskiem, należy stosować tygodniowy kurs waluty obowiązujący w dniu zgłoszenia do odprawy celnej.
6.7. Dokonywanie odprawy celnej z urzędu.
6.7.1. W przypadku dokonywania odprawy celnej z urzędu w przywozie należy wypełnić formularz SAD lub zestaw SAD, składający się z kart 6, 7 i 8 w sposób następujący:
a)  pola 1, 3, 5, 6, 16, 22, 23, 31, 32, 33, 34a, 37 (tylko zapis 4800), 38, 41, 42, 46, 47 zgodnie z Instrukcją,
b)  w polu 8 wpisuje dane importera, a jeżeli nie można go ustalić - dane odbiorcy, przewoźnika lub prowadzącego magazyn, bez podawania numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli jego ustalenie jest niemożliwe,
c)  w polu 14 wpisuje wyraz - z urzędu.
6.7.2. Karta 6 SAD pozostaje w urzędzie celnym jako załącznik do ewidencji. Karta 7 SAD przekazywana jest do urzędu statystycznego po uprawomocnieniu się decyzji. Karta 8 SAD przekazywana jest podmiotowi wymienionemu w polu 8.
Jeżeli bezpośrednie doręczenie decyzji importerowi jest niemożliwe, należy kartę tę dołączyć do ewidencji.
6.8. Odprawa celna towarów przywożonych i wywożonych w paczkach i przeznaczonych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, z wyłączeniem przewozu dokonywanego przez urzędy pocztowe.
6.8.1. Spedytor lub podmiot prowadzący dystrybucję paczek (z wyłączeniem paczek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych, jeżeli zawierają towary podlegające należnościom celnym lub podatkom) składa wniosek o wszczęcie postępowania celnego na formularzu SAD, wypełniając go w sposób następujący:
a)  w polu 2 - w wywozie podaje nazwę, adres i 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON polskiego spedytora lub podmiotu prowadzącego dystrybucję paczek,
b)  w polu 5 - wpisuje 1,
c)  w polu 6 - podaje ilość paczek,
d)  w polu 8 - w przywozie podaje nazwę, adres i 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON polskiego spedytora lub podmiotu prowadzącego dystrybucję paczek,
e)  w polu 11 - należy podać symbol kraju do/z którego paczki są przywożone lub wywożone,
f)  w polu 15, 15a - należy podać nazwę i symbol kraju, z którego paczki są przywożone (w przywozie),
g)  w polu 17, 17a - należy podać nazwę i symbol kraju, do którego paczki są wywożone (w wywozie),
h)  w polu 22 - podaje sumę wartości w paczkach,
i)  w polu 24 - podaje kod transakcji 93,
j)  w polu 31 - wpisuje "różne towary",
k)  w polu 32 - wpisuje 1,
l)  pole 33 - pozostawia nie wypełnione,
ł)  pole 41 - pozostawia nie wypełnione,
m)  w polu 42 - podaje wartość z pola 22,
n)  pole 47 - pozostawia nie wypełnione.
Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z Instrukcją.
6.8.2. Po wydaniu decyzji urząd celny przesyła kartę 2 lub 7 SAD do urzędu statystycznego.
6.9. Odprawa celna towarów dla uczestników międzynarodowych imprez wystawienniczych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
6.9.1. Eksponaty targowe należy odprawiać na formularzu SAD lub zestawie SAD.
6.9.2. Obudowę stoisk i ich wyposażenie (również sprzęt gospodarstwa domowego), a także materiały reklamowe, próbki i artykuły spożywcze wolne od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo celne, należy odprawiać ostatecznie na formularzu SAD, według zasad określonych w pkt 4.5., powołując wyłącznie jedną pozycję taryfy celnej towarów wartościowo dominującego w danej dostawie. W przypadku powrotnego wywozu za granicę towarów nie wykorzystanych na targach, odprawę celną należy dokonać w oparciu o art. 20 ustawy - Prawo celne (procedura 1040) z uproszczeniem, o którym mowa w pierwszym zdaniu.
6.9.3. Obudowę stoisk i wyposażenie służące do wielokrotnego użytku należy odprawiać czasowo zgodnie z pkt 5 Instrukcji.
Zgłaszający winien dołączyć do formularza SAD fakturę pro forma dostawcy.
Likwidacji odprawy celnej czasowej należy dokonać na podstawie nowego formularza SAD z zastosowaniem procedury 3153.
6.10. Odprawa pojazdów samochodowych poza kontyngentem celnym.
6.10.1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przywożące pojazdy samochodowe poza kontyngentem celnym, zgłaszają je do odprawy celnej na formularzu SAD lub zestawie SAD według poniższych zasad:
a)  każdy pojazd samochodowy musi być wpisany w odrębnej pozycji,
b)  w polu 31 należy wpisać wg następującej kolejności:
–  ROK - rok produkcji,
–  MK - markę, typ/model,
–  PS - pojemność skokową,
–  NR P/N - numer podwozia/nadwozia,
–  NR S - numer silnika,
–  RP - rodzaj paliwa,
c)  pozostałe pola należy wypełniać zgodnie z Instrukcją.
6.11. Odprawa przesyłek ekspresowych (kurierskich) lub pocztowych.
6.11.1. Przesyłki zawierające towary o wartości nie większej niż równowartość 70 ECU (każda):
a)  ekspresowe (kurierskie) zawierające towary wolne od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1, 4, 16, 17, 26 i 36 ustawy - Prawo celne oraz wolne od podatków,
b)  pocztowe, przeznaczone dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, zawierające towary wolne od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 16, 17, 26 i 36 ustawy - Prawo celne oraz wolne od podatków, podlegają zgłoszeniu do odprawy celnej zbiorczo na formularzu SAD.
Formularz SAD należy wypełniać w sposób określony w pkt 6.8.1.
W polach 11, 15, 15a, 17, 17a należy wpisać kraj dominujący w danym zgłoszeniu, natomiast w polu 22 należy wpisać wartość towaru w walucie kraju dominującego wartościowo.
6.11.2. Pozostałe przesyłki zawierające towary o wartości większej niż równowartość 70 ECU (każda) oraz obciążone należnościami celnymi i podatkami podlegają zgłoszeniu do odprawy celnej na formularzu SAD, według zasad określonych w § 1 zarządzenia.
6.11.3. Postanowienia zawarte w pkt 6.11.1. i 6.11.2. stosuje się odpowiednio przy wywozie towarów.
6.12. Odprawa celna towarów objętych sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 taryfy celnej.
6.12.1. Na pisemny wniosek zgłaszającego, towary objęte sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 (np. duże urządzenia, linie technologiczne, mosty, konstrukcje itp.) pochodzące z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o wolnym handlu, przywożone partiami w stanie rozmontowanym lub nie zmontowanym, klasyfikuje się do pozycji obejmującej wyrób w stanie zmontowanym.
6.12.2. Dla zastosowania trybu postępowania, o którym mowa w pkt 6.12.1., importer powinien najpóźniej w momencie przywozu pierwszej partii towarów złożyć w urzędzie celnym, w którym będzie dokonywana odprawa celna, pisemny wniosek, do zaakceptowania przez urząd celny, o dokonanie odprawy celnej partiami. Wniosek winien zawierać informacje o przedmiocie oraz stronach kontraktu i przewidywanym terminie zakończenia dostaw.
Do wniosku należy dołączyć:
a)  kontrakt na dostawę kompletnego wyrobu,
b)  szczegółową specyfikację towarową wszystkich dostaw w ramach kontraktu,
c)  świadectwo przewozowe EUR.1 wystawione na kompletny wyrób objęty kontraktem, w celu zastosowania stawki celnej obniżonej, oraz
d)  dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu bezpośredniego transportu.
Odprawa celna wszystkich partii towarów powinna być dokonana w jednej jednostce organizacyjnej urzędu celnego.
6.12.3. Do każdej kolejnej partii towarów należy przedłożyć:
a)  dokument SAD dotyczący odprawy celnej pierwszej partii towarów,
b)  fakturę dotyczącą dostarczonej części kompletnego wyrobu, zawierającą numer kontraktu oraz datę i numer przedłożonego wcześniej świadectwa przewozowego EUR.1.
Funkcjonariusz celny dokonujący odprawy celnej, w dolnym prawym rogu pola D lub J wpisuje numer dokumentu SAD z odprawy pierwszej partii towarów (np. SAD 140300/000010).
Uwaga: pole 41 należy wypełniać tylko przy zgłaszaniu do odprawy celnej pierwszej partii towarów, podając ilość towarów wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej przy danej pozycji towarowej, podaną w liczbach całkowitych. W pozostałych dokumentach pole 41 pozostaje niewypełnione.
Pola 35 i 38 wypełnia się wpisując masę towarów zgłoszonych do odprawy celnej w kolejnych partiach.
6.13. W przypadku przywozu towarów klasyfikowanych według Działów 8, 17, 18, 19, 20 i 21 taryfy celnej podstawą do wyliczenia cła dodatkowego DCC, liczonego w zależności od zawartości cukru w danym towarze, jest informacja o zawartości różnych cukrów, wyrażonych jako sacharoza, podana:
a)  na etykiecie, lub
b)  w fakturze, lub
c)  w certyfikacie jakościowym producenta, lub
d)  w świadectwie pochodzenia, lub
e)  w specyfikacji towarów.

7. Procedura tranzytu w transporcie kolejowym i lotniczym.
7.1. Procedura tranzytu w transporcie kolejowym.
7.1.1. W transporcie kolejowym przewozy towarów w procedurze tranzytu pomiędzy:
a)  urzędami celnymi granicznymi,
b)  urzędem celnym granicznym i urzędem celnym wewnętrznym,
c)  urzędem celnym wewnętrznym i urzędem celnym granicznym,
następują na podstawie dokumentów kolejowych określonych w § 1 ust. 4 pkt 4 zarządzenia.
W przypadku, o którym mowa w lit. c), należy dołączyć kartę 1A SAD w celu potwierdzenia datownikiem VAT wywozu towarów za granicę. Urząd celny graniczny zwraca kartę 1A SAD do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty wywozu towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, po wpisaniu w ewidencji daty zwrotu tej karty.
7.1.2. Po przyjęciu przesyłki do przewozu, Polskie Koleje Państwowe stają się głównym zobowiązanym i są odpowiedzialne za przewóz towarów przez polski obszar celny.
Polskie Koleje Państwowe występują jako główny zobowiązany również w przypadku przewozu towarów na podstawie wykazu zdawczego TR, nawet wtedy, gdy część przewozu poprzedzająca przewóz transportem kolejowym lub następująca po nim, dokonywana jest innymi środkami transportu niż transport kolejowy.
Przy realizacji tych przewozów Polskie Koleje Państwowe są zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia.
Dyrektor urzędu celnego może w uzasadnionych przypadkach zastosować konwojowanie towarów celnych przy ich przewozie transportem kolejowym pomiędzy urzędami celnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W dokumentach kolejowych nie umieszcza się terminu dostarczenia przewożonego towaru do miejsca przeznaczenia.
Wymóg przedstawiania w urzędzie celnym granicznym "Świadectwa przekroczenia granicy" nie dotyczy przewozów towarów transportem kolejowym.
7.1.3. Przy przywozie towarów transportem kolejowym przez granicę państwową, Polskie Koleje Państwowe, dla celów kontrolnych przewozu, składają w granicznym urzędzie celnym kopię dokumentu "Kolejowy wykaz zdawczy" i następujące dokumenty kolejowe:
a)  arkusz 2 i 3 listu przewozowego CIM (z wyłączeniem przesyłek ekspresowych),
b)  egzemplarz 2 i 3A wykazu zdawczego TR,
c)  egzemplarz 2 i 4 listu przewozowego SMGS,
d)  egzemplarz 1 listu przewozowego SAT.
Zostają one potwierdzone pieczęcią o treści: "Towar celny - dostarczyć do urzędu celnego przeznaczenia w ciągu 14 dni od dnia ..." oraz podpisem i datownikiem funkcjonariusza celnego. Powyższych adnotacji należy dokonywać w wolnych miejscach dokumentów kolejowych poza polami wymienionymi w pkt 7.1.7.
Kopia "Kolejowego wykazu zdawczego" pozostaje w urzędzie celnym granicznym.
Czas trwania przeszkody w przewozie towarów lub ich wydaniu zawiesza bieg powyższego terminu.
7.1.4. W przypadku naruszenia, przy przewozie towarów przez polski obszar celny, ustawowego terminu 14 dni na dostarczenie towarów do urzędu celnego przeznaczenia lub granicznego - urząd ten obciąża należnościami celnymi i podatkami oraz innymi należnymi opłatami dyrektora Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, na obszarze działania której znajduje się stacja przeznaczenia.
7.1.5. W przywozie - w urzędzie celnym przeznaczenia (granicznym lub wewnętrznym) zgłaszający towar do odprawy celnej przedstawia dokument SAD oraz następujące egzemplarze dokumentów kolejowych:
a)  arkusze 2 i 3 oraz fotokopię arkusza 3 listu przewozowego CIM, lub
b)  egzemplarze 1, 2 i 3A oraz fotokopię egzemplarza 3A wykazu zdawczego TR, lub
c)  egzemplarze 2 i 4 oraz fotokopię egzemplarza 4 listu przewozowego SMGS, lub
d)  egzemplarz 2 wraz z fotokopią kwitu ekspresowego SMPS.
7.1.6. Urząd celny przeznaczenia nanosi adnotację na wszystkie arkusze i egzemplarze, o których mowa w pkt 7.1.5.:
a)  w polu 35 listu przewozowego CIM,
b)  w polu 15 wykazu zdawczego TR,
c)  w polu 26 listu przewozowego SMGS,
d)  w wolnym miejscu kwitu ekspresowego SMPS,
- poprzez przystawienie datownika SAD z podaną pozycją ewidencji, potwierdzone podpisem i datownikiem funkcjonariusza celnego.
Arkusz 3 listu przewozowego CIM lub egzemplarz 3A wykazu zdawczego TR, lub egzemplarz 4 listu przewozowego SMGS, lub fotokopia egzemplarza 2 kwitu ekspresowego SMPS pozostają w urzędzie celnym. Pozostałe potwierdzone egzemplarze tych dokumentów zwracane są zgłaszającemu lub przewoźnikowi.
7.1.7. W wywozie - po dokonaniu odprawy celnej zgodnie z pkt 4.1. urząd celny wyjścia nanosi informację o nałożeniu zamknięć celnych (jeżeli występują) na środki transportu, opakowania lub kontenery oraz o dokonaniu odprawy celnej na:
a)  arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58,
b)  egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14,
c)  egzemplarzach 1, 2, 4 i 5 listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)  egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu,
- poprzez przystawienie pieczątki "Odprawa celna dokonana", wpisanie pozycji ewidencji odpraw celnych oraz potwierdzenie podpisem i datownikiem funkcjonariusza celnego. Wszystkie egzemplarze dokumentów kolejowych zwracane są przewoźnikowi kolejowemu.
Przewoźnik kolejowy jest zobowiązany do oznaczenia środków transportu lub przesyłek naklejkami z piktogramem. Naklejki powinny być umieszczone na dokumentach kolejowych (na arkuszu 1 listu przewozowego CIM, na egzemplarzach 1 wykazu zdawczego TR i listu przewozowego SMGS oraz na egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS) oraz na wagonach albo bezpośrednio na opakowaniach lub na kontenerach.
Wniosek o dokonanie odprawy celnej składany w urzędzie celnym wewnętrznym zawiera zestaw kart 1, 1A, 2 i 3 SAD. Po zakończeniu odprawy celnej kartę 1A SAD funkcjonariusz celny dołącza do dokumentu kolejowego. W urzędzie celnym granicznym karta 1A SAD jest odłączana od dokumentów kolejowych i po potwierdzeniu datownikiem VAT wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest zwracana do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty tego wywozu. Następnie karta ta wydawana jest eksporterowi.
W przypadku wyłączenia, ze względów technicznych, ze składu pociągu wagonu przewożącego towary w oparciu o jeden dokument kolejowy oraz odprawiane w oparciu o jeden dokument SAD, przesłanie karty 1A SAD do urzędu celnego wyjścia powinno nastąpić po dostarczeniu do urzędu celnego granicznego brakującego towaru.
7.1.8. Przepisy pkt 7.1.1. oraz 7.1.3. - 7.1.7. nie mają zastosowania do procedury tranzytu towarów transportem kolejowym w następujących przypadkach:
a)  przewozów towarów określonych w § 1 ust. 5 zarządzenia,
b)  przewozów towarów na podstawie dokumentów innych niż wymienione w § 1 ust. 4 pkt 4 zarządzenia.
W powyższych przypadkach stosuje się przepisy § 1 ust. 1 zarządzenia.
W przypadku towarów określonych w lit. a) na arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58, na egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14, na egzemplarzach 1, 2, 4 i 5 listu przewozowego SMGS w polu 26 i na egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu funkcjonariusz celny wpisuje numer dokumentu SAD oraz potwierdza to podpisem i datownikiem.
7.1.9. W przypadku zmiany dokumentu kolejowego w trakcie realizacji przewozu, urząd celny w pierwszym dokumencie (kończącym część przewozu) w:
a)  arkuszach 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 35,
b)  egzemplarzach 1, 2 i 3A wykazu zdawczego TR w polu 15,
c)  egzemplarzach 2 i 4 listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)  egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu,
- nanosi adnotację o nazwie i numerze dokumentu kolejowego, na podstawie którego będzie dokonywany przewóz, a w drugim dokumencie (rozpoczynającym część przewozu) w:
a)  w arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58,
b)  na egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14,
c)  na egzemplarzach 3 i dodatkowej cedule (bez numeru) listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)  na egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu,
- nanosi adnotację o nazwie i numerze dokumentu kolejowego, na podstawie którego był dokonywany przewóz.
Powyższe adnotacje muszą być potwierdzone podpisem i datownikiem funkcjonariusza celnego.
Obieg dokumentów odbywa się zgodnie z przepisami pkt 7.1.5. i 7.1.6. z wyjątkiem dodatkowej ceduły (bez numeru) listu przewozowego SMGS, która przekazywana jest do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP w Bydgoszczy.
7.1.10. W przypadku zmiany środka transportu w trakcie realizacji przewozu:
- z kolejowego środka transportu na inny środek transportu - urząd celny nanosi adnotację o nazwie i numerze dokumentu, na podstawie którego dokonywany będzie przewóz w:
a)  arkuszu 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 35,
b)  egzemplarzu 1, 2, 3A wykazu zdawczego TR w polu 15,
c)  egzemplarzu 2 i 4 listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)  egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu
- z innego środka transportu na kolejowy środek kolejowy - urząd celny nanosi adnotację o nazwie i numerze dokumentu, na podstawie którego dokonywany był przewóz:
a)  w arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58,
b)  na egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14,
c)  na egzemplarzach 3 i dodatkowej cedule (bez numeru) listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)  na egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu.
Powyższe adnotacje muszą być potwierdzone podpisem oraz datownikiem funkcjonariusza celnego. Obieg dokumentów jest zgodny z przepisami pkt 7.1.5. i 7.1.6. z wyjątkiem dodatkowej ceduły (bez numeru) listu przewozowego SMGS, która jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP w Bydgoszczy.
7.1.11. Jeżeli dokonywany jest przewóz towarów transportem kolejowym na podstawie wykazu zdawczego TR, przepisy pkt 7.1.3., 7.1.5.-7.1.8. i 7.1.12. nie odnoszą się do towarzyszącego przewożonym towarom listu przewozowego CIM.
W takim przypadku, w polu 36 arkusza 2, 3 i fotokopii arkusza 3 listu przewozowego CIM (w przywozie) lub w polu 58 arkuszy 1, 2 i 3 listu przywozowego CIM (w wywozie) dokonywane są adnotacje o następującym brzmieniu:
"Wykaz zdawczy TR nr ...".
7.1.12. W przypadku rozpoczęcia przewozu towarów w procedurze T2, urząd celny wyjścia w polu 35 arkusza 3 listu przewozowego CIM lub w polu 15 egzemplarza 3A wykazu zdawczego TR nanosi symbol "T2" potwierdzony podpisem oraz datownikiem funkcjonariusza celnego.
Dla towarów, które są przewożone w procedurze T1, urząd celny wyjścia na dokumentach kolejowych nie nanosi symbolu "T1".
7.1.13. Jeżeli jeden wykaz zdawczy TR odnosi się jednocześnie do kontenerów z towarami przewożonymi w procedurze T1 i kontenerów z towarami przewożonymi w procedurze T2, urząd celny wyjścia nanosi w polu 14 egzemplarzy 1, 2 i 3A i 3B wykazu zdawczego TR oddzielne symbole przy właściwych kontenerach, wpisując każdorazowo symbol "T1" lub "T2" oraz numery odnośnej dla każdej kategorii towarów listy towarowej, stanowiącej załącznik nr 11 do zarządzenia.
Zapisy, o których mowa w pkt 7.1.12. i powyższej części niniejszego punktu nanosi się przy użyciu odpowiednich stempli.
Stempel T1 ma kształt okrągły, o średnicy 20 mm z otokiem o grubości 1 mm.
Stempel T2 ma kształt kwadratu o wymiarach 20 mm x 20 mm i z otokiem o grubości 1 mm.
Wymiary symboli na powyższych stemplach wynoszą: wysokość 10 mm, grubość 2 mm.
7.1.14. Jeżeli lista towarowa, stanowiąca załącznik Nr 11, została dołączona do dokumentu kolejowego, powinna zawierać numer wagonu lub kontenera, do którego odnosi się list przewozowy CIM lub kontenera, do którego odnosi się wykaz zdawczy TR.
Liczba list towarowych dołączonych do jednego dokumentu kolejowego oraz ich numery muszą zostać odnotowane przez władze kolejowe kraju urzędu wyjścia w liście przewozowym CIM lub wykazie zdawczym TR.
7.1.15. Jeżeli lista towarowa jest dołączona do listu przewozowego CIM lub wykazu zdawczego TR, stanowi integralną część tych dokumentów.
7.1.16. Przy przewozie na polski obszar celny i wywozie z polskiego obszaru celnego próżnych wagonów lub kontenerów jako środków przewozowych, lub też przyborów ładunkowych na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 zarządzenia, funkcjonariusz celny w dokumentach tych nie umieszcza adnotacji celnych.
7.1.17. Kontrolę prawidłowości przewozów kolejowych sprawuje Urząd Celny w Toruniu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przewozem towarów, Urząd Celny w Toruniu, jeżeli jest urzędem celnym przeznaczenia, wzywa głównego zobowiązanego do uiszczenia należności celnych i podatków oraz innych należnych opłat. W przypadku gdy urzędem celnym przeznaczenia jest inny urząd celny, Urząd Celny w Toruniu przesyła dokumentację dotyczącą przekazania sprawy do urzędu celnego przeznaczenia dla danej procedury tranzytu celem wszczęcia postępowania celnego.
7.2. Procedura tranzytu w transporcie lotniczym.
7.2.1. W transporcie lotniczym przewóz pomiędzy urzędami celnymi zlokalizowanymi w krajowych portach lotniczych dokonywane są na podstawie manifestu lotniczego, który służy jako zgłoszenie tranzytowe.
7.2.2. Po przyjęciu przesyłki do przewozu do innego portu lotniczego, Polskie Linie Lotnicze LOT stają się głównym zobowiązanym i są odpowiedzialne za dostarczenie przesyłki do urzędu celnego przeznaczenia. Przy realizacji tych przewozów Polskie Linie Lotnicze LOT są zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia.
7.2.3. Przy przywozie towarów z zagranicy, jeżeli przesyłki adresowane są do innego portu lotniczego, w urzędzie celnym wyjścia Polskie Linie Lotnicze LOT przedkładają manifest cargo w czterech egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze manifestu urząd celny wyjścia potwierdza datownikiem SAD. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach urzędu, natomiast pozostałe zwraca się przewoźnikowi. Na listach przewozowych AWB, załączonych do manifestu, przewoźnik przystawia pieczątkę "Przesyłka celna. Podlega kontroli i odprawie celnej".
W urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny potwierdza na przedłożonych egzemplarzach manifestu przejęcie przesyłek pod dozór celny. Jeden egzemplarz manifestu stanowi załącznik do ewidencji, drugi przesyła się do urzędu celnego wyjścia, pozostałe zwraca się przewoźnikowi.
7.2.4. Jeżeli odprawa celna zostanie dokonana w jednym porcie lotniczym, a wywóz za granicę realizowany będzie z innego portu lotniczego, wniosek o dokonanie odprawy celnej w wywozie należy złożyć na zestawie kart: 1, 1A, 2, 3 SAD. Do listu przewozowego AWB należy dołączyć kartę 1A SAD. Po zakończeniu odprawy celnej kartę 1A SAD funkcjonariusz celny dołącza do manifestu. W urzędzie celnym przeznaczenia karta 1A SAD jest odłączana i po potwierdzeniu datownikiem VAT wywozu towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest zwracana do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty tego wywozu. Następnie karta ta wydawana jest eksporterowi.

8. Gwarancje we Wspólnej Procedurze Tranzytowej.
8.1. Przy przewozach towarów transportem drogowym na podstawie noty tranzytowej na dokumencie SAD główny zobowiązany składa gwarancje w celu zabezpieczenia poboru należności celnych, podatków i innych opłat, do pobierania których upoważniony jest każdy kraj - Strona Konwencji, w odniesieniu do towarów przewożonych przez jego obszar celny w WPT.
8.2. Gwarancja powinna być ważna na obszarze wszystkich krajów - Stron Konwencji których dotyczy dana procedura tranzytu.
W przypadku, gdy złożona gwarancja nie obejmuje przewozu towarów przez jeden lub kilka krajów - Stron Konwencji, w polu 52 SAD należy wymienić te kraje.
8.3. Rodzaje gwarancji:
8.3.1. Gwarancja generalna - jest składana dla wielu procedur tranzytu. Gwarancję generalną należy przedłożyć w urzędzie celnym składania gwarancji, w formie dokumentu gwarancyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.
Wzór poświadczenia gwarancji generalnej stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia.
8.3.2. Gwarancja ryczałtowa - jest składana w wysokości równowartości 7000 ECU, bądź wielokrotności tej kwoty dla każdej procedury tranzytu, jeżeli przewożone są towary określone w Dodatku VIII do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej lub przewóz towarów wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Gwarancję ryczałtową należy złożyć w urzędzie celnym składania gwarancji, w formie dokumentu gwarancyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia. W urzędzie celnym wyjścia należy złożyć formularz tytułu gwarancyjnego dla gwarancji ryczałtowej, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia. Formularz ten stanowi jednocześnie poświadczenie złożenia gwarancji.
8.3.3. Gwarancja pojedyncza - jest składana w urzędzie celnym wyjścia dla jednej procedury tranzytu, w formie dokumentu gwarancyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 18 do zarządzenia.

9. Kontrola i tryb korekty danych w systemie informatycznym SAD.
9.1. Tryb kontroli i korekty danych oraz współpracy urzędów celnych z jednostkami rejestrującymi dane regulują "Zasady współpracy urzędów celnych z jednostkami rejestrującymi dane", wydane w trybie odrębnym, przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego i Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

II. WYPEŁNIANIE DOKUMENTU SAD W WYWOZIE I TRANZYCIE
Przy zgłaszaniu towarów do procedury tranzytu (karty 1, 4, 5, 7) należy wypełniać tylko pola z zielonym tłem.
POLE 1- Deklaracja
Pole składa się z trzech części.
Pierwsza część pola
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
W pierwszej części pola należy podać symbol:
EU - jeżeli zgłoszenie dotyczy wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, a także ze składu celnego/WOC do innego kraju - Strony Konwencji, wymienionego w wykazie F część III załącznika nr 9 do zarządzenia, jako kraju przeznaczenia,
EX - jeżeli zgłoszenie dotyczy wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, a także ze składu celnego/WOC do kraju trzeciego, jako kraju przeznaczenia.
Druga część pola
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
W drugiej części pola należy podać pierwszą cyfrę z kodu wnioskowanej procedury celnej, według wykazu podanego poniżej:
1 - odprawa celna ostateczna w wywozie,
2 - odprawa celna czasowa w wywozie,
3 - powrotny wywóz.
Trzecia część pola
(Należy wypełniać tylko w tranzycie)
W trzeciej części pola, przy przewozach w WPT, należy wstawić symbol:
T1 - dla towarów posiadających status towarów niewspólnotowych, których przewóz pod osłoną danego dokumentu kończy się w kraju - Stronie Konwencji, wymienionym w wykazie F część III załącznika nr 9 do zarządzenia,
T2 - dla towarów posiadających status towaru wspólnotowego, których przewóz pod osłoną danego dokumentu kończy się w kraju - Stronie Konwencji, wymienionym w wykazie F część III załącznika nr 9 do zarządzenia; symbol T2 można zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy w poprzednim dokumencie dotyczącym procedury tranzytu towarów, był on również użyty,
T - dla przesyłek składających się z towarów o statusie wspólnotowym i niewspólnotowym, których przewóz pod osłoną danego dokumentu kończy się w kraju - Stronie Konwencji, wymienionym w wykazie F część III załącznika nr 9 do zarządzenia (po literze T należy nanieść poziomą kreskę uniemożliwiającą dopisanie innych kodów),
T2L - wywóz lub dalszy wywóz towarów o statusie wspólnotowym, gdy nie zastosowano procedury T2, a tylko dołączono kartę 4 SAD jako dowód na wspólnotowy charakter towarów. W trzeciej części pola przy przewozach poza WPT należy wstawić symbol:
TR - dla wszystkich towarów, które są przewożone w procedurze tranzytu pomiędzy urzędami celnymi na polskim obszarze celnym.
POLE 2 - Nadawca/Eksporter
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
W wywozie należy podać nazwisko i imię (albo nazwę firmy) oraz pełny adres polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą (eksportera) oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON.
Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania celnego na formularzu SAD składa osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą nie podlegającą rejestracji, w prawym górnym rogu wpisuje swój 11-znakowy numer PESEL.
Dopuszcza się możliwość dodatkowego podawania nazwy i adresu nadawcy (producenta) towarów bez podawania jego numeru identyfikacyjnego REGON lub numeru PESEL.
W omówionych niżej sytuacjach nie podaje się numeru identyfikacyjnego REGON, o ile nadawca jest osobą zagraniczną:
a)  jeżeli dokonuje się wywozu towarów, określonych w art. 14 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy - Prawo celne - to w polu 24 należy podać kod "92",
b)  jeżeli dokonuje się wywozu towarów przeznaczonych do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk uczestników imprez - to w polu 24 należy podać kod "95".
W tranzycie należy podać nazwisko i imię albo nazwę firmy oraz pełny adres podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON lub 11-znakowy numer PESEL (nie dotyczy to podmiotu zagranicznego).
Na formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu 2 należy zawsze podać dane podmiotu polskiego dokonującego obrotu towarowego z zagranicą (eksportera), to jest jego imię i nazwisko (albo nazwę firmy), pełny adres i 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON lub 11-znakowy numer PESEL, jeżeli eksporter jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą nie podlegającą rejestracji.
Dopuszcza się stosowanie stempli z podanym nazwiskiem i imieniem (albo firmą) oraz pełnym adresem podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą. Numer identyfikacyjny REGON musi się znajdować w prawym górnym rogu pola.
POLE 3 - Formularze
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać kolejny numer formularza w powiązaniu z całkowitą liczbą zastosowanych formularzy SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.
Przykład:
Jeżeli jest przedłożony jeden formularz SAD i dwa formularze uzupełniające SAD-BIS, to formularz SAD należy oznaczyć numerem 1/3, pierwszy formularz uzupełniający SAD-BIS numerem 2/3, a drugi - numerem 3/3.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, to w polu 5 należy wpisać "1", a pola 3 nie wypełnia się.
POLE 4 - Wykazy załadunkowe
(Nie należy wypełniać)
Uwaga: pole to może być wypełnione w formularzu SAD w przypadku dokonywania przewozu towarów w WPT, gdy urząd celny wyjścia znajduje się w kraju - Stronie Konwencji, innym niż Rzeczpospolita Polska. Pole to zawiera wówczas liczbę "List towarowych" dołączonych do formularza SAD.
POLE 5 - Pozycje
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać łączną liczbę zgłoszonych pozycji towarowych, wymienionych przez zgłaszającego w polach 32 na zastosowanym formularzu SAD i wszystkich formularzach uzupełniających SAD-BIS.
Liczba pozycji towarowych odpowiada liczbie pól 31 "Opis towaru", które muszą być wypełnione i nie może być większa od 99.
Jeżeli nie stosuje się formularzy uzupełniających SAD-BIS, to w polu 5 formularza SAD należy wpisać "1".
POLE 6 - Liczba opakowań
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać łączną liczbę opakowań, np. liczbę kartonów, skrzynek, bel itp. (ilość koli).
W przypadku braku opakowań (towar masowy) lub przewożenia towarów bez opakowania (np. samochód, samolot) należy wpisać "0".
POLE 7 - Numer akt
(Można wypełniać w wywozie - fakultatywnie)
Wypełnia agencja celna lub eksporter dla identyfikacji i katalogowania dokumentów według własnych zasad i na własne potrzeby (np. według numeru kontraktu).
POLE 8 - Odbiorca
(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)
Należy podać nazwisko i imię, albo nazwę firmy oraz pełny adres osoby lub osób, której towary mają być dostarczone.
W przypadku, gdy towary przeznaczone są dla wielu odbiorców w jednym kraju i dostarczane na jednakowych warunkach dostawy, można wpisać "różni" (należy wówczas załączyć wykaz tych odbiorców) lub sporządzić odrębne dokumenty SAD.
POLE 9 - Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe
(Można wypełniać w wywozie - fakultatywnie)
W przypadku wypełniania wpisuje się nazwę polskiego podmiotu gospodarczego i jego adres oraz imię, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe w firmie lub prowadzącej kontrakt.
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
W prawym górnym rogu należy zawsze wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) eksportera.
POLE 10 - I-szy kraj przeznaczenia
(Nie należy wypełniać)
POLE 11 - Kraj handlu
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
W pierwszej części pola należy podać dwuliterowy symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny ma swoją siedzibę.
Należy stosować symbole krajów zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
POLE 12 
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać łączną wartość zagranicznych kosztów transakcyjnych (wyrażonych w walucie faktury), poniesionych przez polskiego eksportera, ujętych w fakturze. Wartość tę należy podać z dwoma miejscami po przecinku.
Przed wypełnieniem tego pola należy zapoznać się z wyjaśnieniami do pola 42.
POLE 13 - W.P.R. - (Wspólna polityka rolna)
(Nie należy wypełniać)
POLE 14 - Zgłaszający / Przedstawiciel
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Jeżeli zgłaszającym jest eksporter, należy wpisać "eksporter".
Jeżeli zgłaszającym jest agencja celna, działająca na zlecenie eksportera w granicach udzielonego upoważnienia, należy podać jej nazwę, pełny adres i w prawym górnym rogu 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON, natomiast w lewym dolnym rogu, numer zaświadczenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo wykonywania czynności agencji celnej.
W prawym dolnym rogu należy zawsze umieścić imię i nazwisko oraz podpis zgłaszającego.
Dopuszcza się stosowanie stempli z imieniem i nazwiskiem (albo nazwą firmy) oraz pełnym adresem zgłaszającego. Numer identyfikacyjny REGON musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.
POLE 15 - Kraj wysyłki/eksportu
(Należy wypełniać tylko w tranzycie)
Należy podać polską nazwę kraju, z którego towary są wywożone, zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
W przypadku stosowania procedury tranzytu pomiędzy urzędami celnymi wewnętrznymi należy wpisać "Polska".
W przypadku przewozu towarów ze składu celnego/WOC:
a)  do innego składu celnego/WOC na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - należy wpisać "skład celny/WOC",
b)  za granicę - należy wpisać "Polska".
(Pole 15a i 15b - nie należy wypełniać)
POLE 16 - Kraj pochodzenia
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy wpisać "Polska" lub w przypadku wywozu towaru wcześniej przywiezionego - podać polską nazwę kraju, z którego towar pochodzi, zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli w danej przesyłce występuje kilka krajów pochodzenia, to w formularzu SAD należy wpisać "różne", zaś symbole tych krajów - umieścić w polach 34a formularza SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.
Krajem pochodzenia towarów jest kraj określony w ustawie - Prawo celne lub w umowach międzynarodowych (np. w układzie europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony).
POLE 17 - Kraj przeznaczenia
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać polską nazwę kraju przeznaczenia zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia. Gdy kraj ten nie jest znany, należy wymienić nazwę ostatniego znanego kraju, do którego towar został skierowany.
(Pole 17a - należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać dwuliterowy symbol kraju przeznaczenia zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
(Pole 17b - nie należy wypełniać)
POLE 18 - Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
W pierwszej części pola należy podać znaki (numery rejestracyjne) i nazwę(-y) środka(-ów) transportu (ciężarówka, statek, wagon, samolot, itp.), na który(-e) towary zostały bezpośrednio załadowane przy ich przedstawianiu urzędowi celnemu podczas wypełniania formalności eksportowych lub tranzytowych, jak również kraj rejestracji (w drugiej części pola) ciągnącego względnie pchającego środka transportu, zgodnie z kodami podanymi w wykazie F załącznika nr 9 do zarządzenia (np. jeżeli ciągnik i przyczepa mają różne znaki, należy podać znaki ciągnika i przyczepy i kraj rejestracji ciągnika).
W obrocie pocztowym oraz przy transporcie towarów koleją lub stałymi urządzeniami transportowymi nie podaje się znaków i kraju rejestracji.
POLE 19 - Kontener (Kont.)
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy wpisać:
0 - dla towarów nie przewożonych w kontenerze,
1 - dla towarów przewożonych w kontenerze.
POLE 20 - Warunki dostawy
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
W pierwszej części pola należy wpisać 3-literowy symbol warunków dostawy, zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. Przy wypełnianiu należy stosować symbole i nazwy warunków dostawy według Incoterms'90, zgodne z wykazem A załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli ze względów handlowych dostawa następuje na innych warunkach, niż przewiduje kontrakt, to należy podać symbol faktycznych warunków dostawy.
Jeżeli są to inne warunki dostaw niż określone w Incoterms'90, należy wówczas zastosować symbole Incoterms'90 najbardziej zbliżone do warunków uzgodnionych w kontrakcie.
W drugiej części pola należy podać nazwę miejsca, w którym następuje według danych warunków przeniesienie ze sprzedającego na kupującego obowiązku ponoszenia kosztów.
Część trzecią wypełnia się tylko w przypadku, gdy miejsce wymienione w części drugiej znajduje się poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy wtedy wpisać dwuliterowy symbol kraju, w którym znajduje się miejsce określone w warunkach dostawy i opisane w drugiej części pola. Symbol kraju należy podać zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli dostawa jest realizowana na różnych warunkach dostawy, to należy wypełnić odrębne formularze SAD dla każdego warunku dostawy.
POLE 21 - Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy wypełniać zgodnie z zasadami dla pola 18.
Jeżeli jest to ten sam środek transportu, co opisany w polu 18, pola nie należy wypełniać.
W przypadku transportu kombinowanego lub, jeżeli wykorzystywanych jest kilka środków transportu, aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. w przypadku "ciężarówka na statku morskim" aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku "ciągnik z naczepą" aktywnym środkiem transportu jest ciągnik).
POLE 22- Waluta i ogólna wartość faktury
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Pole składa się z dwóch części.
W części pierwszej należy podać trzyliterowy symbol waluty zgodny z fakturą lub innym dokumentem określającym wartość towarów.
Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych ustalonym i ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialnej, jeżeli zgłaszający nie dysponuje zezwoleniem dewizowym NBP.
Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym NBP, podaje symbol waluty i wartość faktury w walucie niewymienialnej. Symbole tych walut dostępne są w urzędach celnych w niepublikowanych tabelach kursów NBP.
Dopuszcza się przyjmowanie faktur wystawionych w złotych polskich, o ile rozliczenie ich odbywać się będzie za pośrednictwem rachunku zagranicznego wolnego, bądź z tego rachunku.
Jeżeli w danej dostawie występują towary sprzedane/wycenione w różnych walutach (dotyczy również dostaw bezpłatnych), to dla każdego rodzaju waluty należy wypełnić odrębny zestaw SAD.
Jeżeli wywożone są towary, którymi obrót jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych, przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych, stosowanych w handlu zagranicznym, oprócz zezwolenia dewizowego wymagane jest przedstawienie pozwolenia na wywóz.
W części drugiej pola należy wpisać wartość przesyłki zgodną z wyżej wymienionym dokumentem, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jeżeli są to liczby całkowite należy po przecinku wpisać 00).
Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju opusty (rabaty) na cenie, podawane w polu 45.
POLE 23 - Kurs waluty
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać kurs waluty kierując się datą dokonania zgłoszenia celnego, tj. datą podaną w polu A - "Urząd celny wysyłki/eksportu".
Dla ustalania wartości celnej i statystycznej towarów w obrocie towarowym z zagranicą stosuje się średnie kursy walut wymienialnych i jednostek rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym, niezmienne w ciągu tygodnia.
Od środy od godz. 0.00 do wtorku następnego tygodnia do godz. 24.00 obowiązują kursy średnie ogłoszone przez NBP we wtorek poprzedzający okres obowiązywania kursu. Jeżeli we wtorek przypada dzień świąteczny i kursy nie są ogłaszane, przyjmuje się w takim przypadku ostatni kurs średni ogłoszony przed danym wtorkiem.
W razie skokowych zmian kursu wprowadzonych w innym dniu tygodnia niż wtorek, kurs ulega zmianie w trybie natychmiastowym, o czym informuje urzędy celne Główny Urząd Ceł.
W przypadku transakcji dokonywanych w walutach niewymienialnych (na podstawie zezwolenia dewizowego), obowiązuje kurs średni, niezmienny w ciągu dwóch tygodni, ustalany na podstawie wykazu kursów walut niepublikowanych w tabelach NBP, dostępnych w urzędach celnych. Kurs obowiązuje od środy od godz. 0.00 przez okres dwóch tygodni do wtorku do godz. 24.00.
W przypadku wpisania w polu 22 złotych polskich, należy wpisać kurs 1.0000.
W przypadku uznania odprawy celnej czasowej za odprawę celną ostateczną lub jej likwidacji poprzez powrotny wywóz, należy przyjmować kurs z dnia dokonania zgłoszenia towaru do odprawy celnej czasowej (datę tej odprawy należy podać w polu 44). Nie dotyczy to towarów zgłaszanych do odprawy celnej ostatecznej po naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu, kiedy należy stosować kurs z dnia zgłoszenia towaru do odprawy celnej ostatecznej.
Kurs należy wpisać zgodnie z zapisem kursu we właściwej tabeli kursowej.
POLE 24 - Rodzaj transakcji
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać dwucyfrowy kod rodzaju transakcji odpowiadający danej dostawie zgodnie z wykazem C załącznika nr 9 do zarządzenia, wpisując po jednej cyfrze kodu w każdą z części pola.
W przypadku różnych rodzajów transakcji należy wpisać jeden rodzaj transakcji dominujący wartościowo w danej dostawie.
POLE 25 - Rodzaj transportu na granicy
(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)
W pierwszej części pola należy wpisać dwucyfrowy kod określający sytuację środków transportu, na których towary opuszczają obszar kraju eksportu, odpowiadający treści pól 18 i 21.
Przy wypełnianiu należy stosować kody rodzaju transportu zgodnie z wykazem D załącznika nr 9 do zarządzenia.
W przypadku procedury tranzytu między urzędami celnymi wewnętrznymi należy podać środek transportu w urzędzie celnym wyjścia.
POLE 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego
(Nie należy wypełniać)
POLE 27 - Miejsce załadunku
(Nie należy wypełniać)
POLE 28 - Adnotacje finansowe i bankowe
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać numer podstawowego rachunku bankowego polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą oraz nazwę i siedzibę banku prowadzącego ten rachunek.
W przypadku osób fizycznych wywożących towary określone w pkt 6.10.2. można nie wypełniać tego pola.
POLE 29 - Urząd celny wywozu
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać sześciocyfrowy kod oddziału/posterunku celnego granicznego, przez który towary będą wywiezione z polskiego obszaru celnego, według wykazu urzędów celnych i ich kodów, podanego w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
POLE 30 - Lokalizacja towaru
(Nie należy wypełniać)
POLE 31 - Opakowania i opis towaru. Znaki i numery - Numery kontenera(ów) - Liczba i rodzaj
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać znaki i numery, liczbę i rodzaj opakowań lub, w przypadku towarów nie zapakowanych, liczbę ujętych w zgłoszeniu przedmiotów, lub wpisać "luzem".
Jeżeli towary są przewożone w kontenerach, to należy podać numery kontenerów.
Zwyczajowy opis handlowy towaru należy podać we wszystkich przypadkach. Dla formalności eksportowych opis ten musi zawierać dane niezbędne dla rozpoznania towaru, jeżeli jest wypełniane pole 33 "Kod towaru", to opis ten musi być tak dokładny, aby było możliwe przyporządkowanie mu kodu taryfy celnej.
Przy opisie samochodu jako towaru należy podać informacje zawarte w pkt 6.10.1. Instrukcji.
POLE 32 - Pozycja Nr
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać kolejny numer danej pozycji towarowej w stosunku do wszystkich pozycji zgłoszonych na zastosowanych formularzach.
Jeżeli wypełniany jest tylko formularz SAD, to w pierwszej części należy wpisać "1", a część drugą pozostawić niewypełnioną.
Jeżeli w danej dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD należy wpisać "1", a na formularzu uzupełniającym SAD-BIS przy każdej wymienionej pozycji towarowej należy napisać jej kolejny numer. Ostatni numer pozycji musi być zgodny z liczbą wpisaną w polu 5 i nie może być wyższy niż 99.
POLE 33 - Kod towaru
(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)
Pole składa się z 5 części.
W części pierwszej należy zawsze wpisać 8 znaków, a w części drugiej - ostatni znak z 9-cyfrowego kodu towaru według aktualnej taryfy celnej, opartej o Polską Scaloną Nomenklaturę Handlu Zagranicznego (PCN).
Pozostałych części nie należy wypełniać.
Jeżeli w dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD i formularzach uzupełniających SAD-BIS należy przy każdej wymienionej pozycji towarowej napisać jej 9-cyfrowy kod odpowiadający opisowi pól 31.
W tranzycie pole 33 należy wypełniać tylko dla towarów określonych w pkt 2.4.4. Instrukcji.
W przypadku sporządzania dokumentu, w którym w trzeciej części pola 1 "Deklaracja" użyto symbolu T2, pole to należy wypełnić takim samym zapisem, jak występujący w poprzednim dokumencie T2.
POLE 34 - Kod kraju pochodzenia
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
W polu 34a należy wpisać dwuliterowy symbol kraju pochodzenia towaru, zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia, odpowiadający opisowi słownemu w polu 16.
Jeżeli w polu 16 wpisano "różne", to w kolejnych pozycjach formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS należy wpisać symbol kraju pochodzenia danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31.
Pola 34b nie należy wypełniać.
POLE 35 - Masa brutto w kilogramach
(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)
Należy podać masę brutto towaru, wyrażoną w pełnych kilogramach. Części kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglać według zasad matematycznych.
Przez masę brutto rozumie się masę towaru z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem pojemników (kontenerów) i innych materiałów wypełniających.
Masę brutto całej dostawy podaje się wyłącznie w polu 35 formularza SAD; w formularzach uzupełniających SAD-BIS pola 35 nie należy wypełniać.
POLE 37 - Procedura
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać procedurę, do której towary zostały zgłoszone, zgodnie z wykazem B załącznika nr 9 do zarządzenia.
Pole składa się z dwóch części.
W pierwszej części należy wpisać 4-cyfrowe połączenie dwóch dwucyfrowych kodów procedur celnych:
- jako pierwsze dwie cyfry podaje się kod aktualnie zastosowanej procedury celnej,
- jako dwie następne cyfry podaje się kod procedury celnej zastosowanej uprzednio przez polskie władze celne w stosunku do danego towaru, a jeżeli nie stosowano uprzednio żadnej procedury celnej, to jako drugi kod należy wpisać "00".
Części drugiej nie należy wypełniać.
W formularzu uzupełniającym SAD-BIS pola 37 nie należy wypełniać.
POLE 38 - Masa netto w kilogramach
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31, wyrażoną w pełnych kilogramach.
Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.
W przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż 1 kilogram, należy wpisać "1".
Dla mas większych od 1 kilograma, części kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglać według zasad matematycznych.
W przypadku sporządzania dokumentu, w którym w trzeciej części pola 1 "Deklaracja" użyto symbolu T2, pole to należy wypełnić takim samym zapisem, jak występujący w poprzednim dokumencie T2.
POLE 39 - Kontyngent
(Nie należy wypełniać)
POLE 40 - Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
(Należy wypełniać tylko w tranzycie)
Należy podać nazwę i numer dokumentu celnego używanego w poprzedniej procedurze celnej, związanej z tranzytem towarów. W przypadku stosowania karnetu TIR, ATA, kolejowych i lotniczych listów przewozowych lub dokumentu SAD należy wpisać ich numery (nie dotyczy dokumentów SAD z poprzedniej odprawy celnej, które podaje się w polu 44).
Przy powtórnym tranzycie z zastosowaniem dokumentu SAD należy wpisać datę i numer ewidencyjny z pola C pierwszego wniosku.
POLE 41 - Uzupełniająca jednostka miary
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać ilość towaru wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej, przy danej pozycji towarowej podaną w liczbach całkowitych.
Części po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.
Jeżeli danej pozycji taryfowej nie przypisano w taryfie celnej uzupełniającej jednostki miary, to pola tego nie należy wypełniać.
POLE 42 
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać wartość towaru opisanego w polu 31 na bazie franco granica polska lub FOB port polski w walucie faktury. Wartość tę należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy każdej pozycji formularza SAD oraz formularza SAD-BIS.
Warunki dostawy EXW, FCA, FAS i FOB z podaną miejscowością polską uważa się za równoważne z franco - granica Polski.
POLE 44 - Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)
Należy umieścić informację o przedłożonych dokumentach, ich numerach, rodzaju, ilości itp. według poniższych zasad:
a)  W pierwszym górnym wierszu należy wpisać informacje o numerze pozwolenia:
–  WM/999999/999999/9999999999* - dla pozwoleń na wywóz wystawionych przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
–  WU/999999/999999/ - dla pozwoleń wystawionych przez dyrektora urzędu celnego,
–  TU/999999/999999/9999999999* - dla pozwoleń na tranzyt wystawionych przez dyrektora urzędu celnego.
Poszczególne człony numeru pozwolenia oznaczają:
- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym zarejestrowano oryginał pozwolenia lub który wydał pozwolenie,
- drugie sześć cyfr - ostatnie sześć cyfr z numeru pozwolenia na wywóz wydanego przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub numer pozwolenia na tranzyt, wydanego przez dyrektora urzędu celnego,
- ostatnie dziesięć znaków (oznaczone "*") - określa numer kontrolny towaru lub technologii z jednolitej listy towarów i technologii, objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą (z pola "numer kontrolny towaru/technologii" pozwolenia).
Informacje o numerze pozwolenia należy podawać przy każdej pozycji formularza SAD oraz formularza SAD-BIS, której one dotyczą.
Uwaga: Jeżeli występuje równocześnie pozwolenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i dyrektora urzędu celnego, należy wpisać w kolejności:
- w pierwszym wierszu pozwolenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
- w drugim wierszu pozwolenie dyrektora urzędu celnego.
b)  W przypadku likwidacji odprawy celnej czasowej w przywozie poprzez powrotny wywóz towarów w stanie niezmienionym, lub zamiany odprawy celnej czasowej na odprawę celną ostateczną, należy wpisać numer dokumentu SAD z odprawy celnej czasowej, a po myślniku podać datę będącą podstawą ustalania kursu i stawek opłat w odprawie celnej czasowej np. SAD 190410/000235 - 95.01.05.
c)  Przy powrotnym wywozie towarów po naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu, wartość użytych powierzonych materiałów wynikającą z dokumentu odprawy celnej czasowej należy wpisać w lewym dolnym rogu w następujący sposób:
PM/wartość materiałów powierzonych,
gdzie symbol PM identyfikuje rodzaj podawanej informacji a mianowicie powierzone towary, drugi człon wartość powierzonych towarów podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury za usługę. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji formularza SAD oraz formularza uzupełniającego SAD-BIS, której ona dotyczy.
d)  Zezwala się na stosowanie w opisie pola skrótów, np.:
EUR.1 = świadectwo przewozowe,
REGON = zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
CIS = świadectwo standaryzacyjne,
CMR = drogowy list przewozowy,
AWB = lotniczy list przewozowy.
e)  W przypadku wnioskowania o odprawę celną czasową w polu tym zgłaszający podaje cel odprawy i deklaruje termin powrotnego przywozu.
Części pola "Kod dodatkowych informacji (Kod D.1.)" nie należy wypełniać.
POLE 45 
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać wartość opustu/rabatu uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym w walucie faktury podanej w polu 22, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W polu należy wpisywać jedynie opusty potwierdzone, to znaczy uwidocznione w fakturze.
POLE 46 - Wartość statystyczna
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Należy podać wartość pozycji opisanej w polu 31 w złotych polskich, na bazie franco granica polska lub FOB port polski (bez miejsc po przecinku).
Należy podać wartość wynikającą z wyliczenia:
pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.
Jeżeli wywożone towary zostały naprawione, uszlachetnione, przerobione lub przetworzone, to należy wpisać wartość pozycji ustaloną według wzoru:
pole 46 = (pole 42 - pole 45 + PM/wartość materiałów powierzonych) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.
POLE 47 - Obliczanie opłat
(Nie należy wypełniać)
POLE 48 - Płatność odroczona
(Nie należy wypełniać)
POLE 49 - Oznaczenie składu
(Należy wypełniać tylko przy wywozie ze składów celnych i WOC)
Należy wypełniać w przypadku dokonywania obrotu towarowego ze składem celnym/WOC, zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy podać numer zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego i rok wydania tego zezwolenia. Na żądanie urzędu celnego zezwolenie należy okazać do wglądu.
W przypadku wolnego obszaru celnego należy wpisać "WOC" i jego lokalizację.
POLE 50 - Główny zobowiązany (reprezentowany przez, miejsce i data, podpis)
(Należy wypełniać tylko w tranzycie)
Wypełnianie w procedurze tranzytu poza WPT.
Należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres głównego zobowiązanego składającego zabezpieczenie majątkowe. Należy również podać imię i nazwisko albo nazwę firmy upoważnionego przedstawiciela składającego wniosek o wszczęcie postępowania celnego, z upoważnienia głównego zobowiązanego. Jeżeli zgłaszający do procedury tranzytu jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, innym niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to osoba podpisująca dokument SAD musi podać obok swojego podpisu czytelnie swoje nazwisko i stanowisko w firmie.
Ponadto należy podać informację o wysokości i formie, w jakich złożono zabezpieczenie majątkowe, w postaci odpowiedniego zapisu:
"Złożono zabezpieczenie w wysokości .... w formie ...." lub
"Nie złożono zabezpieczenia majątkowego".
Wypełnianie w WPT.
Należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres głównego zobowiązanego składającego gwarancję. Należy również podać imię i nazwisko albo nazwę firmy upoważnionego przedstawiciela, jeżeli ten podpisuje się za głównego zobowiązanego.
Karta pozostająca w urzędzie celnym wyjścia musi być podpisana przez głównego zobowiązanego lub jego upoważnionego przedstawiciela, wskazanego w Poświadczeniu gwarancji TC.31.
Jeżeli zgłaszający do WPT jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, innym niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to osoba podpisująca notę tranzytową SAD musi podać obok swojego podpisu, czytelnie swoje nazwisko i stanowisko w firmie.
POLE 51 - Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)
(Należy wypełniać tylko w tranzycie w WPT)
Należy podać urzędy celne wwozu każdego kraju - Strony Konwencji, przez którego obszar towary będą przewożone. Jeśli transport będzie przebiegał przez terytorium krajów trzecich należy podać urząd celny wywozu, przez który środek transportu opuści terytorium krajów - Stron Konwencji.
Urzędy celne tranzytowe są umieszczone w "Wykazie urzędów celnych właściwych dla Wspólnej Procedury Tranzytowej".
Po nazwie danego urzędu celnego należy podać symbol danego kraju według wykazu F załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli przewóz towarów dokonywany jest między urzędami celnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pola tego nie należy wypełniać.
POLE 52 - Gwarancje nieważne na
(Należy wypełniać w tranzycie w WPT)
W lewej części pola, w pierwszym wierszu należy podać rodzaj, numer, datę i miejsce wystawienia gwarancji.
W prawej części pola należy podać kod rodzaju gwarancji złożonej dla danej procedury, zgodnie z kodami podanymi w wykazie G załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli złożona gwarancja generalna lub pojedyncza nie jest ważna na wszystkie kraje - Strony Konwencji lub główny zobowiązany wyklucza pewne kraje - Strony Konwencji z ważności gwarancji generalnej, to należy wymienić te kraje w drugim wierszu pierwszej części pola.
Ponadto należy podać informacje dodatkowe określone dla danego rodzaju gwarancji w wykazie G załącznika nr 9 do zarządzenia.
POLE 53 - Urząd celny przeznaczenia (i kraj)
(Należy wypełniać tylko w tranzycie)
Należy podać nazwę urzędu celnego, w którym należy przedstawić towar po zakończeniu procedury tranzytu.
Urzędy celne przeznaczenia dla krajów - Stron Konwencji są wymienione w "Wykazie urzędów celnych właściwych dla wspólnej procedury tranzytowej".
Jeżeli urząd celny przeznaczenia nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy wpisać symbol kraju urzędu celnego przeznaczenia.
POLE 54 - Miejsce i data, podpis zgłaszającego/przedstawiciela
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Pole jest wypełniane, gdy zgłaszający potwierdza odbiór decyzji.
Karta pozostająca w urzędzie celnym dokonującym odprawy celnej w wywozie musi być podpisana przez zgłaszającego odbierającego decyzję o dopuszczeniu towarów do wywozu za granicę. Zgłaszający potwierdza odbiór decyzji podpisem i podaje swoje dane: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, datę (w systemie RR-MM-DD).
W przypadku przesłania decyzji pocztą, potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".
Potwierdzenie to należy połączyć w sposób trwały z kartą SAD przeznaczoną dla urzędu celnego.

III. FORMALNOŚCI PODCZAS TRANSPORTU
Poniższe pola należy wypełniać, gdy podczas przewozu towarów z urzędu celnego wyjścia do urzędu celnego przeznaczenia zachodzi konieczność dokonania wpisów na dokumencie SAD towarzyszącym towarom. Wpisy te, dotyczące transportu, dokonywane są przez przewoźnika w toku procedury tranzytu. Przewoźnik jest odpowiedzialny za środek transportu, na który towary zostały bezpośrednio załadowane. Wpisy te mogą być dokonane ręcznie, o ile są czytelne. W takim przypadku, egzemplarze należy wypełniać długopisem.
Wpisy te można nanosić tylko na karcie 4 i 5. Odnoszą się one do pól 55 i 56.
W przypadku dokonywania przeładunków należy wypełniać pole 55.
POLE 55 - Przeładunki
Pierwsze trzy wiersze tego pola wypełnia przewoźnik, jeżeli towary w toku danej procedury tranzytowej są przeładowywane z jednego środka transportu na inny lub z jednego kontenera na inny.
W przypadku przeładunku przewoźnik musi się porozumieć z właściwymi władzami celnymi, szczególnie jeżeli jest wymagane założenie nowych zamknięć celnych lub wpisanie uwag do dokumentów tranzytowych.
Urząd celny sprawujący dozór (właściwy dla miejsca przeładunku) potwierdza dokonanie przeładunku w polu F na kartach 4 i 5 SAD tego dokumentu. Po zakończeniu przeładunku karty 4, 5 i 7 SAD zwracane są przewoźnikowi, natomiast kserokopię karty 4 SAD należy załączyć do książki służby.
Jeżeli urząd celny zezwolił na przeładunek bez swojego nadzoru, przewoźnik musi opatrzyć dokument tranzytowy odpowiednią uwagą i w celu poświadczenia tego faktu poinformować o tym następny urząd celny, w którym należy przedstawić towary.
Inne zdarzenia. Należy wypełniać pole 56.
POLE 56 - Inne zdarzenia podczas przewozu
Pole to należy wypełniać według zobowiązań w ramach procedury tranzytowej.
Jeżeli towary są załadowane na naczepę i podczas transportu ma miejsce tylko wymiana ciągnika (bez naruszania zamknięć celnych lub przeładunku towarów), to należy w tym polu podać znaki i kraj rejestracji nowego ciągnika. W takich przypadkach nie jest wymagana pieczęć właściwych władz.

IV. WYPEŁNIANIE DOKUMENTU SAD W PRZYWOZIE I PRZY ZŁOŻENIU TOWARÓW W SKŁADZIE CELNYM LUB WPROWADZENIU DO WOLNEGO OBSZARU CELNEGO
POLE 1 - Deklaracja
Pole składa się z trzech części.
Pierwsza część pola
W pierwszej części pola należy podać symbol:
EU - jeżeli zgłoszenie dotyczy przywozu towarów z kraju - Strony Konwencji,
IM - jeżeli zgłoszenie dotyczy przywozu towarów z krajów trzecich,
SK - jeżeli zgłoszenie dotyczy wprowadzenia towarów do WOC lub złożenia towarów w składzie celnym oraz powrotnego przywozu towarów polskich złożonych uprzednio w składzie celnym/WOC.
Druga część pola
W drugiej części pola należy podać pierwszą cyfrę z kodu wnioskowanej procedury celnej, zgodnie z wykazem podanym poniżej:
4 - odprawa celna ostateczna w przywozie,
5 - odprawa celna czasowa w przywozie,
6 - powrotny przywóz,
7 - złożenie towarów w składzie celnym lub wprowadzenie do WOC,
9 - dostawa towarów w celu zaopatrzenia polskich statków morskich, żeglugi śródlądowej i rzecznej lub powietrznych albo do sprzedaży pod dozorem celnym w portach, na lotniskach i przejściach drogowych.
Trzecia część pola
(Nie należy wypełniać)
POLE 2 - Nadawca/Eksporter
Należy podać nazwisko i imię, albo nazwę firmy i pełny adres eksportera (kontrahenta zagranicznego). W przypadku, gdy towary pochodzą od wielu kontrahentów z jednego kraju i są dostarczane na jednakowych warunkach dostawy, można wpisać wyraz "różni" i załączyć spis tych eksporterów.
W przypadku złożenia towarów w składzie celnym lub wprowadzeniu do WOC:
a)  z polskiego obszaru celnego - należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres podmiotu oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON,
b)  z zagranicy - należy podać nazwę i pełny adres kontrahenta zagranicznego,
c)  z innego składu celnego/WOC - należy podać dane podmiotu polskiego lub kontrahenta zagranicznego, które były wpisane w polu 2 dokumentu SAD, w oparciu o który towary po raz pierwszy złożono w składzie celnym lub wprowadzono do WOC.
W przypadku wyprowadzenia towarów ze składu celnego/WOC na polski obszar celny, należy podać dane podmiotu polskiego lub kontrahenta zagranicznego, które były wpisane w polu 2 dokumentu SAD, w oparciu o który towary po raz pierwszy złożono w składzie celnym lub wprowadzono do WOC. Na formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu 8 należy zawsze podać dane podmiotu polskiego.
POLE 3 - Formularze
Należy podać kolejny numer formularza w powiązaniu z całkowitą liczbą zastosowanych formularzy SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.
Przykład:
Jeżeli jest przedłożony jeden formularz SAD i dwa formularze uzupełniające SAD-BIS, to formularz SAD należy oznaczyć numerem 1/3, pierwszy formularz uzupełniający SAD-BIS numerem 2/3, a drugi numerem 3/3.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, to w polu 5 należy wpisać "1", a pola 3 nie wypełnia się.
POLE 4 - Wykazy załadunkowe
(Nie należy wypełniać)
POLE 5 - Pozycje
Należy podać łączną liczbę zgłoszonych pozycji towarowych, wymienionych przez zgłaszającego w polach 32 na zastosowanym formularzu SAD i wszystkich formularzach uzupełniających SAD-BIS.
Liczba pozycji towarowych odpowiada liczbie pól 31 "Opis towaru", które muszą być wypełnione i nie może być większa od 99.
Jeżeli nie stosuje się formularzy uzupełniających SAD-BIS, to w polu 5 formularza SAD należy wpisać "1".
POLE 6 - Liczba opakowań
Należy podać łączną liczbę opakowań np. liczbę kartonów, skrzynek, bel itp. (ilość koli).
W przypadku braku opakowań (towar masowy) lub przewożenia towarów bez opakowania (np. samochód, samolot) należy wpisać "0".
POLE 7 - Numer akt
(Wypełnia się fakultatywnie)
Wypełnia agencja celna lub importer dla identyfikacji i katalogowania dokumentów, według własnych zasad i na własne potrzeby (np. według numeru kontraktu).
POLE 8 - Odbiorca
Należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą (importera) oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON.
Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania celnego na formularzu SAD składa osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą nie podlegającą rejestracji, to w prawym górnym rogu zamiast numeru identyfikacyjnego REGON wpisuje swój 11-znakowy numer PESEL.
W omówionych niżej sytuacjach nie podaje się numeru identyfikacyjnego REGON, o ile importer jest osobą zagraniczną:
a)  jeżeli dokonuje się przywozu towarów określonych w art. 14 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy - Prawo celne - w takim przypadku w polu 24 należy wpisać kod "92",
b)  jeżeli dokonuje się przywozu towarów przeznaczonych do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk uczestników imprez - w takim przypadku w polu 24 należy wpisać kod "95".
Dopuszcza się możliwość dodatkowego podawania nazwy i adresu odbiorcy towaru bez podawania jego numeru identyfikacyjnego REGON lub PESEL.
W przypadku złożenia towarów w składzie celnym lub wprowadzeniu do WOC:
a)  z polskiego obszaru celnego - należy podać dane kontrahenta, dla którego towary są przeznaczone. Jeżeli odbiorca nie jest znany, to pole pozostawia się nie wypełnione, a w polu 24 wpisuje się rodzaj transakcji "98" (nieznany podmiot w składzie celnym/WOC),
b)  z zagranicy - należy podać dane podmiotu polskiego,
c)  z innego składu celnego/WOC - należy podać dane kontrahenta, dla którego towary są przeznaczone. Jeżeli odbiorca nie jest znany pole to pozostawia się nie wypełnione, a w polu 24 wpisuje się rodzaj transakcji "98" (nieznany podmiot w składzie celnym/WOC).
W przypadku wyprowadzenia towarów ze składu celnego/WOC na pozostały polski obszar celny, należy podać dane polskiego podmiotu (importera) dokonującego obrotu towarowego z zagranicą.
Na formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu 8 należy zawsze podać dane podmiotu polskiego, dokonującego obrotu towarowego z zagranicą (importera), tj. jego imię i nazwisko (albo nazwę firmy), pełny adres i 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON lub 11-znakowy numer PESEL, jeżeli importer jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność nie podlegającą rejestracji.
Dopuszcza się stosowanie stempli z imieniem i nazwiskiem (albo nazwą firmy) oraz pełnym adresem podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą. Numer identyfikacyjny REGON lub PESEL musi znajdować się w prawym górnym rogu.
POLE 9 - Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe
Należy wpisać imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe w firmie lub prowadzącej kontrakt.
Jeżeli podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą jest reprezentowany przez agencję celną upoważnioną do uiszczania w jego imieniu należności celnych i podatków lub składania zabezpieczenia majątkowego tych należności i podatków, to należy podać nazwę agencji i jej adres oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej daną sprawę z ramienia agencji celnej, a w lewym dolnym rogu pierwszy człon numeru zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie działalności usługowej jako agencji celnej.
W prawym górnym rogu należy podać numer identyfikacji podatkowej (NIP) importera.
POLE 10 - Ostatni kraj załadunku
(Nie należy wypełniać)
POLE 11 - Kraj handlu/produkcji
Należy podać dwuliterowy symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny ma swoją siedzibę. Należy stosować symbole krajów zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
POLE 12 - Szczegóły dotyczące wartości
Należy podać łączną wartość zagranicznych kosztów transakcyjnych, poniesionych przez importera ponad należności wynikające z faktury dostawcy (wartość tę należy określić w walucie faktury). Można również podać koszty kontrahenta zagranicznego poniesione na polskim obszarze celnym, jeżeli ich wartość została wyodrębniona w fakturze.
Rodzaje kosztów, które uwzględnia się w tym polu określa ustawa - Prawo celne w rozdziale "Wartość celna towarów".
Przed wypełnieniem tego pola należy zapoznać się z wyjaśnieniami do pola 42.
Wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
POLE 13 - W.P.R. - (Wspólna polityka rolna)
(Nie należy wypełniać)
POLE 14 - Zgłaszający/Przedstawiciel
Jeżeli zgłaszającym jest importer, należy wpisać "importer".
Jeżeli zgłaszającym jest agencja celna działająca na zlecenie importera w granicach udzielonego upoważnienia, należy podać jej nazwę, pełny adres i w prawym górnym rogu 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON, natomiast w lewym dolnym rogu numer zaświadczenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo wykonywania czynności agencji celnej.
W prawym dolnym rogu należy zawsze umieścić imię i nazwisko oraz podpis zgłaszającego.
Dopuszcza się stosowanie stempli z imieniem i nazwiskiem (albo nazwą firmy) oraz pełnym adresem zgłaszającego. Numer identyfikacyjny REGON musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.
POLE 15 - Kraj wysyłki/eksportu
Należy podać polską nazwę kraju, z którego towary zostały wywiezione lub zostały ostatni raz załadowane, zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
Pole 15 a/b - kod kraju wysyłki/eksportu.
W polu 15a należy wpisać dwuliterowy symbol kraju z pola 15, zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
Pola 15b nie należy wypełniać.
POLE 16 - Kraj pochodzenia
Należy wpisać polską nazwę kraju, z którego towar pochodzi, zgodnie z wykazem F załącznika 9 do zarządzenia.
W przypadku przywozu towarów, dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia należy wpisać "Nieustalony", a w polu 34a wpisać symbol "XP".
Jeżeli w danej dostawie występuje kilka krajów pochodzenia, to na formularzu SAD należy wpisać "różne", zaś symbole tych krajów - wpisać w polach 34a formularza SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.
POLE 17 - Kraj przeznaczenia
(Nie należy wypełniać)
POLE 18 - Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy przywozie
W pierwszej części pola należy podać znaki (numery rejestracyjne) i nazwę(-y) środka(ów) transportu (ciężarówka, statek, wagon, samolot, itp.), na który(-e) towary są bezpośrednio załadowane, przy ich przedstawianiu urzędowi celnemu podczas wypełniania formalności przywozowych, jak również kraj rejestracji (w drugiej części pola) ciągnącego względnie pchającego środka transportu, zgodnie z kodami podanymi w wykazie F załącznika nr 9 do zarządzenia (np. jeżeli ciągnik i przyczepa mają różne znaki, należy podać znaki ciągnika i przyczepy, oraz kraj rejestracji ciągnika).
W obrocie pocztowym oraz przy transporcie towarów koleją lub stałymi urządzeniami transportowymi nie podaje się znaków i kraju rejestracji.
W przypadku wprowadzania z polskiego obszaru celnego i wyprowadzenia towaru z WOC/składu celnego na polski obszar celny pola tego nie należy wypełniać.
POLE 19 - Kontener (Kont.)
Należy wpisać:
0 - dla towarów nie przewożonych w kontenerze,
1 - dla towarów przewożonych w kontenerze.
POLE 20 - Warunki dostawy
W pierwszej części pola należy wpisać 3-literowy symbol warunków dostawy zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. Przy wypełnianiu należy stosować symbole i nazwy warunków dostawy według Incoterms'90, zgodnie z wykazem A załącznika nr 9 do zarządzenia. W przypadku braku informacji o warunkach dostawy w fakturze oraz kontrakcie przyjmuje się warunki EXW.
Jeżeli warunki dostawy są inne niż określone w Incoterms'90, należy wówczas zastosować symbole Incoterms'90 najbardziej zbliżone do warunków uzgodnionych w kontrakcie.
W drugiej części pola należy podać nazwę miejsca, w którym następuje według danych warunków przeniesienie ze sprzedającego na kupującego obowiązku ponoszenia kosztów.
Część trzecią wypełnia się tylko w przypadku, gdy miejsce wymienione w części drugiej znajduje się poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy wtedy wpisać dwuliterowy symbol kraju, w którym znajduje się miejsce określone w warunkach dostawy i opisane w drugiej części pola. Symbol kraju należy podać zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli dostawa jest realizowana na różnych warunkach dostawy, to należy wypełnić odrębne formularze SAD dla każdego warunku dostawy.
POLE 21 - Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę
Należy wypełniać zgodnie z zasadami dla pola 18.
Jeżeli jest to ten sam środek transportu, co opisany w polu 18, pola tego nie należy wypełniać.
W przypadku transportu kombinowanego lub jeżeli wykorzystywanych jest kilka środków transportu, aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. w przypadku "ciężarówka na statku morskim" aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku "ciągnik z naczepą" aktywnym środkiem transportu jest ciągnik).
POLE 22 - Waluta i ogólna wartość faktury
Pole składa się z dwóch części.
W części pierwszej należy podać trzyliterowy symbol waluty zgodny z fakturą lub innym dokumentem określającym wartość towarów.
Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych ustalonym i ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne, jeżeli zgłaszający nie dysponuje zezwoleniem dewizowym NBP.
Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym NBP, podaje symbol waluty i wartość faktury w walucie niewymienialnej. Symbole tych walut dostępne są w urzędach celnych w niepublikowanych tabelach kursów NBP.
Dopuszcza się przyjmowanie faktur wystawionych w złotych polskich, o ile rozliczenie ich odbywać się będzie za pośrednictwem rachunku zagranicznego wolnego, bądź z tego rachunku.
Jeżeli w danej dostawie występują towary zakupione/wycenione w różnych walutach (dotyczy również dostaw bezpłatnych), to dla każdego rodzaju waluty należy wypełnić odrębny zestaw SAD.
Jeżeli przedmiotem obrotu są towary, którymi obrót jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych, przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych, stosowanych w rozliczeniach międzynarodowych wymagane jest przedstawienie pozwolenia.
W części drugiej pola należy wpisać wartość dostawy, zgodną z wyżej wymienionym dokumentem, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jeżeli są to liczby całkowite należy po przecinku wpisać 00).
Jeżeli w fakturze lub innym dokumencie służącym do określania wartości celnej, wartość każdej pozycji towarowej podana jest jednocześnie w ECU i innej walucie, to dla ustalenia wartości celnej i statystycznej, przyjmuje się wartości wyrażone w tej walucie.
Jeżeli w fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalania wartości celnej jest poświadczenie zwrotu podatku od wartości dodanej i wartość tego podatku nie jest doliczona do wartości wykazanych w fakturze - to wartość należy podać bez tego podatku.
Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju opusty (rabaty) na cenie, podawane w polu 45.
POLE 23 - Kurs waluty
Należy podać kurs waluty kierując się datą dokonania zgłoszenia celnego, tj. datą podaną w polu A - "Urząd celny przeznaczenia".
Dla ustalania wartości celnej i statystycznej towarów w obrocie towarowym z zagranicą stosuje się średnie kursy walut wymienialnych i jednostek rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym, niezmienne w ciągu tygodnia.
Od środy od godziny 0.00 do wtorku następnego tygodnia do godziny 24.00 obowiązują kursy średnie ogłoszone przez NBP we wtorek poprzedzający okres obowiązywania kursu. Jeżeli we wtorek przypada dzień świąteczny i kursy nie są ogłaszane, przyjmuje się w takim przypadku ostatni kurs średni ogłoszony przed danym wtorkiem.
W razie skokowych zmian kursu wprowadzonych w innym dniu tygodnia niż wtorek, kurs ulega zmianie w trybie natychmiastowym, o czym informuje urzędy celne Główny Urząd Ceł.
W przypadku transakcji dokonywanych w walutach niewymienialnych (na podstawie zezwolenia dewizowego), obowiązuje kurs średni, niezmienny w ciągu dwóch tygodni, ustalany na podstawie wykazu kursów walut niepublikowanych w tabelach NBP, dostępnych w urzędach celnych. Kurs obowiązuje od środy od godz. 0.00 przez okres dwóch tygodni do wtorku do godz. 24.00.
W przypadku wpisania w polu 22 złotych polskich, należy wpisać kurs 1.0000.
W przypadku uznania odprawy celnej czasowej za odprawę celną ostateczną lub jej likwidacji poprzez powrotny przywóz, należy przyjmować kurs z dnia dokonania zgłoszenia towaru do odprawy celnej czasowej (datę tej odprawy należy podać w polu 44). Nie dotyczy to towarów zgłaszanych do odprawy celnej ostatecznej po naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu, kiedy należy stosować kurs z dnia zgłoszenia towaru do odprawy celnej ostatecznej.
Kurs należy wpisać zgodnie z zapisem we właściwej tabeli kursowej.
POLE 24 - Rodzaj transakcji
Należy podać dwucyfrowy kod rodzaju transakcji odpowiadający danej dostawie, zgodnie z wykazem C załącznika nr 9 do zarządzenia, wpisując po jednej cyfrze kodu w każdą z części pola.
W przypadku różnych rodzajów transakcji należy wpisać jeden rodzaj transakcji dominujący wartościowo w danej dostawie.
POLE 25 - Rodzaj transportu na granicy
W pierwszej części pola należy wpisać dwucyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem D załącznika nr 9 do zarządzenia, odpowiadający treści pól 18 i 21.
W przypadku wprowadzania z pozostałego polskiego obszaru celnego i wyprowadzenia towaru z WOC/składu celnego na pozostały polski obszar celny, pola tego nie należy wypełniać.
POLE 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego
(Nie należy wypełniać)
POLE 27 - Miejsce wyładunku
(Nie należy wypełniać)
POLE 28 - Adnotacje finansowe i bankowe
Należy podać numer podstawowego rachunku bankowego polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą oraz nazwę i siedzibę banku prowadzącego ten rachunek.
W przypadku osób fizycznych przywożących towary określone w pkt 6.10.2. pola tego można nie wypełniać.
POLE 29 - Urząd celny wwozu
Należy podać sześciocyfrowy kod oddziału/posterunku celnego granicznego, przez który towary zostały wwiezione na polski obszar celny, według wykazu urzędów celnych i ich kodów, podanego w zarządzeniach Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
POLE 30 - Lokalizacja towaru
(Nie należy wypełniać)
POLE 31 - Opakowania i opis towaru. Znaki i numery - Numery kontenera(ów) - Liczba i rodzaj
Należy podać znaki i numery, liczbę i rodzaj opakowań lub, w przypadku towarów nie zapakowanych - liczbę ujętych w zgłoszeniu przedmiotów albo wpisać "luzem".
Jeżeli towary są przywożone w kontenerach, to należy podać numery kontenerów.
W przypadku zgłaszania towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, należy wpisać ilość opakowań z tworzyw sztucznych podlegających opodatkowaniu, dla każdej pozycji towarowej, na formularzu SAD lub formularzu uzupełniającym SAD-BIS.
Zwyczajowy opis handlowy towaru należy podać we wszystkich przypadkach. Opis ten musi zawierać dane niezbędne dla rozpoznania towaru, aby było możliwe przyporządkowanie towaru do kodu podanego w polu 33 "Kod towaru".
Przy opisie samochodu jako towaru (z wyłączeniem samochodu przywożonego w ramach kontyngentu celnego) należy podać informacje zawarte w pkt 6.10.1 Instrukcji.
POLE 32 - Pozycja Nr
Należy podać kolejny numer danej pozycji towarowej w stosunku do wszystkich pozycji zgłoszonych na zastosowanych formularzach.
Jeżeli wypełniany jest tylko formularz SAD, to w pierwszej części należy wpisać "1", a część drugą pozostawić niewypełnioną.
Jeżeli w danej dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD należy wpisać "1", a na formularzu uzupełniającym SAD-BIS przy każdej wymienionej pozycji towarowej należy napisać jej kolejny numer. Ostatni numer pozycji musi być zgodny z liczbą wpisaną w polu 5 i nie może być wyższy niż 99.
POLE 33 - Kod towaru
Pole składa się z 5 części.
W części pierwszej należy zawsze wpisać 8 znaków, a w części drugiej - ostatni znak z 9-cyfrowego kodu towaru według aktualnej taryfy celnej, opartej o Polską Scaloną Nomenklaturę Handlu Zagranicznego (PCN).
Pozostałych części nie należy wypełniać.
Jeżeli w danej dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD i na formularzach uzupełniających SAD-BIS należy przy każdej wymienionej pozycji towarowej napisać jej 9-cyfrowy kod odpowiadający opisowi pól 31.
W przypadku, gdy danej 9-cyfrowej pozycji taryfowej dla danego typu opłaty przypisane są różne stawki i towary objęte tymi stawkami występują w zgłaszanej dostawie, należy wyodrębnić oddzielną pozycję dla każdej stawki. Każda z tych pozycji będzie opisana tym samym 9-cyfrowym kodem PCN.
POLE 34 - Kod kraju pochodzenia
W polu 34a należy wpisać dwuliterowy symbol kraju pochodzenia towaru zgodnie z wykazem F załącznika nr 9 do zarządzenia, odpowiadającym opisowi słownemu w polu 16.
Jeżeli w polu 16 wpisano "różne", to w kolejnych pozycjach formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS należy wpisać symbol kraju pochodzenia danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31.
Pola 34b nie należy wypełniać.
POLE 35 - Masa brutto w kilogramach
Należy podać masę brutto towaru, wyrażoną w pełnych kilogramach. Części kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglać według zasad matematycznych.
Przez masę brutto rozumie się masę towaru z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem pojemników (kontenerów) i innych materiałów wypełniających.
Masę brutto całej dostawy podaje się wyłącznie w polu 35 formularza SAD; w formularzach uzupełniających SAD-BIS pola 35 nie należy wypełniać.
POLE 36 - Preferencje
Jeżeli zastosowano preferencje celne, należy podać symbol preferencji według poniższego wykazu:
LDC - dla towarów pochodzących z krajów i regionów najmniej rozwiniętych,
DEV - dla towarów pochodzących z pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się,
FTA - dla towarów z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwu- lub wielostronne umowy o preferencjach lub wzajemnym zniesieniu przeszkód w handlu,
DFZ - dla towarów pochodzących z polskich wolnych obszarów celnych,
CUQ - dla towarów przywożonych w ramach kontyngentów celnych.
POLE 37 - Procedura
Należy podać procedurę, do której towary zostały zgłoszone, zgodnie z wykazem B załącznika nr 9 do zarządzenia.
Pole składa się z dwóch części.
W pierwszej części należy wpisać 4-cyfrowe połączenie dwóch dwucyfrowych kodów procedur celnych:
a)  jako pierwsze dwie cyfry podaje się kod aktualnie zastosowanej procedury celnej,
b)  jako dwie następne cyfry podaje się kod procedury celnej zastosowanej uprzednio przez polskie władze celne w stosunku do danego towaru, a jeżeli nie stosowano uprzednio żadnej procedury celnej, to jako drugi kod należy wpisać "00".
Części drugiej nie należy wypełniać.
W formularzu uzupełniającym SAD-BIS pola 37 nie należy wypełniać.
POLE 38 - Masa netto w kilogramach
Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31, wyrażoną w pełnych kilogramach.
Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.
W przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż 1 kilogram, należy wpisać "1".
Dla mas większych od 1 kilograma, części kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglać według zasad matematycznych.
POLE 39 - Kontyngent
(Nie należy wypełniać)
POLE 40 - Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument
Należy podać nazwę i numer dokumentu celnego używanego w poprzedniej procedurze celnej, związanej z tranzytem towarów. W przypadku stosowania karnetu TIR, ATA lub dokumentu SAD, należy wpisać ich numery (nie dotyczy dokumentów SAD z poprzedniej odprawy celnej, które podaje się w polu 44).
POLE 41 Uzupełniająca jednostka miary
Należy podać ilość towaru wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej przy danej pozycji towarowej, podaną w liczbach całkowitych, z zastrzeżeniem pkt 6.12. Instrukcji.
Części po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.
Jeżeli danej pozycji taryfowej nie przypisano w taryfie celnej uzupełniającej jednostki miary, to pola tego nie należy wypełniać.
POLE 42 - Wartość pozycji
Należy podać wartość towaru opisanego w polu 31 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie podanej w polu 22, obliczoną na bazie franco granica polska lub CIF port polski.
Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalona na innej bazie dostawy niż wyżej podana, a wniosek sporządzony jest tylko na formularzu SAD, należy postępować w sposób następujący:
- w polu 12 należy podać:
  1)   koszty transakcyjne zagraniczne poniesione przez kupującego, nie ujęte w fakturze dostawcy, lub
  2)   koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dostawcę zagranicznego, jeżeli zostały one wyodrębnione w fakturze dostawcy, lub
  3)   niezależnie od warunków dostaw, pole 12 należy skorygować o inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru, wymienione przez zgłaszającego w "Deklaracji Wartości Celnej".
W przypadku, gdy zagraniczne koszty transakcyjne opłacono w innej walucie niż waluta faktury, wartość tę należy przeliczyć na walutę faktury.
W polu 42 należy podać wartość z pola 22 powiększoną lub pomniejszoną o wartość z pola 12.
Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalana na bazie franco granica polska lub CIF port polski, a wniosek jest sporządzany tylko na formularzu SAD, to mogą wystąpić następujące sytuacje:
  1)   jeśli nie występują inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru, w polu 42 powtarza się wartość z pola 22,
  2)   jeśli występują inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru:
- w polu 12 należy podać wartość tych kosztów,
- w polu 42 należy podać wartość z pola 22 powiększoną lub pomniejszoną o wartość z pola 12.
Jeżeli wartość w polu 22 ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU, DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to w polu 42 powtarza się wartość z pola 22, o ile nie wystąpiły:
a)  koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dostawcę zagranicznego, wyodrębnione w jego fakturze,
b)  inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru, lub dostawca nie wyodrębnił w swojej fakturze kosztów frachtu i ubezpieczenia ponoszonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powiększenie wartości z pola 22 o wartość z pola 12 występuje, w przypadku:
  1)   ponoszenia przez kupującego kosztów frachtu i/lub ubezpieczenia, nie ujętych w fakturze dostawcy, tzn. gdy w polu 20 zastosowano bazę: EXW, FCA, FAS, FOB,
oraz:
CFR i CPT - jeżeli wystąpiło w danej dostawie ubezpieczenie,
a także:
DAF - jeśli miejscem przeznaczenia nie jest miejscowość na granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
jak również:
CIF, CPT, CIP, CFR, DES, DEQ, DDU, DDP - jeśli miejsce przeznaczenia dostawy nie jest zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2)   ponoszenia przez kupującego innych kosztów zagranicznych, nie ujętych w fakturze dostawcy.
Pomniejszenie wartości z pola 22 o wartość z pola 12 występuje w przypadku:
  1)   gdy w polu 20 zastosowano bazę: CIP, CPT, DDU, DDP, a miejsce przeznaczenia dostawy jest zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz koszty transportu i ubezpieczenia od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca przeznaczenia zostały wyodrębnione na fakturze dostawcy zagranicznego;
  2)   gdy wystąpiły inne koszty ujęte w cenie sprzedaży, o które zgodnie z ustawą - Prawo celne, należy pomniejszyć wartość celną.
Jeżeli występują jednocześnie koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone przez dostawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wyodrębnione na fakturze) oraz inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną, może wystąpić jednoczesne pomniejszenie i powiększenie wartości wynikającej z pola 22, wtedy w polu 12 należy podawać saldo (wartość bezwzględną).
Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalana na bazie dostawy innej, niż wymagana jest w polu 42, a wniosek sporządzony jest na zestawie SAD, należy dokonać powiększenia lub pomniejszenia wartości wynikających z pola 22 analogicznie do wniosku sporządzonego na formularzu SAD. Ponadto w takim przypadku należy kierować się następującymi zasadami:
Wartość frachtu należy doliczać lub odliczać od wartości pozycji wynikającej z faktury według masy towaru. Jeśli wartość frachtu jest zależna od wartości przewożonego towaru, to należy fracht rozliczyć na poszczególne pozycje, proporcjonalnie do wartości pozycji.
Wartość ubezpieczenia przesyłki należy rozliczać na poszczególne pozycje według wartości.
W przypadku, gdy ubezpieczenie i fracht są podane łącznie, to należy wartości rozliczać według zasady przyjętej dla frachtu.
W przypadku, gdy występują inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną, należy je przypisać do poszczególnych pozycji, według tych samych zasad jakie przyjęto w deklaracji wartości celnej.
Suma rozliczonych na pozycje kosztów transakcyjnych zagranicznych musi odpowiadać wartości w polu 12.
Jeżeli w fakturze jest podana wartość netto pozycji, a potwierdzony zwrot podatku od wartości dodanej dotyczy wszystkich pozycji łącznie i wartość tego podatku nie jest doliczona do poszczególnych pozycji, to dla określenia wartości konkretnej pozycji należy przyjąć tę wartość netto, nie wypełniając wtedy pola 45 "Korekta".
W przypadku przywozu towaru po uszlachetnieniu, przerobie, przetworzeniu lub naprawie wartość w polu 42 nie obejmuje wartości powierzonych towarów, tj. towarów uprzednio odprawionych na czas oznaczony.
Przykłady wypełniania dokumentu przy niektórych warunkach dostawy:
a)  dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach CIF Hamburg, wówczas:
- w polu 12 należy podać łączną wartość frachtu i ubezpieczenia do granicy polskiej i inne koszty poniesione przez polskiego importera,
- w polu 20 w trzeciej części podać symbol DE, tj. kraju ustalonego w warunkach dostawy,
- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,
- w polu 42 należy podać wartość pozycji, zawierającą też koszty frachtu, ubezpieczenia do granicy polskiej i inne koszty poniesione przez polskiego importera,
b)  dostawa zgodnie z fakturą realizowana na warunkach CIP Przemyśl, a w fakturze uwidoczniono wysokość kosztów od granicy do Przemyśla, wówczas:
- w polu 12 należy podać łączną wartość kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Przemyśla, uwidocznioną w fakturze,
- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,
- w polu 42 należy podać wartość pozycji, bez kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Przemyśla,
c)  dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach DDU Kraków, a w fakturze nie uwidoczniono wysokości kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy do Krakowa, wówczas:
- pole 12 pozostaje niewypełnione,
- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,
- w polu 42 należy podać wartość pozycji na warunkach dostawy przyjętych w fakturze.
POLE 43 - Kod metody wartościowania
(Nie należy wypełniać)
POLE 44 - Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
Należy umieścić informację o przedłożonych dokumentach, ich numerach, rodzaju, ilości itp. według poniższych zasad:
a)  W pierwszym górnym wierszu należy wpisać informacje o numerze pozwolenia:
– PM/999999/999999/9999999999* - dla pozwoleń na przywóz wystawionych przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
- PU/999999/999999/ - dla pozwoleń na przywóz wystawionych przez dyrektora urzędu celnego.
Poszczególne człony numeru pozwolenia oznaczają:
- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym zarejestrowano oryginał pozwolenia lub który wydał pozwolenie,
- drugie sześć cyfr - ostatnie sześć cyfr z numeru pozwolenia na przywóz wydanego przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, lub numer pozwolenia na przywóz, wydanego przez dyrektora urzędu celnego,
- ostatnie dziesięć znaków (oznaczone "*") - określa numer kontrolny towaru lub technologii z jednolitej listy towarów i technologii, objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą (z pola "numer kontrolny towaru/technologii" pozwolenia).
Informacje o numerze pozwolenia należy podawać przy każdej pozycji formularza SAD oraz formularza SAD-BIS, której one dotyczą.
b)  Przy powrotnym przywozie towarów po naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu należy podać wartość użytych materiałów powierzonych określoną w dokumencie odprawy celnej czasowej. Wartość tę należy wpisać w dolnym lewym rogu, w następujący sposób:
PM/wartość materiałów powierzonych,
- gdzie symbol PM identyfikuje rodzaj podawanej informacji, a mianowicie powierzone towary, drugi człon - wartość powierzonych towarów podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury za usługę. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji formularza SAD oraz formularza uzupełniającego SAD-BIS, której ona dotyczy.
c)  W przypadku likwidacji odprawy celnej czasowej w wywozie poprzez powrotny przywóz towarów w stanie niezmienionym lub zamiany odprawy celnej czasowej na odprawę celną ostateczną, należy wpisać numer dokumentu SAD z odprawy celnej czasowej, a po myślniku podać datę będącą podstawą ustalania kursu i stawek opłat w odprawie celnej czasowej np. SAD 190410/000235 - 95.01.05.
d)  Zezwala się na stosowanie w opisie pola skrótów, np.:
EUR.1 = świadectwo przewozowe,
REGON = zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
CIS = świadectwo standaryzacyjne,
CMR = drogowy list przewozowy,
AWB = lotniczy list przewozowy.
e)  W przypadku wnioskowania o odprawę celną czasową, w polu tym zgłaszający podaje cel odprawy i deklaruje termin powrotnego wywozu.
Części pola "Kod dodatkowych informacji (Kod D.1)" nie należy wypełniać.
POLE 45 - Korekta
Należy podać wartość opustu/rabatu uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym, w walucie faktury podanej w polu 22, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W polu należy wpisywać jedynie opusty potwierdzone, to znaczy uwidocznione w fakturze.
Jako opust można przyjąć też zwrot podatku od wartości dodanej, o ile nie uwzględniono go w polach 22 i 42.
Jeżeli w fakturze jest podana wartość netto pozycji, a potwierdzony zwrot podatku od wartości dodanej dotyczy wszystkich pozycji łącznie i wartość tego podatku nie jest doliczona do poszczególnych pozycji, to należy przyjąć tę wartość netto nie wypełniając wtedy niniejszego pola.
W polu tym nie należy umieszczać kwot zaliczek zapłaconych za dany towar oraz kwot skonta, jeżeli płatność za towar jeszcze nie nastąpiła.
POLE 46 - Wartość statystyczna
Należy podać wartość wynikającą z wyliczenia:
pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.
W przypadku przywozu towarów po naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu, wartość statystyczna towaru musi obejmować wartość towarów powierzonych, tj. oblicza się ją według wzoru:
pole 46 = (pole 42 - pole 45 + PM/wartość materiałów powierzonych) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.
Wartość należy podać w złotych polskich (bez miejsc po przecinku), zaokrąglając według zasad przyjętych dla ustalania podstawy opłaty.
POLE 47 - Obliczanie opłat
Naliczenia cła, podatków i innych opłat należy dokonywać w przypadku:
- zgłaszania towarów do odprawy celnej ostatecznej w przywozie,
- zgłaszania towarów do odprawy celnej czasowej w przywozie,
- zgłaszania towarów zagranicznych do złożenia ich w składzie celnym,
- zgłaszania towarów do powrotnego przywozu po ich naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie, przetworzeniu.
Naliczenia należy dokonywać również w przypadku, gdy towar jest zwolniony z opłat lub płatność jest zawieszona.
Nie należy dokonywać naliczenia cła i podatku, jeżeli towar podlega powrotnemu przywozowi poza obrotem czasowym lub powrotnemu przywozowi po czasowym wywozie (jeżeli towar nie podlegał naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobowi, lub przetworzeniu) oraz wprowadzeniu do WOC.
W przypadku całkowitych zwolnień z cła lub podatku na mocy stosownych przepisów, pole 47 powinno być wypełnione, z tym, że w rubryce "MP" należy podać symbol "U".
Czasowe zawieszenia cła lub preferencje celne nie mogą być traktowane jako ustawowe zwolnienie z cła, tzn. w metodzie płatności nie należy podawać litery "U". Przy stawce zerowej należy podawać w rubryce "MP" symbol "A".
TYP - należy podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj należności według poniższego wykazu:
111 - cło,
113 - podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy,
117 - inne (oblicza się na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane tylko na formularzu SAD,
211 - opłaty wynikające z przepisów o ochronie rynku krajowego, (np. opłaty antydumpingowe, antysubwencyjne, wyrównawcze, specjalne itp.),
811 - podatek akcyzowy,
812 - podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych,
813 - podatek od towarów i usług - VAT.
PODSTAWA OPŁATY - należy podać wartość, od której nalicza się cło, podatki i inne opłaty, w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu opłaty, jeżeli podstawą opłaty nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub ciężar.
Podstawą naliczenia cła jest wartość celna pozycji taryfowej określona w złotych. W przypadku towaru, który sam się przemieszcza, np. dźwig samojezdny, nie uwzględnia się w wartości celnej kosztów transportu.
W przypadku wyprowadzania towaru ze składu celnego/WOC na pozostały polski obszar celny uwzględnia się tylko zagraniczne koszty transakcyjne, tzn. do granicy państwa lub portu polskiego. Nie należy wliczać kosztów magazynowania w składzie celnym/WOC, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 30c ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo celne, tj. gdy koszty magazynowania stanowią przychód przypadający sprzedającemu towar ze składu celnego/wolnego obszaru celnego na pozostały polski obszar celny.
Jeżeli funkcjonariusz celny kwestionuje wiarygodność dołączonych do wniosku dokumentów służących do ustalania wartości celnej, obowiązany jest:
a)  wykreślić wartości podane w kolumnach "podstawa opłat" i "kwota" w polu 47 oraz wartość w polu 46, a także, jeżeli jest to konieczne, w polach 12, 42, 44 i 45, a następnie wpisać nad wykreślonymi zapisami poprawne wartości w formularzach SAD i SAD-BIS, tak aby zależności ustalone w opisach pól wartościowych zostały zachowane,
b)  w polu J podać podstawę prawną kwestionowania wiarygodności dokumentów,
c)  pod nazwą pola 47 umieścić swój datownik z numerem identyfikacyjnym, bądź pieczęć imienną i podpis, na formularzach SAD i SAD-BIS przy kwestionowanych pozycjach.
Podstawą naliczenia podatku importowego jest wartość celna powiększona o należne cło.
Wartość tę podaje się w złotych polskich.
Podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o cło, obliczone według stawki konwencyjnej (podstawowej) i należny podatek importowy, także w przypadku gdy towary te, na podstawie odrębnych przepisów, zostały w całości lub w części zwolnione od cła, bądź cło zostało zawieszone albo zastosowano preferencyjną lub obniżoną stawkę celną.
Jeżeli podstawowa stawka celna nie została określona, stosuje się stawkę autonomiczną. Jeżeli podstawą naliczenia podatku akcyzowego nie jest wartość, lecz ilość towaru, pola tego nie wypełnia się.
Wartość tę podaje się w złotych polskich.
Podstawą naliczania podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych jest ilość towaru.
Przy typie opłaty 812 wypełnia się tylko podpole Kwota, w którym należy wpisać wyliczoną wartość.
Podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło i należny podatek importowy.
Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym i podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, to podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło i należny podatek importowy oraz o podatek akcyzowy i należny podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.
Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym lub podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, to podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło i należny podatek importowy oraz o podatek akcyzowy lub należny podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.
Wartość tę podaje się w złotych polskich.
Podstawą naliczania opłaty wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy jest masa lub ilość towaru.
Przy typie opłaty 211 - wypełnia się tylko podpole Kwota, w którym należy wpisać wyliczoną opłatę wyrównawczą.
STAWKA - należy podać wysokość stawki celnej (odpowiednio podatkowej lub innej) w procentach, która ma być zastosowana do deklarowanej pozycji taryfowej, po ewentualnym uwzględnieniu preferencji lub obniżek celnych.
W przypadku stawki specyficznej kolumna ta pozostaje niewypełniona.
Do stawek specyficznych zalicza się następujące stawki:
- gdy jako alternatywę stawki procentowej ustalono kwotę minimalną należności,
- gdy oprócz stawki procentowej oblicza się dodatkową należność od sztuki, zawartości alkoholu, itp.
W przypadku, gdy do naliczenia cła dla danej pozycji taryfowej stosowana jest stawka celna specyficzna (np. wyroby alkoholowe), kod rodzaju należności należy wpisać jednokrotnie. Kolumna "Stawka" powinna zostać niewypełniona, a kwotę cła należy wpisać jako liczbę skumulowaną.
W przypadku powrotnego przywozu towaru, pierwotnie odprawionego czasowo w wywozie w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobienia lub przetworzenia, stosuje się stawki celne i podatkowe właściwe dla przywiezionego towaru według jego stanu w dniu zgłoszenia do odprawy celnej w przywozie.
KWOTA - Należy podać wysokość naliczonej kwoty cła, podatku lub innych opłat w złotych polskich, z dokładnością do 10 groszy (dwa miejsca po przecinku). Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki do 4 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 5 groszy i więcej podnosi się do pełnych 10 groszy.
W przypadku ustalenia podatku akcyzowego od towarów objętych obowiązkiem banderolowania, kwotę podatku akcyzowego należy pomniejszyć o wysokość zaliczki wpłaconej przez importera nabywającego banderole podatkowe. Kwoty podatku należy pomniejszyć proporcjonalnie do ilości towarów obanderolowanych znajdujących się w danej przesyłce.
Na dołączonym do wniosku o wszczęcie postępowania celnego zaświadczeniu urzędu skarbowego o wydaniu banderol należy nanieść informacje o ilości odpowiednio wywożonych/przywożonych aktualnie banderol lub o ilości wykorzystanych banderol na przywożonych wyrobach akcyzowych oraz pozycję ewidencji odpraw celnych i datę dokonania odprawy celnej.
Oryginał zostaje następnie zwrócony stronie, a w aktach pozostaje, potwierdzona za zgodność z oryginałem pieczęcią imienną i podpisem, kopia zaświadczenia.
W przypadku, gdy następuje przywóz opakowań z tworzyw sztucznych objętych podatkiem akcyzowym należy kwotę podatku akcyzowego dla importowanych opakowań z tworzyw sztucznych podać zarówno w przypadku, gdy podatek jest należny, jak też, gdy opakowania są zwolnione z tego podatku.
Jeżeli jest zwolnienie z części podatku, to należy podać tylko kwotę podatku należnego z metodą płatności "A", "D" lub "E". Jeżeli jest zwolnienie całkowite z płatności tego podatku, należy podać pełną kwotę z metodą płatności "U".
Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) należy wliczać tylko należną kwotę podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych.
W przypadku sprowadzenia z zagranicy nowego samochodu przez osobę rezygnującą po dniu 4 kwietnia 1994 r. z rekompensaty za nie odebrany samochód osobowy na przedpłatę, wyprodukowanego przez producenta zagranicznego zaangażowanego w krajową produkcję samochodów, znajdującego się na liście ogłoszonej przez Ministra Przemysłu i Handlu (Monitor Polski z 1994 r. Nr 25, poz. 215), kwota należnego podatku od towarów i usług może być pomniejszona o kwotę nie wyższą od kwoty bonifikaty, określonej w ustawie z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 36, poz. 132).
Jeżeli wysokość bonifikaty jest równa lub większa od należnego podatku od towarów i usług, należy wpisać "0".
ZASADY WYPEŁNIANIA WIERSZY "RAZEM" DOTYCZĄCYCH DANEJ POZYCJI:
1. Jeżeli występuje tylko formularz SAD wiersza "Razem" nie wypełnia się.
2. Jeżeli występuje zestaw SAD mogą mieć miejsce następujące sytuacje:
- jeżeli wszystkie naliczone kwoty opłat są należne, należy je zsumować,
- jeżeli część naliczonych kwot opłat jest należna, a część nienależna w wierszu "Razem" zsumować kwoty opłat należnych,
- jeżeli wszystkie naliczone kwoty opatrzone są symbolem metody płatności "U" lub "F" należy je zsumować.
ZASADY WYPEŁNIANIA PÓL "OGÓŁEM" NA FORMULARZACH SAD-BIS:
1. Na ostatnim formularzu SAD-BIS nie wypełnia się wiersza oznaczonego "S.O."
2. W pozostałych formularzach SAD-BIS należy:
- zsumowywać narastająco kwoty należnych opłat dla danego typu opłaty z formularza SAD, kolejnych poprzedzających dany formularz SAD-BIS formularzy SAD-BIS oraz danego formularza SAD-BIS,
- po naliczeniu kwot należnych opłat należy je zsumować w wierszu "S.O.",
- jeżeli wszystkie kwoty opłat opatrzone są symbolem metody płatności "U" lub "F" należy zsumować narastająco kwoty opłat dla danego typu opłaty z formularza SAD, kolejnych poprzedzających dany formularz SAD-BIS formularzy SAD-BIS oraz danego formularza SAD-BIS,
- po naliczeniu kwot opłat należy je zsumować w wierszu "S.O.".
METODA PŁATNOŚCI (kolumna MP) - należy podać jednoliterowy symbol, który informuje, w jaki sposób zostanie uregulowana opłata, według wykazu E załącznika nr 9 do zarządzenia.
Jeżeli dla danej pozycji zastosowano kilka metod płatności np. część zobowiązania pokryto gotówką, a część przelewem, w kolumnie MP należy wpisać symbol metody płatności dominującej wartościowo.
Symbol "R" może występować tylko w wierszach "Razem".
W przypadku odprawy celnej ostatecznej w kolumnie MP dla naliczonych kwot należności celnych, podatków i innych opłat można używać tylko symboli: "A", "D", "E", "H", "U", "R". W przypadku decyzji urzędu skarbowego o odroczeniu płatności podatku, należy używać symbolu F. Nie wymaga on pobrania zabezpieczenia przez dyrektora urzędu celnego.
W przypadku odprawy celnej czasowej w kolumnie MP dla naliczonych, a nie pobranych kwot należności celnych, podatków i innych opłat, należy wpisać symbol "F".
W przypadku złożenia towarów w składzie celnym, należy wpisać symbol "F".
Dla towarów wprowadzanych do WOC pola 47 nie należy wypełniać.
POLE 48 - Płatność odroczona
(Nie należy wypełniać)
POLE 49 - Oznaczenie składu
Należy wypełniać w przypadku dokonywania obrotu towarowego ze składem celnym/WOC, zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy podać numer zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego i rok wydania tego zezwolenia. Na żądanie urzędu celnego zezwolenie należy okazać do wglądu. W przypadku wolnego obszaru celnego należy wpisać słowo "WOC" i jego lokalizację.
POLE 54 - Miejsce i data, podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela
Pole podlega wypełnieniu w chwili, gdy zgłaszający potwierdza odbiór decyzji.
Osoba odbierająca decyzję organu celnego o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub do złożenia w składzie celnym oraz o wymiarze należności celnych potwierdza jej otrzymanie podpisem i podaje swoje dane: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, datę (wpisaną w systemie RR-MM-DD).
W przypadku przesłania decyzji pocztą, potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".
Potwierdzenie to należy połączyć w sposób trwały z kartą SAD przeznaczoną dla urzędu celnego.

V. UWAGI DO FORMULARZY UZUPEŁNIAJĄCYCH SAD-BIS
A. Formularze uzupełniające SAD-BIS mogą być stosowane tylko wtedy, jeżeli zgłaszanych jest wiele pozycji towarowych. Mogą one być przedłożone tylko w połączeniu z formularzem SAD.
B. Zasady dotyczące wypełniania pól formularzy SAD obowiązują także dla formularzy uzupełniających SAD-BIS.
Należy:
- w polu 2 lub 8 umieszczać tylko dane podmiotu polskiego,
- uwzględnić, że część "ogółem" z pola 47 dotyczy łącznego zestawienia zbiorczego wszystkich pozycji z zastosowanych formularzy. W każdym kolejnym formularzu uzupełniającym SAD-BIS należy w polu "ogółem" wpisać sumaryczną wartość kwot z tego formularza oraz kwotę z formularza poprzedniego dla poszczególnych typów należności. Zestawienie zbiorcze musi być wpisane w ostatnim z dołączonych do danego zestawu formularzy uzupełniających, aby wykazać kwotę opłat według typu oraz kwotę całkowitą opłat do pobrania.
C. Przy stosowaniu formularzy uzupełniających SAD-BIS nie wykorzystane pola 31 "Opis towaru" należy tak wykreślić, aby wykluczyć ich późniejsze użycie.

VI. POLA LITEROWE ORAZ POLA CYFROWE WYPEŁNIANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZA CELNEGO
POLE A - Urząd celny wysyłki/eksportu (karty 1, 1A, 2, 3 lub 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7)
(Należy wypełniać tylko w wywozie)
Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie do odprawy celnej, odciska datownik SAD z aktualną datą (zapisaną w systemie RR-MM-DD) oraz kodem oddziału/posterunku/miejsca odpraw celnych, po którym wpisuje numer ewidencji.
POLE A - Urząd celny wysyłki/eksportu/przeznaczenia (karty 1, 4, 5 i 7)
(Należy wypełniać w tranzycie)
W przypadku złożenia wniosku o procedurę tranzytu pomiędzy urzędem celnym granicznym i urzędem celnym granicznym (pkt 4.3.1. lit. a Instrukcji), gdy w polu 17 - "Kraj przeznaczenia" wpisano kraj inny niż Polska, funkcjonariusz celny w polu A na karcie 7 SAD przystawia datownik SAD z aktualną datą oraz kodem urzędu celnego, po którym wpisuje numer ewidencji.
POLE A - Urząd celny przeznaczenia (karty 6, 7, 8)
(Należy wypełniać w przywozie, złożeniu w składzie celnym lub wprowadzeniu do oraz wprowadzaniu na pozostały polski obszar celny ze składu celnego/WOC)
Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie do odprawy celnej, odciska datownik SAD z aktualną datą (zapisaną w systemie RR-MM-DD) oraz kodem oddziału/posterunku/miejsca odpraw celnych, po którym wpisuje numer ewidencji.
POLE B - Elementy kalkulacyjne
Przykładowe informacje, które funkcjonariusz celny może tu wpisać:
- wymiar i rodzaj opłat manipulacyjnych, wraz z podaniem podstawy prawnej ich wymiaru,
- zapłacono gotówką,
- datę, itp.
W przypadku wymierzenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej w pole B jest wpisany wymiar opłaty manipulacyjnej dodatkowej wraz z podstawą prawną jej wymiaru, natomiast uzasadnienie faktyczne, a w szczególności sposób obliczenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej wpisuje się w pole E lub J. Zapisu dokonuje się także na odwrocie karty 3 lub 8 SAD, powtarzając treść wpisaną w pole E lub J na odwrocie karty 1 lub 6 SAD.
W przypadku obciążenia opłatą manipulacyjną dodatkową osoby przewożącej towar lub spedytora należy wydać odrębną decyzję administracyjną z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
W przypadku braku miejsca w tym polu pozostałe informacje należy wpisać w polu E lub J na odwrocie karty 1 lub 6 SAD.
Jeżeli występuje konieczność pobrania zabezpieczenia związanego z odroczeniem niektórych płatności, funkcjonariusz celny w polu B sumuje wartość opłat opatrzonych symbolem F. Powyższy obowiązek powstaje tylko wtedy, gdy w polu 47 dla części typów opłat występują metody płatności odroczonej, a dla pozostałych typów opłat metody płatności natychmiastowej.
POLE C - Urząd celny wyjścia
(Należy wypełniać w tranzycie)
Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie o zastosowanie procedury tranzytu odciska datownik SAD z aktualną datą (w systemie RR-MM-DD) oraz kodem oddziału/posterunku/miejsca odpraw celnych, po którym wpisuje numer ewidencji.
POLE D - Kontrola przez urząd celny wyjścia lub pole J - Kontrola przez urząd celny przeznaczenia
Funkcjonariusz celny dokonuje następujących adnotacji urzędowych:
- w pozycji "Wynik" wpisuje "Zgodne" - jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania dokumentów lub rewizji celnej stwierdzi, że dane zawarte w SAD są zgodne ze stanem faktycznym; adnotację o zakresie przeprowadzonej rewizji celnej wpisuje w prawej części pola D lub w polu E; w przypadku odstąpienia od przeprowadzania rewizji celnej należy wpisać "Rewizji nie przeprowadzono". Jeżeli w wyniku rewizji celnej zostaną stwierdzone rozbieżności, funkcjonariusz celny wszczyna postępowanie celne lub karne skarbowe;
- w pozycji "Nałożone zamknięcia: Ilość:" oraz "Znaki" podaje liczbę i numery nałożonych zamknięć celnych,
- w pozycji "Termin (ostatni dzień):" wpisuje datę (w systemie RR-MM-DD), dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia,
- w pozycji "Podpis:" funkcjonariusz celny podpisuje się z upoważnienia dyrektora urzędu celnego i przystawia pieczęć imienną i swój datownik.
W prawej części pola powinny znaleźć się następujące adnotacje urzędowe:
a)  Sentencja decyzji o:
–  dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym,
–  dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę,
–  dopuszczeniu towaru do tranzytu,
–  dopuszczeniu towaru do powrotnego przywozu lub wywozu,
–  zezwoleniu na złożenie towaru w składzie celnym,
–  wprowadzeniu towary do Wolnego Obszaru Celnego,
–  potwierdzona pieczęcią z identyfikatorem funkcjonariusza celnego dokonującego odprawy, z datą odprawy celnej i jego własnoręcznym podpisem.
PRZYKŁAD:
Decyzja dyrektora urzędu celnego zezwalająca na złożenie towaru w składzie celnym, powinna zawierać:
- podstawę prawną,
- cel złożenia towaru w składzie celnym,
- wysokość, formę i termin złożonego zabezpieczenia majątkowego należności celnych i podatkowych, z podaniem numeru potwierdzenia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia,
- rodzaj załączonej umowy, o ile jest to uzasadnione celem złożenia towaru,
- zakres rewizji celnej przeprowadzonej w związku ze złożeniem towaru w składzie celnym,
- termin składowania/przechowywania towaru w składzie celnym,
- datę wydania decyzji zezwalającej na złożenie towaru w składzie celnym.
b)  Informacja o zakresie i wyniku przeprowadzonej rewizji celnej z określeniem, czy była to rewizja celna całkowita, czy częściowa. W przypadku rewizji częściowej należy podać, ile opakowań i jak oznakowanych sprawdzono dla poszczególnych pozycji zgłoszenia celnego. W każdym przypadku rewizji celnej należy określić, jakie towary stwierdzono wskutek jej przeprowadzenia. W przypadku odstąpienia od rewizji celnej lub uznania rewizji celnej przeprowadzonej przez organy celne innego kraju, należy ten fakt zapisać w postaci stosownej adnotacji. Jeżeli zostały pobrane próbki, należy opisać ich rodzaj i wielkość.
Należy także zaznaczyć, czy była przeprowadzana wstępna lub powtórna rewizja celna.
c)  W przypadku odprawy celnej czasowej, po wyrazach "Termin powrotnego przywozu/wywozu ... " funkcjonariusz celny wpisuje datę (w systemie RR-MM-DD).
d)  W przypadku procedury tranzytu funkcjonariusz celny, na podstawie faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej, podaje wartość oraz trzyliterowy symbol waluty. Jeżeli nie ma faktury lub innego dokumentu określającego wartość towaru, wówczas wartość celna ustalana jest zgodnie z ustawą - Prawo celne.
e)  Dla towarów określonych w pkt 6.12.
Instrukcji należy wpisać numer dokumentu SAD odprawy celnej pierwszej partii towaru. Informacje te można umieścić też na odwrocie karty 1 lub 6 SAD w polu E lub J.
Danych z pola E lub J nie należy wpisywać na odwrocie karty 2 lub 7 SAD.
POLE E lub J - Kontrola przez urząd celny wysyłki/eksportu/przeznaczenia
Pole to przeznaczone jest na dalszy ciąg uwag urzędów celnych, jeżeli uwagi te nie mieszczą się w polu D lub B. Elementy decyzji oraz podstawy prawne udzielonych ulg i zwolnień oraz wymierzonych opłat, jeżeli są wpisywane w tym polu, powinny być także powtórzone na odwrocie karty 3 lub 8 SAD. Nie należy ich podawać na odwrocie karty 2 lub 7 SAD.
POLE F - Poświadczenie odpowiednich władz (na karcie 4 i 5)
Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, poświadczając tym zaistnienie zdarzenia losowego opisanego w polu 55.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia należy dołączyć do dokumentacji celnej protokół zdarzenia, o ile został sporządzony.
POLE G - Poświadczenie odpowiednich władz (na odwrocie karty 4 i 5)
Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, poświadczając tym zaistnienie zdarzenia opisanego w polu 56.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia należy dołączyć do dokumentacji celnej protokół zdarzenia, o ile został sporządzony.
Poświadczenie to nie jest konieczne.
POLE H - Powtórna kontrola (jeżeli karta ta jest stosowana dla poświadczenia wspólnotowego charakteru towarów) (na odwrocie karty 4 i 5)
Pole to należy wypełniać w przypadku wnioskowania o powtórną kontrolę dokumentu T2L przez urząd celny przeznaczenia.
Funkcjonariusz celny wpisuje:
- w pozycji: "Miejsce i data" - dzień wystawienia wniosku (w systemie RR-MM-DD),
- w pozycji: "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się, przystawia pieczątkę imienną oraz datownik SAD.
W przypadku otrzymania karty 4 SAD z wnioskiem o kontrolę, funkcjonariusz celny, urzędu celnego wyjścia, w części "Rezultaty kontroli", po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zakreśla odpowiednie pole. Następnie wpisuje:
- w pozycji "Miejsce i data" - dzień przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (w systemie RR-MM-DD),
- w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się, przystawia pieczątkę imienną oraz datownik SAD.
POLE I - Kontrola przez urząd celny przeznaczenia (wspólna procedura tranzytowa)
Należy dokonywać wpisów zgodnie z opisem zawartym w pkt 4 Instrukcji.
POLE 47 - Obliczanie opłat
Po wymierzeniu w polu B opłat manipulacyjnych sumę tych opłat funkcjonariusz celny wpisuje w polu 47 następująco:
- w kolumnie TYP kod - "115" - opłaty manipulacyjne i opłaty manipulacyjne dodatkowe,
- w kolumnie KWOTA - łączną kwotę opłat manipulacyjnych,
- w kolumnie METODA PŁATNOŚCI - symbol płatności natychmiastowej (A, D lub E).
Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest tylko na formularzu SAD, funkcjonariusz celny po podaniu kwoty opłat manipulacyjnych dokonuje w wierszu "Razem" podsumowania należnych opłat.
Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest na zestawie SAD, funkcjonariusz celny na ostatnim formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu "Ogółem" wpisuje kod 115 (łączną kwotę opłat manipulacyjnych), metodę płatności natychmiastowej, a następnie dokonuje w wierszu "SO" podsumowania należnych opłat z całego zestawu SAD.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POCHODZENIE TOWARU
1. Dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów powinny być wystawione przez:
a)  organ administracji celnej lub
b)  izbę przemysłową, handlową itp., lub
c)  inną instytucję uprawnioną do wystawiania tego dokumentu, lub
d)  eksportera.
2. Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie towarów mogą być:
a)  świadectwo pochodzenia wystawione na formularzu A, faktura lub inny dokument towarzyszący towarowi, zawierający zapis o kraju pochodzenia towaru, stosowane w ogólnym systemie preferencji zgodnie z Porozumieniem o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji (Dz. U. z 1982 r. Nr 15, poz. 116 i 117); dokumenty te są właściwe dla stosowania stawek celnych autonomicznych, konwencyjnych (podstawowych) lub preferencyjnych,
b)  świadectwo przewozowe EUR.1, formularz EUR.2 lub faktura zawierająca deklarację o kraju pochodzenia towaru, określone w umowach o tworzeniu stref wolnego handlu; dokumenty te są właściwe dla stosowania stawek celnych autonomicznych, konwencyjnych (podstawowych) lub obniżonych,
c)  świadectwo pochodzenia, faktura, specyfikacja, dokument przewozowy, świadectwo jakości lub inny oficjalny dokument, w którym jest zapis o kraju pochodzenia towaru; dokumenty te są właściwe dla stosowania stawek celnych autonomicznych lub konwencyjnych (podstawowych).
3. W celu stosowania preferencyjnych stawek celnych, tranzyt towarów pod dozorem celnym powinien być potwierdzony przez władze celne kraju tranzytu z wyjątkiem przypadków, gdy towary transportowane, nawet z przeładunkiem w portach, posiadają zamknięcia celne (plomby na kontenerze, pieczęcie itp.) nałożone w kraju pochodzenia towaru, których numery lub inne cechy podano w dokumencie transportowym towarzyszącym towarowi.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 3, składane jest na dokumencie sporządzonym przez władze celne lub spedytora, przewoźnika, władze portowe itp. i może mieć dowolną formę, pod warunkiem, że zawiera:
a)  opis towaru pozwalający na ustalenie jego tożsamości z towarem zgłaszanym do odprawy celnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)  oświadczenie, że dany towar pozostawał w kraju tranzytu pod dozorem celnym,
c)  pieczęć właściwego urzędu celnego,
d)  miejsce i datę potwierdzenia oraz podpis osoby upoważnionej.
5. W celu zastosowania stawek celnych autonomicznych lub konwencyjnych (podstawowych) można nie żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego pochodzenie, gdy na towarach zamieszczono w sposób trwały oznaczenie kraju pochodzenia. Za trwałe oznaczenie można uznać wytłoczenie lub nadrukowanie napisu na towarze lub na bezpośrednim opakowaniu, tabliczki znamionowe lub etykiety - jeżeli zawierają informację o towarze, a w tym o kraju pochodzenia, i których proste usunięcie pozostawia widoczny ślad na towarze lub opakowaniu.
6. Dokument potwierdzający pochodzenie powinien dotyczyć towarów objętych jednym wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, z wyjątkiem świadectwa EUR.1 długoterminowego (EUR.1 LT), które jest wystawiane dla wielu dostaw lub świadectwa EUR.1 potwierdzającego pochodzenie towarów objętych sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 taryfy celnej, importowanych partiami, gdy urząd celny zaakceptował wniosek zgłaszającego (zgodnie z postanowieniami pkt 6.12. załącznika nr 5 do zarządzenia).
Jednakże, jeżeli przedmiotem przywozu na polski obszar celny są towary objęte jednym świadectwem pochodzenia, które następnie są zgłaszane w tym samym czasie i miejscu do różnych procedur celnych, należy:
a)  w przypadku dopuszczania towarów do obrotu na polskim obszarze celnym - załączyć do wniosku fotokopię świadectwa pochodzenia, którą urząd celny potwierdza za zgodność z oryginałem i zamieszcza na niej informację o miejscu przechowywania oryginału świadectwa. Oryginał świadectwa będzie stanowił załącznik do jednego z wniosków, chyba że ma zastosowanie również lit. b). Na oryginale świadectwa należy nanieść informację o numerach wszystkich dokumentów, których świadectwo dotyczy;
b)  w przypadku zastosowania procedury tranzytu oraz składania towarów w składzie celnym lub wprowadzania do WOC - wystawić na podstawie oryginału świadectwa zastępcze. Oryginał świadectwa załącza się do wniosku o wystawienie świadectw zastępczych.
7. Na wniosek zgłaszającego urząd celny może uznać duplikat świadectwa pochodzenia towaru; duplikat powinien mieć również datę wystawienia oryginalnego świadectwa pochodzenia i obowiązuje od tej daty.
8. Jeżeli w świadectwie przewozowym EUR.1 lub formularzu EUR.2 stosowanych dla obniżonych stawek celnych, podano tylko ogólną informację o grupie krajów lub obszarze, z których pochodzą towary tzn. Unia Europejska, CEFTA lub EFTA, wówczas konkretny kraj pochodzenia należy ustalić w oparciu o zapisy zawarte w innych dokumentach towarzyszących towarom, tj. fakturze, specyfikacji, liście przewozowym itp., a gdy i w tych dokumentach również brak jest odpowiedniego zapisu, jako kraj pochodzenia należy przyjąć kraj wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 lub formularza EUR.2.
9. Jeżeli dokument potwierdzający pochodzenie towaru nie jest dołączony do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, może on być dostarczony urzędowi celnemu nie później niż w ciągu roku od dnia dokonania odprawy celnej, z zachowaniem terminu jego ważności, określonego w przepisach odrębnych.
10. Dopuszczalna różnica między rzeczywistą ilością (masą) dostarczonego towaru, a wskazaną w dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru nie powinna przekraczać 10%.
11. W przypadku towarów wyprowadzanych partiami ze składu celnego lub WOC na pozostały polski obszar celny, urząd celny może przyjąć, jako dowód potwierdzający pochodzenie, dokument dotyczący całej dostawy wprowadzonej uprzednio do składu celnego lub WOC. Dokument ten zachowuje swoją ważność do czasu wyprowadzenia całej dostawy towaru, której dotyczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZASADY STOSOWANIA "ŚWIADECTWA PRZEKROCZENIA GRANICY" PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW
1. Jeżeli wywóz towarów odprawionych w polskim urzędzie celnym wewnętrznym następuje przez przejście graniczne inne niż deklarowane w polu 29 formularza SAD, osoba przewożąca towar wypełnia "Świadectwo przekroczenia granicy" w dwóch egzemplarzach.
1.1. Funkcjonariusz celny potwierdza wywóz towarów za granicę na "Świadectwie przekroczenia granicy" podpisem i odciskiem datownika oraz wpisuje pozycję ewidencji.
1.2. Pierwszy egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" graniczny urząd celny przesyła do urzędu celnego, przez który towar miał być wywieziony, deklarowany w polu 29 formularza SAD. Drugi egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" stanowi załącznik do ewidencji.
2. Jeżeli wywóz towarów odprawionych w urzędzie celnym wewnętrznym następuje przez urząd celny morski, osoba przewożąca towar wypełnia "Świadectwo przekroczenia granicy" w trzech egzemplarzach.
2.1. W polu "Data przekroczenia granicy" funkcjonariusz celny wpisuje przewidywaną datę załadunku towaru na statek, a ponadto datę przyjęcia towaru pod dozór celny oraz pozycję ewidencji. Zapis ten funkcjonariusz celny potwierdza podpisem i odciskiem datownika.
2.2. Potwierdzone "Świadectwo przekroczenia granicy" urząd celny:
a)  pierwszy egzemplarz przesyła w ciągu pięciu dni od potwierdzenia do urzędu celnego wyjścia,
b)  drugi egzemplarz załącza do ewidencji,
c)  trzeci egzemplarz przekazuje osobie przewożącej towar.
3. Jeżeli towar jest przewożony we Wspólnej Procedurze Tranzytowej (urząd celny wyjścia w kraju - Stronie Konwencji, innym niż Rzeczpospolita Polska), osoba przewożąca towar jest zobowiązana do przedstawienia wypełnionego w trzech egzemplarzach "Świadectwa przekroczenia granicy" w urzędzie celnym tranzytowym wwozu.
3.1. Funkcjonariusz celny potwierdza przywóz towaru z zagranicy na "Świadectwie przekroczenia granicy" podpisem i odciskiem datownika oraz wpisuje pozycję ewidencji.
3.2. Jeden egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" jest przeznaczony dla osoby przewożącej towar, drugi dla urzędu celnego jako załącznik do ewidencji, a trzeci dołączany jest do noty tranzytowej SAD.
3.3. Trzeci egzemplarz "Świadectwa przekroczenia granicy" dołączany do noty tranzytowej jest od niej odłączany i przesyłany do urzędu celnego tranzytowego wwozu po wpisaniu pozycji ewidencji, daty oraz złożeniu podpisu i przystawieniu pieczątki imiennej:
- w polskim urzędzie celnym tranzytowym wywozu, jeżeli urząd przeznaczenia znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w urzędzie celnym przeznaczenia, jeżeli znajduje się on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
T.C. 10 ŚWIADECTWO PRZEKROCZENIA GRANICY
(pominięte)

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Zasady sporządzania i wzory Deklaracji Wartości Celnej

A. UWAGI OGÓLNE
1. Deklarowaną wartość: (A + B - C) należy zaokrąglać zgodnie z zasadami obliczania podstawy opłaty cła (pole 47 SAD).
2. Na drugiej stronie formularza DWC i formularzu DWC-BIS kolumna nazwana TOWAR dotyczy jednej pozycji towarowej (pole 32 SAD lub SAD-BIS). W przypadku, gdy w danym zgłoszeniu występują więcej niż trzy pozycje taryfowe, należy sporządzić odpowiednio DWC-BIS.
3. Wartość kolumn TOWAR w pkt A-pole 12, pkt B, C należy podawać w złotych polskich.
4. W polach 7, 8, 9 krzyżyk należy nanieść w odpowiedniej kratce. Jeżeli jakiekolwiek z pozostałych pól DWC nie ma zastosowania odnośnie towaru, dla którego wartość celna jest deklarowana, należy w odpowiednim miejscu danego pola wpisać słowa: "nie dotyczy" lub "n/d".

B. ZASADY WYPEŁNIANIA PÓL DEKLARACJI WARTOŚCI CELNEJ
Pole Nr 1 -    należy podać pełną nazwę i dokładny adres sprzedającego - kontrahenta zagranicznego (pole 2 - SAD).
Pole Nr 2(a) -  należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego - polskiego importera (pole 8 - SAD).
Pole Nr 2(b) -  należy podać pełną nazwę i dokładny adres deklarującego wartość celną towaru.
Jeśli jest to kupujący - importer, należy wpisać "jak wyżej".
Pole Nr 3 -    należy podać symbol dostawy w/g INCOTERMS'90 oraz nazwę miejsca, którego warunek dostawy dotyczy (pole 20 - SAD).
Pole Nr 4 -    należy podać numer i datę dokumentu, na podstawie którego ustalona jest wartość celna (pole 44 SAD).
Pole Nr 5 -    należy podać numer i datę kontraktu, zamówienia, a jeśli takie nie występują - wyjaśnienie, jak została zawarta umowa kupna - sprzedaży np. "uzgodniono telefonicznie", "uzgodniono telegraficznie", itp.
Pole Nr 6 -    należy podać informacje, o ile wcześniejsze decyzje celne dotyczyły tego samego kupującego i sprzedającego oraz pozycji taryfowej, która występuje w danej Deklaracji Wartości Celnej.
Pole Nr 7(c) -  należy podać wartości, jakie zostały ustalone dla takich samych, identycznych, lub podobnych towarów, przywiezionych w okresie sześciu miesięcy przed datą zgłoszenia towarów, dla których wartość celna jest deklarowana. Należy podać urząd celny, numer i datę odpowiedniego wcześniejszego zgłoszenia celnego.
Pole 11(a) -   należy podać wartość, po potrąceniu udokumentowanych, tzn. zawartych w fakturze upustów (rabatów, skont).
Wartość towaru musi obejmować również dokonane przedpłaty lub zaliczki.
Pole 11(b) -   należy podać wartość płatności pośrednich, o których mowa w polu 8(b) w walucie, o ile występują w danej pozycji taryfowej.
Kurs waluty należy podać zgodnie z Instrukcją (opis pola 23 SAD).
Pole 13 -      o ile koszty opisane w pkt (a), (b), (c):
-     zostały ujęte w cenie sprzedaży - należy w tekście umieścić słowa "ujęto w cenie";
-     ponoszone są odrębnie - należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie TOWAR.
Pole 14 -      o ile koszty ujęte w pkt (a), (b), (c), (d):
-     zostały ujęte w cenie sprzedaży - należy w tekście umieścić słowa "ujęto w cenie";
-     ponoszone są odrębnie - należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie TOWAR.
Pole 15 -      o ile honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne:
-     zostały ujęte w cenie sprzedaży, na podstawie zawartego kontraktu - należy w tekście umieścić słowa "ujęto w cenie";
-     ponoszone są odrębnie np. na podstawie zawartego kontraktu - należy podać ich wartość.
Pole 16 -      wypełniać w przypadku wypełniania pola 9(b) "tak".
Pole 17 -      jeżeli koszty wymienione w pkt (a), (b), (c) są ujęte w cenie sprzedaży - należy w tekście umieścić słowa "ujęto w cenie".
-     jeżeli kosztów wymienionych w pkt (a), (b), (c) nie ujęto w cenie sprzedaży - należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie TOWAR.
-     jeżeli koszty transportu i ubezpieczenia są ujęte łącznie, należy umieścić słowa "transport i ubezpieczenie ujęto łącznie".
Pole 17(b) -   opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem towaru oznaczają opłaty za:
-     załadunek towaru na środek transportu,
-     przeładunek przy zmianie środków transportu,
-     składowanie i spedycję w trakcie transportu,
-     utrzymanie towaru w dobrym stanie w trakcie transportu, np.: chłodzenie, wietrzenie, magazynowanie, wyżywienie zwierząt żywych.
Pole 20 -      jeżeli koszty takie ujęto w cenie sprzedaży, należy podać ich wartość, o ile zostały wyodrębnione w fakturze (rachunku) wystawionej przez sprzedającego.
Pole 21 -      inne opłaty oznaczają np. koszty ujęte w cenie sprzedaży wymienione w art.30 d pkt 3 Prawa celnego.
Pole 22 -      wypełnić np. w przypadku dostawy na warunkach DDP (Delivered Duty Paid)
Pole 23 -      należy podać łączne koszty z pól 19-22.
Pole 24 -      "wartość deklarowana (A + B - C)" - wartość celną należy podać w złotych polskich, w liczbach całkowitych, zaokrąglonych do 1 zł, zgodnie z Wyjaśnieniem do posługiwania się SAD i opisem pola 47 SAD.
przykład wypełniania pola 24(*)
Dotyczy:
np: Pole 13(b) towar: podać kolejny numer pozycji towarowej w/g właściwego SAD lub SAD BIS (Pola 32)
Kwota:
np.: x USD w/g danych
Kurs waluty
kurs danej waluty (w/g pola 23 SAD i pola 11 DWC)
Deklaracja Wartości Celnej DWC
(pominięta)

ZAŁĄCZNIK Nr 9

WYKAZ KODÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH DO WYPEŁNIANIA FORMULARZY SAD ORAZ ZESTAWÓW SAD

wykaz A - symbole warunków dostaw według Incoterms'90
wykaz B - kody procedur celnych
wykaz C - kody rodzajów transakcji
wykaz D - kody rodzajów transportu
wykaz E - symbole metod płatności
wykaz F - kody i symbole krajów
wykaz G - kody rodzajów gwarancji

WYKAZ A

SYMBOLE WARUNKÓW DOSTAW WEDŁUG INCOTERMS'90
 
EXWz zakładu ... (oznaczone miejsce)
FCAfranco przewoźnik ... (oznaczone miejsce)
FASfranco wzdłuż burty statku ... (oznaczony port załadunku)
FOBfranco statek ... (oznaczony port załadunku)
CFRkoszt i fracht ... (oznaczony port przeznaczenia)
CIFkoszt, ubezpieczenie i fracht ... (oznaczony port przeznaczenia)
CPTprzewoźne opłacone do ... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
CIPprzewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DAFdostarczone na granicę ... (oznaczone miejsce)
DESdostarczone statek ... (oznaczony port przeznaczenia)
DEQdostarczone nabrzeże ... (oznaczony port przeznaczenia)
DDUdostarczone (cło nie opłacone) ... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DDPdostarczone (cło opłacone) ... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
 

WYKAZ B

I KODY PROCEDUR CELNYCH
 
10odprawa celna ostateczna w wywozie
21odprawa celna czasowa w wywozie w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia
22odprawa celna czasowa w wywozie do użytkowania np. leasing
23odprawa celna czasowa w wywozie w celu ponownego przywozu w stanie niezmienionym
31powrotny wywóz
40odprawa celna ostateczna w przywozie
42odprawa celna ostateczna w przywozie towarów zwolnionych z cła lub podatków na mocy odpowiednich ustaw (innych niż Prawo celne), stanowiących np. dary, pomoc humanitarną
48odprawa celna ostateczna w przywozie "z urzędu"
51odprawa celna czasowa w przywozie w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia
52czasowy przywóz do użytkowania np. leasing
53odprawa celna czasowa w przywozie w celu ponownego wywozu w stanie niezmienionym
61powrotny przywóz
71odprawa celna w przywozie w celu złożenia towaru w składzie celnym
72złożenie towaru krajowego w składzie celnym
78odprawa celna w celu wprowadzenia do WOC znajdującego się na terytorium Polski
95dostawa towarów w celu zaopatrzenia statków morskich, rzecznych i powietrznych
96odprawa celna towarów przeznaczonych do sprzedaży podróżnym w WOC ustanowionym na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego
 
II NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE POWIĄZANIA KODÓW PROCEDUR CELNYCH
 
10 
1000odprawa celna ostateczna w wywozie
1021uznanie odprawy celnej czasowej w wywozie w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia za ostateczną
1022uznanie odprawy celnej czasowej w wywozie w celu użytkowania za ostateczną
1023uznanie odprawy celnej czasowej w wywozie za ostateczną
1040powrotny wywóz za granicę poza obrotem czasowym
1051odprawa celna ostateczna w wywozie towaru przywiezionego uprzednio w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, po dokonanej naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu
1072odprawa celna ostateczna w wywozie towaru krajowego złożonego wcześniej w składzie celnym
1095odprawa celna ostateczna w wywozie towarów w celu zaopatrzenia statków morskich, rzecznych i powietrznych
1096odprawa celna ostateczna w wywozie towarów krajowych sprzedanych podróżnym w WOC ustanowionym na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego
 
21 
2100odprawa celna czasowa w wywozie w celu naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia
 
22 
2200odprawa celna czasowa w wywozie w celu użytkowania (leasing)
 
23 
2300odprawa celna czasowa w wywozie w celu ponownego przywozu w stanie niezmienionym
 
31 
3151powrotny wywóz towarów w stanie niezmienionym, uprzednio odprawionych czasowo w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia
3152powrotny wywóz towaru uprzednio odprawionego czasowo w celu użytkowania
3153powrotny wywóz towaru uprzednio odprawionego czasowo, w stanie niezmienionym
3171powrotny wywóz towaru zagranicznego uprzednio złożonego w składzie celnym
3178powrotny wywóz towaru zagranicznego uprzednio wprowadzonego do WOC znajdującego się na terytorium Polski
 
40 
4000odprawa celna ostateczna w przywozie
4010powrotny przywóz poza obrotem czasowym
4021odprawa celna ostateczna w przywozie towaru wywiezionego uprzednio w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, po dokonanej naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu
4051uznanie odprawy celnej czasowej w przywozie w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia za ostateczną
4052uznanie odprawy celnej czasowej w przywozie w celu użytkowania za ostateczną
4053uznanie odprawy celnej czasowej w przywozie za ostateczną
4071wyprowadzenie towaru zagranicznego ze składu celnego na polski obszar celny
4078wyprowadzenie towaru zagranicznego z WOC na polski obszar celny
 
42 
4200odprawa celna ostateczna w przywozie towarów zwolnionych z cła lub podatków na mocy odpowiednich ustaw (innych niż Prawo celne), stanowiących np. dary, pomoc humanitarną
 
48 
4800odprawa celna ostateczna w przywozie "z urzędu"
 
51 
5100odprawa celna czasowa w przywozie w celu naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia
 
52 
5200odprawa celna czasowa w przywozie w celu czasowego użytkowania np. leasing
 
53 
5300odprawa celna czasowa w przywozie w celu ponownego wywozu w stanie niezmienionym
 
61 
6121powrotny przywóz towaru w stanie niezmienionym, uprzednio odprawionego czasowo w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia
6122powrotny przywóz towaru uprzednio odprawionego czasowo w celu użytkowania
6123powrotny przywóz towaru uprzednio odprawionego czasowo w stanie niezmienionym
6172powrotny przywóz towaru krajowego złożonego uprzednio w składzie celnym
6178powrotny przywóz towaru krajowego wprowadzonego uprzednio do WOC
 
71 
7100odprawa celna w przywozie w celu złożenia towaru w składzie celnym
7171złożenie towaru zagranicznego w składzie celnym po przekazaniu z innego składu celnego zlokalizowanego na terytorium Polski
7178złożenie towaru w składzie celnym po przekazaniu z WOC znajdującego się na terytorium Polski
 
72 
7200złożenie towaru krajowego w składzie celnym
 
78 
7800odprawa celna towaru zagranicznego lub krajowego w celu wprowadzenia towaru do WOC znajdującego się na terytorium Polski
 
96 
9600odprawa celna towarów przeznaczonych do sprzedaży podróżnym w WOC ustanowionym na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego
9671odprawa celna towarów wyprowadzonych ze składu celnego w celu sprzedaży podróżnym w WOC ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego
9678odprawa celna towarów wyprowadzonych z WOC w celu sprzedaży podróżnym w WOC ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego
 

WYKAZ C

KODY RODZAJÓW TRANSAKCJI
1. Kupno/sprzedaż (z wyjątkiem dostaw w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji patrz pkt 5).
 
11Kupno/sprzedaż towarów, których ilość lub rodzaj wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej (oprócz wymienionych w pkt 15, 17, 18, 19)
15Wymiana towarów kompensowanych w naturze (obejmuje również bartery)
16Zakup w podróży
17Import na reeksport pośredni - przywóz towarów do kraju w celu późniejszej ich odsprzedaży w stanie niezmienionym odbiorcom zagranicznym, także maszyn i urządzeń technologicznych w ramach realizacji kontraktów na eksport kompletnych obiektów przemysłowych i budowlanych
18Reeksport - eksport towarów importowanych
19Dostawy towarów z oraz do składów celnych lub wolnych obszarów celnych
 
2. Pożyczki, za które pobiera się opłaty, najem, użyczenie lub dzierżawa (kod obejmuje dostawy towarów do czasowego użytku w innym kraju bez przenoszenia prawa własności).
 
21Pożyczka, najem, użyczenie lub dzierżawa
22Leasing
23Dostawy eksponatów na targi i wystawy
 
3. Dostawy w celu uszlachetnienia (z wyjątkiem kontraktów w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji).
 
31
Dostawy towarów w celu ich uszlachetnienia
- Transakcje obrotu uszlachetniającego, polegające na przerobie, uszlachetnieniu lub produkcji wyrobów z surowców i materiałów powierzonych pozostających własnością kontrahenta
32Dostawy w celu konserwacji lub remontu za opłatą
33
Dostawy w celu konserwacji lub remontu bez opłaty - w ramach gwarancji.
Transakcje obrotu naprawczego polegają na remoncie, naprawie lub konserwacji maszyn, urządzeń i środków dostarczanych w tym celu przez kontrahenta
 
4. Dostawy po uszlachetnieniu (z wyjątkiem kontraktów w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji).
 
41
Dostawy towarów po ich uszlachetnieniu
- Transakcje obrotu uszlachetniającego, polegające na przerobie, uszlachetnieniu lub produkcji wyrobów z surowców i materiałów powierzonych pozostających własnością kontrahenta
42Dostawy towarów po ich konserwacji lub remoncie - za opłatą
43
Dostawy towarów po ich konserwacji lub remoncie bez opłaty, w ramach gwarancji
Transakcje obrotu naprawczego polegają na remoncie, naprawie lub konserwacji maszyn, urządzeń i środków dostarczanych w tym celu przez kontrahenta
 
5. Dostawy w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji.
Transakcje kooperacyjne polegające na eksporcie i imporcie towarów na podstawie zawartych umów o kooperacji międzynarodowej przez polskie organizacje lub przedsiębiorstwa z organizacjami i przedsiębiorstwami zagranicznymi. Dostawy towarów w ramach transakcji kooperacyjnych z obu stron traktuje się jako normalne transakcje kupna-sprzedaży, które podlegają odrębnym rozrachunkom dewizowym pomiędzy stronami.
 
51Dla celów obronnych
52Dla celów cywilnych
 
6. Dostawy bezpłatne.
 
62Dostawy towarów przemysłowych i artykułów żywnościowych przesyłanych w ramach udzielanej pomocy
63Dostawy towarów w ramach pomocy w przypadku klęsk żywiołowych (sprzęt)
65Dostawy materiałów reklamowych, próbek, itp.
66Składki organizacji międzynarodowych (w naturze)
 
7. Zwroty towarów, które poprzednio zostały zarejestrowane pod kodami punktów 1 lub 2.
 
71Zwroty towarów, za które płatność została dokonana
72Zwroty towarów, za które płatność nie została dokonana (obejmuje również zwroty towarów złożonych w magazynach celnych)
 
8. Wymiana standardowa. Wymiana nowej lub odnowionej części lub jednostki w zamian za identyczną część lub jednostkę bezpłatnie lub za wyrównującą opłatą.
 
81Powodująca płatność
82Nie powodująca płatności
 
9. Inne.
 
91Aporty rzeczowe wnoszone w ramach tworzenia przedsiębiorstw o kapitale mieszanym
92Towary stanowiące mienie przesiedlenia, mienie rewindykowane lub mienie pochodzące ze spadku, których ilość lub rodzaj wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej
93rzeczy przywożone lub wywożone w paczkach, przeznaczone dla osób fizycznych
94Rzeczy przywożone do użytku urzędowego międzynarodowym przedsiębiorstwom mającym siedzibę lub placówkę w Polsce oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom mającym placówkę w Polsce lub wywożone do polskich jednostek mających siedzibę lub placówkę za granicą
95Towary przeznaczone do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk uczestników imprez
96Towary wywożone lub przywożone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji
97zakup samochodu w ramach realizacji przedpłat na samochody osobowe
98nieznany podmiot w składzie celnym/WOC
99Inne (do wyspecyfikowania w polu 44 - "Dodatkowe informacje")
 

WYKAZ D

KODY RODZAJÓW TRANSPORTU
 
10Transport morski
12Wagon kolejowy załadowany na statek/prom morski
16Samochód/ciągnik załadowany na statek/prom morski
17Przyczepa/naczepa bez silnika załadowana na statek/prom morski
18Statek/barka śródlądowa załadowana na statek/prom morski
20Transport kolejowy
23Samochód/ciągnik załadowany na wagon kolejowy
30Transport drogowy
40Transport lotniczy
50Poczta
70Stałe instalacje transportowe (ropociągi, gazociągi, wodociągi, ciepłociągi, linie energetyczne, koleje linowe, itp.)
80Transport wodny śródlądowy
90Towar przemieszcza się o własnym napędzie (samoloty, statki, samochody, dźwigi samojezdne, itp.)
 

WYKAZ E
SYMBOLE METOD PŁATNOŚCI
 
Anatychmiastowa płatność gotówką lub papierem wartościowym, np. czekiem
Dnatychmiastowa płatność zapisana w ciężar rachunku gotówkowego, np. przelewem
Epłatność w terminie ustawowym pod zabezpieczenie majątkowe
Fpłatność odroczona (przy odprawie czasowej, przy złożeniu w składzie celnym, w przypadku odprawy ostatecznej, gdy decyzja urzędu skarbowego odracza płatność podatku i nie pobiera się zabezpieczenia)
Hpłatność podatku w wysokości ustalonej decyzją władz skarbowych
Uustawowe zwolnienie od cła i innych płatności
Rróżne metody płatności
 

WYKAZ F

I KODY I SYMBOLE KRAJÓW
UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być wyłącznie symbole literowe.

UNIA EUROPEJSKA
 
KODPOLSKA NAZWAANGIELSKA NAZWASYMBOL
040AustriaAustriaAT
056BelgiaBelgiumBE
208DaniaDenmarkDK
246FinlandiaFinlandFI
250FrancjaFranceFR
300GrecjaGreeceGR
724HiszpaniaSpainES
528HolandiaNetherlandsNL
372IrlandiaIrelandIE
442LuksemburgLuxembourgLU
280NiemcyGermanyDE
620PortugaliaPortugalPT
752SzwecjaSwedenSE
826Wielka BrytaniaUnited KingdomGB
380WłochyItalyIT
 
CEFTA
 
934CzechyCzech RepublikCZ
616PolskaPolandPL
935SłowacjaSlovakiaSK
915SłoweniaSloveniaSI
348WęgryHungaryHU
 
EFTA
 
352IslandiaIcelandIS
438LiechtensteinLiechtensteinLI
578NorwegiaNorwayNO
756SzwajcariaSwitzerlandCH
 
INNE KRAJE EUROPEJSKIE
 
008AlbaniaAlbaniaAL
020AndoraAndorraAD
901ArmeniaArmeniaAM
902AzerbejdżanAzerbaijanAZ
112BiałoruśBelarusBY
916Rep. Bośni i HercegowinyBosnia-HerzegovinaBA
100BułgariaBulgariaBG
914ChorwacjaCroatiaHR
903EstoniaEstoniaEE
292GiblartarGibraltarGI
904GruzjaGeorgiaGE
890JugosławiaYugoslawiaYU
905KazachstanKazakhstanKZ
906KirgistanKyrgyzstanKG
907LitwaLithuaniaLT
908ŁotwaLatviaLV
917MacedoniaMacedoniaMK
470MaltaMaltaMT
909MołdawiaMoldovaMD
492MonakoMonacoMC
910RosjaRussiaRU
642RumuniaRomaniaRO
674San MarinoSan MarinoSM
744Svalbard i Wyspy MeyenaSvalbard and Jan Mayen IslandsSJ
911TadżykistanTadjikistanTJ
792TurcjaTurkeyTR
912TurkmenistanTurkmenistanTM
804UkrainaUkraineUA
913UzbekistanUzbekistanUZ
336WatykanVatican City StateVA
074Wyspy BouvetaBouvet IslandsBV
234Wyspy OwczeFaeroe IslandsFO
 
AFRYKA
 
012AlgieriaAlgeriaDZ
024AngolaAngolaAO
204BeninBeninBJ
072BotswanaBotswanaBW
086Bryt. Terytorium Oceanu Indyj.British Indian Ocean TerritoryIO
854Burkina FasoBurkina FasoBF
108BurundiBurundiBI
148CzadChadTD
262DżibutiDjiboutiDJ
818EgiptEgyptEG
232ErytreaEritreaER
230EtiopiaEthiopiaET
266GabonGabonGA
270GambiaGambiaGM
288GhanaGhanaGH
324GwineaGuineaGN
624Gwinea-BissauGuinea-BissauGW
226Gwinea RównikowaEquatorial GuineaGQ
120KamerunCameroonCM
404KeniaKenyaKE
174KomoryComorosKM
178KongoCongoCG
426LesothoLesothoLS
430LiberiaLiberiaLR
434LibiaLibyaLY
450MadagaskarMadagascarMG
454MalawiMalawiMW
466MaliMaliML
504MarokoMoroccoMA
478MauretaniaMauritaniaMR
480MauritiusMauritiusMU
508MozambikMozambiqueMZ
516NamibiaNamibiaNA
562NigerNigerNE
566NigeriaNigeriaNG
710Rep. Połud. AfrykiSouth AfricaZA
140Rep. Środk. AfrykańskaCentral African RepublicCF
132Rep. Zielonego PrzylądkaCape VerdeCV
638ReunionReunionRE
646RuandaRwandaRW
732Sahara ZachodniaWestern SaharaEH
686SenegalSenegalSN
690SeszeleSeychellesSC
694Sierra LeoneSierra LeoneSL
706SomaliaSomaliaSO
748Suazi/Ngwane/SwazilandSZ
736SudanSudanSD
834TanzaniaTanzaniaTZ
768TogoTogoTG
788TunezjaTunisiaTN
800UgandaUgandaUG
384Wyb. Kości SłoniowejIvory CoastCI
654Wyspa Św. HelenySt. HelenaSH
678Wyspy Św. TomaszaSao Tome and PrincipeST
180ZairZaireZR
894ZambiaZambiaZM
716ZimbabweZimbabweZW
 
AMERYKA
 
660AnguillaAnguillaAI
028Antigua i BarbudaAntigua and BarbudaAG
532Antyle HolenderskieNetherlands AntillesAN
032ArgentynaArgentinaAR
533ArubaArubaAW
044BahamyBahamasBS
052BarbadosBarbadosBB
084BelizeBelizeBZ
060BermudyBermudaBM
068BoliwiaBoliviaBO
076BrazyliaBrazilBR
152ChileChileCL
212DominikaDominicaDM
214DominikanaDominican RepublicDO
218EkwadorEcuadorEC
238FalklandyFalkland IslandsFK
308GrenadaGrenadaGD
304GrenlandiaGreenlandGL
328GujanaGuyanaGY
254Gujana FrancuskaFrench GuianaGF
312GwadelupaGuadeloupeGP
320GwatemalaGuatemalaGT
332HaitiHaitiHT
340HondurasHondurasHN
388JamajkaJamaicaJM
136KajmanyCayman IslandsKY
124KanadaCanadaCA
170KolumbiaColombiaCO
188KostarykaCosta RicaCR
192KubaCubaCU
474MartynikaMartiniqueMQ
484MeksykMexicoMX
581MinorUnit. Stat. Minor Outlying Isl.UM
500MontserratMontserratMS
558NikaraguaNicaraguaNI
590PanamaPanamaPA
600ParagwajParaguayPY
604PeruPeruPE
630PortorykoPuerto RicoPR
222SalwadorEl SalvadorSV
659St. Christopher i NevisSt. Kitts and NevisKN
662St. LuciaSt. LuciaLC
666St. Pierre et MiquelonSt. Pierre and MiquelonPM
670St. VincentSt. VincentVC
740SurinamSurinamSR
840Stany Zjedn. AmerykiUnited States of AmericaUS
780Trynidad i TobagoTrynidad and TobagoTT
796Turks i CaicosTurks and Caicos IslandsTC
858UrugwajUruguayUY
850Wyspy Dziewicze-USAVirgin Isl. of the United St.VI
092Wyspy Dziewicze-W.B.Virgin Isl. (British)VG
862WenezuelaVenezuelaVE
 
AZJA
 
004AfganistanAfghanistanAF
682Arabia SaudyjskaSaudi ArabiaSA
048BahrajnBahrainBH
050BangladeszBangladeshBD
064BhutanBhutanBT
096BruneiBruneiBN
156ChinyChinaCN
196CyprCyprusCY
608FilipinyPhilippinesPH
344HongkongHong KongHK
356IndieIndiaIN
360IndonezjaIndonesiaID
368IrakIraqIQ
364IranIranIR
376IzraelIsraelIL
392JaponiaJapanJP
886JemenYemenYE
400JordaniaJordanJO
116Kambodża (Kampucza)Cambodia (Kampuchea)KH
634KatarQatarQA
410Korea PołudniowaSouth KoreaKR
408Koreańska Rep. Lud.-Dem.North KoreaKP
414KuwejtKuwaitKW
418LaosLaosLA
422LibanLebanonLB
446MakauMacaoMO
462MalediwyMaldivesMV
458MalezjaMalaysiaMY
496MongoliaMongoliaMN
104Myanmar (Birma)Myanmar (Burma)BU
524NepalNepalNP
512OmanOmanOM
586PakistanPakistanPK
702SingapurSingaporeSG
144Sri LankaSri LankaLK
760SyriaSyriaSY
764TajlandiaThailandTH
158TajwanTaiwanTW
704WietnamVietnamVN
784Zjed. Emiraty ArabskieUnited Arab EmiratesAE
 
AUSTRALIA, OCEANIA I INNE TERYTORIA
AUSTRALIA I OCEANIA
 
036AustraliaAustraliaAU
242FidżiFijiFJ
260Franc. Teryt. Płd.French Southem TerritoriesTF
316GuamGuamGU
334Heard i Wyspy McdonaldaHeard and Mcdonald IslandHM
296KiribatiKiribatiKI
583MikronezjaMicronesiaFM
520NauruNauruNR
570NiueNiueNU
574NorfolkNorfolk IslandNF
540Nowa KaledoniaNew CaledoniaNC
554Nowa ZelandiaNew ZealandNZ
585PalauPalauPW
598Papua Nowa GwineaPapua New GuineaPG
612PitcairnPitcairnPN
258Polinezja Franc.French PolynesiaPF
580Północne MarianyNorthern Mariana IslandsMP
016Samoa AmerykańskieAmerican SamoaAS
882Samoa ZachodnieWestern SamoaWS
626TimorEast TimorTP
772TokelauTokelauTK
776TongaTongaTO
798TuvaluTuvaluTV
548VanuatuVanuatuVU
876Wallis i FutunaWallis and Futuna IslandsWF
162Wyspy Bożego NarodzeniaChristmas IslandsCX
184Wyspy CookaCook IslandsCK
166Wyspy KokosoweCocos IslandsCC
584Wyspy MarshallaMarshall IslandsMH
090Wyspy SalomonaSolomon IslandsSB
000Wyspy Powiernicze PacyfikuPacific IslandPC
000WakeWakeWK
 
ANTARKTYDA
 
010AntarktydaAntarcticaAQ
 
POZOSTAŁE
 
900Składy Celne/WOCWarehouseXX
916BunkierBunkierXF
914ONZUnited NationsXY
536Strefa NeutralnaNeutral ZoneNT
915Inne Organiz. Międzynar.Other National OrganizationXO
000Nieznany Kraj Pozaeurop.Unknown Country beyond EuropeXP
 

WYKAZ F

II KODY I SYMBOLE KRAJÓW

WYKAZ ALFABETYCZNY
UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być wyłącznie symbole literowe.
 
KODPOLSKA NAZWAANGIELSKA NAZWASYMBOL
004AfganistanAfghanistanAF
008AlbaniaAlbaniaAL
012AlgieriaAlgeriaDZ
020AndoraAndorraAD
024AngolaAngolaAO
660AnguillaAnguillaAI
010AntarktydaAntarcticaAQ
028Anitigua i BarbudaAntigua and BarbudaAG
532Antyle HolenderskieNetherlands AntillesAN
682Arabia SaudyjskaSaudi ArabiaSA
032ArgentynaArgentinaAR
901ArmeniaArmeniaAM
533ArubaArubaAW
036AustraliaAustraliaAU
040AustriaAustriaAT
902AzerbejdżanAzerbaijanAZ
044BahamyBahamasBS
048BahrajnBahrainBH
050BangladeszBangladeshBD
052BarbadosBarbadosBB
056BelgiaBelgiumBE
084BelizeBelizeBZ
204BeninBeninBJ
060BermudyBermudaBM
064BhutanBhutanBT
112BiałoruśBelarusBY
068BoliwiaBoliviaBO
072BotswanaBotswanaBW
076BrazyliaBrazilBR
096BruneiBruneiBN
086Bryt. Terytorium Oceanu Indyj. British Indian Ocean TerritoryIO
100BułgariaBulgariaBG
854Burkina FasoBurkina FasoBF
108BurundiBurundiBI
916BunkierBunkierXF
914ChorwacjaCroatiaHR
152ChileChileCL
156ChinyChinaCN
196CyprCyprusCY
148CzadChadTD
934CzechyCzech RepublikCZ
208DaniaDenmarkDK
212DominikaDominicaDM
214DominikanaDominican RepublicDO
262DżibutiDjiboutiDJ
818EgiptEgyptEG
218EkwadorEcuadorEC
232ErytreaEritreaER
903EstoniaEstoniaEE
230EtiopiaEthiopiaET
238FalklandyFalkland IslandsFK
242FidżiFijiFJ
608FilipinyPhilippinesPH
246FinlandiaFinlandFI
250FrancjaFranceFR
260Franc. Teryt. Płd.French Southern TerritoriesTF
266GabonGabonGA
270GambiaGambiaGM
288GhanaGhanaGH
292GibraltarGibraltarGI
300GrecjaGreeceGR
308GrenadaGrenadaGD
304GrenlandiaGreenlandGL
904GruzjaGeorgiaGE
316GuamGuamGU
328GujanaGuyanaGY
254Gujana FrancuskaFrench GuianaGF
312GwadelupaGuadeloupeGP
320GwatemalaGuatemalaGT
324GwineaGuineaGN
624Gwinea-BissauGuinea-BissauGW
226Gwinea RównikowaEquatorial GuineaGQ
332HaitiHaitiHT
334Heard i Wyspy McdonaldaHeard and Mcdonald IslandHM
724HiszpaniaSpainES
528HolandiaNetherlandsNL
340HondurasHondurasHN
344HongkongHong KongHK
356IndieIndiaIN
360IndonezjaIndonesiaID
368IrakIraqIQ
364IranIranIR
372IrlandiaIrelandIE
352IslandiaIcelandIS
376IzraelIsraelIL
915Inne Organiz. Międzynar.Other National OrganizationXO
388JamajkaJamaicaJM
392JaponiaJapanJP
886JemenYemenYE
400JordaniaJordanJO
890JugosławiaYugoslawiaYU
136KajmanyCayman IslandsKY
116Kambodża (Kampucza)Cambodia (Kampuchea)KH
120KamerunCameroonCM
124KanadaCanadaCA
634KatarQatarQA
905KazachstanKazakhstanKZ
404KeniaKenyaKE
906KirgistanKyrgyzstanKG
296KiribatiKiribatiKI
170KolumbiaColombiaCO
174KomoryComorosKM
178KongoCongoCG
410Korea PołudniowaSouth KoreaKR
408Koreańska Rep. Lud.-Dem.North KoreaKP
188KostarykaCosta RicaCR
192KubaCubaCU
414KuwejtKuwaitKW
418LaosLaosLA
426LesothoLesothoLS
422LibanLebanonLB
430LiberiaLiberiaLR
434LibiaLibyaLY
438LiechtensteinLiechtensteinLI
907LitwaLithuaniaLT
442LuksemburgLuxembourgLU
908ŁotwaLatviaLV
917MacedoniaMacedoniaMK
450MadagaskarMadagascarMG
446MakauMacaoMO
454MalawiMalawiMW
462MalediwyMaldivesMV
458MalezjaMalaysiaMY
466MaliMaliML
470MaltaMaltaMT
504MarokoMoroccoMA
474MartynikaMartyniqueMQ
478MauretaniaMauritaniaMR
480MauritiusMauritiusMU
484MeksykMexicoMX
583MikronezjaMicronesiaFM
581MinorUnit. Stat. Minor Outlying Isl.UM
909MołdawiaMoldovaMD
492MonakoMonacoMC
496MongoliaMongoliaMN
500MontserratMontserratMS
508MozambikMozambiqueMZ
104Myanmar (Birma)Myanmar (Burma)BU
516NamibiaNamibiaNA
520NauruNauruNR
524NepalNepalNP
280NiemcyGermanyDE
000Nieznany Kraj Pozaeurop.Unknown Country beyond EuropeXP
562NigerNigerNE
566NigeriaNigeriaNG
558NikaraguaNicaraguaNI
570NiueNiueNU
574NorfolkNorfolk IslandNF
578NorwegiaNorwayNO
540Nowa KaledoniaNew CaledoniaNC
554Nowa ZelandiaNew ZealandNZ
512OmanOmanOM
914ONZUnited NationsXY
586PakistanPakistanPK
585PalauPalauPW
590PanamaPanamaPA
598Papua Nowa GwineaPapua New GuineaPG
600ParagwajParaguayPY
604PeruPeruPE
612PitcairnPitcairnPN
258Polinezja Franc.French PolynesiaPF
616PolskaPolandPL
620PortugaliaPortugalPT
580Północne MarianyNorthern Mariana IslandsMP
630PortorykoPuerto RicoPR
916Rep. Bośni i HercegowinyBosnia-HerzegovinaBA
710Rep. Połud. AfrykiSouth AfricaZA
140Rep. Środk. AfrykańskaCentral African RepublicCF
132Rep. Zielonego PrzylądkaCape VerdeCV
638ReunionReunionRE
910RosjaRussiaRU
642RumuniaRomaniaRO
646RuandaRwandaRW
732Sachara ZachodniaWestern SaharaEH
659St. Christopher i NevisSt. Kitts and NevisKN
662St. LuciaSt. LuciaLC
666St. Pierre et MiquelonSt. Pierre and MiquelonPM
670St. VincentSt. VincentVC
222SalwadorEl SalvadorSV
016Samoa AmerykańskieAmerican SamoaAS
882Samoa ZachodnieWestern SamoaWS
674San MarinoSan MarinoSM
686SenegalSenegalSN
690SeszeleSeychellesSC
694Sierra LeoneSierra LeoneSL
702SingapurSingaporeSG
900Składy Celne/WOCWarehouseXX
935SłowacjaSlovakiaSK
915SłoweniaSloveniaSI
706SomaliaSomaliaSO
144Sri LankaSri LankaLK
840Stany Zjedn. AmerykiUnited States of AmericaUS
536Strefa NeutralnaNeutral ZoneNT
736SudanSudanSD
740SurinamSurinamSR
748Suazi (Ngwane)SwazilandSZ
744Svalbard i Wyspy MeyenaSvalbard and Jan Mayen IslandsSJ
760SyriaSyriaSY
752SzwecjaSwedenSE
756SzwajcariaSwitzerlandCH
911TadżykistanTadjikistanTJ
764TajlandiaThailandTH
158TajwanTaiwanTW
834TanzaniaTanzaniaTZ
626TimorEast TimorTP
768TogoTogoTG
772TokelauTokelauTK
776TongaTongaTO
780Trynidad i TobagoTrynidad and TobagoTT
788TunezjaTunisiaTN
792TurcjaTurkeyTR
912TurkmenistanTurkmenistanTM
796Turks i CaicosTurks and Caicos IslandsTC
798TuvaluTuvaluTV
800UgandaUgandaUG
804UkrainaUkraineUA
858UrugwajUrugwayUY
913UzbekistanUzbekistanUZ
548VanuatuVanuatuVU
876Wallis i FutunaWallis and Futuna IslandsWF
336WatykanVatican City StateVA
862WenezuelaVenezuelaVE
348WęgryHungaryHU
826Wielka BrytaniaUnited KingdomGB
704WietnamVietnamVN
380WłochyItalyIT
384Wyb. Kości SłoniowejIvory CoastCI
074Wyspy BouvetaBouvet IslandsBV
162Wyspy Bożego NarodzeniaChristmas IslandsCX
184Wyspy CookaCook IslandsCK
850Wyspy Dziewicze - USAVirgin Isl. of the United St.VI
092Wyspy Dziewicze - W.B.Virgin Isl. (British)VG
166Wyspy KokosoweCocos IslandsCC
584Wyspy MarshallaMarshall IslandsMH
234Wyspy OwczeFaeroe IslandsFO
000Wyspy Powiernicze PacyfikuPacific IslandPC
090Wyspy SalomonaSolomon IslandsSB
654Wyspa Św. HelenySt. HelenaSH
678Wyspy Św. TomaszaSao Tome and PrincipeST
000WakeWakeWK
180ZairZaireZR
894ZambiaZambiaZM
716ZimbabweZimbabweZW
784Zjedn. Emiraty ArabskieUnited Arab EmiratesAE
 

III SYMBOLE KRAJÓW STRON KONWENCJI
POLSKA NAZWA                          SYMBOL
Austria                               AT
Belgia                                BE
Czechy                                CZ
Dania                                 DK
Finlandia                             FI
Francja                               FR
Grecja                                GR
Hiszpania                             ES
Holandia                              NL
Irlandia                              IE
Islandia                              IS
Liechtenstein                         LI
Luksemburg                            LU
Niemcy                                DE
Norwegia                              NO
Polska                                PL
Portugalia                            PT
Słowacja                              SK
Szwajcaria                            CH
Szwecja                               SE
Węgry                                 HU
Wielka Brytania                       GB
Włochy                                IT

WYKAZ G
KODY RODZAJÓW GWARANCJI
 
KodRodzajInne wymagane dane
1Gwarancja generalna
- nr poświadczenia gwarancji
- urząd składania gwarancji
2Gwarancja pojedyncza 
3Zabezpieczenie gotówką 
4Gwarancja ryczałtowa- nr tytułu gwarancyjnego
6Zwolnienie ze składania gwarancji 
7Zwolnienie ze składania gwarancji dla odcinka pomiędzy urzędem celnym wyjścia a pierwszym urzędem celnym tranzytowym 
8Zwolnienie ze składania gwarancji dla określonych organizacji publicznych 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 10

Zasady wykonania formularzy SAD, formularzy uzupełniających SAD-BIS oraz dokumentów gwarancyjnych
1. Formularz SAD, uwzględniając możliwość stosowania zestawów częściowych, składa się z 9 kart:
a)  w zestawach składających się z dziewięciu następujących po sobie kart zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do zarządzenia, lub
b)  dwóch zestawach składających się z czterech następujących po sobie kart, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz karty 1A.
2. Formularz SAD może być uzupełniony przez formularze uzupełniające SAD-BIS:
a)  w zestawach składających się z dziewięciu następujących po sobie kart zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do zarządzenia, lub
b)  w dwóch zestawach składających się z czterech następujących po sobie kart, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 4 do zarządzenia oraz karty 1A.
3. Formularze składane przez podmioty gospodarcze mogą zawierać tylko te zestawy kart, które są wymagane w danej procedurze (zestawy częściowe).
4. Formularze muszą być drukowane zieloną farbą na białym samokopiującym papierze o formacie 210 x 297 mm (z maksymalną tolerancją - 5 mm krótsze lub 8 mm dłuższe) oraz masie nie mniejszej od 40 g/m2. Papier nie powinien przy normalnym użyciu być podatny na rozerwanie lub marszczenie. Jednocześnie powinien mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą czytelne wypełnianie (ręczne i maszynowe) bez przebarwień tekstu na drugą stronę. Na kartach stosowanych dla procedury tranzytowej (karty 1, 4, 5 i 7) pola: 1 (z wyjątkiem środkowej części), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwsza część), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 mają zielone tło. Poszczególne karty formularza według wzorów podanych w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia muszą być oznaczone następującymi kolorami:
a)  karty 1, 1A, 2, 3 i 5 na prawym brzegu oznaczone są ciągłym paskiem w kolorze odpowiednio: czerwonym, czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim,
b)  karty 4, 6, 7 i 8 na prawym brzegu oznaczone są paskiem przerywanym w kolorze odpowiednio: niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym.
Poszczególne karty formularza wg. wzorów podanych w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia, karty 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5 na prawym brzegu oznaczone są ciągłym i na prawo od niego przerywanym paskiem w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim. Paski mają szerokość około 3 mm. Paski przerywane składają się z ciągu kwadracików o boku 3 mm i 3 mm przerwy.
5. W lewym dolnym rogu formularze (zestaw pełny) muszą posiadać następujące oznaczenia - w kolorze czarnym:
  1)   formularz SAD, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia:
"0101 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + Wspólna Procedura Tranzytowa + przywóz/import) (rok produkcji)",
  2)   formularz uzupełniający SAD-BIS, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia:
"0102 Formularz uzupełniający do dokumentu 0101 (rok produkcji),
  3)   formularz SAD, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia:
"0121 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + Wspólna Procedura Tranzytowa + przywóz/import) (rok produkcji)",
  4)   formularz uzupełniający SAD-BIS, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia:
"0122 Formularz uzupełniający do dokumentu 0121 (rok produkcji)".
6. W lewym dolnym rogu formularze (zestaw częściowy) muszą posiadać następujące oznaczenia - w kolorze czarnym:
  1)   formularz SAD, przeznaczony dla eksportu, składający się z kart 1, 1A, 2 i 3 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia:
"0103 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport) (rok produkcji)",
  2)   formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 1A, 2 i 3 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:
"0104 Formularz uzupełniający do dokumentu 0103 (rok produkcji)",
  3)   formularz SAD przeznaczony dla tranzytu, składający się z kart 1, 4, 5 i 7 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia:
"0105 Jednolity Dokument Administracyjny (Wspólna Procedura Tranzytowa) (rok produkcji)",
  4)   formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 4, 5 i 7 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:
"0106 Formularz uzupełniający do dokumentu 0105 (rok produkcji)",
  5)   formularz SAD, przeznaczony dla eksportu i tranzytu, składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia:
"0107 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + Wspólna Procedura Tranzytowa) (rok produkcji)",
  6)   formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:
"0108 Formularz uzupełniający do dokumentu 0107 (rok produkcji)",
  7)   formularz SAD, przeznaczony dla importu, składający się z kart 6, 7 i 8 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia:
"0109 Jednolity Dokument Administracyjny (przywóz/import) (rok produkcji)";
- pomiędzy karty 6 i 7 oraz karty 7 i 8 należy dołączyć w zestawie kalkę, w celu kopiowania danych,
  8)   formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 6, 7 i 8 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:
"0110 Formularz uzupełniający do dokumentu 0109 (rok produkcji)";
- pomiędzy karty 6 i 7 oraz karty 7 i 8 należy dołączyć w zestawie kalkę, w celu kopiowania danych,
  9)   formularz SAD, przeznaczony dla importu oraz innych procedur krajowych, składający się z kart 6, 7 i 8 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
"0111 Jednolity Dokument Administracyjny (przywóz/import) (rok produkcji)",
  10)  formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 6, 7 i 8 zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
"0112 Formularz uzupełniający do dokumentu 0111 (rok produkcji)",
  11)  formularz SAD przeznaczony dla potwierdzania wywozu datownikiem VAT składający się z karty 1A zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
"0113 Jednolity Dokument Administracyjny (potwierdzenie wywozu) (rok produkcji)",
  12)  formularz SAD-BIS składający się z karty 1A zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
"0114 Formularz uzupełniający do dokumentu 0113 (rok produkcji)".
7. Zasady kopiowania kart.
  1)   Karty formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS 9-kartowego, na których wpisane dane mają być skopiowane na innych kartach, wymienione są w Tabeli nr 1 z wyłączeniem zestawienia 0111 i 0112.
  2)   Karta 1A formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS, na której wpisane dane mają być skopiowane na innych kartach, podlega zasadom określonym dla karty 1 SAD wymienionym w Tabeli nr 1.
  3)   Karty formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS 4-kartowego, na których wpisywane dane mają się pojawić jako kopia na pozostałych kartach, są wymienione w Tabeli nr 2.
  4)   Dane z kart (6, 7 i 8) formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS zestawienia częściowego 0111 i 0112 kopiują się całkowicie z karty 6 na kartę 7 oraz z karty 7 na kartę 8.
8. W kolorze czarnym należy wydrukować następujące teksty:
a)  numery pól 12, 42 i 45 na kartach 1, 1A, 2 i 3 SAD,
b)  lit. "A" przy numerze karty - na karcie 1A,
c)  oznakowanie zestawów pełnych i częściowych nazwą i adresem producenta,
d)  w polu D, J lub D/J zapis "z up. dyr. U.C.:",
e)  w polu 54 "Oryginał decyzji otrzymałem/am,"
f)  pouczenie na odwrocie karty 3, 8 i 3/8 SAD:
"Pouczenie. Odwołanie od niniejszej decyzji można składać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Prezesa Głównego Urzędu Ceł za pośrednictwem dyrektora urzędu celnego, w którym została dokonana odprawa celna.
Z żądaniem sprostowania obliczenia podatków, bądź uznania nieistnienia obowiązku podatkowego można wystąpić do właściwego urzędu skarbowego w terminie jednego miesiąca od dnia pobrania podatku.",
g)  adres na karcie 5 i 4/5 SAD:
"Główny Urząd Ceł
Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu
ul. Chmielna 75
00-805 Warszawa"
9. POŚWIADCZENIE GWARANCJI TC31, zgodne ze wzorem w załączniku nr 15 do zarządzenia - formularz ma rozmiary 210 x 148 mm, należy go wykonać z papieru bezdrzewnego w kolorze białym, o wadze przynajmniej 100 g/m2. Papier musi być dwustronnie opatrzony zielonym nadrukiem GUILLOSCHA oraz posiadać numer identyfikacyjny.
10. TYTUŁ GWARANCYJNY TC32, zgodny ze wzorem w załączniku nr 17 do zarządzenia - formularz ma rozmiary 148 x 105 mm, należy go wykonać z papieru bezdrzewnego w kolorze białym, o wadze przynajmniej 55 g/m2. Papier musi mieć w tle czerwony nadruk GUILLOSCHA oraz posiadać nazwisko i adres lub znaki drukarni, a także seryjny numer identyfikacyjny.
11. ŚWIADECTWO PRZEKROCZENIA GRANICY TC10, zgodne ze wzorem w załączniku nr 7 do zarządzenia - formularz ma rozmiary 210 x 148 mm, należy go wykonać z białego papieru o wadze przynajmniej 40 g/m2.
12. POŚWIADCZENIE ODBIORU TC 11, zgodne ze wzorem w załączniku nr 12 do zarządzenia - formularz ma rozmiary 148 x 105 mm, należy go wykonać z białego papieru o wadze przynajmniej 40 g/m2.
TABELA NR 1
I. POLA DLA PODMIOTÓW
 
Pole NrKarta Nr
1
1 do 8
środkowe podpole
1 do 3
21 do 5
31 do 8
41 do 8
51 do 8
61 do 8
71 do 3
81 do 5
91 do 3
101 do 3
111 do 3
121 do 3
131 do 3
141 do 4
151 do 8
15a1 do 3
15b1 do 3
161, 2, 3, 6, 7 i 8
171 do 8
17a1 do 3
17b1 do 3
181 do 5
191 do 5
201 do 3
211 do 5
221 do 3
231 do 3
241 do 3
251 do 5
261 do 3
271 do 5
281 do 3
291 do 3
301 do 3
311 do 8
321 do 8
33
pierwsze podpole
1 do 8
pozostałe podpola
1 do 3
34a1 do 3
34b1 do 3
351 do 8
36------
371 do 3
381 do 8
391 do 3
401 do 5
411 do 3
421 do 3
43------
441 do 5
451 do 3
461 do 3
471 do 3
481 do 3
491 do 3
501 do 8
511 do 8
521 do 8
531 do 8
541 do 4
55-----
56-----
 
II. POLA DLA ADMINISTRACJI
 
Pole NrKarta Nr
A1 do 4
B1 do 3
C1 do 8
D1 do 4
E-----
F-----
G-----
H-----
I-----
J-----
 
TABELA NR 2
I. POLA DLA PODMIOTÓW
 
Pole NrKarta Nr
1
1 do 4
środkowe podpole
1 do 3
21 do 4
31 do 4
41 do 4
51 do 4
61 do 4
71 do 3
81 do 4
91 do 3
101 do 3
111 do 3
121 do 3
131 do 3
141 do 4
151 do 4
15a1 do 3
15b1 do 3
161 do 3
171 do 4
17a1 do 3
17b1 do 3
181 do 4
191 do 4
201 do 3
211 do 4
221 do 3
231 do 3
241 do 3
251 do 4
261 do 3
271 do 4
281 do 3
291 do 3
301 do 3
311 do 4
321 do 4
33
pierwsze podpole
1 do 4
pozostałe podpola
1 do 3
34a1 do 3
34b1 do 3
351 do 4
361 do 3
371 do 3
381 do 4
391 do 3
401 do 4
411 do 3
421 do 3
431 do 3
441 do 4
451 do 3
461 do 3
471 do 3
481 do 3
491 do 3
501 do 4
511 do 4
521 do 4
531 do 4
541 do 4
55-----
56-----
 
II. POLA DLA ADMINISTRACJI
 
Pole NrKarta Nr
A1 do 4
B1 do 3
C1 do 4
D/J1 do 4
E/J-----
F-----
G-----
H-----
I-----
 

ZAŁĄCZNIK Nr 11

LISTA TOWAROWA
 
   
 
 
   
 
 
NrZnaki, numery, liczba i rodzaj opakowań; opis towaru
Kraj wywozu/eks-
portu
Masa brutto (kg)Wpisy urzędowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
podpis

ZAŁĄCZNIK Nr 12

T.C.11 - POŚWIADCZENIE ODBIORU
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 13

WZÓR KOLEJOWEGO IDENTYFIKATORA PROCEDURY TRANZYTU (PIKTOGRAM)
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 14

WZÓR I DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
(Gwarancja generalna dla wielu procedur tranzytowych w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/wielu wspólnotowych procedur tranzytowych w ramach odnośnych przepisów wspólnotowych).
I. Oświadczenie gwaranta
1. Niżej podpisany1 .........................................
zamieszkały (z siedzibą) w ..................................
niniejszym składa solidarne poręczenie w urzędzie składania
gwarancji w ..................................................
do maksymalnej kwoty .........................................
wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa
Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,
Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa
Luksemburga, Królestwa Holandii, Republiki Austrii, Republiki
Portugalii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji,
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii,
Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej2, na
kwoty, które główny zobowiązany3
...............................................................
może być winny wymienionym państwom z tytułu naruszeń lub
nieprawidłowości popełnionych podczas dokonywania przez niego
wysyłki towarów w ramach Konwencji o Wspólnej Procedurze
Tranzytowej/w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej,
łącznie cła, podatki, opłaty wyrównawcze rolne i inne opłaty -
z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien - a mianowicie
dotyczące zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat.
2. Niżej podpisany(a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po
pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw
wymienionych w p. 1. uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do
wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on(ona) lub inna
zainteresowana strona nie udowodni właściwym władzom przed
upływem tego terminu, że w toku dokonywania wysyłki w ramach
Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach
wspólnotowej procedury tranzytowej, nie zostało popełnione
żadne naruszenie lub nieprawidłowości w rozumieniu pkt 1.
Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek
podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany
musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia
dodatkowego terminu, szczególnie odsetki, należy tak wyliczyć,
aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu na rynku
kapitałowym lub pieniężnym odnośnego państwa.
Ta kwota maksymalna może być pomniejszona o kwoty, które na
mocy tego oświadczenia zostały już zapłacone, tylko wtedy, gdy
wystąpiono z regresem wobec niżej podpisanego w odniesieniu do
wysyłki towarów w ramach procedury tranzytowej wg Konwencji
o Wspólnej Procedurze Tranzytowej - w ramach wspólnotowej
procedury tranzytowej, która zaczęła się przed nadejściem
poprzedzającego wezwania do zapłaty lub w ciągu następnych 30
dni.
3. Oświadczenie gwaranta jest wiążące z dniem jego przyjęcia
przez urząd składania gwarancji.
Niniejsza umowa gwarancyjna może być w każdej chwili rozwiązana
przez niżej podpisanego jak również przez państwo, w którym
znajduje się urząd składania gwarancji.
Rozwiązanie umowy wchodzi w życie 16-go dnia po jego ogłoszeniu
drugiej stronie.
Niżej podpisany(a) ręczy dalej za zapłatę kwot, które mogą być
należne w ramach tego zobowiązania z tytułu dokonywania wysyłki
towarów na mocy Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w
ramach wspólnotowej procedury, o ile procedury zaczęły się
przed dniem wejścia w życie rozwiązania umowy gwarancyjnej;
nawet jeśli płatności zarządano po tej dacie.
4. Dla celów oświadczenia niżej podpisany ustanawia siedzibę4
w5 ............................................................
...............................................................
jak również we wszystkich innych państwach, wymienionych w pkt
1:
 
PaństwoNazwisko i imię wzgl. nazwa firmy i pełny adres
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki
proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały
pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie
korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.
Niżej podpisany uznaje jurysdykcje sądów w miejscach jego
siedzib.
Niżej podpisany zobowiązuje się, utrzymać adresy swoich
siedzib, ewentualna zmiana jednej lub kilku z nich, może
nastąpić tylko po wcześniejszych poinformowaniu urzędu
składania gwarancji.
                              (Miejsce) ........, dnia .....
                              ..............................
                                            (podpis)
II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji.
Urząd składania gwarancji .....................................
Oświadczenie gwaranta przyjęte w dn. ..........................
                                            ..................
                                           (stempel i podpis)
_______________
1 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy
2 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie
wykorzystywany, należy skreślić
3 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy i pełny adres głównego
zobowiązanego
4 Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują
ustanowienia siedziby, gwarant musi wyznaczyć w każdym z państw
wymienionych w p. 1., pełnomocnika d/s korespondencji. Dla
decyzji w kwestiach spornych wynikających z tej gwarancji
właściwe są sądy w miejscu zamieszkania (siedzibie) gwaranta
lub jego pełnomocników. Zobowiązania wynikające z pkt 2 i 4
muszą być odpowiednio zgodne
5 Pełny adres

ZAŁĄCZNIK Nr 15

T.C.31 - POŚWIADCZENIE GWARANCJI
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 16

WZÓR III DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA / WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
(System poręczeń ryczałtowych)
I. Oświadczenie gwaranta
1. Niżej podpisany1 .........................................
zamieszkały (z siedzibą) w2 ..................................
niniejszym składa solidarne poręczenie w urzędzie składania
gwarancji w ..................................................
..............................................................
wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa
Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,
Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa
Luksemburga, Królestwa Holandii, Republiki Austrii, Republiki
Portugalii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji,
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii,
Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej3, na
kwoty, które główny zobowiązany może być winny wymienionym
państwom z tytułu naruszeń lub nieprawidłowości popełnionych
podczas dokonywania przez niego wysyłki towarów w ramach
Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach
wspólnotowej procedury tranzytowej, łącznie cła, podatki,
opłaty wyrównawcze i inne opłaty - z wyjątkiem kar pieniężnych
lub grzywien - a mianowicie dotyczące zobowiązań głównych lub
ubocznych kosztów i dopłat, za które niżej podpisany przejął
poręczenie poprzez wstawienie tytułów gwarancyjnych, do
maksymalnej kwoty 7.000 ECU na każdy tytuł gwarancyjny.
2. Niżej podpisany(a) zobowiązuje się w terminie 30 dni po
pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw
wymienionych w p. 1 uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do
wysokości maksymalnej kwoty 7.000 ECU na każdy tytuł
gwarancyjny, o ile on (ona) lub inna zainteresowana strona nie
udowodni właściwym władzom przed upływem tego terminu, że w
toku dokonywania wysyłki w ramach Konwencji o Wspólnej
Procedurze Tranzytowej/w ramach wspólnotowej procedury
tranzytowej, nie zostało popełnione żadne naruszenie lub
nieprawidłowości w rozumieniu pkt 1.
Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek
podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany
musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia
dodatkowego terminu, szczególnie odsetki, należy tak wyliczyć,
aby odpowiadały one kwocie, pobierane z tego tytułu na rynku
kapitałowym lub pieniężnym odnośnego państwa.
3. Oświadczenie o gwarancji jest wiążące z dniem jego przyjęcia
przez urząd składania gwarancji.
Niniejsza umowa gwarancyjna może być w każdej chwili rozwiązana
przez niżej podpisanego jak również przez państwo, w którym
znajduje się urząd składania gwarancji.
Rozwiązanie umowy wchodzi w życie 16-go dnia po jego ogłoszeniu
drugiej stronie.
Niżej podpisany(a) ręczy dalej za zapłatę kwot, które mogą być
należne w ramach tego zobowiązania z tytułu dokonywania wysyłki
towarów na mocy Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w
ramach wspólnotowych procedur, o ile procedury zaczęły się
przed dniem wejścia w życie umowy gwarancyjnej, nawet jeśli
płatności zażądano po tej dacie.
4. Dla celów oświadczenia niżej podpisany ustanawia siedzibę45
...............................................................
...............................................................
jak również we wszystkich innych państwach, wymienionych w pkt
1:
 
PaństwoNazwisko i imię wzgl. nazwa firmy i pełny adres
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki
proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały
pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie
korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.
Niżej podpisany uznaje jurysdykcje sądów w miejscach jego
siedzib.
Niżej podpisany zobowiązuje się, utrzymać adresy swoich
siedzib, ewentualna zmiana jednej lub kilku z nich, może
nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania
gwarancji.
                                (Miejsce) ........, dnia .....
                                ..............................
                                              (podpis)6
II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji.
Urząd składania gwarancji w ...................................
Oświadczenie gwaranta przyjęte dn. ............................
                                            ..................
                                            (stempel i podpis)
____________________
1 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy
2 Pełny adres
3 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie
wykorzystywany, należy skreślić
4 Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują
ustanowienia siedziby, gwarant musi wyznaczyć w każdym z państw
wymienionych w p. 1., pełnomocnika d/s korespondencji. Dla
decyzji w kwestiach spornych wynikających z tej gwarancji
właściwe są sądy w miejscu zamieszkania (siedzibie) gwaranta
lub jego pełnomocników. Zobowiązania wynikające z ppkt 2 i 4
muszą być odpowiednio zgodne.
5 Pełny adres
6 Przed swoim podpisem, podpisujący musi nanieść ręczną uwagę:
"Dla przejęcia poręczenia"

ZAŁĄCZNIK Nr 17

T.C.32 - TYTUŁ GWARANCYJNY (GWARANCJA RYCZAŁTOWA)
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 18

WZÓR II DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA / WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
(Gwarancja dla pojedynczej procedury tranzytowej w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej / wspólnotowej procedurze tranzytowej)
I. Oświadczenie gwaranta
1. Niżej podpisany1 .........................................
.............................................................
zamieszkały (z siedzibą) w2 ................................
.............................................................
niniejszym składa solidarne poręczenie w urzędzie wyjścia w .
.............................................................
do maksymalnej kwoty ........................................
wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa
Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,
Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa
Luksemburga, Królestwa Holandii, Republiki Austrii, Republiki
Portugalii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji,
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii,
Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej3, na
kwoty, które główny zobowiązany4, ...........................
.............................................................
może być winny wymienionym państwom z tytułu naruszeń lub
nieprawidłowości popełnionych podczas dokonywania przez niego
wysyłki towarów w ramach Konwencji o Wspólnej Procedurze
Tranzytowej/w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej,
z urzędu wyjścia .............................................
do urzędu przeznaczenia ......................................
łącznie cła, podatki, opłaty wyrównawcze rolne i inne opłaty -
z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien - a mianowicie
dotyczące zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat.
2. Niżej podpisany(a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po
pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw
wymienionych w pkt 1. uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do
wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on(ona) lub inna
zainteresowana strona nie udowodni właściwym władzom przed
upływem tego terminu, że w toku dokonywania wysyłki w ramach
Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach
wspólnotowej procedury tranzytowej, nie zostało popełnione
żadne naruszenie lub nieprawidłowości w rozumieniu pkt 1.
Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek
podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany
musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia
dodatkowego terminu, szczególnie odsetki, należy tak wyliczyć,
aby odpowiadały one kwocie, pobierane z tego tytułu na rynku
kapitałowym lub pieniężnym odnośnego państwa.
3. Oświadczenie gwaranta jest wiążące z dniem jego przyjęcia
rzez urząd wyjścia.
4. Dla celów tego oświadczenia niżej podpisany ustanawia
siedzibę5 w6 ................................................
jak również we wszystkich innych państwach, wymienionych w pkt
1:
 
PaństwoNazwisko i imię wzgl. nazwa firmy i pełny adres
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki
proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały
pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie
korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.
Niżej podpisany uznaje jurysdykcje sądów w miejscach jego
siedzib.
Niżej podpisany zobowiązuje się, utrzymać adresy swoich
siedzib, ewentualna zmiana jednej lub kilku z nich, może
nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania
gwarancji.
                                (Miejsce) ........, dnia .....
                                ..............................
                                           (podpis)7
II. Przyjęcie przez urząd wyjścia
Urząd wyjścia ................................................
Oświadczenie gwaranta przyjęte dn. ...........................
dla zgłoszenia tranzytowego T1/T2/T2PT/T2ES8 wystawionego dn. .
...............................................................
pod nr ........................................................
                                      ........................
                                         (stempel i podpis)
_________________________
1 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy
2 Pełny adres
3 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie
wykorzystywany, należy skreślić
4 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie
wykorzystywany, należy skreślić
5 Jeśli przepisy prawne danego państwa nie przewidują
ustanowienia siedziby, gwarant musi wyznaczyć w każdym z państw
wymienionych w - pełnomocnika d/s korespondencji. Dla decyzji
w kwestiach spornych wynikających z tej gwarancji właściwe są
sądy w miejscu zamieszkania (siedzibie) gwaranta lub jego
pełnomocników. Zobowiązania wynikające z ppkt. i 4 bp, muszą
być odpowiednio zgodne
6 Pełny adres
7 Przed swoim podpisem, podpisujący musi nanieść ręczną uwagę:
"Gwarancja"
8 Niepotrzebne skreślić

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt