Monitor Polski 1995 Nr 4 poz. 57 - Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli


ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 stycznia 1995 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

(M.P. z dnia 2 lutego 1995 r.)


Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547) zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 10, poz. 80, Nr 29, poz. 239 i Nr 58, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w § 12 w ust. 2 wyrazy "Centrum Metodycznym Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego" zastępuje się wyrazami "Centrum Edukacji Medycznej" i dodaje się wyrazy "Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych",
  2)   w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3)  nauczycielom:
a)   szkół z obcym językiem wykładowym za zajęcia w języku obcym,
b)   szkół, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie - za zajęcia prowadzone dwujęzycznie,
c)   szkół za zajęcia w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury",
–  dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć",
  3)   w załączniku nr 2 do zarządzenia pod lp. 9:
a)   wyrazy "Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego" zastępuje się wyrazami "Centrum Edukacji Medycznej",
b)   po wyrazach "Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli" dodaje się wyrazy ", Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych",
c)   skreślenia się pkt d),
  4)   załączniki nr 1 i 3 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

(w złotych)
 
Poz.WykształcenieSzczeble wynagrodzenia zasadniczego wynikające ze stażu pracy               
  do 2 lat2 i więcej4 i więcej6 i więcej8 i więcej10 i więcej12 i więcej14 i więcej16 i więcej18 i więcej20 i więcej22 i więcej24 i więcej26 i więcej28 i więcej30 i więcej
  abcdefghijklmnop
1stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym337352364372380387392397401405409413417421425429
2wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie292307315322329336342347352357362367372377382387
3wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna250264272280287293299304309314319324329334341349
4wykształcenie średnie pedagogiczne212220227233238243248253258263268273278283288293
5wykształcenie średnie i inne187192197202206210214218222226230234238242246250
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH
 
Lp.StanowiskoWysokość dodatku w złotych
123
 I. Ministerstwa i urzędy centralne 
1Dyrektor departamentu*)570-1.100
2Wicedyrektor departamentu*)460-850
3Naczelnik wydziału*)380-760
4Główny wizytator340-720
5Starszy wizytator190-550
6Wizytator115-430
 II. Kuratoria oświaty, urzędy wojewódzkie oraz jednostki równorzędne**) 
7Kurator oświaty460-1.100
8Wicekurator oświaty380-850
9Dyrektor wydziału230-630
10Zastępca dyrektora wydziału190-550
11Naczelnik wydziału, kierownik oddziału (jednostki równorzędnej)190-510
12Starszy wizytator115-420
13Wizytator115-380
 
*)   Dotyczy dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i jednostek równorzędnych oraz naczelników (kierowników), do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
**)  Dotyczy także pracowników jednostek powołanych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt