Dziennik Ustaw 2017 poz. 2459 - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a t...

1,0

2,7


3


5


Zawartość objętościowa w produkcie komponowania ograniczona maksymalną zawartością tlenu 2,7% (m/m)


60,0;90,0;90,0


1,0

2,7


3


10

12

15

15

22

15


60,0


6T


Skład frakcyjny:


- do temperatury 70°C odparowuje


- do temperatury 100°C odparowuje


- do temperatury 150°C

odparowuje_

Temperatura końca

destylacji_

Pozostałość po destylacji Indeks lotności, LVI


% (V/V)


% (V/V)


% (V/V)

°c


% (V/V)


20,0;20,0;

22,05)


46,0


75,0


48,0;50,0;50,0s)


71,0


46,0


75,0


210


2

1150


77


Dziennik Ustaw    -33-    Poz. 2459


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca37

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Mą)

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


11 Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

27 Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla całego roku oraz dla każdego okresu monitorowania, dla stacji paliwowych i stacji zakładowych.

47 Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5) Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

67 Wartość dotyczy okresu letniego.

7) Wartość dotyczy okresu przejściowego.

7.3. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) o badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym.

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek benzyny

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy17

Metoda

badawcza27

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy 98/70/WE

Liczba

skontrolowa

nych

obiektów37

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa badawcza, RON

"

98,0

"

95,0

"

Liczba oktanowa motorowa, MON

"

88,0

"

85,0

"

Zawartość ołowiu

mg/1

-

5,0

-

5,0

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

720

775


Dziennik Ustaw    - 34 -    Poz. 2459


Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Okres indukcyjny

minuty

360

-

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

5

Badanie działania

klasa

klasa 1

korodującego na płytkach z miedzi (3 h w temp. 50°C)

korozji

Wygląd

jasna i przezroczysta

Zawartość manganu

mg/1

-

2,0

-

2,0

Zawartość węglowodorów typu:

- olefinowego

% (V/V)

18,0

18,0

- aromatycznego

% (V/V)

-

35,0

-

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

-

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

3,7

-

3,7

Zawartość związków organicznych zawierających tlen:

- metanol

% (V/V)

3

3

- etanol

% (V/V)

-

10

-

10

- alkohol izopropylowy

% (V/V)

-

12

-

12

- alkohol tert-butylowy

% (V/V)

-

15

-

15

- alkohol izobutylowy

% (V/V)

-

15

-

15

- etery (z 5 lub więcej atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)

22

22

- inne związki organiczne zawierające tlen4)

% (V/V)

15

15

Prężność par, VP

kPa

45,0;45,0;60,0;>)

ÓO^ÓO^ÓO^

-

60,06)

Destylacja:

- do temperatury 70°C odparowuje

% (V/V)

22,0;24,0;24,05)

50,0;52,0;52,0S)

- do temperatury 100°C odparowuje

% (V/V)

46,0

72,0

46,0

- do temperatury 150°C odparowuje

% (V/V)

75,0

75,0


Dziennik Ustaw    - 35 -    Poz. 2459


Temperatura końca destylacji

°C

-

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

Indeks lotności, LVI

-

116474


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca37

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Mą)

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


11 Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

27 Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych i stacji zakładowych oraz hurtowni.

47 Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5) Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego. 67 Wartość dotyczy okresu letniego.

7) Wartość dotyczy okresu przejściowego.

7.4. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) o badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek benzyny

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy17

Metoda

badawcza27

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy 98/70/WE

Liczba

skontrolowa

nych

obiektów37

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba oktanowa badawcza, RON

95,0

95,0


Dziennik Ustaw    - 36 -    Poz. 2459


Liczba oktanowa motorowa, MON

85,0

"

85,0

"

Zawartość ołowiu

mg/1

"

5,0

"

5,0

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/nr'

720

775

Zawartość siarki

mg/kg

"

10

"

10

Okres indukcyjny

minuty

360

"

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

5

Badanie działania korodującego na płytkach miedzi (3 h w temperaturze 50°C)

klasa

korozji

klasa 1

Wygląd

jasna i przezroczysta

Zawartość manganu

mg/1

-

2,0

-

2,0

Zawartość węglowodorów typu:

-    olefinowego

-    aromatycznego

% (V/V) % (V/V)

-

18,0

35,0

-

18,0

35,0

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

-

1,0

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

3,7

-

3,7

Zawartość związków organicznych zawierających tlen:

-    metanol

-    etanol

-    alkohol izopropylowy

-    alkohol tert-butylowy

-    alkohol izobutylowy

-    etery (z 5 lub więcej atomami węgla w cząsteczce)

-    inne związki organiczne zawierające tlen4)

% (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V)

% (V/V)

-

3

10

12

15

15

22

15

-

3

10

12

15

15

22

15

Prężność par, VP

kPa

45,0;45,0;60,0;>)

ÓO^ÓO^ÓO^

-

60,06)


Dziennik Ustaw    - 37 -    Poz. 2459


Destylacja:

-    do temperatury 70°C odparowuje

-    do temperatury 100°C odparowuje

-    do temperatury 150°C odparowuje

% (V/V) % (V/V) % (V/V)

22,0;24,0;24,05)

46.0

75.0

50,0;52,0;52,0S)

72,0

46.0

75.0

-

Temperatura końca destylacji

°c

-

210

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

Indeks lotności, LVI

-

116474


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca37

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


11 Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)    Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)    Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)    Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5)    Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

6)    Wartość dotyczy okresu letniego.

7)    Wartość dotyczy okresu przejściowego.

Dziennik Ustaw    - 38 -    Poz. 2459


Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Okres monitorowania (cały rok, okres letni, okres zimowy)

Krajowy gatunek oleju napędowego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów


7.5. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego, stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Dziennik Ustaw    - 39 -    Poz. 2459


Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy3

Metoda

badawcza2)

Według przepisów krajowych

Według dyrektywy 98/70/WE

Liczba

skontrolo

wanych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

min

max

metoda

rok

Liczba cetanowa

51,0

-

51,0

-

Indeks cetanowy

46,0

-

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/nf

82P

845^

"

845

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

% (m/m)

8,0

8,0

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

-

10

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

-

Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

-

0,01

Zawartość wody

mg/kg

-

200

Zawartość zanieczyszczeń

mg/kg

-

24

Zawartość manganu

mg/1

-

2,0

-

2,0

Badanie działania korodującego na miedź (3h w temperaturze 50°C)

klasa

klasa 1

7.6. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych zawierających powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów1-*


Parametr^

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów3)

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca3)

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


niskotemperaturowych” - wartości min nie określa się, wartość max wynosi 10% (V/V).

9)    Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” - wartość min wynosi 95% (V/V), wartości max nie określa się.

10)    Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” - wartości min nie określa się, wartość max wynosi -32°C.

n) Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

12) Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych” - wartość min nie określa się, wartość max wynosi -22°C. 4

Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

7.7. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości estru Kraj_

stanowiącego samoistne paliwo    Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego_

Dziennik Ustaw    - 42 -    Poz. 2459


Rodzaj kontrolowanych podmiotów_

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów^

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMĘ)

% (m/m)

96,5

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/nr'

860

900

Lepkość w temperaturze 40°C

mnr/s

3,50

5,00

Temperatura zapłonu

°C

101

-

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

Liczba cetanowa

51,0

-

Zawartość popiołu siarczanowego

% (m/m)

"

0,02

Zawartość wody

mg/kg

-

500

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

"

24

Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50°C)

stopień

korozji

stopień korozji 1

Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110°C

h

8,0

"

Liczba kwasowa

mgKOH/g

"

0,50

Liczba jodowa

gjodu/lOOg

"

120

Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego

% (m/m)

"

12,0

Stabilność oksydacyjna

g/m3

-

25

h

w>

-

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C

pm

460

Lepkość w temp. 40°C

mm2/s

2,00

4,50

Skład frakcyjny:

-    do 250°C destyluje7)

-    do 350°C destyluje7)

-    95% (V/V) destyluje do temperatury 7)

-    do 180° destyluje8)

-    do 340° destyluje97

% (V/V) % (V/V)

°c

% (V/V) % (V/V)

85

<65

360

-

360

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMĘ)

% (V/V)

7,0

7,0

Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP107

°c

"

0;-10;

-20n)

Temperatura mętnienia127

°c

-

-


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca37

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Mą)

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


Dziennik Ustaw    - 40 -    Poz. 2459


Dziennik Ustaw    -41-    Poz. 2459


Zawartość estrów metylowych kwasów polienowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne)

% (m/m)

1

Zawartość alkoholu metylowego

% (m/m)

"

0,20

Zawartość

monoacylogliceroli

% (m/m)

"

0,70

Zawartość diacylogliceroli

% (m/m)

-

0,20

Zawartość triacylogliceroli

% (m/m)

-

0,20

Zawartość wolnego glicerolu

% (m/m)

-

0,02

Zawartość ogólnego glicerolu

% (m/m)

"

0,25

Zawartość metali grupy I (Na + K)

mg/kg

"

5,0

Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)

mg/kg

"

5,0

Zawartość fosforu

mg/kg

-

4,0

Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)

°C

"

0;-10;-202)


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca11

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


Zestawienie sporządzone dla stacji paliwowych i stacji zakładowych. Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.


Dziennik Ustaw    - 43 -    Poz. 2459


7.8. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego zawierającego 20% estru

Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów^

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMĘ)

% (V/V)

20 ± 1

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

820

860

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

2}

Lepkość w temperaturze 40°C

mnr/s

2,00

4,50

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

-

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

-

0,01

Liczba cetanowa

51,0

-

Indeks cetanowy

46,0

-

Zawartość wody

mg/kg

-

300

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

"

24

Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50°C)

klasa

klasa 1

Odporność na utlenianie

-

25

Wygląd zewnętrzny

klarowna ciecz bez wody i osadów


Dziennik Ustaw    - 44 -    Poz. 2459


Liczba kwasowa

mgKOH/g

-

0,2

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C

pm

460

Skład frakcyjny:

-do 250°C destyluje

-do 350°C destyluje

-95% (V/V) destyluje do temperatury

% (V/V) % (V/V)

°c

85

<65

360

Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)

°c

"

0;-10;-203)


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca11

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Mą)

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


Zestawienie sporządzone dla stacji paliwowych i stacji zakładowych.

Parametr określony w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

Dziennik Ustaw    - 45 -    Poz. 2459


7.9. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw ciekłych, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego

Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów^

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Badawcza liczba oktanowa, RON

95,0

"

Motorowa liczba oktanowa, MON

85,0

"

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/nf

720

800

Zawartość ołowiu

mg/1

-

5

Zawartość siarki

mg/kg

-

10

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,0

11 Zestawienie sporządzone dla stacji zakładowych.


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca11

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


Dziennik Ustaw    - 46 -    Poz. 2459


7.10. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw ciekłych z zawartością estru, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego

Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów^

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Liczba cetanowa

51,0

-

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

820

900

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

% (m/m)

2)

Zawartość siarki

mg/kg

-

10


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca11

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


11 Zestawienie sporządzone dla stacji zakładowych.

2) Parametr określony w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.


Dziennik Ustaw    - 47 -    Poz. 2459


7.11. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw ciekłych, tzw. trójskładnikowych, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego

Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów^

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Liczba cetanowa

48,0

-

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/nf

820

900

Zawartość

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

% (m/m)

2)

Zawartość siarki

mg/kg

-

10


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca^

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


11 Zestawienie sporządzone dla stacji zakładowych.

2) Parametr określony w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.


Dziennik Ustaw    - 48 -    Poz. 2459


7.12. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw ciekłych, stosowanych w wybranych flotach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego opartego na bioetanolu

Kraj

Rok, którego dotyczy raport

Krajowy gatunek biopaliwa ciekłego

Rodzaj kontrolowanych podmiotów

Parametr

Jednostka

Wyniki analityczne i statystyczne

Zakresy według przepisów krajowych

Metoda badawcza

Liczba

skontrolowanych

obiektów^

min

max

średnia

Odchylenie

standardowe

min

max

metoda

rok

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/nf

810

840

Zawartość siarki

mg/kg

-

10


Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca1}

Razem

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień


11 Zestawienie sporządzone dla stacji zakładowych.


Dziennik Ustaw    - 49 -    Poz. 2459


1

Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2)    Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228; daty publikacji norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3)    Zestawienie sporządzone oddzielnie dla przedsiębiorców, stacji paliwowych i stacji zakładowych oraz hurtowni.

4)    Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210°C.

5)    Wartości dotyczą odpowiednio okresu: letniego, przejściowego i zimowego.

6)    Wartość dotyczy okresu letniego.

7)    Wartość dotyczy okresu przejściowego.

2

Zestawienie sporządzane oddzielnie dla całego roku oraz dla każdego okresu monitorowania.

2)    Model przyjętego podziału terytorium kraju, zgodnie z normą PN-EN 14274 Paliwa do pojazdów samochodowych - Ocena jakości benzyn i olejów napędowych - System monitoringu jakości paliw (FQMS).

3)    Obliczona zgodnie z § 8 rozporządzenia.

3

Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259. Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

27 Numery norm zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 590; daty publikacji norm zgodne z aktualnymi edycjami.

3) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla całego roku oraz dla każdego okresu monitorowania, dla stacji paliwowych i stacji zakładowych.

47 Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” -800 kg/m3.

5)    Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” -840 kg/m3.

6) Dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estrów metylowych

(FAMĘ) jest to dodatkowe wymaganie.

7)    Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” - wartości min i max nie określa się.

8)    Dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach

4

Dotyczy biopaliw ciekłych nieflotowych.

2)    Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

3)    Zestawienie sporządzone dla stacji paliwowych i stacji zakładowych.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 361, 362, 367, 376, 377, 382, 383, 389, 395, 396, 399, 410, 424, 425, 433, 434, 435, 440, 442, 460, 464, 473, 475, 480, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 517, 518, 532, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 797, 799, 800, 809, 813, 815, 825, 835, 841, 845, 846, 851, 864, 871, 887, 899, 905, 907, 914, 917, 921, 923, 924, 932, 951, 952, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 968, 971, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt