Dziennik Ustaw 2017 poz. 1163 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów sy...

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia”;

2)    dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

3)    dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy;

4)    wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 2. 1. Kwalifikacja świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95l ust. 2 ustawy, następuje w kolejności określonej w ust. 2-7.

2.    Do poziomu szpitali ogólnopolskich, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 6 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia warunki wskazane w art. 95m ust. 3 pkt 2 ustawy.

3.    Do poziomu szpitali pediatrycznych, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 5 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego;

2)    liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego, jest większa niż 75% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-5 ustawy.

1)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089 i 1139.

4.    Do poziomu szpitali III stopnia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 3 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia następujące warunki:

1)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej ośmiu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-3 ustawy, w tym w ramach co najmniej:

a)    trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 3 ustawy albo

b)    dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 3 ustawy oraz co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia trzeciego poziomu referencyjnego spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy lub

2)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia choroby zakaźne lub choroby zakaźne dla dzieci, pod warunkiem że profile te stanowią co najmniej 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-5 ustawy.

5.    Do poziomu szpitali II stopnia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 2 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia następujące warunki:

1)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej sześciu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 2 ustawy, lub

2)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a)    w ramach profili systemu zabezpieczenia chirurgia plastyczna i chirurgia ogólna oraz

b)    z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, realizowanych w warunkach stacjonarnych

-    jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w lit. a oraz w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych), wyniosła co najmniej 20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, lub

3)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a)    w ramach profili systemu zabezpieczenia ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci oraz

b)    z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, realizowanych w warunkach stacjonarnych

-    jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w lit. a, wyniosła co najmniej 13 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, lub

4)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a)    w ramach profilu systemu zabezpieczenia reumatologia oraz

b)    z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, realizowanych w warunkach stacjonarnych

-    jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w lit. a, wyniosła co najmniej 8 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

6.    Do poziomu szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 4 ustawy:

1) w przypadku szpitali onkologicznych, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach co najmniej sześciu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy i jednocześnie:

-    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w co najmniej jednym z profili systemu zabezpieczenia: ginekologia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz

-    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w co najmniej jednym z profili systemu zabezpieczenia: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz

-    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w co najmniej jednym z profili systemu zabezpieczenia: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna

albo

b) w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy i jednocześnie:

-    liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy, jest większa niż 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-5 ustawy lub

-    łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy, wyniosła co najmniej 20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego;

2) w przypadku szpitali pulmonologicznych, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a)    w ramach co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy i jednocześnie:

-    liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy, wynosi co najmniej 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-5 ustawy lub

-    łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy, wyniosła co najmniej 20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, lub

b)    w ramach profili systemu zabezpieczenia choroby płuc lub choroby płuc dla dzieci i jednocześnie:

-    profile te stanowią 100% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-5 ustawy oraz

-    udział wartości świadczeń związanych z długoterminowym leczeniem gruźlicy w całości świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach tych profili, wyniósł co najmniej 30%, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

7.    Do poziomu szpitali I stopnia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 1 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który:

1)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 ustawy lub

2)    udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpieczenia choroby wewnętrzne i jednocześnie:

a)    jest jedynym świadczeniodawcą posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczeń wykonywanych w ramach tego profilu, na terenie danego powiatu lub

b)    udział wartości świadczeń w ramach tego profilu, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyniósł co najmniej 50% wartości wszystkich świadczeń sfinansowanych na podstawie tej umowy, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

8.    W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 4, odstępuje się od wymogu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej dwa lata kalendarzowe.

§ 3. 1. Ustala się dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, w przypadku:

1) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do jednego z poziomów zabezpieczenia:

a)    choroby zakaźne,

b)    choroby zakaźne dla dzieci,

c)    toksykologia kliniczna,

d)    toksykologia kliniczna dla dzieci;

2)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia lub szpitali pediatrycznych -choroby płuc lub choroby płuc dla dzieci, jeżeli łączna wartość świadczeń związanych z długoterminowym leczeniem gruźlicy, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyniosła co najmniej 200 000 zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego;

3)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia lub szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych - profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca realizuje zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);

4)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali pediatrycznych:

a)    anestezjologia i intensywna terapia dla dorosłych (jeden z poziomów referencyjnych), jeżeli realizuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lit. c,

b)    chemioterapia hospitalizacja,

c)    położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), jeżeli realizuje świadczenia w zakresie porodów;

5)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych:

a)    anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych),

b)    izba przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy,

c)    wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 1-3 i 5 ustawy,

d)    wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy - w przypadku świadczeniodawcy zakwalifikowanego zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 2;

6)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali II stopnia:

a)    chirurgia plastyczna,

b)    chirurgia klatki piersiowej,

c)    chirurgia szczękowo-twarzowa,

d)    neurochirurgia,

e)    wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 1 ustawy,

f)    wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 2 ustawy - w przypadku świadczeniodawcy zakwalifikowanego zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2-4,

g)    wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy,

h)    reumatologia dla dzieci - w przypadku świadczeniodawcy zakwalifikowanego zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 4;

7)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1:

a)    anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych),

b)    kardiologia, jeżeli spełnia wymagania leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,

c)    neurologia, jeżeli spełnia wymagania leczenia udaru mózgu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,

d)    ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

e)    chirurgia dziecięca;

8)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 - neurologia, jeżeli spełnia wymagania leczenia udaru mózgu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy;

9)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, II stopnia lub szpitali onkologicznych - endokrynologia, jeżeli udział wartości świadczeń sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach tego profilu wyniósł co najmniej 25% wartości tych świadczeń sfinansowanych na terenie danego województwa, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

2. Ustala się dodatkowe zakresy i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia udziela świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku:

1)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do j ednego z poziomów zabezpieczenia:

a)    chemioterapia leczenie jednego dnia,

b)    objęte kompleksową opieką zdrowotną, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli wymagane w miejscu realizacji tych świadczeń profile systemu zabezpieczenia odpowiadają jego profilom systemu zabezpieczenia będącym podstawą kwalifikacji lub jego dodatkowym profilom systemu zabezpieczenia,

c)    wskazane w art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, realizowane w ramach profili systemu zabezpieczenia będących podstawą kwalifikacji lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, w ramach świadczeń wymienionych w pkt 7 oraz w ramach poradni przyszpitalnych,

d)    wskazane w art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy,

e)    wskazane w art. 95m ust. 10 pkt 1 ustawy;

2)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali III stopnia, szpitali pulmonologicznych, szpitali pediatrycznych lub szpitali ogólnopolskich - świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, w odniesieniu do świadczeń objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia, szpitali III stopnia lub szpitali pediatrycznych - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

4)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali III stopnia - świadczenia wskazane w art. 95m ust. 10 pkt 2 ustawy;

5)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I lub II stopnia - nefrologia, jeżeli w dniu ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na świadczenia hemodializa lub dializa otrzewnowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

6)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, wraz ze wskazaniem profili systemu zabezpieczenia będących podstawą kwalifikacji lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu chirurgia ogólna - świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

a)    chirurgia klatki piersiowej,

b)    chirurgia onkologiczna,

c)    chirurgia plastyczna,

d)    chirurgia szczękowo-twarzowa;

7)    świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I lub II stopnia, wraz ze wskazaniem profili systemu zabezpieczenia będących podstawą kwalifikacji lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, udzielającego świadczeń w ramach profilu systemu zabezpieczenia:

a) choroby wewnętrzne - świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

-    alergologia,

-    angiologia,

-    choroby płuc,

-    dermatologia i wenerologia,

-    diabetologia,

-    gastroenterologia,

-    geriatria,

-    kardiologia,

-    nefrologia,

-    neurologia,

-    onkologia kliniczna,

-    reumatologia,

b)    pediatria - świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

-    alergologia dla dzieci,

-    audiologia i foniatria dla dzieci,

-    choroby płuc dla dzieci,

-    dermatologia i wenerologia dla dzieci,

-    diabetologia dla dzieci,

-    endokrynologia dla dzieci,

-    immunologia kliniczna dla dzieci,

-    kardiologia dla dzieci,

-    neurologia dla dzieci,

-    reumatologia dla dzieci,

-    toksykologia kliniczna dla dzieci,

c)    chirurgia ogólna - świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następuj ących profili systemu zabezpieczenia:

-    chirurgia naczyniowa, jeżeli wartość tych świadczeń, udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia, w relacji do wartości wszystkich świadczeń zrealizowanych w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia w okresie ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, wyniosła co najmniej 80%,

-    urologia, jeżeli wartość tych świadczeń, udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia, w relacji do wartości wszystkich świadczeń zrealizowanych w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia w okresie ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, wyniosła co najmniej 80%.

§ 4. 1. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, o których mowa w § 3, jeżeli w zakresie wskazanych dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń:

1)    do dnia ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe;

2)    w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekaże dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kopię umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

0    działalności leczniczej, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która obowiązuje w dniu ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w odniesieniu do świadczeniodawców i profili systemu zabezpieczenia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Wymóg dwóch ostatnich lat kalendarzowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy świadczeń:

1)    wykonywanych w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia

1    intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych);

2)    wykonywanych w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy;

3)    chemioterapia hospitalizacja i chemioterapia leczenie jednego dnia.

3.    Wymóg posiadania umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3.

4.    Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy, w którego prawa i obowiązki wstąpił świadczeniodawca określony w ust. 1 na podstawie ustawy lub czynności prawnej, w tym umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie, o którym mowa w art. 155 ust. 5 ustawy.

§ 5. Porady specjalistyczne odpowiadające poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

Lp.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1163)


PORADY SPECJALISTYCZNE ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM PROFILOM SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Profile systemu zabezpieczenia


Porady specjalistyczne


1 alergologia


2


alergologia dla dzieci


anestezjologia i intensywna terapia lub 3 anestezjologia i intensywna terapia (jeden z poziomów referencyjnych)


porada specj alistyczna - alergologia, porada specjalistyczna - alergologia dla dzieci

porada specjalistyczna - alergologia dla dzieci

porada specjalistyczna - leczenie bólu


4


5


6


angiologia audiologia i foniatria audiologia i foniatria dla dzieci


7


chirurgia dziecięca


8


chirurgia klatki piersiowej


9    chirurgia klatki piersiowej dla dzieci

10    chirurgia naczyniowa (j eden z poziomów referencyjnych)


porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyń

porada specjalistyczna - audiologia i foniatria

porada specjalistyczna - audiologia i foniatria

porada specj alistyczna - chirurgia dziecięca,

porada specj alistyczna - chirurgia onkologiczna dla dzieci,

porada specj alistyczna - gastroenterologia dla dzieci,

porada specj alistyczna - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży,

porada specj alistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla

dzieci,

porada specjalistyczna - preluksacja, porada specjalistyczna - urologia dziecięca, porada specjalistyczna - onkologia

porada specjalistyczna - chirurgia klatki piersiowej, porada specjalistyczna - onkologia

porada specjalistyczna - chirurgia klatki piersiowej

porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyń


11 chirurgia ogólna


porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna porada specjalistyczna


chirurgia dziecięca,

chirurgia ogólna,

chirurgia plastyczna,

chirurgia szczękowo-twarzowa,

proktologia,

leczenie bólu,

gastroenterologia,

gastroenterologia dla dzieci,

ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

leczenie chorób naczyń,

chirurgia onkologiczna,

transplantologia,

toksykologia,

urologia,

onkologia


12 chirurgia onkologiczna


porada specjalistyczna - chirurgia onkologiczna, porada specjalistyczna - chirurgia onkologiczna dla dzieci, porada specjalistyczna - onkologia, porada specjalistyczna - proktologia


13 chirurgia onkologiczna dla dzieci


porada specjalistyczna - chirurgia onkologiczna dla dzieci


14


chirurgia plastyczna


porada specjalistyczna - chirurgia plastyczna


15

chirurgia plastyczna dla dzieci

porada specjalistyczna - chirurgia plastyczna

16

chirurgia szczękowo-twarzowa

porada specjalistyczna - chirurgia szczękowo-twarzowa, porada specjalistyczna - onkologia

17

chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci

porada specj alistyczna - chirurgia szczękowo-twarzowa

18

choroby płuc

porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc,

porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc dla dzieci,

porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna - alergologia,

porada specjalistyczna - alergologia dla dzieci,

porada specjalistyczna - onkologia

19

choroby płuc dla dzieci

porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc dla dzieci, porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozy, porada specjalistyczna - alergologia dla dzieci

20

choroby wewnętrzne

porada specjalistyczna - alergologia,

porada specjalistyczna - choroby metaboliczne,

porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia,

porada specjalistyczna - diabetologia,

porada specjalistyczna - endokrynologia,

porada specjalistyczna - gastroenterologia,

porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc,

porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyń,

porada specjalistyczna - choroby zakaźne,

porada specjalistyczna - hepatologia,

porada specjalistyczna - leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna - hematologia,

porada specjalistyczna - immunologia,

porada specjalistyczna - reumatologia,

porada specjalistyczna - geriatria,

porada specjalistyczna - neurologia,

porada specjalistyczna - nefrologia,

porada specjalistyczna - leczenie bólu,

porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna - kardiologia,

porada specjalistyczna - onkologia,

porada specjalistyczna - proktologia,

porada specjalistyczna - toksykologia,

porada specjalistyczna - transplantologia

21

choroby zakaźne

porada specjalistyczna - choroby zakaźne, porada specjalistyczna - choroby zakaźne u dzieci, porada specjalistyczna - hepatologia,

porada specjalistyczna - leczenie osób z AIDS lub zakażonych HIV

22

choroby zakaźne dla dzieci

porada specjalistyczna - choroby zakaźne u dzieci

23

dermatologia i wenerologia

porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia

24

dermatologia i wenerologia dla dzieci

porada specj alistyczna - dermatologia i wenerologia

25

diabetologia

porada specjalistyczna - diabetologia, porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieci, porada specjalistyczna - choroby metaboliczne

26

diabetologia dla dzieci

porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieci, porada specjalistyczna - choroby metaboliczne, porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieci

27

endokrynologia

porada specjalistyczna - endokrynologia, porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieci, porada specjalistyczna - choroby metaboliczne, porada specjalistyczna - diabetologia, porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieci, porada specjalistyczna - leczenie osteoporozy, porada specjalistyczna - onkologia

28

endokrynologia dla dzieci

porada specjalistyczna - choroby metaboliczne, porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieci, porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieci, porada specjalistyczna - onkologia

29

gastroenterologia

porada specjalistyczna - gastroenterologia,

porada specjalistyczna - gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna - proktologia,

porada specjalistyczna - hepatologia,

porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna - transplantologia,

porada specjalistyczna - onkologia

30

gastroenterologia dla dzieci

porada specjalistyczna - gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna - proktologia,

porada specjalistyczna - hepatologia,

porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna - rzadkie wrodzone wady metabolizmu

u dzieci,

porada specjalistyczna - transplantologia, porada specjalistyczna - onkologia

31

ginekologia onkologiczna

porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia, porada specjalistyczna - onkologia

32

geriatria

porada specjalistyczna - geriatria

33

hematologia

porada specjalistyczna - hematologia, porada specjalistyczna - transplantologia, porada specjalistyczna - onkologia

34

immunologia kliniczna

porada specjalistyczna - immunologia, porada specjalistyczna - transplantologia

35

immunologia kliniczna dla dzieci

porada specjalistyczna - immunologia

36

kardiochirurgia

porada specjalistyczna - kardiochirurgia, porada specjalistyczna - transplantologia

37

kardiochirurgia dla dzieci

porada specjalistyczna - kardiochirurgia, porada specjalistyczna - transplantologia

38

kardiologia

porada specjalistyczna - kardiologia, porada specjalistyczna - transplantologia

39

kardiologia dla dzieci

porada specjalistyczna - kardiologia dziecięca

40

nefrologia

porada specjalistyczna - nefrologia, porada specjalistyczna - nefrologia dla dzieci, porada specjalistyczna - transplantologia

41

nefrologia dla dzieci

porada specjalistyczna - nefrologia dla dzieci

42

neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych)

porada specj alistyczna - neonatologia, porada specjalistyczna - preluksacja

43

neonatologia (trzeci poziom referencyjny)

porada specj alistyczna - logopedia

44

neurochirurgia

porada specjalistyczna - neurochirurgia, porada specjalistyczna - neurochirurgia dla dzieci, porada specjalistyczna - neurologia, porada specjalistyczna - leczenie bólu

45

neurochirurgia dla dzieci

porada specjalistyczna - neurochirurgia dla dzieci, porada specjalistyczna - leczenie bólu

46

neurologia

porada specjalistyczna - geriatria, porada specjalistyczna - leczenie bólu, porada specjalistyczna - logopedia, porada specjalistyczna - neurologia

47

neurologia dla dzieci

porada specjalistyczna - leczenie bólu, porada specjalistyczna - logopedia, porada specjalistyczna - neurologia dziecięca

48

okulistyka

porada specjalistyczna - okulistyka, porada specjalistyczna - okulistyka dla dzieci, porada specjalistyczna - leczenie zeza

49

okulistyka dla dzieci

porada specjalistyczna - okulistyka dla dzieci, porada specjalistyczna - leczenie zeza

50

onkologia i hematologia dziecięca

porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięca, porada specjalistyczna - transplantologia, porada specjalistyczna - onkologia

51

onkologia kliniczna

porada specjalistyczna - hematologia, porada specjalistyczna - leczenie bólu, porada specjalistyczna - onkologia

52

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

porada specjalistyczna - leczenie osteoporozy, porada specjalistyczna - preluksacja,

porada specjalistyczna - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

53

ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

porada specjalistyczna - preluksacja,

porada specjalistyczna - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

54

otorynolaryngologia

porada specjalistyczna - audiologia i foniatria, porada specjalistyczna - otolaryngologia, porada specjalistyczna - otolaryngologia dziecięca, porada specjalistyczna - logopedia, porada specjalistyczna - onkologia

55

otorynolaryngologia dla dzieci

porada specjalistyczna - audiologia i foniatria, porada specjalistyczna - otolaryngologia dziecięca, porada specjalistyczna - logopedia, porada specjalistyczna - onkologia

56

pediatria

porada specjalistyczna - alergologia dla dzieci, porada specjalistyczna - audiologia i foniatria, porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia, porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieci, porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieci, porada specjalistyczna - gastroenterologia dla dzieci, porada specjalistyczna - choroby zakaźne u dzieci, porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc u dzieci, porada specjalistyczna - leczenia mukowiscydozy,

porada specjalistyczna - choroby metaboliczne,

porada specj alistyczna - ginekologia dla dziewcząt,

porada specjalistyczna - immunologia,

porada specj alistyczna - kardiologia dziecięca,

porada specjalistyczna - neonatologia,

porada specj alistyczna - neurologia dziecięca,

porada specj alistyczna - onkologia i hematologia dziecięca,

porada specjalistyczna - rzadkie wrodzone wady metabolizmu

u dzieci,

porada specj alistyczna - nefrologia dla dzieci, porada specjalistyczna - reumatologia dla dzieci, porada specjalistyczna - toksykologia

57

położnictwo i ginekologia (pierwszy i drugi poziom referencyjny)

porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia, porada specjalistyczna - ginekologia dla dziewcząt, porada specj alistyczna - leczenie osteoporozy, porada specj alistyczna - endokrynologia, porada specjalistyczna - endokrynologia dla dzieci, porada specjalistyczna - onkologia

58

położnictwo i ginekologia (trzeci poziom referencyjny)

porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia, porada specjalistyczna - ginekologia dla dziewcząt, porada specjalistyczna - leczenie osteoporozy, porada specj alistyczna - endokrynologia, porada specj alistyczna - endokrynologia dla dzieci, porada specjalistyczna - diabetologia, porada specjalistyczna - kardiologia, porada specjalistyczna - onkologia

59

reumatologia

porada specjalistyczna - reumatologia, porada specjalistyczna - reumatologia dla dzieci, porada specjalistyczna - leczenie osteoporozy, porada specjalistyczna - leczenie bólu

60

reumatologia dla dzieci

porada specjalistyczna - reumatologia dla dzieci

61

toksykologia kliniczna

porada specjalistyczna - toksykologia

62

toksykologia kliniczna dla dzieci

porada specjalistyczna - toksykologia

63

transplantologia kliniczna

porada specjalistyczna - transplantologia, porada specjalistyczna - onkologia

64

transplantologia kliniczna dla dzieci

porada specjalistyczna - transplantologia, porada specjalistyczna - onkologia

65

urologia

porada specjalistyczna - urologia, porada specjalistyczna - onkologia

66

urologia dla dzieci

porada specjalistyczna - urologia dziecięca, porada specjalistyczna - onkologia

67

brachyterapia, radioterapia, terapia izotopowa

porady specjalistyczne wskazane w niniejszym załączniku do profili zachowawczych

68

chemioterapia hospitalizacja

porady specjalistyczne wskazane w niniejszym załączniku do profili zachowawczych oraz porady specjalistyczne wskazane w lp. 7, 11, 12, 13, 31, 54, 55, 63-66

69

profile wymienione w lp. 1-66

porada specjalistyczna - genetyka

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 361, 362, 367, 376, 377, 382, 383, 389, 395, 396, 399, 410, 424, 425, 433, 434, 435, 440, 442, 460, 464, 473, 475, 480, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 517, 518, 532, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 797, 799, 800, 809, 813, 815, 825, 835, 841, 845, 846, 851, 864, 871, 887, 899, 905, 907, 914, 917, 921, 923, 924, 932, 951, 952, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 968, 971, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt