Dziennik Ustaw 2005 Nr 231 poz. 1963 - Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

(Dz. U. z dnia 28 listopada 2005 r.)


Na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 2822) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w załączniku nr 1:
a)  w części dotyczącej województwa kujawsko-pomorskiego:
–  lp. 33 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
33Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy
powiat brodnicki obejmujący:
miasto Brodnica
gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie,
      Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek,
      Świedziebnia, Zbiczno
 
–  lp. 48 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
48Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi
powiat tucholski obejmujący
gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo,
      Śliwice, Tuchola
 
–  po lp. 48 dodaje się lp. 48a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
48aNaczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim
powiat sępoleński obejmujący
gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie,
      Sośno, Więcbork
 
–  lp. 49 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
49Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie
powiat wąbrzeski obejmujący:
miasto Wąbrzeźno
gminy: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica,
      Wąbrzeźno
 
–  po lp. 49 dodaje się lp. 49a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
49aNaczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu
powiat golubsko-dobrzyński obejmujący:
miasto Golub-Dobrzyń
gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo
      Pomorskie, Radomin, Zbójno
 
b)  w części dotyczącej województwa lubelskiego:
–  lp. 54 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
54Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie
miasto na prawach powiatu - Chełm
powiat chełmski obejmujący:
miasto Rejowiec Fabryczny
gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka,
      Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec
      Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin,
      Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice,
      Żmudź
 
–  lp. 57 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
57Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie
powiat krasnostawski obejmujący:
miasto Krasnystaw
gminy: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw,
      Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik,
      Siennica Różana, Żółkiewka
 
c)  w części dotyczącej województwa mazowieckiego:
–  lp. 171 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
171Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
terytorium całego kraju w sprawach z zakresu: 1) określonego w:
  - art. 4 pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia
    13 października 1995 r. o zasadach
    ewidencji i identyfikacji podatników i
    płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz.
    2681 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113),
  - art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 września
    2000 r. o podatku od czynności
    cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
    poz. 399, Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz.
    1418);
  
2) podatku od towarów i usług podatników, o
  których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i ust. 4
  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
  towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz
  z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756,
  Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484);
  
3) zadań wykonywanych w ramach szczególnej
  procedury rozliczania VAT wobec usług
  elektronicznych, o której mowa w art.
  131-134 ustawy o podatku od towarów i usług;
  4) zwrotu podatku od towarów i usług:
  
  - przedstawicielstwom dyplomatycznym,
    urzędom konsularnym, członkom personelu
    tych przedstawicielstw i urzędów, a także
    innym osobom zrównanym z nimi na podstawie
    ustaw, umów lub zwyczajów
    międzynarodowych,
  
  - instytucjom Wspólnot Europejskich
    posiadającym siedzibę lub
    przedstawicielstwo na terytorium kraju,
  
  - Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu
    Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym
    Państw-Stron Traktatu
    Północnoatlantyckiego uczestniczących w
    Partnerstwie dla Pokoju, w przypadku
    zakupów dokonanych przez Ministra Obrony
    Narodowej lub upoważnionego przez niego
    Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę
    Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk
    Lotniczych i Obrony Powietrznej lub
    odpowiednio upoważnionych przez nich
    dowódców wojskowych jednostek budżetowych,
  
  - podmiotom nieposiadającym siedziby,
    miejsca zamieszkania albo stałego miejsca
    prowadzenia działalności na terytorium
    kraju, niezarejestrowanym na potrzeby
    podatku od towarów i usług na terytorium
    kraju.
 
–  po lp. 171 dodaje się lp. 171a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
171aNaczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
część gminy Warszawa - miasta na prawach
     powiatu obejmująca dzielnice: część
     południowa Śródmieścia, Ochota
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozgraniczają Al. Jerozolimskie. Strona północna Al. Jerozolimskich (numery parzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Strona południowa Al. Jerozolimskich (numery nieparzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej właściwy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego przy Dworcu Centralnym właściwy jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
 
d)  w części dotyczącej województwa podkarpackiego:
–  lp. 208 i 209 otrzymują brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
208Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
część miasta na prawach powiatu - Rzeszów
     obejmująca część południowo-wschodnią
     miasta,
część powiatu rzeszowskiego obejmująca:
miasto Dynów
gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne,
      Lubenia, Tyczyn
209Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
część miasta na prawach powiatu - Rzeszów
     obejmująca część północno-zachodnią
     miasta,
część powiatu rzeszowskiego obejmująca
gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień,
      Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza,
      Trzebownisko
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską do ronda, W. Witosa, Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. Podkarpacką, Podkarpacką i Bieszczadzką.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
 
e)  w części dotyczącej województwa podlaskiego lp. 217 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
217Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
części miasta na prawach powiatu - Białystok
      pod nazwami:
      Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy
      Górne, Fasty, Halickie, Pieczurki,
      Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda,
      Zagórki, Zawady
powiat białostocki obejmujący
gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka,
      Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec
      Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne,
      Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna,
      Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku dzieli granica wyznaczona ulicami: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Franciszka Kleeberga, Wasilkowską (od ul. gen. Władysława Andersa do ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza (do ul. Warszawskiej), Warszawską, Nowowarszawską (do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego (od ul. Nowowarszawskiej), Wiadukt. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 
f)  w części dotyczącej województwa pomorskiego:
–  lp. 245 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
245Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie
powiat tczewski obejmujący:
miasto Tczew
gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy,
      Tczew
 
–  po lp. 245 dodaje się lp. 245a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
245aNaczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim
powiat gdański obejmujący:
miasto Pruszcz Gdański
gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański,
      Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki
      Wielkie
 
g)  w części dotyczącej województwa wielkopolskiego:
–  lp. 313 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
313Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie
powiat jarociński obejmujący
gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków
 
–  po lp. 313 dodaje się lp. 313a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
313aNaczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie
powiat pleszewski obejmujący
gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki,
      Gołuchów, Pleszew
 
–  lp. 326 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
326Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile
powiat pilski obejmujący:
miasto Piła
gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica,
      Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście,
      Wyrzysk, Wysoka
 
–  po lp. 326 dodaje się lp. 326a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
326aNaczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży
powiat chodzieski obejmujący:
miasto Chodzież
gminy: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin
 
–  lp. 340 otrzymuje brzmienie:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
340Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu
powiat wągrowiecki obejmujący:
miasto Wągrowiec
gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki,
      Wapno, Wągrowiec
 
–  po lp. 340 dodaje się lp. 340a w brzmieniu:
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania
123
340aNaczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach
powiat obornicki obejmujący
gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół
 
  2)   załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

______
1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ SIEDZIB NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WYKONUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 5 UST. 6 USTAWY Z WYŁĄCZENIEM EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA
 
Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego wykonującego zadania określone w art. 5 ust. 6 ustawy z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnychTerytorialny zasięg działaniaNazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego wykonującego zadania w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
1234
I województwo dolnośląskie 
1Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze
powiat górowski obejmujący
gminy: Góra, Jemielno, Niechlów,
      Wąsosz
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie
2Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach
powiat polkowicki obejmujący
gminy: Chocianów, Gaworzyce,
      Grębocice, Polkowice,
      Przemków, Radwanice
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie
II województwo lubelskie 
3Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej
powiat łęczyński obejmujący
gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna,
      Milejów, Puchaczów,
      Spiczyn
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie
4Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach
powiat rycki obejmujący:
miasto Dęblin
gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki,
      Stężyca, Ułęź
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach
III województwo łódzkie 
5Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy
powiat łęczycki obejmujący:
miasto Łęczyca
gminy: Daszyna, Góra Świętej
      Małgorzaty, Grabów,
      Łęczyca, Piątek, Świnice
      Warckie, Witonia
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie
6Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie
powiat pajęczański obejmujący
gminy: Działoszyn, Kiełczygłów,
      Nowa Brzeźnica, Pajęczno,
      Rząśnia, Siemkowice,
      Strzelce Wielkie,
      Sulmierzyce
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku
IV województwo mazowieckie 
7Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku
powiat lipski obejmujący
gminy: Chotcza, Ciepielów,
      Lipsko, Rzeczniów, Sienno,
      Solec n. Wisłą
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu
8Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przysusze
powiat przysuski obejmujący
gminy: Borkowice, Gielniów,
      Klwów, Odrzywół, Potworów,
      Przysucha, Rusinów,
      Wieniawa
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu
V województwo podkarpackie 
9Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku
powiat niżański obejmujący
gminy: Harasiuki, Jarocin,
      Jeżowe, Krzeszów, Nisko,
      Rudnik n. Sanem, Ulanów
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
VI województwo podlaskie 
10Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce
powiat hajnowski obejmujący: miasto Hajnówka
gminy: Białowieża, Czeremcha,
      Czyże, Dubicze Cerkiewne,
      Hajnówka, Kleszczele,
      Narew, Narewka
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim
VII województwo świętokrzyskie 
11Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej
powiat kazimierski obejmujący
gminy: Bejsce, Czarnocin,
      Kazimierza Wielka,
      Opatowiec, Skalbmierz
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie
12Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie
powiat włoszczowski obejmujący
gminy: Kluczewsko, Krasocin,
      Moskorzew, Radków,
      Secemin, Włoszczowa
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt