Nawigacja:   Strona głównaRegulamin
 

Regulamin
1
1
Regulamin serwisu ZnanyPrawnik.pl
 

REGULAMIN SERWISU „Znany Prawnik.pl”

§1 [Treść Regulaminu]

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i sposób korzystania z Serwisu „Znany Prawnik” przez osoby odwiedzające jego stronę internetową www.znanyprawnik.pl., administrowanego przez INKASSO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Pilczycka 201/1, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy … Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Pod Numerem KRS 0000335571 REGON 141990967 (zwaną dalej „Administratorem”).

§2 [Definicje pojęć użytych w Regulaminie]

1.Regulamin Serwisu – niniejszy dokument zawierający postanowienia określające zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego ZnanyPrawnik.pl.

2.Serwis ZnanyPrawnik.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.znanyprawnik.pl/, który jest prowadzony przez Operatora Serwisu i który składa się z Części Ogólnodostępnej oraz Kont Użytkowników indywidualnych / Użytkowników profesjonalnych.

3.Administrator Serwisu – Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pilczyckiej 201/1 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: XXXXX.

4.Część Ogólnodostępna – zasoby Serwisu, które są dostępne dla wszystkich osób korzystających z sieci Internet bez konieczności rejestracji i logowania w Serwisie.

5.Konto Użytkownika indywidualnego / Konto Użytkownika profesjonalnego – panel administracyjny, stanowiący integralna część Serwisu dostępną dla „Użytkownika indywidualnego” / „Użytkownika profesjonalnego”, po dokonaniu „Rejestracji” lub „Autoryzacji”, a następnie zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Operator Serwisu świadczy bezpłatne usługi „Użytkownikom” / „Użytkownikom profesjonalnym”.

Może rozdzielmy te nazwy na dwa niezależne punkty.

6.Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot prawny, który w drodze Rejestracji utworzył Konto Użytkownika indywidualnego w Serwisie.

7.Podmiot profesjonalny – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot prawny, prowadząca działalność o określonej przez Serwis profesji, na podstawie odpowiedniego zezwolenia lub wpisu do rejestru (np. Adwokat, Radca Prawny, Doradca prawny, Doradca podatkowy, Notariusz, Syndyk, Rzecznik patentowy) lub innego upoważnienia ustawowego.

Musimy jeszcze w jakiś sposób „przemycić” tu (albo do punktu 8) osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, a mogące być zainteresowane założeniem konta, np. wykładowcy akademiccy (chodzi o konta zakładane nie w celu zareklamowania własnej działalności, a te, które założone są wyłącznie dla prestiżu)

8.Użytkownik profesjonalny – podmiot profesjonalny, który dokonał rejestracji lub autoryzacji i utworzył Konto Użytkownika profesjonalnego w Serwisie.

9.Użytkownicy Serwisu - Użytkownik indywidualny i Użytkownik profesjonalny.

10.Rejestracja – procedura utworzenia nowego Konta Użytkownika polegająca na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego (podania danych identyfikacyjnych) dostępnego ze Strony Głównej Serwisu pod przyciskiem „Rejestracja” i Tutaj nie jest tak do końca: samo klikniecie „Zapisz” nie oznacza zakończenia rejestracji.

Wszędzie gdzie pojawia nam się „Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny” zastąpmy te fragmenty przez po prostu „Użytkownik”.

11.Autoryzacja – procedura utworzenia Konta Użytkownika profesjonalnego, na podstawie danych Podmiotu profesjonalnego wpisanych w bazę Serwisu, polegająca na wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego (podania danych identyfikacyjnych Użytkownika profesjonalnego), dostępnego ze Strony Głównej Serwisu pod przyciskiem „Rejestracja” i

12.Gość – osoba odwiedzająca strony Serwisu lub korzystająca z zamieszczonych informacji w Części Ogólnodostępnej, która nie jest zalogowana jako Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny.

13.Rekomendacja – opinia Użytkownika Serwisu o Użytkowniku profesjonalnym, widoczna dla osób korzystających z Serwisu. Nie zawsze dodana rekomendacja jest widoczna. Up może wyłączyć wyświetlanie rekomendacji jeżeli posiada abonament na to pozwalający.

14.Usługa świadczona drogą elektroniczną - polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Gościa, Użytkownika, Użytkownika profesjonalnego, bez jednoczesnej obecności stron.

15.Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną – polega na bezpłatnym umożliwieniu:

a) osobom odwiedzającym stronę Serwisu, korzystania z informacji i baz danych zamieszczonych w Części ogólnodostępnej Serwisu;

b) Użytkownikowi indywidualnemu:

- Przede wszystkim: założenia konta użytkownika indywidualnego, które umożliwia:

- korzystania z informacji i baz danych zamieszczonych w Części ogólnodostępnej Serwisu;

- wystawiania Rekomendacji Użytkownikom profesjonalnym;

- złożenia Zapytania prawnego celem uzyskania E – porady;

- ... ?

c) Użytkownikowi profesjonalnemu:

- Przede wszystkim: założenia konta użytkownika profesjonalnego, które umożliwia:

- korzystania z informacji i baz danych zamieszczonych w Części ogólnodostępnej Serwisu;

- wystawiania Rekomendacji Użytkownikom profesjonalnym;

- złożenia Zapytania prawnego celem uzyskania E – porady;

- skorzystania z Abonamentu podstawowego;

- ... ?

16.Płatne usługi świadczone drogą elektroniczną:

- E – porada

- Usługa płatnego Abonamentu

Usługa dodatkowa do abonamentu:

a) Pozycjonowanie

b) Wyróżnieniem

c) Hosting

d) Prestiż

17.E-porada – funkcja Serwisu umożliwiająca osobie korzystającej z Serwisu zadawanie pytań prawnych i otrzymywanie na nie odpowiedzi. Kwestia E-porad szczegółowo regulowana jest w § 10 niniejszego Regulaminu.

18.Abonament – funkcja Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi profesjonalnemu prezentowanie na łamach Serwisu szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez niego działalności. Kwestia Abonamentów szczegółowo regulowana jest w § 11 niniejszego Regulaminu.

19.Pozycjonowanie - funkcja Serwisu pozwalająca na wyróżnienie danych Użytkownika profesjonalnego prezentowanych w Serwisie w ramach posiadanego przez niego Abonamentu. Kwestia Pozycjonowania szczegółowo regulowana jest w ust. 34 – 44 § 11 niniejszego Regulaminu.

20.Wyróżnienie – funkcja Serwisu pozwalająca na dodatkowe wyróżnienie danych Użytkownika profesjonalnego prezentowanych w Serwisie w ramach posiadanego przez niego Abonamentu. Kwestia Wyróżnienia szczegółowo regulowana jest w ust. 34 – 44 § 11 niniejszego Regulaminu.

21.Prestiż – umożliwia Użytkownikowi profesjonalnemu zamieszczenie w bazie danych Serwisu, adresu internetowego prywatnej strony www tego Użytkownika profesjonalnego zamiast indywidualnej strony internetowej oferowanej przez Administratora Serwisu;

22.Hosting - ...

§3 [Zasady korzystania z serwisu]

1.INKASSO upoważnia Gości, Użytkowników indywidualnych i Użytkowników profesjonalnych do korzystania z Serwisu i znajdujących się tam baz danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

2.Osoby korzystające z Serwisu nie nabywają żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością INKASSO i jej kontrahentów.

3.Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby trzecie.

4.Osoby korzystające z Serwisu nie są uprawnione bez pisemnego upoważnienia Administratora Serwisu do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i bazy danych.

5.INKASSO zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Gości, Użytkowników indywidualnych i Użytkowników profesjonalnych naruszających zasady korzystania z Serwisu.

6.Zamieszczone w Serwisie informacje na stronach Użytkowników profesjonalnych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Osób korzystających z Serwisu do złożenia zapytania ofertowego. INKASSO w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika profesjonalnego reklamującego się za pośrednictwem Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za działania / zaniechania Użytkowników profesjonalnych reklamujących się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez INKASSO naruszeń, zastrzega się prawo do zablokowania Użytkownikowi indywidualnemu/ Użytkownikowi profesjonalnemu dostępu do Serwisu.

§4 [Wymagania techniczne]

1.Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Internetowego Serwisu Prawniczego (Usługi), znajdującego się pod adresem internetowym: www.ZnanyPrawnik.pl (Serwis).

2.Do korzystania z Usług odpłatnych wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0.

3.Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§5 [Uprawnienia Administratora Serwisu]

Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od momentu publikacji Regulaminu na stronie Serwisu.

Użytkownicy indywidualni / Użytkownicy profesjonalni akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu ZnanyPrawnik.pl i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§6 [Zakazy i ograniczenia]

1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady etykiety.

2. Zakazuje się w szczególności:

a) umieszczania przez Użytkowników Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety;

b) umieszczania przez Użytkowników Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub/ i dobra osób trzecich,

c) wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Administratora Serwisu lub mogły wyrządzić Mu szkodę,

d) Użytkownikom Serwisu wystawiania Rekomendacji, które powodują przekierowanie do innych stron internetowych lub są adresami innych stron internetowych;

e) Użytkownikom profesjonalnym umieszczania na Koncie Użytkownika profesjonalnego kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o osobach odwiedzających strony Serwisu;

f) umieszczania na stronach Serwisu jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, w szczególności kodu wykonywalnego po stronie klienta lub serwera, w szczególności takich, które mogłyby wyrządzić szkodę lub choćby tylko narazić na szkodę Administratora Serwisu lub innych użytkowników Internetu, w tym Użytkowników Serwisu,

g) zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych,

h) zabrania się rejestrowania Kont Użytkowników Profesjonalnych przez osoby nieuprawnione, nie posiadające stosownych kwalifikacji, w szczególności przez osoby nie będące Podmiotami Profesjonalnymi lub nie posiadające odpowiedniego upoważnienia do dokonania rejestracji w imieniu Podmiotu profesjonalnego.

§ 7 [Ogólne informacje o usługach oferowanych przez Serwis]

1. Każda osoba odwiedzająca stronę „Znanyprawnik.pl” może korzystać nieodpłatnie – w graniach określonych postanowieniami Regulaminu, w szczególności §6 oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego i wynalazczegoz treści umieszczonych w części ogólnodostępnej Serwisu.

2. Przez korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w ust.1 uważa się w szczególności:

a) wyszukiwanie w katalogu Serwisu firm prawniczych

b) zapoznawanie się z treścią rekomendacji firmach prawniczych

c) wyszukiwanie i zapoznawanie się z treścią ogłoszeń

d) wyszukiwanie i zapoznawanie się z treścią wiadomości

e) zgłaszanie firm prawniczych do katalogu Serwisu

3. Osoba korzystająca z Części ogólnodostępnej Serwisu zwana jest „Gościem” Serwisu.

4. Każdy Gość Serwisu ma prawo korzystać z dodatkowych, bezpłatnych funkcji Serwisu. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji, celem założenia „Konta”.

5. Serwis umożliwia założenie dwóch rodzajów Konta:

a) Konta Użytkownika indywidualnego;

b) Konta Użytkownika profesjonalnego.

6. Dokonanie skutecznej rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Bezpłatnej umowy o świadczenie usług internetowych z Administratorem Serwisu.

Gość Serwisu dokonujący rejestracji oraz Administrator Serwisu zgodnie oświadczają, że umowa ta jest zawarta w języku polskim, a miejscem wykonania umowy, jest siedziba Administratora Serwisu. Czas zawarcia umowy wymienione strony oznaczają na moment potwierdzenia przez Użytkownika indywidualnego rejestracji, a w przypadku Użytkownika profesjonalnego rejestracji bądź autoryzacji, poprzez kliknięcie na wskazany przez Administratora Serwisu, link w wiadomości e- mail, przesłanej Użytkownikowi indywidualnemu/ Użytkownikowi profesjonalnemu po przeprowadzeniu skutecznej rejestracji lub autoryzacji.

Świadczenie bezpłatnych usług rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba, że Użytkownik indywidualny/ Użytkownik profesjonalny lub Administrator Serwisu wskażą inny termin.

Świadczenie usług polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z dodatkowych funkcji Serwisu, nie należących do Części Ogólnodostępnej Serwisu, a uzależnionych od posiadania określonego Konta Użytkownika indywidualnego/ Użytkownika profesjonalnego.

Świadczenie usług płatnych rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora Serwisu.

7. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami powyższej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu.

§ 8 [Rejestracja i logowanie Użytkownika indywidualnego]

1. Rejestracji Użytkownika indywidualnego dokonać mogą wyłącznie osoby zdolne do czynności prawnych.

2. Rejestracja Użytkownika indywidualnego wymaga:

- zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu i wyrażenia zgody na postawienia tego Regulaminu;

- posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;

- wyboru identyfikatora i hasła;

3. Dokonując Rejestracji Użytkownik indywidualny oświadcza, że zapoznał się i zgadza się na postanowienia zawarte w Regulaminie Serwisu.

4.Podczas rejestracji Użytkownik indywidualny określa swoje dane dostępowe (tj. login, identyfikator i hasło) służące do logowania w Serwisie. Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych, a także do zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób trzecich. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika, w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych dostępowych przez Użytkownika.

5. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Użytkownik indywidualny otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o dokonanie potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenia dokonuje się przez kliknięcie na link zawarty w wiadomości. Wraz z potwierdzeniem rejestracji następuje uaktywnienie Konta Użytkownika indywidualnego.

6.Dostęp do Konta Użytkownika indywidualnego jest możliwy po zalogowaniu się. Logowanie następuje przez podanie loginu oraz hasła.

7.Po dokonaniu rejestracji Użytkownik indywidualny może z poziomu własnego konta uzupełnić dane osobowe.

8.Użytkownik indywidualny dokonując rejestracji oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe.

9. Administrator Serwisu oświadcza, że dane wskazane przez Użytkownika indywidualnego niezbędne są jedynie w celu identyfikacji oraz ewentualnych rozliczeń finansowych za świadczone przez Serwis usługi płatne. Dane osobowe nie będą publikowane w żadnej formie w Serwisie oraz przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

10. Skorzystanie przez Użytkownika indywidualnego z usługi e-porady wymaga wcześniejszego uzupełnienia wszystkich danych dodatkowych. Szczegółowo kwestia ta regulowana jest w § 10 niniejszego Regulaminu.

11. Odpowiedzialność za treść informacji rejestrowanych w Serwisie ponosi Użytkownik indywidualny - właściciel Konta Użytkownika indywidualnego , utworzonego w procesie rejestracji.

12.Administrator Serwisu nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowanych podanych przez Użytkownika indywidualnego. W przypadku jednak uzyskania potwierdzonych informacji, że dane wskazane podczas rejestracji są niezgodne z rzeczywistym stanem, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia prawa dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika indywidualnego.

13.Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Użytkownika indywidualnego na wysyłanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej informacji o statusie Jego Konta, informacji marketingowych Administratora Serwisu, itp.

§ 9 [Rejestracja i logowanie Użytkownika profesjonalnego]

1. Podmiot profesjonalny korzystający z Serwisu w charakterze Gościa może dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji lub autoryzacji danych zamieszczonych w Serwisie, powodujących utworzenie Konta Profesjonalisty. Wskazane podczas rejestracji / autoryzacji informacje osobowe, kontaktowe jak również dotyczące specjalizacji, będą dostępne w wyszukiwarce Serwisu. Jednocześnie informacje te posłużą do utworzenia przez Administratora Serwisu indywidualnej strony prezentującej Użytkownika profesjonalnego. Administrator Serwisu wskaże Użytkownikowi profesjonalnemu adres internetowy tej strony.

2. Osoba dokonująca rejestracji / autoryzacji Użytkownika profesjonalnego oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Podmiotu profesjonalnego oraz do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych, w tym zawierania umów.

3.Rejestracja / autoryzacja Użytkownika profesjonalnego wymaga:

zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu i wyrażenia zgody na postawienia tego Regulaminu,

posiadania działającego adresu poczty elektronicznej,

podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych identyfikacyjnych.

4. Osoba dokonująca rejestracji / autoryzacji Użytkownika profesjonalnego określa w trakcie rejestracji indywidualne dane dostępowe Podmiotu profesjonalnego (tj. login i hasło) służące do logowania w Serwisie. Dane dostępowe powinny być zachowane w tajemnicy przed osobami trzecimi. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika profesjonalnego, w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych dostępowych przez samego Użytkownika profesjonalnego.

5. Po dokonaniu rejestracji / autoryzacji w Serwisie, na wskazany adres e-mail Użytkownika profesjonalnego wysłana zastanie wiadomość z prośbą o dokonanie potwierdzenia rejestracji / autoryzacji. Potwierdzenia dokonuje się przez kliknięcie na link zawarty w wiadomości. Wraz z potwierdzeniem rejestracji / autoryzacji następuje uaktywnienie Konta Profesjonalisty.

6. Administrator Serwisu oświadcza, że podane przy rejestracji / autoryzacji dane Użytkownika profesjonalnego niezbędne są jedynie w celu jego identyfikacji oraz ewentualnych rozliczeń finansowych za świadczone przez Serwis usługi płatne. Dane te z wyjątkiem powszechnie dostępnych danych teleadresowych siedziby firmy (nazwa firmy, ulica, nr domu, lokalu, telefon, profesja) nie będą w żadnej formie publikowane w Serwisie oraz przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

7. W ramach usługi Abonamentu może nastąpić rozszerzenie informacji o Użytkowniku profesjonalnym dostępnych w Serwisie w Części Ogólnodostępnej. Szczegółowo kwestia ta została uregulowana w § 11 niniejszego Regulaminu.

8. Dostęp do Konta Użytkownika profesjonalnego jest możliwy po zalogowaniu. W celu zalogowania niezbędne jest podanie: Loginu oraz Hasła.

9. Odpowiedzialność za treść informacji rejestrowanych w Serwisie ponosi Użytkownik profesjonalny - właściciel Konta profesjonalisty.

10.Administrator Serwisu nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowych Użytkownika profesjonalnego. W przypadku jednak uzyskania potwierdzonych informacji, że dane wskazane podczas rejestracji / autoryzacji są niezgodne z rzeczywistym stanem, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia prawa dostępu lub usunięcia Konta profesjonalisty.

11.Wypełnienie formularza rejestracji / autoryzacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Użytkownika profesjonalnego na wysyłanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej informacji o statusie Jego Konta, informacji marketingowych Administratora Serwisu, itp.

§ 10 [ E – porady]

[Zawarcie umowy]

1.Administrator Serwisu udziela porady Użytkownikowi indywidualnemu lub Użytkownikowi profesjonalnemu na podstawie Umowy o udzielenie porady, zwanej dalej w niniejszej Sekcji „Umową”.

2.Przez Umowę o udzielenie porady Administrator Serwisu zobowiązuje się udzielić drogą elektroniczną przez Internet porady Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu, na podstawie zadanego przez niego Zapytania, w terminie 7 dni od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

3.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do Umowy o udzielenie porady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło

4.Zawarcie umowy o udzielenie porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Administratora Serwisu.

5.Umowa zawarta jest w języku polskim. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Administratora Serwisu.

[Konto Użytkownika]

6.Komunikacja Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego z Administratorem Serwisu odbywa się poprzez Konto Użytkownika indywidualnego / Konto Użytkownika profesjonalnego, zwany dalej „Kontem”.

7.W szczególnych wypadkach komunikacja Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego z Administratorem Serwisu może odbywać się także za pomocą innych środków, jak w szczególności poczty elektronicznej, telefonicznie itp.

[Złożenie zapytania]

8.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny, aby złożyć zapytanie musi być zalogowany do swojego Konta.

9.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny aby złożyć zapytanie musi w zakładce Moje dane na swoim Koncie wypełnić wszystkie pola podając aktualne i prawdziwe dane.

10.Formularz złożenia zapytania znajduje się w zakładce E-porady na Koncie Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego. Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny może również wybrać pole E-porady na Stronie Głównej Serwisu, po czym zostanie przekierowany do w/w zakładki na swoim Koncie

11.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny w Panelu zadaje Zapytanie w ten sposób, iż:

a.w polu „Tytuł zapytania” wpisuje tytuł pytania;

b.w polu „Wartość przedmiotu sporu” wpisuje kwotę oznaczającą wartość przedmiotu sporu, jeżeli taką zna lub jest w stanie oszacować. Jeżeli Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny nie jest w stanie oszacować kwotowo wartości przedmiotu sporu, np. ze względu na specyfikę zadawanego pytania, wpisuje kwotę domyślną 1zł.

c.w polu „Specjalizacja” wybiera z listy specjalizacji najbardziej pasującą jego zdaniem do specyfiki pytania. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie określić najbardziej pasującej specjalizacji do zadawanego pytania, pozostawia pole „specjalizacja” niewypełnione.

d.w polu „Treść zapytania” wpisuje jego treść. Użytkownik indywidualny/ Użytkownik profesjonalny powinien jak najdokładniej opisać stan faktyczny będący podstawą pytania oraz sprecyzować zakres porady, którą chciałby uzyskać (np. wypunktowując zagadnienia, które go interesują);

e.w polach „Załączniki” Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny może dodać pliki, które uważa za pomocne w dookreśleniu stanu faktycznego. Mogą to być w szczególności skany lub teksty dokumentów, które pozostają w związku ze złożonym zapytaniem;

f.następnie wysyła Zapytanie do wyceny, klikając przycisk „Wyślij”.

12.Po kliknięciu Pola „Wyślij” Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny w terminie określonym w ust. 16 § 10 niniejszego Regulaminu otrzyma wycenę Zapytania.

13.Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego na wysyłanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej informacji o statusie jego sprawy, informacji marketingowych Administratora Serwisu, itp.

[Wycena]

14.Wycena zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, za którego zapłatę Administrator Serwisu zobowiązuje się udzielić porady Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu.

15.Wycena jest bezpłatna.

16.W dni robocze, w godzinach od 7 do 20, Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 7 dnii od momentu otrzymania informacji o terminie Wyceny.

17.W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi do 7 dnii.

18.W przypadku gdy termin Wyceny przypadałby poza godzinami, o których mowa w ust. 1, terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, liczy się od pierwszej godziny, o której mowa w ust. 1.

19.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej oraz jako Komunikat dla Konta informację o Wycenie wraz z linkiem. Kliknięcie na link przekierowuje Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego do jego Konta i umożliwia zapoznanie się z wyceną Zapytania i sposobami płatności oraz umożliwia jej dokonanie. Zapoznanie się z wyceną pytania i sposobami płatności oraz jej dokonanie możliwe jest również po każdorazowym zalogowaniu do Konta i przejściu do zakładki E-porady.

20.Wycena Administratora Serwisu uwzględnia:

a.stopień skomplikowania sprawy,

b.nakład pracy niezbędny w celu pełnego i rzetelnego opracowania porady.

[Płatność]

21. Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny po otrzymaniu Wyceny może:

a.Zrezygnować z zawarcia umowy o udzielenie porady;

b.Skorzystać z opcji opłacenia usługi.

22.Rezygnacja z zawarcia Umowy nie powoduje po stronie Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Administratora Serwisu żadnych roszczeń z tego tytułu.

23. Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny może skorzystać z następujących sposób płatności:

c.Przelew on-line za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay.pl;

d.Wpłata na wskazany rachunek bankowy Administratora Serwisu. W takim wypadku w tytule wpłaty należy podać numer pytania.

24.W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b., Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny zobowiązuje się przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Administratora Serwisu [email protected] lub przesłać wiadomość e-mail, w której oświadcza, że dokonał płatności.

25.Brak wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania Wyceny Zapytania, oznacza rezygnację z zawarcia Umowy o udzielenie porady.

[Faktura]

26..Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, wybiera opcję „Pobierz fakturę” znajdującą się w zakładce E-porady na Koncie Użytkownika.

27.Po sformułowaniu Zapytania (po wypełnieniu i wysłaniu formularza Zapytania) do chwili zaksięgowania wpłaty, pobrana faktura jest fakturą wystawianą pro-forma w podglądem zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty udostępnia jest docelowa wersja faktury.

28.Faktura wystawiana jest Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu bez podpisu wystawcy.

29.Na żądanie Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego faktura jest wysyłana także pocztą na wskazany adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Administratorowi Serwisu żądania.

[Udzielenie porady]

29.Udzielenie porady polega na wysłaniu przez Administratora Serwisu tekstu odpowiedzi na Zapytanie na Konto Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego lub też w załączonym pliku w formacie .doc lub .pdf.

30. Po wysłaniu porady na Konto Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego, Administrator Serwisu powiadamia dodatkowo Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego za pośrednictwem wiadomości e- mail wysłanej na wskazany adres, o przesłaniu porady na Konto.

31.Do treści porady Administrator Serwisu może załączyć inne dokumenty, w szczególności orzeczenia sądów lub innych organów, jeśli mają one związek z treścią odpowiedzi.

[Termin udzielenia odpowiedzi]

32.Administrator Serwisu udziela porady Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu w terminie przewidywanym do 7 dni od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Administratora Serwisu.

33.W szczególnych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu. W takiej sytuacji Administrator Serwisu w terminie wskazanym w ust. 1 informuje Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego o prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi oraz podaje przyczynę niezachowania terminu.

34.Przez szczególne przypadki uważa się następujące sytuacje:

1.Skomplikowany charakter Zapytania. W szczególnościto Zapytania, co do których udzielenie porady wymaga analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa lub też analizy szczegółowej dokumentacji nadesłanej przez Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego ;

2.Znaczne obciążenie pracą Administratora Sewrisu. W szczególności dotyczy to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

3.Konieczność zadania Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu pytań pomocniczych celem pełnego ustalenia stanu faktycznego i zakresu pytania.

[Zakres udzielonej porady]

35.Zakres udzielanej porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego w treści Zapytania oraz zawarte w nim szczegółowe pytania zadane przez Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego dotyczące stanu faktycznego lub prawnego.

36.W poradzie prawnej może być zawarta uwaga skierowana do Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego , dotycząca istotnych zagadnień związanych z zapytaniem, a nie będących przedmiotem tegoż zapytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której udzielenie porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny informowany jest o takich zagadnieniach. Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu przysługuje prawo zadawania dodatkowych zapytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia. Dodatkowe zapytania zadawane są przez wysłanie nowego Formularza złożenia zapytania i traktowane jako odrębne usługi.

[Pytania dodatkowe]

37.Użytkownikowi indywidualnemu / Użytkownikowi profesjonalnemu przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Zapytania pierwotnego określonych w ust. 11 § 10 niniejszego Regulaminu. Zadanie pytań dodatkowych może odbyć się poprzez formularz, dostępny z poziomu Konta, zamieszczony wraz z poradą lub odpowiedzią na poprzednie pytania dodatkowe.

38.Udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14 § 10 niniejszego Regulaminu.

39.Prawo do zadawania pytań dodatkowych jest ograniczone w czasie do okresu 14 dni od uzyskania odpowiedzi na zadane Zapytanie główne.

40.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny może zadać dowolną ilość pytań dodatkowych.

41.Pytanie dodatkowe może mieć na celu w szczególności wyjaśnienie wątpliwości, jakie Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny powziął w wyniku udzielenia porady.

42.Udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe następuje w terminie 7 dni, od momentu ich doręczenia Administratorowi Serwisu.

43.Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres Pytania pierwotnego, administrator Systemu w terminie 7 dni od otrzymania pytań dodatkowych informuje o tym Użytkownika indywidualnego/ Użytkownika profesjonalnego, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia. Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny, jeśli jest zainteresowany udzieleniem odpowiedzi, zadaje pytanie dodatkowe jako nowe Zapytanie na zasadach określonych powyżej

[Sposób udzielania porad – brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa]

44. Administrator Serwisu gwarantuje udzielanie porad zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym. W sprawach, w których występują kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, Administrator Serwisu informuje Użytkownika indywidualnego/ Użytkownika profesjonalnego o takich rozbieżnościach, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.

45.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny oświadcza, że jest mu wiadome, iż taki sposób udzielania porad, przy uwzględnieniu należytej staranności, wynika z braku w polskim porządku prawnym powszechnie wiążącej wykładni ustaw, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ rządowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.

Porada udzielana jest na podstawie porządku prawnego obowiązującego w dniu udzielenia porady, chyba że Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny zaznaczy w sposób jednoznaczny, że Jego Zapytanie dotyczy porządku prawnego obowiązującego w innym czasie.

Administrator Systemu może poinformować Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego w odpowiedzi o przewidywanej zmianie stanu prawnego będącego podstawą udzielonej odpowiedzi oraz udzielić wyjaśnień dodatkowych.

[Wyłączenie prawa odstąpienia]

46.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi – udzielenia porady przed upływem terminu określonego w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) i tym samym oświadcza, że został poinformowany, iż nie przysługuje Mu prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 1 wymienionej wyżej Ustawy.

[Możliwość odmowy udzielenia porady]

47.Administrator Serwisu może odmówić udzielenia porady, jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej, o których mowa w § 6 Regulaminu.

48.Odpowiedź na zadane przez Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego Zapytanie może nie zostać udzielona w sytuacji jeżeli udzielenie takiej odpowiedzi wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub też brakiem wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

49.W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Administrator Serwisu informuje Użytkownika/ Użytkownika profesjonalnego o niemożliwości udzielenia porady. Administrator zwraca Użytkownikowi indywidualnemu/ Użytkownikowi profesjonalnemu zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury (o ile jest to konieczne).

[Odpowiedzialność z tytułu udzielenia „e- porady” ]

50.Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny zobowiązuje się udzielić wszystkich istotnych informacji, które w jakikolwiek sposób łączą się z przedmiotem Umowy o Udzielenie Porady Prawnej pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Administratora Serwisu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o Udzielenie Porady Prawnej.

51.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o Udzielenie Porady Prawnej, gdy do tego niewykonania lub nienależytego wykonania dojdzie na skutek działania bądź zaniechania Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego lub osób trzecich.

52.

[Publikacja treści pytania i udzielonej porady]

53.W przypadku zawarcia umowy o udzielenie porady, Administrator może opublikować w Serwisie zarówno treść zadanego Zapytania, jak i udzielonej porady.

54.Treść, o której mowa w ust. 53, jest dostępna dla Użytkowników Serwisu.

55.Publikacja pytania następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Użytkownika indywidualnego / Użytkownika profesjonalnego (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).

56.Administrator nie opublikuje w Serwisie treści, o której mowa w ust. 53, jeżeli Użytkownik indywidualny / Użytkownik profesjonalny zastrzegł poprzez wpisanie prośby podczas składania Zapytania lub później – do momentu wykonania Umowy – aby treść Zapytania nie była publikowana w Serwisie.

§ 11 [Abonamenty dla Użytkowników profesjonalnych]

[Zawarcie umowy]

1.Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikowi profesjonalnemu korzystanie z wybranych zaawansowanych funkcji Serwisu na podstawie Umowy świadczenia usługi abonamentu lub Umowy świadczenia usług dodatkowych do abonamentu. Usługa świadczenia abonamentu zwana jest w dalszej części niniejszego regulaminu „Usługą abonamentu”, natomiast umowa świadczenia tej usługi „Umową abonamentu”. Usługa świadczenia usługi dodatkowej do abonamentu zwana jest w dalszej części niniejszego regulaminu „Usługą dodatkową do abonamentu”, natomiast umowa świadczenia tej usługi „Umową dodatkową do abonamentu”.

2.Usługa abonamentu pozwala Użytkownikowi profesjonalnemu na umieszczenie w Części Ogólnodostępnej Serwisu, indywidualnej strony internetowej, o wybranym adresie internetowym i indywidualnej treści, albo, jeżeli dany abonament przewiduje taką możliwość własnej, istniejącej strony internetowej. Strona ta zwana jest w dalszej części niniejszego regulaminu „Stroną Indywidualną”. Na stronie indywidualnej Użytkownik profesjonalny może umieszczać dowolne treści, w ramach określonych przez dany abonament.

3.Zawierając Umowę abonamentu Administrator Serwisu zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi profesjonalnemu zamieszczenie na indywidualnie określonej stronie Serwisu, należącej do Części Ogólnodostępnej, takich informacji, jakie przewidziane są w danym abonamencie. Informacje osobowe, kontaktowe oraz dotyczące specjalizacji Użytkownika profesjonalnego będą dostępne w wyszukiwarce Serwisu.

4.Usługa dodatkowa do abonamentu, pozwala na wyróżnienie danych identyfikacyjnych Użytkownika profesjonalnego wśród wyników wyszukiwania Użytkowników profesjonalnych Serwisu, wyświetlanych po wybraniu odpowiedniego klucza wyszukiwania.

5.Wyłącznie Użytkownik profesjonalny, posiadający Konto profesjonalisty uprawniony jest do zawarcia Umowy abonamentu lub Umowy dodatkowej do abonamentu.

6.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do Umowy abonamentu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

7.Zawarcie „Umowy Abonamentu” następuje z chwilą potwierdzenia wyboru danego abonamentu (abonament bezpłatny) albo z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Administratora Serwisu (abonament płatny, usługi dodatkowe do abonamentu). Zawarcie „Umowy dodatkowej do abonamentu” następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Administratora Serwisu.

Umowa zawarta jest na czas określony 12 miesięcy.

8.Umowa zawarta jest w języku polskim. Strony tej umowy zgodnie oświadczają, że miejscem zawarcia umowy, jest siedziba Administratora Serwisu. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami powyższej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu.

[Konto Użytkownika profesjonalnego]

9.Komunikacja Użytkownika profesjonalnego z Administratorem Serwisu, w szczególności wybór abonamentu, uzupełnienie abonamentu treścią, wybór usługi dodatkowej do abonamentu, informacje dotyczące wybranych usług, itp., odbywa się poprzez Konto profesjonalisty utworzone w Serwisie, zwane dalej „Kontem”.

10.W szczególnych wypadkach komunikacja Użytkownika profesjonalnego z Administratorem Serwisu może odbywać się także za pomocą innych środków, jak w szczególności poczty elektronicznej, telefonicznie itp.

[Wybranie usługi]

11.Użytkownik profesjonalny, aby wybrać usługę musi być zalogowany do swojego Konta.

12.Formularz wyboru usługi abonamentu znajduje się w zakładce „Wykup abonament” na Koncie profesjonalisty. Wybór usługi dodatkowej możliwy jest przy wybraniu abonamentu, jak również w dowolnym czasie w zakładce „Wykup usługi” . Użytkownik profesjonalny może również z zakładki „Oferta” na Stronie Głównej Serwisu wybrać opcję przekierowującą go do zakładki Abonament na swoim Koncie.

13.Użytkownik profesjonalny w zakładce Wykup Abonament może dokonać wyboru jednego spośród dostępnych abonamentów.

14.Użytkownik profesjonalny przed wyborem może sprawdzić jakie elementy składają się na dany abonament, jaka jest cena danego abonamentu, jak prezentują się docelowo przykładowe informacje wchodzące w skład danego abonamentu.

15.Dostępny jest jeden abonament bezpłatny i kilka wersji abonamentów płatnych. Abonamenty różnią się ceną i zawartością informacji jakie Użytkownik profesjonalny może podać w ramach abonamentu.

16.Użytkownik profesjonalny wskazuje odpowiadający mu abonament poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz”. Wskazany abonament zostaje odpowiednio oznaczony.

17.

18.Po wskazaniu abonamentu Użytkownik profesjonalny przystępuje do wypełniania poszczególnych pól dostępnych w danym abonamencie, a następnie może go opłacić. Jeżeli do abonamentu wybrał usługi dodatkowe, opłaty zostaną zliczone.

[Rodzaje abonamentów]

19.Dostępne do wyboru są cztery wersje abonamentu: Podstawowy, Srebrny, Złoty, Platynowy.

20.Abonament Podstawowy jest nieodpłatny, pozostałe trzy wersje są płatne.

1.Ceny poszczególnych abonamentów płatnych podane są w aktualnym Cenniku Abonamentów dostępnym na stronie www.znanyprawnik.pl/cennik

2.Abonamenty różnią się pomiędzy sobą ilością i typem informacji, jakie Użytkownik profesjonalny może umieścić na własnej stronie oraz pewnymi dodatkowymi funkcjami Konta, z których Użytkownik profesjonalny może korzystać.

3.

4.Abonament Podstawowy może zawierać:

1.Oznaczenie Użytkownika profesjonalnego z imienia i nazwiska lub firmy

2.Oznaczenia Profesji Użytkownika profesjonalnego

1.Oznaczenie adresu Użytkownika profesjonalnego, z wyszczególnieniem nazwy województwa, miasta, kodu pocztowego, ulicy, numerów domu i lokalu, pod którym ma swoją siedzibę Użytkownik profesjonalny;

2.Oznaczenie godzin pracy Użytkownika profesjonalnego;

3.Oznaczenie języków obcych, którymi posługuje się Użytkownik profesjonalny;

5.Abonament Srebrny może zawierać wszystkie elementy, jakie zawiera abonament Podstawowy, a dodatkowo:

4.Numery telefonów Użytkownika profesjonalnego;

5.Numer telefony komórkowego Użytkownika profesjonalnego;

6.Adresy poczty elektronicznej Użytkownika profesjonalnego;

7.Oznaczanie Specjalizacji Użytkownika profesjonalnego – ograniczone limitem 3 wybieranych pozycji

8.Pole „O mnie” Użytkownika profesjonalnego; – ograniczone limitem wprowadzenia 200 znaków

9.Wybór domyślnego loga Użytkownika profesjonalnego;

10.Możliwość autoryzacji udzielonych rekomendacji

25. Abonament Złoty może zawierać wszystkie elementy, jakie zawiera abonament Srebrny, a dodatkowo:

a.Oznaczenie adresu internetowego prywatnej strony Użytkownika profesjonalnego;

b.Oznaczanie Specjalizacji Użytkownika profesjonalnego – ograniczone limitem 6 wybieranych pozycji

c.Pole „O mnie” Użytkownika profesjonalnego – ograniczone limitem wprowadzenia 500 znaków

d.Możliwość wyboru jednego z dwóch graficznych szablonów Strony Użytkownika profesjonalnego;

e.Możliwość dodania 3 zdjęć na stronę Użytkownika profesjonalnego, w tym ustawieniu jednego z nich jako loga

f.Możliwość zmiany domyślnej domeny własnej strony internetowej na jedną z podanych.

g.Możliwość wyłączenia wyświetlania rekomendacji negatywnych

26. Abonament Platynowy może zawierać wszystkie elementy, jakie zawiera abonament Złoty, a dodatkowo:

h.Oznaczanie Specjalizacji Prawnika – bez ograniczenia liczby wybieranych pozycji

i.Pole „O mnie” Prawnika – bez ograniczenia liczby wprowadzonych znaków

j.Możliwość wyboru jednego spośród wszystkich dostępnych graficznych szablonów Strony Prawnika

k.Możliwość dodania 5 zdjęć na stronę Prawnika, i ustawienia jednego dodatkowego jako loga

l.Możliwość wyboru nazwy i utrzymywania aktywnego konta pocztowego w ramach wybranej domeny.

[Uzupełnienie informacji dostępnych w abonamencie]

27. Po wskazaniu danego abonamentu Użytkownik profesjonalny wypełnia poszczególne pola dostępne do uzupełnienia w danym abonamencie informacjami, które chce umieścić na swojej stronie oraz ewentualnie wybiera dodatkowe opcje dotyczące jego konta.

28. Użytkownik profesjonalny uzupełniając poszczególne pola abonamentu obowiązany jest do podania wyłącznie aktualnych i prawdziwych informacji.

29. Jeżeli w trakcie uzupełniania poszczególnych danego abonamentu Użytkownik profesjonalny nie będzie mógł wypełnić danych pól ze względu na to, że są one nieaktywne w danym abonamencie (dany abonament nie zawiera tych informacji), Użytkownik profesjonalny ma możliwość przy każdym takim polu na zmianę abonamentu na wyższy, w którym dane pole jest dostępne do wypełnienia.

30. Po uzupełnieniu wszystkich pól Użytkownik profesjonalny potwierdza poprawność wprowadzonych danych i akceptuje je.

31. Użytkownik profesjonalny potwierdza również, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

[Abonament na okres próbny]

32. Po wyborze abonamentu płatnego zostaje on aktywowany na okres próbny na czas potrzebny do opłacenia abonamentu (do zaksięgowania opłaty), nie dłużej niż 7 dni. Użytkownik profesjonalny może sprawdzić poprawność danych wyświetlanych na jego stronie.

33.Abonament na okres próbny jest dostępny tylko raz dla danego Użytkownika profesjonalnego.

[Usługi dodatkowe do usługi abonamentu]

34.Usługi dodatkowe do usługi abonamentu mogą być świadczone wyłącznie Użytkownikom profesjonalnym, którzy wybrali płatną Usługę abonamentu. Usługi dodatkowe do usługi abonamentu zwane są w dalszej części Usługami Dodatkowymi.

35.Usługami dodatkowymi do usługi abonamentu są: Usługa Pozycjonowania, Usługa Wyróżnienia, Usługa Prestiżu oraz Usługa Hostingu. Usługi te są w dalszej części zwane odpowiednio: Pozycjonowaniem, Wyróżnieniem, Prestiżem i Hostingiem.

36.Pozycjonowanie polega na umieszczeniu oznaczenia Użytkownika profesjonalnego na priorytetowej pozycji (losowo jedna z pierwszych trzech pozycji) listy wyników wyszukiwania (wyświetlanej po wybraniu klucza wyszukiwania prawnika) dostępnej w Części Ogólnodostępnej.

37.Jeżeli Usługę Pozycjonowania wykupiło więcej niż trzech Użytkowników profesjonalnych dla danego klucza wyszukiwania, na priorytetowej pozycji wyświetleni zostaną Użytkownicy profesjonalni wylosowani z puli wszystkich Użytkowników profesjonalnych, którzy posiadają Usługę Pozycjonowania przy danym kluczu wyszukiwania.

38.Wyróżnienie polega na wyróżnieniu oznaczenia Użytkownika profesjonalnego na liście wyników wyszukiwania dostępnej w Części Ogólnodostępnej, polegającym na otoczeniu oznaczenia Użytkownika profesjonalnego ramką.

38a. Prestiż polega na umożliwieniu Użytkownikowi profesjonalnemu zamieszczenia w bazie danych Serwisu adres internetowego prywatnej strony www tego Użytkownika profesjonalnego, w miejsce oferowanej przez Administratora Serwisu Indywidualnej strony (przydałoby się dookreślenie tej strony serwisowej dla odróżnienia od prywatnej – z „Wizytówką „było łatwiej)

Proponuję nazwy „Indywidualna strona internetowa”- serwisu i „Własna strona internetowa”- zewnętrzna. Możemy jak najbardziej dodać te określenia do słownika, aby już na początku rozwiać wątpliwości związane z interpretacją tych terminów.

39.Usługi dodatkowe do abonamentu są usługami płatnymi. Ceny usług dodatkowych podane są w aktualnym Cenniku Abonamentów dostępnym na stronie www.znanyprawnik.pl/cennik. Usługi dodatkowe są aktywowane bezpłatnie w okresie próbnym, tj od momentu wyboru rodzaju usługi, przez 7 następujących po sobie dni. Użytkownik profesjonalny może sprawdzić poprawność danych wyświetlanych na jego stronie i dokonać stosownych płatności.

40.Za moment zawarcia umowy świadczenia usługi dodatkowej do abonamentu uważa się moment zaksięgowania pełnej kwoty opłaty za daną usługę na podanym koncie Administratora Serwisu.

41.Umowa usługi dodatkowej wiąże strony od chwili jej zawarcia, przez okres trwania Umowy Abonamentu.

42. Świadczenie usługi dodatkowej rozpoczyna się z dniem następującym po zaksięgowaniu opłaty za daną usługę na koncie Administratora Serwisu.

43. Wykupienie przez Użytkownika profesjonalnego nowej Usługi Abonamentu w trakcie obowiązywania dotychczasowej Usługi Abonamentu oznacza przedłużenie Umowy na kolejny okres 12 miesięcy. W powyższym przypadku Usługa dodatkowa do dotychczasowego abonamentu jest kontynuowana wraz z nowym Abonamentem, aż do momentu upływu terminu na jaki została zawarta Umowa dodatkowa do abonamentu.

44.Za ostatni dzień świadczenia usługi uważa się ostatni dzień świadczenia Usługi Abonamentu.

[Płatność]

44.Użytkownik profesjonalny po wybraniu abonamentu lub usługi dodatkowej do abonamentu ma termin 7 dni na jej opłacenie (liczy się data zaksięgowania operacji przez operatora płatności serwisu). W tym okresie Użytkownik profesjonalny może:

1.Zrezygnować z Usługi;

2.Skorzystać z opcji opłacenia usługi.

45.Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Użytkownika profesjonalnego obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Administratora Serwisu żadnych roszczeń z tego tytułu.

46.Nieopłacenie w terminie abonamentu odpłatnego powoduje wygaśnięcie abonamentu próbnego.

47.Użytkownik profesjonalny w celu opłacenia usługi może skorzystać z następujących sposób płatności:

a. Przelew on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl;

b. Wpłata na wskazany rachunek bankowy Administratora.

48.Po dokonaniu wpłaty, o której mowa w ust. 47, Użytkownik profesjonalny jest zobowiązany przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Administratora Serwisu [email protected], lub przesłać wiadomość e-mail, w której oświadcza, że dokonał płatności.

[Czas trwania abonamentu]

49.Zaakceptowanie wybranych elementów abonamentu podstawowego równoznaczne z jego wybraniem, a tym samym jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie tego abonamentu.

50.Umowa abonamentu podstawowego zawierana jest na czas nieokreślony.

51.Za rozpoczęcie terminu, o którym mowa w ust 50 uważa się dzień następny po dniu wybrania abonamentu.

52.Opłacenie abonamentu odpłatnego (chwila zaksięgowania pełnej kwoty opłaty za abonament na podanym koncie Administratora) równoznaczne jest z zawarciem Umowy o świadczenie danego abonamentu.

53.Umowa wiąże strony przez okres, na jaki wybrany został dany abonament płatny.

54.Za rozpoczęcie terminu, o którym mowa w ust 53 uważa się dzień następny po dniu opłacenia abonamentu.

55.Za ostatni dzień świadczenia usługi uważa się ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 53 i 54.

56.Po upłynięciu terminu świadczenia usługi abonamentu płatnego, Użytkownikowi profesjonalnemu zaczyna być świadczona nieodpłatnie usługa abonamentu Podstawowego, na co wyraża on zgodę.

57. Po wygaśnięciu umowy abonamentu odpłatnego, dane Użytkownika profesjonalnego wyświetlane są w zakresie określonym przez ust. 23 § 11 niniejszego Regulaminu (Abonament podstawowy).

[Faktura]

58.Użytkownik profesjonalny, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, wybiera opcję „Pobierz fakturę” znajdującą się w zakładce Finanse na Koncie profesjonalisty.

60.Po wybraniu usługi do chwili zaksięgowania opłaty za usługę, pobrana faktura jest fakturą wystawianą pro-forma z podglądem zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty udostępnia jest docelowa wersja faktury.

61.Faktura wystawiana jest Użytkownikowi profesjonalnemu bez podpisu wystawcy.

62.Na żądanie Użytkownika profesjonalnego faktura jest wysyłana także pocztą na jego adres w terminie 7 dni od dnia doręczenia Administratorowi żądania.

[Odpowiedzialność]

63.Użytkownik profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje publikowane w ramach abonamentu na jego stronie.

64.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika profesjonalnego informacji, przez innych Użytkowników Serwisu, Gości i osoby trzecie.

65.Użytkownik profesjonalny może w każdym czasie zmienić swoje dane podane w ramach abonamentu.

66.Administrator Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie usług w celach niezgodnych z prawem lub powszechnie akceptowanymi normami postępowania, postanowieniami niniejszego Regulaminu.

67.W przypadku gdyby którykolwiek z zapisów Regulaminu okazał się nieważny albo bezskuteczny to nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub bezskuteczne zapisy zostają wtedy zastąpione odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

68.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy właściwe, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

69.Wszelkie spory wynikające z użytkowania usług rozpatrywane będą przez rzeczowo właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu Sąd powszechny.

§ 12 [Rozwiązanie umów]

[Wypowiedzenie umowy bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną]

1. Każda ze stron może bez podania przyczyny wypowiedzieć w dowolnym czasie Umowę bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez drugą stronę umowy oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu przesłane pocztą elektroniczną uważa się za złożone z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w sposób, który pozwala adresatowi na zapoznanie się z jego treścią.

3.Użytkownicy Serwisu mogą wypowiedzieć Umowę przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora Serwisu.

4.Administrator Serwisu może wypowiedzieć Umowę przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika/ Użytkownika profesjonalnego lub przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika/ Użytkownika profesjonalnego.

5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika profesjonalnego lub Administratora Serwisu nie powoduje usunięcia z Serwisu powszechnie dostępnych informacji o Użytkowniku profesjonalnym, określonych w § 11 ust. 24 pkt 1 i 2 ppkt 1.

6. Rozwiązanie umowy nie powoduje również usunięcia Rekomendacji, ani odpowiedzi na rekomendacje. W przypadku wybrania opcji „nie pokazywania rekomendacji”, w chwili rozwiązania umowy Rekomendacje nie są publikowane.

[Rozwiązanie umowy płatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną]

6. Rozwiązanie Umowy płatnego Abonamentu oraz Umowy dodatkowej do abonamentu następuje z chwilą upływu okresu, na jaki zostały zawarte te umowy.

7. Umowa dodatkowa do abonamentu nie może trwać dłużej niż Umowa płatnego Abonamentu. Rozwiązanie umowy dodatkowej do abonamentu następuje z chwilą rozwiązania Umowy płatnego Abonamentu.

8. Rozwiązanie Umowy płatnego Abonamentu powoduje kontynuację przez czas nieokreślony bezpłatnej usługi Abonamentu podstawowego.

9. Wykupienie nowego Abonamentu płatnego nie powoduje rozwiązania dotychczasowej Umowy. Nowy Abonament zostanie uaktywniony przez Administratora Serwisu z chwilą rozwiązania poprzedniej Umowy o Abonament.

§ 13 [REKLAMACJE]

Reklamacje dot. usług oferowanych przez Serwis można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny … Reklamacja winna zawierać następujące informacje:

- …..

- ….

- adres elektroniczny zgłaszającego

- szczegółowy opis problemu.

Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora Serwisu.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 14 [Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Operatora Serwisu]

1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora Serwisu za:

a) treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach,

b) sposób korzystania z informacji zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu

c) utratę danych zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu na stronach tego Serwisu,

d) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Administrator Serwisu - podmiotów,

e) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z usług, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

g) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, h) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 
1

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt