Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

PRAWO PRACY: wczoraj a dziś – podobieństwa i różnice

Prawo pracy to gałąź prawa, która ulega ciągłym przekształceniom  i modyfikacjom, czego przykładem może być ciągła nowelizacja Kodeksu Pracy – podstawowego źródła i odnośnika w prawie pracy.

Przyglądając się początkom prawa pracy w Polsce, należy podkreślić, iż nie była to łatwa dyscyplina prawa, a jej rozwój i modyfikacje napotykały na ciągłe trudności czego dowodem jest iż Polska rozpoczęła właściwą budowę podstaw prawnych dziedziny prawa pracy, dopiero po uzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Do tego czasu prawo pracy w Polsce jako takie nie istniało, gdyż było one zależne od postanowień i idei realizowanych przez państwa, pod wpływem, których Polska się znajdowała.

Okresem, w którym podjęto szereg zmian i w którym prawo pracy zapisało się pod nazwą największych modyfikacji i przekształceń, był okres tzw. Polski Ludowej. W tym okresie prawo pracy rozwija się w sposób ciągły, zgodnie z zasadami społeczno-gospodarczymi. Realizuje przy tym podstawowy cel ówczesnej polityki społeczno-gospodarczej czyli zaspokajanie w maksymalnym stopniu stale rosnących potrzeb materialnych i kulturalnych społeczeństwa. Rozwój prawa pracy i jego funkcji ściśle zależne są od czynników demograficznych, industrializacji, urbanizacji i postępu naukowo-technicznym. Prawo pracy znajduje się także pod przemożnym wpływem czynników politycznych, czyli obowiązujących programów, tempa i metod budownictwa socjalistycznego, przemianami w strukturze społecznej oraz układów międzynarodowych. Co świadczy o tym, iż prawo pracy jest i było zawsze gałęzią prawa, które nie izolowało się od sytuacji gospodarczo – politycznej i społecznej w państwie, dzięki czemu mogło lepiej pojmować potrzeby i dostosowywać wszelkie regulacje prawne do tychże potrzeb podmiotów. Historia prawa pracy w Polsce Ludowej to historia prawa ujednoliconego, kierującego się głównie zasadą równości wszystkich wobec prawa, co oznaczało odrzucanie jakichkolwiek form dyskryminacji oraz nieuzasadnionych społecznie przywilejów. Stopniowa poprawa sytuacji życiowej ludzi pracy znajduje swój wyraz w narastających uprawnieniach nadawanych przez prawo pracy pracownikom aktywnym zawodowo oraz w regulacjach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników, emerytów, rencistów i członków ich rodzin. Procesowi temu towarzyszyło zwiększenie uprawnień odnoszących się do interesów zakładów pracy. Prawo pracy w ówczesnej Polsce nadawało większą swobodę związkom zawodowym, nadając im wyjątkowy podwójny charakter : reprezentanta interesów pracowniczych oraz pomocnika państwa.
 
Współcześnie prawo pracy napotyka niezliczone trudności. W obliczu narastających i szerzących się konfliktów społecznych, problem człowieka pracy, jest problemem dominującym. Prawidłowy rozwój prawa pracy, dostosowanie treści i formy tego prawa do potrzeb czasów nadchodzących, to czołowe zadanie nauki prawa pracy i samego prawa pracy jako dziedziny stosunkowo nowej i rozległej, bo sięgającej w sfery coraz to większych grup zawodowych. Dla rozwoju prawa pracy mają znaczenie zarówno czynniki ekonomiczne jak i pozaekonomiczne. Kształt i rozwój prawa pracy zależy także i to w dużej mierze, od obowiązującej doktryny politycznej wyznawanej przez grupę rządzącą.
Jakie jest współczesne nam prawo pracy, którego przemian jesteśmy obecnie świadkami? Czy rzeczywiście stoi ono na straży godnych warunków pracy tego, kto się jej podejmuje? To, co należy podkreślić to fakt, iż prawo pracy jest zagadnieniem dość problematycznym o czym świadczy wielokrotna modyfikacja podstawowego dokumentu zawierającego wszelkie regulacje prawne.
 
Przyglądając się modyfikacji, jakiej ulegało na przestrzeni wieków prawo pracy, należy stwierdzić jednoznacznie, iż najbardziej pozytywny wpływ miało ono na poprawę warunków pracowników, w czasach tzw. PRL-u. Poniżej autor przedstawi krótko elementy, które przetrwały po dziś dzień i są kontynuacją prawa pracy z czasów peerelowskich:
 
a. po pierwsze bardzo aktywnie działają w Polsce organizacje pracodawców. Spośród nich wymienić można Konfederację Pracodawców Polskich, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club. Ich przedstawiciele uczestniczą w pracach wielu komisji sejmowych, opiniują projekty ustaw, zgłaszają poprawki do ustaw dotyczących działalności przedsiębiorstw, regulacji rynku podatkowego i rynku pracy oraz mających bezpośredni wpływ na najważniejsze ustawy dla całej gospodarki i finansów publicznych. Organizacje pracodawców są także ważnym partnerem dialogu społecznego prowadzonego w Komisji Trójstronnej.
 
b. po drugie ważną rolę odgrywają związki zawodowe. Rola tych organizacji jest w Polsce szczególna, ze względu na ich ogromne zaangażowanie w zainicjowanie i realizację procesu transformacji ustrojowej. Strajki polskich robotników na Wybrzeżu w Sierpniu 1980 roku zaowocowały powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", a wielu jego członków współtworzyło kolejne rządy i partie polityczne. Drugą wielką centralą związkową jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, związane ideowo z socjaldemokracją. W Polsce bardzo silne są także związki i organizacje rolnicze.

c. po trzecie nadal rozwija się bardzo intensywnie odrodzony po 1989 roku samorząd gospodarczy Krajowa Izba Gospodarcza, będąca naczelnym organem ruchu samorządowego w Polsce, skupia ponad pół miliona przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w kraju. Samorząd gospodarczy reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców w  relacjach z rządem i organami administracji rządowej i samorządowej oraz współpracuje z Sejmem RP w zakresie opiniowania projektu nowych uregulowań prawnych z dziedziny życia gospodarczego. Zajmuje się także organizacją misji handlowych w Polsce i za granicą, wystaw i targów oraz innych form promocji przedsiębiorczości i handlu zagranicznego

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt