Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Straty pełnomocnika

Za błędy pełnomocnik może słono zapłacić

Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pełnomocnika. Jeśli adwokat czy radca prawny  na skutek niedopatrzenia przyczyni się do wydania niewłaściwego wyroku to klient będzie mógł się domagać odszkodowania i to nie małego.  Dodatkowo o błędach w sporządzonej apelacji sąd musi poinformować właściwy organ samorządu zawodowego. Co może stracić lekkomyślny pełnomocnik? Całkiem sporo.

 

Roszczenie odszkodowawcze

Zgodnie z art. 87 k.p.c.,  pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Także współuczestnik sporu, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. A także osoby wyszczególnione w art. 87 p. 2-6.

Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi pełnomocnik z tytułu zaniedbania, niewłaściwego wwiązania się z obowiązków oraz błędów jakich dokonał w toku czynności prawnych, przez które klient stracił

Przepis jest o tyle dobry, że chroni klienta przed stratami, które może on ponieść na  skutek błędu pełnomocnika, który odpowiedzialny jest za profesjonalne zajęcie się problem prawnym. Prawnik powinien mieć wysoką znajomość przepisów prawa, a tym bardziej znać podstawowe regulacje prawne w zakresie czynności procesowych. I jeśli on, jako osoba wykwalifikowana, będzie popełniał błędy w czynnościach procesowych to nie może być mowy o rzetelnym rozpatrzeniu konkretnej sprawy.

 

Jakie błędy

Przepis dotyczy takich sytuacji jak,  na przykład, nie wysłanie pisma apelacyjnego w odpowiednim terminie przez co klient stracił możliwość odwołania od nieprawomocnego wyroku sądu i tym samym nie mógł odwołać się od decyzji, z którą się nie zgadzał i która była dla niego  niekorzystna. Prawnik może również zapłacić za błędy w pozwach, apelacjach i innych pismach procesowych albo za niezłożenie stosownych dokumentów w terminie. Przyczyną pociągnięcia pełnomocnika do odpowiedzialności cywilnej może być również niewłaściwe dokonanie opłaty sądowej na przykład w niewłaściwej wysokości, z opóźnieniem, a co najgorzej wcale.

Strona nie może ponosić odpowiedzialności za brak fachowości i zaangażowania pełnomocnika. Powód z reguły oddaje sprawę w ręce wykwalifikowanej osoby jaką jest na przykład adwokat.  jego zaniedbanie w czynnościach prawnych nie może mieć negatywnych, nieodwracalnych skutków, które wpłyną  na sytuację pokrzywdzonego. Dlatego choć częściowo uzasadnionym jest dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania za błędy, które popełniają w swojej pracy pełnomocnicy.

Odszkodowanie jakie dostanie pokrzywdzony klient zależy od kwoty jakiej dochodził w sprawie, w której pełnomocnik dopuścił się zaniedbania i ile na skutek błędu klient stracił.

Oczywiście powód w takim przypadku musi wykazać szkodę i winę adwokata, a także związek przyczynowo – skutkowy między zaniedbaniem pełnomocnika i skutkiem w postaci niekorzystnego dla klienta wyroku.

 

Nieprofesjonalnie sporządzona apelacja

Od 5 lutego 2005 roku sądy w postępowaniu cywilnym są zobligowane do „donoszenia” na adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych do właściwych organów samorządowych o nieprofesjonalnie sporządzonych apelacjach czy kasacjach. Obowiązek ten jest nałożony w art. Art. 3701 . (220) Apelację sporządzoną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającą wymagań określonych w art. 368 § 1 pkt 1-3 i pkt 5, sąd pierwszej instancji odrzuca bez wzywania do usunięcia tych braków, zawiadamiając o tym właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik. Ta konsekwencja  może pociągnąć za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

Co może stracić

Nierzetelne wywiązanie się z obowiązków może mieć spore konsekwencję dla prawnik. Przede wszystkim nałożony na sąd obowiązek informowania właściwego organu samorządowego powoduje, że organ samorządu zawodowego mogą bliżej przyglądać się pracy pełnomocnika i doszukiwać się ewentualnych niedopatrzeń. Po drugie, na przykład apelacja, która nie została  złożona w terminie powoduje, że klient jest niezadowolony i prawdopodobnie nie skorzysta więcej z usług takiego prawnika. Po trzecie, jeśli powód na skutek zaniedbania obowiązków przez pełnomocnika stracił, to może się od niego domagać naprawienia szkody. W najgorszym przypadku prawnik może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

Pełnomocnik chroniony

Nie jest jednak tak, że prawnik będzie musiał ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą z własnej kieszeni. W większości przypadków izby prawników dbają o odpowiednie ubezpieczenie dla nich. Z danych wynika, że każdy radca prawny ubezpieczony jest na ok. 1,4 mln złotych. Takie zabiegi nie dziwią. Odpowiedzialność, która spoczywa na prawnikach jest ogromna. Tutaj najmniejsze i najdrobniejsze błędy mogą zaważyć na wyroku w sprawie, który jeśli okaże się niekorzystny dla klienta może spowodować, że ten powoła swojego  adwokata i wniesie pozew o naprawienie szkody. Jeśli wina i szkoda zostanie wykazana po stronie pełnomocnika to niejednokrotnie musi on wypłacić ogromne odszkodowanie poszkodowanemu. Dlatego konieczna jest ochrona w postaci odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt