Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Spadek oraz dziedziczenie

Dziedziczenie w polskim prawie związane jest z obowiązkiem uiszczenia podatku. Osoba , która odziedziczyła spadek musi niezwłocznie złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym z , którego jasno powinno wynikać co wchodzi w skład odziedziczonego mienia. Bardzo ważną informacją jest iż od początku roku 2007 owego podatku nie musi uiścić małżonek , zstępni czyli dzieci , wnuki , prawnuki , wstępni czyli rodzice , dziadkowie , pradziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo , ojczym oraz macocha. Trzeba jednak mieć na względzie to iż fiskus sam nie odstąpi od pobrania podatku. W celu zwolnienia się z tego obowiązku należy nie później niż miesiąc od daty uprawomocnienia się postanowienia o nabycia spadku złożyć do właściwego nam urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu SD-Z1. Warto dodać iż owa data jednego miesiąca jest terminem nieprzekraczalnym. Prawomocność postanowienia oznacza ni mniej ni więcej nabranie mocy prawnej co następuje z reguły po upływie dwudziestu jeden dni od ogłoszenia orzeczenia. Trzeba o tym terminie pamiętać bowiem przekroczenie chociażby o jeden dzień powoduje , że będziemy zmuszeni uiścić kwotę mogącą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Stawki podatkowe od spadków uzależnione są od grup podatkowych nabywców i wynoszą odpowiednio 3, 5 , 7 , 12 , 16 oraz 20 %. Jeśli nadejdzie sytuacja kiedy będziemy przeczuwać koniec naszych dni a przy boku nie będzie żadnych krewnych a chcemy posiadane dobra przekazać komuś bliskiemu albo jednemu z krewnych najlepiej sporządzić testament. Polski Kodeks Cywilny zawiera bardzo wiele rodzajów testamentów , warto jednak skupić się na najprostszym rodzaju i zarazem najbardziej popularnym , nazywany jest testamentem własnoręcznym. Testament tego typu sporządzamy własnoręcznie , pismem odręcznym , nie maszynowym ani też drukiem komputerowym. Konieczne jest by taki dokument był podpisany przez osobę sporządzającą oraz opatrzony stosowną datą. Najważniejszą sprawą jest tutaj tekst napisany ręcznie oraz sam podpis. Testament sporządzony w taki sposób będzie w momencie śmierci podstawą do nabycia praw oraz obowiązków przez osoby wymienione  w tym dokumencie. Jeżeli testament jest ważny sporządzony w odpowiedni wyżej wymieniony sposób wyłącza się automatycznie dziedziczenie ustawowe. Poruszając ten temat nie sposób pominąć instytucji zachowku , jest ona jedną z bardzo ważnych elementów naszego prawa. Zachowek występuje w sytuacji gdy sporządzony przez zmarłego testament nie obejmuje najbliższych takich jak dzieci , małżonek czy rodzice. W takiej sytuacji wyżej wymienionym osobom z najbliższej rodziny przysługuje prawo do domagania się udziału w majątku spadkowym bowiem gdyby testament nie został sporządzony włączone zostałoby dziedziczenie ustawowe. Osoby te mogą w takiej sytuacji domagać się co najmniej połowy udziału w majątku zmarłego. Instytucja zachowku jest rzeczą o której bez wątpienia warto pamiętać. Jeśli zajdzie sytuacja śmierci naszego rodzica a ten zaś pozbawił nas jakiegokolwiek spadku poprzez powołanie innych osób bądź instytucji charytatywnych mamy prawo do uzyskania połowy udziału w spadku. Jak cała sprawa wygląda w praktyce? Nasz udział w całej masie spadkowej jest to w sposób ułamkowy oznaczona część schedy spadkowej , która przypada nam z racji dziedziczenia z mocy prawa. Obrazując to na przykładzie , gdy zmarłym jest ojciec posiadający trójkę dzieci a w chwili śmierci był wdowcem i posiadał dom jednorodzinny wraz z działka. Wtedy udział w spadku każdego dziecka wynosi jedną trzecią. Jeśli mowa o dziedziczeniu ustawowym to każde z dzieci jest współwłaścicielem nieruchomości w jednej- trzeciej części. Z kolei gdyby ojciec przekazał posiadłość na rzecz fundacji , każde dziecko mogłoby się domagać 1/6 wartości całej posiadłości. Jednak co zrobić w sytuacji gdy dana nieruchomość dziedziczona jest przez kilka osób natomiast mieszkać w niej chce tylko jednak z nich. W tej sytuacji wszyscy spadkobiercy z mocy prawa są współwłaścicielami takiej nieruchomości i maja prawo z niej korzystać. Najlepszym rozwiązaniem tej kwestii jest podzielenie spadku oraz zniesienie współwłasności. Najprościej sytuacja przedstawia się gdy współwłaściciele sporządzą umowę według której jeden z nich przejmuje nieruchomość zobowiązując się jednocześnie do spłaty pozostałych spadkobierców , czyli sum , które będą odpowiadać ich udziałom w całym majątku spadkowym. Bardzo często jednak zachodzi sytuacji gdy spadkobiercy nie mogą dojść do consensusu , wtedy jedynym wyjściem jest sąd. Do niego kierowany jest wniosek o podzielenie spadku oraz zniesienie współwłasności. Taki wniosek zawiera proponowany podział nieruchomości albo przejęcie jej przez konkretna osobę w zamian za przekazanie odpowiednich sum pieniężnych reszcie spadkobierców. Koszt takiego wniosku wynosi tysiąc złotych. Warto również wspomnieć o innych podstawowych zasadach dotyczących sporządzania testamentu. Bardzo często przy sporządzaniu tego dokumentu obecna jest inna osoba będąca świadkiem owego wydarzenia, jednak nie każdy może być taką osobą. Nie może bowiem pełnić roli świadka ten kto został pozbawiony pełni zdolności do czynności prawnych , osoba niewidoma, głucha albo niema. Ponadto w grę nie wchodzi obecność analfabety , świadek musi biegle władać językiem w którym sporządzany jest dany testament. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem również jest wykluczona z pełnienia tejże roli. Do ważnych informacji należy również zaliczyć fakt iż świadkiem sporządzania testamentu nie może być osoba dla której przewidziano jakiekolwiek korzyści płynące z testamentu. Nie może nim być także małżonek , krewny oraz powinowaty zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia jak i osoby będące aktualnie w stosunku przysposobienia. Jeśli jednak któraś z wymienionych wyżej osób będzie obecna przy sporządzaniu dokumentu nieważne będzie tylko to co przysparza ewidentnych korzyści tej osobie, jeśli zaś z treści dokumentu albo z okoliczności wynika iż bez tej osoby spadkodawca inaczej sporządził by dokument wtedy taki testament uznaje się za nieważny

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt